Numar de ordineData adoptariiData intrarii in vigoareTitlul proiectului de hotarare
a consiliului local
Functia, prenumele
si numele initiatorului
Evenimente
ulterioare adoptarii
54322/12/202122.12.2021RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2021primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
54222/12/202122.12.2021RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2021 primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
54122/12/202122.12.2021MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.385/2021 REFERITOARE LA APROBAREA CUANTUMULUI ŞI A NUMĂRULUI DE BURSE ACORDATE ELEVILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA ÎN ANUL ŞCOLAR 2021- 2022primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
54022/12/202122.12.2021ÎNCETAREA DE DREPT ÎNAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DLUI. VASILCOIU MĂDĂLIN-CRISTIAN ŞI VACANTAREA LOCULUI DE CONSILIER LOCAL ÎN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
53922/12/202122.12.2021ÎNCETAREA DE DREPT ÎNAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DNEI. BARBU GHEORGHIŢA DANIELA ŞI VACANTAREA LOCULUI DE CONSILIER LOCAL ÎN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
53822/12/202122.12.2021ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 22.12.2021primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
53716/12/202120.12.2021LUARE ACT DE CEREREA DE DEMISIE A DLUI. DINDIRICĂ LUCIAN COSTIN DIN FUNCŢIA DE PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN PERIOADA: DECEMBRIE 2021-IANUARIE 2022 ŞI ALEGEREA UNUI ALT PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂprimar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
53616/12/202120.12.2021NUMIREA REPREZENTANTULUI MINISTERULUI FINANȚELOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVAprimar Lia-Olguta Vasilescumodif de hcl nr.219/2022 Deschide
Deschide
53516/12/202120.12.2021MODIFICAREA ANEXEI LA CONTRACTUL DE DELEGARE PRIN CONCESIUNEA SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL CRAIOVA NR.48275/27.03.2015 APROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.97/2015 primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
53416/12/202120.12.2021MANDATAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL SĂ APROBE ȘI SĂ VOTEZE ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TERMIS DOLJ ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI DIN 22.12.2021 primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
53316/12/202120.12.2021APROBAREA PLANULUI DE INVESTIŢII AL S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A. AFERENT ACTIVELOR DATE ÎN ADMINISTRARE SAU CONCESIUNE CU FINANŢARE DIN FONDUL ÎNTREŢINERE ÎNLOCUIRE DEZVOLTARE PENTRU ANUL 2022primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
53216/12/202120.12.2021STABILIREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA PENTRU ANUL 2022 primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
53116/12/202120.12.2021STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „CONSTRUIRE HALA METALICĂ – PIAŢA BRAZDA LUI NOVAC” SCENARIUL 1primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
53016/12/202120.12.2021STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „CREŞTEREA CALITĂŢII EDUCAŢIONALE LA LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO” – SCENARIUL 1primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
52916/12/202120.12.2021PROIECTUL „DOTAREA SECŢIEI DE TERAPIE INTENSIVĂ NEONATALĂ A SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA CU ECHIPAMENTE MEDICALE DE ÎNALTĂ PERFORMANTA”primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
52816/12/202120.12.2021REGULAMENTUL PENTRU STABILIREA CONDIȚIILOR DE EXERCITARE A DREPTULUI DE ACCES PE PROPRIETATEA PUBLICĂ SAU PRIVATĂ A MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN VEDEREA CONSTRUIRII INSTALĂRII ÎNTREȚINERII ÎNLOCUIRII SAU MUTĂRII REȚELELOR DE COMUNICAȚII ELECTRONICE SAU A ELEMENTELOR DE INFRASTRUCTURĂ NECESARE SUSȚINERII ACESTORA PRECUM ȘI MĂSURILE PRIVIND CONSTRUIREA DE REȚELE DE COMUNICAȚII ELECTRONICE ÎN SUBTERANprimar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
52716/12/202120.12.2021SOLICITAREA CĂTRE CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ A APROBĂRII TRECERII DIN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEŢULUI DOLJ ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A UNUI IMOBIL-TEREN SITUAT PE RAZA ADMINISTRATIV - TERITORIALĂ A COMUNEI CÂRCEAprimar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
52616/12/202120.12.2021DECLARAREA DE UZ ŞI INTERES PUBLIC LOCAL A UNOR BUNURI DOBÂNDITE DE MUNICIPIUL CRAIOVA IN CADRUL UNOR INVESTIŢIIprimar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
52516/12/202120.12.2021DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CASA DE CULTURĂ „TRAIAN DEMETRESCU” A IMOBILULUI SITUAT ÎN STR.THEODOR AMAN NR.6primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
52416/12/202120.12.2021PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.10682/20.01.2010 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI DR.PĂDUREANU MARIANA MEDIC TITULAR AL CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DR.PĂDUREANU MARIANA primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
52316/12/202120.12.2021SCHIMBAREA DESTINAȚIEI CLĂDIRILOR ȘI TERENURILOR CARE AU FOST FOLOSITE DE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA ÎN CARE NU SE MAI DESFĂȘOARĂ ACTIVITATE EDUCAȚIONALĂprimar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
52216/12/202120.12.2021APROBAREA TARIFELOR PENTRU UTILIZAREA LOCURILOR PUBLICE SAU PRIVATE DIN PIEŢELE MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI TÂRGUL MUNICIPAL CRAIOVA PENTRU ANUL 2022 primar Lia-Olguta Vasilescuanexa 1 se completează prin hcl nr.270/2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
52116/12/202120.12.2021ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A UNUI SPAŢIU APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN PIAŢA GĂRII primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
52016/12/202120.12.2021PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT SPAŢII ŞI TERENURI SITUATE ÎN PIEŢELE DIN MUNICIPIUL CRAIOVAprimar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
51916/12/202120.12.2021MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.282/2008 REFERITOARE LA DAREA ÎN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA A UNOR BUNURI CE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
51816/12/202120.12.2021ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
51716/12/202120.12.2021ATESTAREA PERSOANELOR FIZICE CARE AU OBŢINUT CERTIFICATE DE CALIFICARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINII primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
51616/12/202120.12.2021CRITERIILE PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE LOCUINŢE ŞI REPARTIZAREA LOCUINŢELOR PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII ÎN MUNICIPIUL CRAIOVAprimar Lia-Olguta Vasilescuîncetată de hcl nr.86/2022 Deschide
Deschide
51516/12/202120.12.2021PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
51416/12/202120.12.2021REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A UNEI LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN PROGRAME DE INVESTIŢII LA NIVEL NAŢIONAL SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.POTELU NR.150 BL.R15 SC.1 AP.10 primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
51316/12/202120.12.2021REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A UNOR LOCUINŢE SOCIALE primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
51216/12/202120.12.2021LISTA PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE LOCUINŢE ŞI ÎN REPARTIZAREA LOCUINŢELOR SOCIALE CARE VOR RĂMÂNE VACANTE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA ÎN ANUL 2022primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
51116/12/202120.12.2021MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.300/2021 REFERITOARE LA APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CRAIOVA primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
51016/12/202120.12.2021PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE AL DNEI. NICOLĂIȚĂ LORENA ADMINISTRATOR AL S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
50916/12/202120.12.2021MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVAprimar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
50816/12/202120.12.2021NEASUMAREA RESPONSABILITĂŢII ORGANIZĂRII ŞI DERULĂRII PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR/ACORDURILOR - CADRU PENTRU ACHIZIŢIA PRODUSELOR ŞI A CONTRACTELOR-CADRU DE PRESTARE A SERVICIILOR PENTRU DERULAREA MĂSURILOR EDUCATIVE AFERENTE PROGRAMULUI PENTRU ŞCOLI AL ROMÂNIEI LA NIVELUL MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANII ŞCOLARI 2022-2023 ŞI 2023-2024primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
50716/12/202120.12.2021RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. PENTRU ANUL 2021primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
50616/12/202120.12.2021RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2021primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
50516/12/202120.12.2021RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEȘ” CRAIOVA PENTRU ANUL 2021primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
50416/12/202120.12.2021RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA PENTRU ANUL 2021primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
50316/12/202120.12.2021RECTIFICAREA BUGETELOR DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂŢILE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PE ANUL 2021primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
50216/12/202120.12.2021RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2021primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
50116/12/202120.12.2021EXECUŢIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTĂ PRIMELOR 11 LUNI ALE ANULUI 2021primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
50016/12/202120.12.2021EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA AFERENTĂ PRIMELOR 11 LUNI ALE ANULUI 2021primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
49916/12/202120.12.2021EXECUŢIA BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI A ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII AFERENTĂ PRIMELOR 11 LUNI ALE ANULUI 2021primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
49816/12/202120.12.2021EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE PRIMELE 11 LUNI ALE ANULUI 2021primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
49716/12/202120.12.2021ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 16.12.2021primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
49625/11/202126.11.2021MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.460/2021 PRIVIND DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN COMISIA DE EVALUARE A PROBEI DE INTERVIU PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CRAIOVAprimar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
49525/11/202102.12.2021ASOCIEREA ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE ATLETISM ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII CAMPIONATULUI EUROPEAN DE ATLETISM U20 DIN ANUL 2023primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
49425/11/202126.11.2021MANDATAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ APROBE ȘI SĂ VOTEZE ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR TERMIS DOLJ MODIFICAREA TARIFELOR PENTRU DISTRIBUȚIA ŞI FURNIZAREA ENERGIEI TERMICE DISTRIBUITĂ ÎN SISTEM CENTRALIZATprimar Lia-Olguta Vasilescumodif de hcl nr.91/2022 Deschide
49325/11/202102.12.2021SCHIMBAREA SEDIULUI ADMINISTRATIV AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVAprimar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
49225/11/202102.12.2021PLANUL URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONSIDERARE URBANISTICĂ ZONA STR.GENIȘTILOR-STR.DE 364-STR.REGIMENTUL 1 ARTILERIE GREA ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+3+M ȘI LOCUINȚE INDIVIDUALE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+1 GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.GENIȘTILOR NR.54primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
49125/11/202102.12.2021PLANUL URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA INTRODUCEREA PARȚIALĂ ÎN INTRAVILAN ȘI REGLEMENTAREA URBANISTICĂ ÎN ZONA DE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2 GENERAT DE IMOBILUL DIN MUNICIPIUL CRAIOVA TARLAUA 36 PARCELA 3primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
49025/11/202102.12.2021PLANUL URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONSIDERAREA URBANISTICĂ INTERSECȚIE STR. ANUL 1848 - STR. CARACAL” ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINȚE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+1+2 PARȚIAL GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. ANUL 1848 NR.91primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
48925/11/202102.12.2021APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL PRIVIND DIMENSIONAREA NUMĂRULUI DE PARCĂRI ÎN FUNCȚIE DE DESTINAȚIA ȘI DIMENSIUNILE INVESTIȚIILOR ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
48825/11/202126.11.2021MANDATAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ VOTEZE ORDINEA DE ZI ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A. DIN DATA DE 26.11.2021 primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
48725/11/202126.11.2021MANDATAREA REPREZENTANTULUI DE DREPT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECODOLJ SĂ VOTEZE APROBAREA ACTULUI ADIȚIONAL NR.4 LA CONTRACTUL NR.370/22.05.2018 PRIVIND „DELEGAREA PRIN CONCESIONARE A GESTIUNII UNOR ACTIVITĂȚI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE RESPECTIV COLECTAREA ȘI TRANSPORTUL DEȘEURILOR MUNICIPALE ȘI A ALTOR FLUXURI DE DEȘEURI ÎN JUDEȚUL DOLJ PRECUM ȘI OPERAREA STAȚIEI DE SORTARE ȘI TRANSFER GOICEA”primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
48625/11/202102.12.2021TRECEREA DIN DOMENIUL PRIVAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A IMOBILULUI-TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 9112 81 MP. SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA CARTIER ROMANESCU STR.POTELU T27 P1 ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI CREŞEprimar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
48525/11/202102.12.2021TRECEREA DIN DOMENIUL PRIVAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A IMOBILULUI-TEREN SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.ARTILERIEI NR.13 JUD.DOLJ (FOST STR.ARTILERIEI ZONA BLOCURILOR ANL CARTIER VETERANILOR) ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI CREŞE primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
48425/11/202102.12.2021MODIFICAREA ANEXEI NR.8 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.531/2018 PRIVIND MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CONCESIONATE CĂTRE S.C.COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A. primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
48325/11/202102.12.2021ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA AVÂND CA OBIECT ADMINISTRAREA ÎN COMUN A BUSINESS CENTER SUD CRAIOVA primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
48225/11/202102.12.2021CONCESIONAREA UNOR BUNURI CĂTRE S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
48125/11/202102.12.2021ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA CUANTUMULUI PRESTAȚIEI TITULARULUI DREPTULUI DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI APARŢINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN STR.NANTERRE NR.90 primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
48025/11/202102.12.2021ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA PREŢULUI DE PORNIRE PENTRU ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENURILOR CARE APAŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA AFERENTE A 9 STAŢII DE ALIMENTARE A AUTOMOBILELOR ELECTRICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
47925/11/202102.12.2021ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT ESTIMAREA VALORII VEHICULELOR FĂRĂ STĂPÂN SAU ABANDONATE PE RAZA MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
47825/11/202102.12.2021PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ASOCIERE NR.47/16.12.20016 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI S.C. DCV GAZ S.R.L.primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
47725/11/202102.12.2021PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.77102/18.01.2007 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI MIHALĂ FLORIN-DANIEL MEDIC TITULAR AL MIHA HOLDING S.R.L.primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
47625/11/202102.12.2021APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂŢI PENTRU ATRIBUIREA DE SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢĂ PENTRU SEDIU CĂTRE PERSOANELE JURIDICE ŞI FIZICE CONSTITUITE ÎN TEMEIUL ORDONANŢEI GUVERNULUI NR.26/2000 CU PRIVIRE LA ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII LEGII NR.14/2003 A PARTIDELOR POLITICE LEGII NR.96/2006 REPUBLICATĂ PRIVIND STATUTUL DEPUTAȚILOR ȘI AL SENATORILOR ȘI DECIZIEI PARLAMENTULUI EUROPEAN DIN 28 SEPTEMBRIE 2005 DE ADOPTARE A STATUTULUI DEPUTAȚILOR ÎN PARLAMENTUL EUROPEANprimar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
47525/11/202102.12.2021ATESTAREA PERSOANELOR FIZICE CARE AU OBŢINUT CERTIFICATE DE CALIFICARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINII primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
47425/11/202102.12.2021PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
47325/11/202102.12.2021REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A UNOR LOCUINŢE SOCIALEprimar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
47225/11/202102.12.2021MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.303/2018 REFERITOARE LA APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI PUBLIC MANAGEMENT SPITALE CABINETE MEDICALE ŞI CREŞE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA primar Lia-Olguta Vasilescuîncetată de hcl nr.251/2022 Deschide
Deschide
47125/11/202102.12.2021APROBAREA PARTICIPĂRII MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CALITATE DE PARTENER AL ASOCIAȚIEI JUDEȚENE DE FOTBAL DOLJ ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI GALA FOTBALULUI DOLJEAN „ILIE BALACI”-EDIȚIA A III-A ÎN DATA DE 16 DECEMBRIE 2021 primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
47025/11/202102.12.2021MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.385/2021 REFERITOARE LA APROBAREA CUANTUMULUI ŞI A NUMĂRULUI DE BURSE ACORDATE ELEVILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA ÎN ANUL ŞCOLAR 2021- 2022 primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
46925/11/202102.12.2021RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA PENTRU ANUL 2021primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
46825/11/202102.12.2021RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2021primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
46725/11/202102.12.2021RECTIFICAREA BUGETELOR DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂŢILE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PE ANUL 2021primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
46625/11/202102.12.2021RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA PE ANUL 2021primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
46525/11/202102.12.2021RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANUL 2021primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
46425/11/202102.12.2021RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2021 primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
46325/11/202102.12.2021IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE PE ANUL 2022primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
46225/11/202126.11.2021ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 25.11.2021primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
46129/10/202102.11.2021NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI A MEMBRILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIEI AL REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVAprimar Lia-Olguța Vasilescumodif de hcl nr.536/2021 Deschide
Deschide
Deschide
46029/10/202102.11.2021DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN COMISIA DE EVALUARE A PROBEI DE INTERVIU PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CRAIOVAprimar Lia-Olguța Vasilescumodif de hcl nr.496/2021 Deschide
Deschide
45929/10/202102.11.2021ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 29.10.2021primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
45828/10/202102.11.2021APROBAREA CERERII DE FINANŢARE ŞI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA VIILOR” primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
45728/10/202102.11.2021APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONSIDERARE URBANISTICĂ ÎN INTERSECȚIA STR.GENERAL DR. ION CERNĂTESCU-BD.DACIA ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI BLOC LOCUINȚE COLECTIVE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+8 GENERAT DE IMOBILUL DIN STR.GENERAL DR. ION CERNĂTESCU NR.22Aprimar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
45628/10/202102.11.2021APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONSIDERARE URBANISTICĂ ÎN ZONA BD. DACIA-TRIAJ CFR ÎN VEDEREA CONSTRUIRII RETAIL PARK CRAIOVA ȘI ANEXE TEHNICE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1 GENERAT DE IMOBILUL DIN BD. DACIA NR.5 5 C 5 E 5 I ȘI 5 Jprimar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
45528/10/202102.11.2021MODIFICAREA CAIETULUI DE SARCINI PRIVIND ACTIVITATEA DE „ÎNTREȚINERE A SUPRAFEȚEI DE JOC DIN CADRUL COMPLEXULUI SPORTIV CRAIOVA –STADION DE FOTBAL”primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
45428/10/202102.11.2021APROBAREA PROGRAMULUI COMUN DE ACŢIUNE PENTRU DESZĂPEZIREA PREVENIREA ŞI COMBATEREA POLEIULUI ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA PENTRU SEZONUL DE IARNA 2021-2022primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
45328/10/202102.11.2021MANDATAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ VOTEZE ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL AL SOCIETĂȚII primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
45228/10/202102.11.2021MANDATAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ VOTEZE ORDINEA DE ZI ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ OLTENIA DIN DATA DE 15.11.2021 primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
45128/10/202102.11.2021APROBAREA CERERII DE FINANŢARE ŞI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA SALCIEI”primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
45028/10/202102.11.2021APROBAREA CERERII DE FINANŢARE ŞI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA LĂSTĂRIȘULUI”primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
44928/10/202102.11.2021APROBAREA CERERII DE FINANŢARE ŞI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA DOROBANȚILOR” primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
44828/10/202102.11.2021APROBAREA CERERII DE FINANŢARE ŞI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA CĂLMĂȚUI”primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
44728/10/202102.11.2021APROBAREA CERERII DE FINANŢARE ŞI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA PAULINA VORVOREANU” primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
44628/10/202102.11.2021APROBAREA CERERII DE FINANŢARE ŞI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA NECTARULUI” primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
44528/10/202102.11.2021APROBAREA CERERII DE FINANŢARE ŞI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA MACULUI” primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
44428/10/202102.11.2021APROBAREA CERERII DE FINANŢARE ŞI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA ECATERINA TEODOROIU”primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
44328/10/202102.11.2021APROBAREA CERERII DE FINANŢARE ŞI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA DIMITRIE BOLINTINEANU”primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
44228/10/202102.11.2021APROBAREA CERERII DE FINANŢARE ŞI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA BRAILA” primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
44128/10/202102.11.2021APROBAREA CERERII DE FINANŢARE ŞI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA ALEXANDRU CEL BUN” primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
44028/10/202102.11.2021APROBAREA CERERII DE FINANŢARE ŞI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA TULCEA” primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
43928/10/202102.11.2021APROBAREA CERERII DE FINANŢARE ŞI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA TISA”primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
43828/10/202102.11.2021APROBAREA CERERII DE FINANŢARE ŞI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA ALEEA DUNARII” primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
43822/12/202122.12.2021ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 22.12.2021primar Lia-Olguta Vasilescu Deschide
Deschide
43728/10/202102.11.2021APROBAREA CERERII DE FINANŢARE ŞI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA ALEEA 1 MARIA ROSETTI”primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
43628/10/202102.11.2021APROBAREA CERERII DE FINANŢARE ŞI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA PESCARUSULUI” primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
43528/10/202102.11.2021APROBAREA CERERII DE FINANŢARE ŞI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA CONSTANTA”primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
43428/10/202102.11.2021APROBAREA CERERII DE FINANŢARE ŞI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA ZALAU”primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
43328/10/202102.11.2021APROBAREA CERERII DE FINANŢARE ŞI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA BOTOSANI”primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
43228/10/202102.11.2021APROBAREA CERERII DE FINANŢARE ŞI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA ALBA IULIA” primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
43128/10/202102.11.2021APROBAREA CERERII DE FINANŢARE ŞI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA MUNTENIA”primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
43028/10/202102.11.2021APROBAREA CERERII DE FINANŢARE ŞI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA ARAD” primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
42928/10/202102.11.2021APROBAREA CERERII DE FINANŢARE ŞI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA BRASOV”primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
42928/10/202102.11.2021APROBAREA CERERII DE FINANŢARE ŞI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA BRASOV” primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
42828/10/202102.11.2021APROBAREA CERERII DE FINANŢARE ŞI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA STEJARULUI”primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
42728/10/202102.11.2021APROBAREA CERERII DE FINANŢARE ŞI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA POSTĂVARUL”primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
42628/10/202102.11.2021APROBAREA CERERII DE FINANŢARE ŞI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA CORABIA”primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
42528/10/202102.11.2021APROBAREA CERERII DE FINANŢARE ŞI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA COCORULUI”primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
42428/10/202102.11.2021APROBAREA CERERII DE FINANŢARE ŞI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA CĂPȘUNILOR” primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
42328/10/202102.11.2021APROBAREA CERERII DE FINANŢARE ŞI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA ALUNULUI” primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
42228/10/202102.11.2021ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA ALUNULUI” primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
42128/10/202102.11.2021ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA CALEA BREZEIprimar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
42028/10/202102.11.2021APROBAREA CERERII DE FINANŢARE ŞI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „REABILITARE PASAJ RUTIER ELECTROPUTERE” primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
41928/10/202102.11.2021MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR. 530/2019 REFERITOARE LA ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „REABILITARE PASAJ RUTIER ELECTROPUTERE” primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
41828/10/202102.11.2021MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.385/2020 REFERITOARE LA APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE PIAȚA CIUPERCĂ” primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
41728/10/202102.11.2021APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RECOMPARTIMENTĂRI INTERIOARE PARTER PARȚIAL ȘI ETAJ 1 CLĂDIRE EXISTENTĂ ÎN VEDEREA AMENAJĂRII DE CABINET MEDICALE EXTINDERE PARTER AMENAJĂRI PARCĂRI ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE REALIZARE ACCES DESFIINȚARE CABINĂ POARTĂ ȘI MAGAZIE AMPLASARE TOTEM ȘI FIRMĂ LUMINOASĂ ÎMPREJMUIRE UTILITĂȚI” PENTRU IMOBILUL AMPLASAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA B-DUL NICOLAE TITULESCU NR.40 JUDEȚUL DOLJ (SPITALUL CLINIC MUNICIPAL FILANTROPIA CRAIOVA) - SCENARIUL 2 primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
41628/10/202102.11.2021MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.50/2020 REFERITOARE LA APROBAREA PROIECTULUI „CREȘTEREA ACCESULUI LA EDUCAȚIE PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA - GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT PHOENIX” primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
41528/10/202102.11.2021APROBAREA ACTUALIZĂRII DEVIZULUI GENERAL ȘI MODIFICAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „CREȘTEREA ACCESULUI LA EDUCAȚIE PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA-GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT PHOENIX”primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
41428/10/202102.11.2021MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.204/2019 REFERITOARE LA APROBAREA PROIECTULUI „CREȘTEREA ACCESULUI LA EDUCAȚIE PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚAMÂNT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA - GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT CASUȚA CU POVEȘTI” primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
41328/10/202102.11.2021APROBAREA ACTUALIZĂRII DEVIZULUI GENERAL ȘI MODIFICAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „CREȘTEREA ACCESULUI LA EDUCAȚIE PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA-GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT CASUTA CU POVESTI”primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
41228/10/202102.11.2021MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.206/2019 REFERITOARE LA APROBAREA PROIECTULUI „CREȘTEREA ACCESULUI LA EDUCAȚIE PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA - GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT CURCUBEUL COPILARIEI”primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
41128/10/202102.11.2021APROBAREA ACTUALIZĂRII DEVIZULUI GENERAL ȘI MODIFICAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „CREȘTEREA ACCESULUI LA EDUCAȚIE PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA-GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT CURCUBEUL COPILARIEI” primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
41028/10/202102.11.2021MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.49/2020 REFERITOARE LA APROBAREA PROIECTULUI „CREȘTEREA ACCESULUI LA EDUCAȚIE PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA - GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ION CREANGĂ”primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
40928/10/202102.11.2021APROBAREA ACTUALIZĂRII DEVIZULUI GENERAL ȘI MODIFICAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „CREȘTEREA ACCESULUI LA EDUCAȚIE PRIN ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA-GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ION CREANGĂ” primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
40828/10/202102.11.2021MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.6/2019 REFERITOARE LA APROBAREA PROIECTULUI „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA APARȚINÂND SECTORULUI EDUCAȚIE – GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „FLOARE ALBASTRĂ” INCLUSIV CREȘA NR. 3”primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
40728/10/202102.11.2021APROBAREA ACTUALIZĂRII DEVIZULUI GENERAL ȘI MODIFICAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA APARTINAND SECTORULUI EDUCAȚIE - GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”FLOARE ALBASTRĂ” INCLUSIV CREȘA NR. 3” primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
40628/10/202102.11.2021CUMPĂRAREA (ACHIZIȚIONAREA) DE CĂTRE MUNICIPIUL CRAIOVA A IMOBILULUI-TEREN SITUAT ÎN STR.A.I.CUZA NR.17A (FOST A.I.CUZA F.N.)primar Lia-Olguța Vasilescurevocată dwe hcl nr.212/2022 Deschide
Deschide
Deschide
40528/10/202102.11.2021CUMPĂRAREA (ACHIZIȚIONAREA) DE CĂTRE MUNICIPIUL CRAIOVA A IMOBILULUI-TEREN SITUAT ÎN STR.CONSTANTIN BRÂNCOVEANU NR.59A (FOST STR.GAROAFEI NR.2) primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
40428/10/202102.11.2021CUMPĂRAREA (ACHIZIȚIONAREA) DE CĂTRE MUNICIPIUL CRAIOVA A IMOBILULUI-TEREN SITUAT ÎN BDUL.DACIA NR.80B primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
40328/10/202102.11.2021CUMPĂRAREA (ACHIZIȚIONAREA) DE CĂTRE MUNICIPIUL CRAIOVA A IMOBILULUI-TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 30 MP. SITUAT ÎN STR.MIRCESTI NR.3Aprimar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
40228/10/202102.11.2021CUMPĂRAREA (ACHIZIȚIONAREA) DE CĂTRE MUNICIPIUL CRAIOVA A IMOBILULUI-TEREN SITUAT ÎN STR.MIRCESTI NR.3A primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
40128/10/202102.11.2021CUMPĂRAREA (ACHIZIȚIONAREA) DE CĂTRE MUNICIPIUL CRAIOVA A IMOBILULUI-TEREN SITUAT ÎN CALEA SEVERINULUI NR.27 (FOST 21) primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
40028/10/202102.11.2021CUMPĂRAREA (ACHIZIȚIONAREA) DE CĂTRE MUNICIPIUL CRAIOVA A IMOBILULUI-TEREN SITUAT ÎN STR.1 DECEMBRIE 1918 NR.13C primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
39928/10/202102.11.2021ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA CUANTUMULUI PRESTAȚIEI TITULARULUI DREPTULUI DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.RECUNOȘTINȚEI NR.14 BIS primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
39828/10/202102.11.2021MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.43/01.04.1994 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI STATUL ROMÂN REPREZENTAT DE ADMINISTRATOR-OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ DOLJ (O.C.P.I. DOLJ)primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
39728/10/202102.11.2021PREDAREA CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI PRIN COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII “C.N.I.”-S.A. A AMPLASAMENTULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA CARTIER ROMANESCU STR.POTELU T27 P1 JUD.DOLJ ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI CREŞE primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
39628/10/202102.11.2021PREDAREA CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI PRIN COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII “C.N.I.”-S.A. A AMPLASAMENTULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.ARTILERIEI NR.13 JUD.DOLJ (FOST STR.ARTILERIEI ZONA BLOCURILOR ANL CARTIER VETERANILOR) ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI CREŞE primar Lia-Olguța Vasilescumodif de hcl nr.485/2021 Deschide
Deschide
39528/10/202102.11.2021MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.38464/23.05.2006 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI ȘILCĂ RODICA MEDIC TITULAR AL CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DR. ȘILCĂ RODICAprimar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
39428/10/202102.11.2021SCOATEREA LA LICITAŢIE PUBLICĂ ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A UNOR TERENURI CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A 9 STAŢII DE ALIMENTARE A AUTOMOBILELOR ELECTRICE primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
39328/10/202102.11.2021ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT ESTIMAREA VALORILOR VEHICULELOR FĂRĂ STĂPÂN SAU ABANDONATE PE RAZA MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
39228/10/202102.11.2021PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT TERENURI SITUATE ÎN TÂRGUL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
39128/10/202102.11.2021CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ÎN FAVOAREA S.C. TUDANY IMPEX S.R.L. ASUPRA TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.NANTERRE NR.90primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
39028/10/202102.11.2021ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
38928/10/202102.11.2021PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
38828/10/202102.11.2021ATESTAREA PERSOANELOR FIZICE CARE AU OBŢINUT CERTIFICATE DE CALIFICARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINII primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
38728/10/202102.11.2021APROBAREA SCHIMBULUI DE LOCUINŢE SOCIALE AFLATE ÎN PROPRIETATEA ȘI ADMINISTRAREA MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎNTRE BADEA LUMINITA TITULARA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.121329/26.08.2008 ŞI BENGIN NARCIS FLORIN TITULARUL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.99207/09.06.2021primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
38628/10/202102.11.2021MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.351/2020 REFERITOARE LA DESEMNAREA REPREZENTANŢILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAŢIE ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ŞI PARTICULAR CU PERSONALITATE JURIDICĂ DIN MUNICIPIUL CRAIOVA primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
38528/10/202102.11.2021APROBAREA CUANTUMULUI ŞI A NUMĂRULUI DE BURSE ACORDATE ELEVILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA ÎN ANUL ŞCOLAR 2021- 2022 primar Lia-Olguța Vasilescumodif de hcl nr.470/2021,modif de hcl nr.541/2021 Deschide
Deschide
38428/10/202102.11.2021RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. PE ANUL 2021 primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
38328/10/202102.11.2021RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL R.A.T. SRL CRAIOVA PE ANUL 2021 primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
38228/10/202102.11.2021RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2021primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
38128/10/202102.11.2021RECTIFICAREA BUGETELOR DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂŢILE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PE ANUL 2021 primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
38028/10/202102.11.2021RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA PE ANUL 2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
37928/10/202102.11.2021RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEȘ” CRAIOVA PENTRU ANUL 2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
37828/10/202102.11.2021RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA PENTRU ANUL 2021Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
37728/10/202102.11.2021RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2021 primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
37628/10/202102.11.2021EXECUŢIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTĂ PRIMELOR 9 LUNI ALE ANULUI 2021 primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
37528/10/202102.11.2021EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA AFERENTĂ PRIMELOR NOUĂ LUNI ALE ANULUI 2021primar Lia-Olguța Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
37428/10/202102.11.2021EXECUŢIA BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI A ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII AFERENTĂ PRIMELOR 9 LUNI ALE ANULUI 2021 primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
37328/10/202102.11.2021EXECUŢIA BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE PRIMELE 9 LUNI ALE ANULUI 2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
37228/10/202102.11.2021DESEMNAREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU PERIOADA NOIEMBRIE 2021-IANUARIE 2022 primar Lia-Olguţa Vasilescuîncetată de hcl nr.537/2021 Deschide
37128/10/202102.11.2021MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.94/2020 REFERITOARE LA MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
37028/10/202102.11.2021ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 28.10.2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
36930/09/202104.10.2021RETRAGEREA TITLULUI “CETĂŢEAN DE ONOARE” AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU DL. ADRIAN NĂSTASE ȘI DL.MIRON TUDOR MITREA consilieri locali Drăgoescu Cezar, Borţoi Manuel, Cosmin Teodorescu, Eduard Cîrceag, Lucian Sauleanu Deschide
36830/09/202104.10.2021MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.268/2015 REFERITOARE LA APROBAREA EXPERTIZEI TEHNICE ŞI A DOCUMENTAŢIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „RELOCARE ŞI RESTAURARE BISERICA DIN LEMN DIN POCRUIA” primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
36730/09/202104.10.2021APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONSIDERARE URBANISTICĂ INTERSECȚIE STR.COSTACHE NEGRUZZI-STR.DIMITRIE CANTEMIR ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNOR LOCUINȚE DE SERVICIU ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+4 ȘI P+4-5 RETRAS DESTINATE PERSONALULUI MAPN GENERAT DE IMOBILUL DIN STR.POTELU NR.188primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
36631/12/202004.01.2021APROBAREA EXECUȚIEI BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA AFERENTĂ PRIMELOR11 LUNI ALE ANULUI 2020 (30 NOIEMBRIE 2020) Deschide
Deschide
Deschide
36630/09/202104.10.2021AJUSTAREA TARIFELOR UNITARE SPECIFICE SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC DIN MUNICIPIUL CRAIOVAprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
36531/12/202004.01.2021APROBAREA EXECUŢIEI BUGETARE A INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI A ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII PE PRIMELE 11 LUNI ALE ANULUI 2020 (30 NOIEMBRIE 2020) Deschide
Deschide
Deschide
36530/09/202104.10.2021STABILIREA TARIFELOR NOI PENTRU ACTIVITĂȚILE DATE ÎN GESTIUNE DIRECTĂ CĂTRE OPERATORUL REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
36430/09/202104.10.2021MODIFICAREA PLANULUI DE INVESTIŢII AL S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A. AFERENT ACTIVELOR DATE ÎN ADMINISTRARE SAU CONCESIUNE CU FINANŢARE DIN FONDUL ÎNTREŢINERE ÎNLOCUIRE DEZVOLTARE PENTRU ANUL 2021 primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
36330/09/202104.10.2021PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
36230/09/202104.10.2021EXTINDEREA SPAŢIULUI CU DESTINAŢIA DE LOCUINŢĂ SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. A.I.CUZA NR.2 BL.CASA ALBĂ SC.C1 CAM.18 primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
36130/09/202104.10.2021REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A LOCUINŢEI SOCIALE SITUATĂ ÎN MUNCIPIUL CRAIOVA STR.BRESTEI NR.257 BL.51 GARSONIERE CAMERA 6 primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
36030/09/202104.10.2021APROBAREA ACORDĂRII PREMIULUI „CETATEA BĂNIEI” ÎN CADRUL TÂRGULUI MEŞTERILOR POPULARI EDIŢIA A XLIII-A ORGANIZAT ÎN PERIOADA 21-24 OCTOMBRIE 2021 ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
35930/09/202104.10.2021PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE AL DNEI. NICOLĂIȚĂ LORENA ADMINISTRATOR AL S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
35830/09/202104.10.2021ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE TEATRULUI PENTRU COPII ŞI TINERET „COLIBRI” CRAIOVAprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
35730/09/202104.10.2021APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE S.C. PIEȚE ȘI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
35630/09/202104.10.2021TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A UNOR BUNURI AFLATE ÎN CONCESIUNEA S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A. ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCŢIUNE ŞI CASĂRII primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
35530/09/202104.10.2021ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT PREȚUL DE PORNIRE AL NEGOCIERII PENTRU VÂNZAREA APARTAMENTULUI APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN STR.I.D.SÂRBU NR.14 BL.13 SC.2 AP.15primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
35430/09/202104.10.2021MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.69798/07.05.2013 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI ȚENEA COJAN VERA MEDIC TITULAR AL CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DR. ȚENEA COJAN VERA primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
35330/09/202104.10.2021MODIFICAREA REGULAMENTULUI CADRU DE ÎNCHIRIERE A UNOR SPAȚII DISPONIBILE EXCEDENTARE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
35230/09/202104.10.2021MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.282/2008 REFERITOARE LA DAREA ÎN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV A UNOR BUNURI CE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
35130/09/202104.10.2021MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.228/2020 REFERITOARE LA LUARE ACT DE DECIZIA CIVILĂ NR.725/2018 RĂMASĂ DEFINITIVĂ PRONUNȚATĂ DE TRIBUNALUL DOLJ ÎN DOSARUL NR.25748/215/2015primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
35030/09/202104.10.2021ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
34930/09/202104.10.2021PROPUNE ÎNCETAREA DREPTULUI DE CONCESIUNE AL S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. ASUPRA TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.FLUTURI NR.48 (ACTUAL 54) primar Lia-Olguţa Vasilescuîncetată de hcl nr.482/2021 Deschide
34830/09/202104.10.2021ÎNCETAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA ASUPRA BUNURILOR: „PARCUL HANUL DOCTORULUI” ȘI „HANUL DOCTORULUI – LAC DE ACUMULARE”primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
34730/09/202104.10.2021CUMPĂRAREA (ACHIZIȚIONAREA) DE CĂTRE MUNICIPIUL CRAIOVA A IMOBILULUI-TEREN ÎN SUPRAFAȚĂ DE 300 MP SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.PRIVIGHETOAREI NR.8B-C (FOST NR.8B FOST NR.11)primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
34630/09/202104.10.2021RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. PENTRU ANUL 2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
34530/09/202104.10.2021MANDATAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA-DNA.CREŢU CRISTINA MĂDĂLINA SĂ VOTEZE ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A. DIN DATA DE 07.10.2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
34430/09/202104.10.2021RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
34330/09/202104.10.2021RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CRAIOVA PENTRU ANUL 2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
34230/09/202104.10.2021RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA PENTRU ANUL 2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
34130/09/202104.10.2021RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA PENTRU ANUL 2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
34030/09/202104.10.2021RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA PENTRU ANUL 2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
33930/09/202104.10.2021RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANUL 2021Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
33830/09/202104.10.2021RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
33730/09/202104.10.2021ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 30.09.2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
33626/08/202127.08.2021MANDATAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ APROBE ȘI SĂ VOTEZE ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR TERMIS DOLJ MODIFICAREA TARIFELOR PENTRU DISTRIBUȚIA ŞI FURNIZAREA ENERGIEI TERMICE DISTRIBUITĂ ÎN SISTEM CENTRALIZATprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
33526/08/202127.08.2021MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.329/2018 REFERITOARE LA APROBAREA PROIECTULUI (CEREREA DE FINANȚARE) „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN CADRUL CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA – CEERT L5.1”primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
33426/08/202127.08.2021APROBAREA ACTUALIZĂRII DEVIZULUI GENERAL MODIFICAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ŞI A DESCRIERII SUCCINTE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN CADRUL CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA – BLOC 4 – SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.GRIGORE PLEŞOIANU NR.8” primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
33326/08/202127.08.2021APROBAREA ACTUALIZĂRII DEVIZULUI GENERAL MODIFICAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ŞI A DESCRIERII SUCCINTE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN CADRUL CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA – BLOC S6 – SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.GRIGORE PLEŞOIANU NR.10” primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
33226/08/202127.08.2021APROBAREA ACTUALIZĂRII DEVIZULUI GENERAL MODIFICAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ŞI A DESCRIERII SUCCINTE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN CADRUL CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA – BLOC S5 – SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.GRIGORE PLEŞOIANU NR.12” primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
33126/08/202127.08.2021APROBAREA ACTUALIZĂRII DEVIZULUI GENERAL MODIFICAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ŞI A DESCRIERII SUCCINTE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN CADRUL CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA – BLOC S4 – SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.GRIGORE PLEŞOIANU NR.14” primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
33026/08/202127.08.2021APROBAREA ACTUALIZĂRII DEVIZULUI GENERAL MODIFICAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ŞI A DESCRIERII SUCCINTE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN CADRUL CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA – BLOC S3 – SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BULEVARDUL DECEBAL NR.96” primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
32926/08/202127.08.2021MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.326/2018 REFERITOARE LA APROBAREA PROIECTULUI (CEREREA DE FINANȚARE) „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN CADRUL CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA – CEERT L5” primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
32826/08/202127.08.2021APROBAREA ACTUALIZĂRII DEVIZULUI GENERAL MODIFICAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ŞI A DESCRIERII SUMARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN CADRUL CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA- CEERT L5 - BLOC U 9”primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
32725/08/202127.08.2021APROBAREA ACTUALIZĂRII DEVIZULUI GENERAL MODIFICAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ŞI A DESCRIERII SUMARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN CADRUL CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA- CEERT L5 - BLOC U 2” primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
32625/08/202127.08.2021APROBAREA ACTUALIZĂRII DEVIZULUI GENERAL MODIFICAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ŞI A DESCRIERII SUMARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN CADRUL CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA- CEERT L5 - BLOC 3” primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
32525/08/202127.08.2021APROBAREA ACTUALIZĂRII DEVIZULUI GENERAL MODIFICAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ŞI A DESCRIERII SUMARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN CADRUL CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA- CEERT L5 - BLOC 2”primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
32425/08/202127.08.2021APROBAREA ACTUALIZĂRII DEVIZULUI GENERAL MODIFICAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ŞI A DESCRIERII SUMARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN CADRUL CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA- CEERT L5 - BLOC 1”primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
32325/08/202127.08.2021MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.328/2018 REFERITOARE LA APROBAREA PROIECTULUI (CEREREA DE FINANȚARE) „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN CADRUL CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA – CEERT L4.1” primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
32225/08/202127.08.2021APROBAREA ACTUALIZĂRII DEVIZULUI GENERAL MODIFICAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ŞI A DESCRIERII SUMARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN CADRUL CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA- CEERT L4.1 - BLOC U6B”primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
32125/08/202127.08.2021APROBAREA ACTUALIZĂRII DEVIZULUI GENERAL MODIFICAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ŞI A DESCRIERII SUMARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN CADRUL CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA- CEERT L4.1 - BLOC U6A”primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
32025/08/202127.08.2021APROBAREA ACTUALIZĂRII DEVIZULUI GENERAL MODIFICAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ŞI A DESCRIERII SUMARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN CADRUL CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA- CEERT L4.1 - BLOC O 14” primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
31925/08/202127.08.2021APROBAREA ACTUALIZĂRII DEVIZULUI GENERAL MODIFICAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ŞI A DESCRIERII SUMARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN CADRUL CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA- CEERT L4.1 - BLOC O 13”primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
31825/08/202127.08.2021MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.327/2018 REFERITOARE LA APROBAREA PROIECTULUI (CEREREA DE FINANȚARE) „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN CADRUL CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA – CEERT L4”primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
31725/08/202127.08.2021APROBAREA ACTUALIZĂRII DEVIZULUI GENERAL MODIFICAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ŞI A DESCRIERII SUMARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN CADRUL CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA- CEERT L4 - BLOC U 7”primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
31625/08/202127.08.2021APROBAREA ACTUALIZĂRII DEVIZULUI GENERAL MODIFICAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ŞI A DESCRIERII SUMARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN CADRUL CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA- CEERT L4 - BLOC O10”primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
31525/08/202127.08.2021APROBAREA ACTUALIZĂRII DEVIZULUI GENERAL MODIFICAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ŞI A DESCRIERII SUMARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN CADRUL CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA- CEERT L4 - BLOC O 8” primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
31425/08/202127.08.2021APROBAREA ACTUALIZĂRII DEVIZULUI GENERAL MODIFICAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ŞI A DESCRIERII SUMARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE ÎN CADRUL CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA- CEERT L4 - BLOC O 7”primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
31325/08/202127.08.2021MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.352/2020 REFERITOARE LA APROBAREA PROIECTULUI „MĂSURI PENTRU LIMITAREA RĂSPÂNDIRII CORONAVIRUSULUI ÎN UNITĂȚILE DE INVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN MUNICIPIUL CRAIOVA-M.A.S.T.I. PENTRU CRAIOVA” primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
31225/08/202127.08.2021MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR. 5/2019 REFERITOARE LA APROBAREA PROIECTULUI „CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA APARȚINÂND SECTORULUI EDUCAȚIE – GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PITICOT” INCLUSIV CREȘA NR. 5” primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
31126/08/202127.08.2021APROBAREA ACTUALIZĂRII DEVIZULUI GENERAL MODIFICAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ŞI A DESCRIERII SUMARE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „ CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A CLADIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA APARTINAND SECTORULUI EDUCAȚIE - GRADINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”PITICOT” INCLUSIV CREȘA NR. 5” primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
31026/08/202127.08.2021MODIFICAREA TARIFELOR PENTRU ACTIVITĂȚILE DATE ÎN GESTIUNE DIRECTĂ CĂTRE OPERATORUL REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
30926/08/202127.08.2021PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 3521/11.09.2017 ÎNCHEIAT ÎNTRE COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „ŞTEFAN VELOVAN” ŞI S.C. LUCDAN S.R.L. Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
30826/08/202127.08.2021PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.2140/08.09.2017 ÎNCHEIAT ÎNTRE COLEGIUL NAȚIONAL „FRAȚII BUZEȘTI” ŞI S.C. LUCDAN S.R.L. Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
30726/08/202127.08.2021ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A UNOR TERENURI APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUATE ÎN PIEŢELE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
30626/08/202127.08.2021MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.34/2021 REFERITOARE LA ORGANIZAREA REŢELEI ŞCOLARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ŞI PARTICULAR DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
30526/08/201127.08.2021MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.282/2008 REFERITOARE LA DAREA ÎN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV A UNOR BUNURI CE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
30426/08/202127.08.2021PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
30326/08/202127.08.2021CRITERIILE PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE LOCUINŢE ŞI REPARTIZAREA LOCUINŢELOR PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII ÎN MUNICIPIUL CRAIOVAprimar Lia-Olguţa Vasilescuîncetată de hcl nr.516/2021 Deschide
Deschide
30225/08/201127.08.2021REVOCAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR. 239/2021 REFERITOARE LA APROBAREA ASOCIERII ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL ŞI ASOCIAŢIA „CENTRUL NAŢIONAL DE EDUCARE CANINĂ”primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
30126/08/201127.08.2021MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVAprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
30026/08/201127.08.2021ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CRAIOVAprimar Lia-Olguţa Vasilescuanexa 2 modif de hcl nr.511/2021 Deschide
Deschide
Deschide
29926/08/202127.08.2021MANDATAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ VOTEZE ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
29826/08/202127.08.2021STABILIREA SITUAŢIILOR DE NECESITATE A SITUAŢIILOR DEOSEBITE ÎN CARE SE AFLĂ FAMILIILE SAU PERSOANELE CARE LOCUIESC PE RAZA MUNICIPIULUI CRAIOVA CARE JUSTIFICĂ ACORDAREA AJUTOARELOR DE URGENŢĂ PRECUM ŞI PROCEDURA ŞI CONDIŢIILE DE ACORDARE A ACESTORA ÎN CONFORMITATE CU LEGEA NR.416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOAREprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
29726/08/202127.08.2021APROBAREA CONSTITUIRII COMISIEI DE EVALUARE ŞI SELECŢIONARE A ASOCIAŢIILOR FUNDAŢIILOR ŞI CULTELOR RECUNOSCUTE ÎN ROMÂNIA ACREDITATE CA FURNIZORI DE SERVICII SOCIALE POTRIVIT LEGII ÎN VEDEREA ACORDĂRII SUBVENŢIILOR DE LA BUGETUL LOCAL ÎN BAZA LEGII NR.34/1998 PRECUM ŞI A PROCEDURII DE PARCURS A ACESTEIA primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
29626/08/202127.08.2021RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2021Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
29526/08/202127.08.2021RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
29426/08/202127.08.2021ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 26.08.2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
29329/07/202130.07.2021MODIFICAREA REGULAMENTULUI PENTRU TRAVERSAREA PRIN SPARGERE A STRĂZILOR TROTUARELOR ȘI ZONELOR VERZI DIN MUNICIPIUL CRAIOVAPrimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
29229/07/202130.07.2021APROBAREA AMPLASAMENTELOR PENTRU PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A 9 STAȚII DE ALIMENTARE A AUTOMOBILELOR ELECTRICE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI CRAIOVA Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
29129/07/202130.07.2021MODIFICAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE NR.1/30.03.2021 ÎNCHEIAT ÎNTRE ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „SALUBRIS DOLJ” ȘI S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
29029/07/202130.07.2021ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.37420/17.05.2006 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI FLORINCESCU - GHEORGHE ION MEDIC TITULAR AL CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DR. FLORINCESCU - GHEORGHE ION Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
28929/07/202130.07.2021PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE NR.3803/15.08.2007 ŞI NR.3804/15.08.2007 ÎNCHEIATE ÎNTRE LICEUL ENERGETIC ŞI S.C. NADCOM SAT S.R.L. RESPECTIV S.C.GPV GRUP S.R.L. Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
28829/07/202130.07.2021PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.1/01.07.2017 ÎNCHEIAT ÎNTRE ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE BIBESCU” ŞI S.C. EMARAL PROD S.R.L. Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
28729/07/202130.07.2021MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR. 46/13.05.1994 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI DIRECŢIA DE TELECOMUNICAŢII DOLJPrimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
28629/07/202130.07.2021APROBAREA ÎNCHIRIERII PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A TERENURILOR CE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN VEDEREA AMPLASĂRII DE PANOURI PUBLICITARE Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
28529/07/202130.07.2021DAREA ÎN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA A UNOR BUNURI CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
28429/07/202130.07.2021CONCESIONAREA CĂTRE S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L A TERENURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVAPrimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
28329/07/202130.07.2021MODIFICAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.432/2017 PRIVIND PUNEREA LA DISPOZIŢIA S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENI” S.A. A TERENURILOR AFERENTE INVESTIŢIILOR DIN CADRUL „PROIECTULUI REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ ÎN JUDEŢUL DOLJ” ÎN PERIOADA 2014-2020Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
28229/07/202130.07.2021APROBAREA TARIFELOR PENTRU ACTIVITĂŢILE CONEXE ŞI DIVERSE ALTELE DECÂT CELE PENTRU ACTIVITĂŢILE DELEGATE DESFĂȘURATE DE S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
28129/07/202130.07.2021CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ÎN FAVOAREA DNEI.GOLUMBEANU CONSTANŢA ASUPRA TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.RECUNOŞTINŢEI NR.14 BIS Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
28029/07/202130.07.2021ÎNCETAREA DREPTULUI DE CONCESIUNE AL S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A. ASUPRA UNUI BUN CARE APARŢINE DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
27929/07/202130.07.2021ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
27829/07/202130.07.2021ATESTAREA PERSOANELOR FIZICE CARE AU OBŢINUT CERTIFICATE DE CALIFICARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINIIprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
27729/07/202130.07.2021PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
27629/07/202130.07.2021REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A UNOR LOCUINŢE SOCIALE primar Lia-Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.513/2021 Deschide
Deschide
27529/07/202130.07.2021REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
27429/07/202130.07.2021REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVAprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
27329/07/202130.07.2021ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVAprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
27229/07/202130.07.2021ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE ANSAMBLULUI FOLCLORIC “MARIA TĂNASE” CRAIOVAprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
27129/07/202130.07.2021PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE AL DNEI. NICOLĂIȚĂ LORENA ADMINISTRATOR AL S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. primar Lia-Olguţa Vasilescuîncetată de hcl nr.359/2021 Deschide
Deschide
27029/07/202130.07.2021RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
26929/07/202130.07.2021RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA PENTRU ANUL 2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
26829/07/202130.07.2021RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA PENTRU ANUL 2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
26729/07/202130.07.2021RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
26629/08/201330.07.2021EXECUŢIA BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTĂ SEMESTRULUI I (30 IUNIE 2021)primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
26529/07/202130.07.2021EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA AFERENTĂ SEMESTRULUI I (30 IUNIE 2021)primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
26429/07/202130.07.2021EXECUŢIA BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI A ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII AFERENTĂ SEMESTRULUI I (30 IUNIE 2021)primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
26329/07/202130.07.2021EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE PRIMUL SEMESTRU AL ANULUI 2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
26229/07/202130.07.2021DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CALITATE DE „CONSILIER RESPONSABIL CU AFACERILE UNIUNII EUROPENE” LA NIVELUL MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
26129/07/202130.07.2021DESEMNAREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU PERIOADA AUGUST-OCTOMBRIE 2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
26029/07/202130.07.2021ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 29.07.2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
25906/07/202106.07.2021ÎNFIINȚAREA SERVICIULUI DE GESTIONARE A CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN LA NIVELUL MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
25806/07/202106.07.2021CONCESIONAREA CĂTRE R.A.T. SRL A UNUI BUN CARE APARŢINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
25706/07/202106.07.2021ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
25606/07/202106.07.2021STUDIUL DE PREFEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII-CONSTRUIRE SPITAL ȘI FUNCȚIUNI CONEXE PENTRU SPITALUL MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVAprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
25506/07/202106.07.2021ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 06.07.2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
25424/06/202128.06.2021RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
25324/06/202128.06.2021RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2021 primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
25224/06/202128.06.2021FINANŢAREA DIN BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A SUMEI DE 18.141 04 LEI REPREZENTÂND CONTRIBUŢIA PROPRIE A ŞCOLII GIMNAZIALE „ELENA FARAGO” CRAIOVA LA CHELTUIELILE ELIGIBILE AFERENTE PROIECTULUI „ŞANSE EGALE LA EDUCAŢIE PENTRU COPIII DIN JUDEŢELE DOLJ ŞI VÂLCEA CU PĂRINŢI PLECAŢI LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE”primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
25124/06/202128.06.2021MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.282/2008 REFERITOARE LA DAREA ÎN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV A UNOR BUNURI CE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
25024/06/202128.06.2021DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE LICEUL VOLTAIRE” CRAIOVA ŞI LICEUL „ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA A UNOR BUNURI APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUATE ÎN STR.ELECTROPUTERE NR.21primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
24924/06/202128.06.2021ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A UNUI SPAŢIU APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN PIAŢA CRAIOVIŢA NOUĂ BIG DIN MUNICIPIUL CRAIOVA primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
24824/06/202128.06.2021ATRIBUIREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ CĂTRE INSPECTORATUL DE POLIŢIE AL JUDEŢULUI DOLJ A SPAŢIULUI DIN IMOBILUL APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN STR.DIMITRIE GEROTA NR.22 primar Lia-Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.523/2021 Deschide
Deschide
24724/06/202128.06.2021ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia-Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.266/2022 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
24624/06/202128.06.2021ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
24524/06/202128.06.2021ATESTAREA PERSOANELOR FIZICE CARE AU OBŢINUT CERTIFICATE DE CALIFICARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINIIprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
24424/06/202128.06.2021VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 C BLOCUL T3 SC.2 AP.3 CĂTRE ZÎMBREA ALFRED GEORGE ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.239054/29.12.2004primar Lia-Olguţa Vasilescuîncetată de hcl nr.261/2022 Deschide
Deschide
24324/06/202128.06.2021VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 B BLOCUL T2 SC.5 AP.11 CĂTRE ROŞU NELU FLORIN ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.239039/29.12.2004primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
24224/06/202128.06.2021ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
24124/06/202128.06.2021ASOCIEREA MUNICIPIULUI CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL ŞI FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE AUTOMOBILISM SPORTIV PRIN CLUB SPORTIV AMC RACING ÎN VEDEREA SUSŢINERII EVENIMENTULUI SPORTIV „CRAIOVA SUPER RALLY 2021” ÎN PERIOADA 10-11 SEPTEMBRIE 2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
24024/06/202128.06.2021ASOCIEREA ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL ŞI ASOCIAŢIA „CENTRUL NAŢIONAL DE EDUCARE CANINĂ” ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII CONCURSULUI INTERNAŢIONAL AL CÂINILOR DE SALVARE „CAMPIONATUL MONDIAL DE SALVARE AL FCI PE ECHIPE” ÎN PERIOADA 4 -7 NOIEMBRIE 2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
23924/06/202128.06.2021ASOCIEREA ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL ŞI ASOCIAŢIA „CENTRUL NAŢIONAL DE EDUCARE CANINĂ” ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII CONCURSULUI INTERNAŢIONAL AL CÂINILOR DE SALVARE „CAMPIONATUL MONDIAL DE SALVARE AL IRO INDIVIDUAL” ÎN PERIOADA 22-26 SEPTEMBRIE 2021primar Lia-Olguţa Vasilescurevocată de hcl nr.302/2021 Deschide
Deschide
23824/06/202128.06.2021REGULAMENTUL PRIVIND ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR CUPLURILOR INFERTILE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PENTRU EFECTUAREA PROCEDURII DE FERTILIZARE IN VITRO-O ȘANSĂ LA VIAȚĂ-FIVprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
23724/06/202128.06.2021ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 24.06.2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
23610/06/202111.06.2021MANDATAREA REPREZENTANTULUI DE DREPT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DOAMNA PRIMAR LIA-OLGUŢA VASILESCU SĂ VOTEZE ȘI SĂ APROBE ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECODOLJ ACTUL ADIŢIONAL NR.3 LA CONTRACTUL NR.370/22.05.2018 PRIVIND „DELEGAREA PRIN CONCESIONARE A GESTIUNII UNOR ACTIVITĂŢI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE RESPECTIV COLECTAREA ŞI TRANSPORTUL DEŞEURILOR MUNICIPALE ŞI A ALTOR FLUXURI DE DEŞEURI ÎN JUDEŢUL DOLJ PRECUM ŞI OPERAREA STAŢIEI DE SORTARE GOICEA”primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
23510/06/202111.06.2021CONCESIONAREA CĂTRE R.A.T. SRL A BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
23410/06/202111.06.2021ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
23310/06/202111.06.2021ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 10.06.2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
23227/05/202131.05.2021DESEMNAREA REPREZENTANŢILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN COMISIA DE EVALUARE PENTRU CONCESIONAREA/ÎNCHIRIEREA BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC/PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
23127/05/202131.05.2021MODIFICAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM REFERITOR LA CROMATICA FAȚADELOR PENTRU CREȘTEREA CALITĂȚII ARHITECTURAL-AMBIENTALE A CLĂDIRILOR ÎN MUNICIPIUL CRAIOVAPrimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
23027/05/202131.05.2021MODIFICAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.159/2021 REFERITOARE LA APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL PRIVIND STABILIREA CATEGORIILOR DE INTERVENȚII ÎN VEDEREA REABILITĂRII FRONTURILOR CONSTRUITE ÎN ZONA DE ACȚIUNE PRIORITARĂ „CALEA BUCUREȘTI” DIN MUNICIPIUL CRAIOVA Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
22927/05/202131.05.2021APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA „RECONSIDERARE URBANISTICĂ ÎN ZONA STR.TRANDAFIRULUI-STR.MERIȘORULUI” ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINŢE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME P+1+M GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.TRANDAFIRULUI NR.74 Aprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
22827/05/202131.05.2021MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.417/2014 REFERITOARE LA APROBAREA VALORII ESTIMATE A CONTRACTULUI DE PERFORMANŢĂ ENERGETICĂ ÎN CLĂDIRILE PUBLICE OCUPATE DE ŞCOLI ŞI SPITALE ŞI A CONTRIBUŢIEI PROPRII A MUNICIPIULUI CRAIOVA LA FINANŢAREA ACESTUI CONTRACTprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
22727/05/202131.05.2021ACTUALIZAREA VALORII TOTALE ESTIMATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MĂSURI DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ PRIVIND CLĂDIRI APARȚINÂND DE 6 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN CRAIOVA” LA GRĂDINIŢA „CASTELUL FERMECAT”primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
22627/05/202131.05.2021ACTUALIZAREA VALORII TOTALE ESTIMATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MĂSURI DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ PRIVIND CLĂDIRI APARȚINÂND DE 6 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN CRAIOVA” LA GRĂDINIŢA „PARADISUL COPIILOR” primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
22527/05/202131.05.2021ACTUALIZAREA VALORII TOTALE ESTIMATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MĂSURI DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ PRIVIND CLĂDIRI APARȚINÂND DE 6 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN CRAIOVA” LA GRĂDINIŢA „PINOCCHIO” primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
22427/05/202131.05.2021ACTUALIZAREA VALORII TOTALE ESTIMATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MĂSURI DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ PRIVIND CLĂDIRI APARȚINÂND DE 6 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN CRAIOVA” LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION CREANGĂ”primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
22327/05/202131.05.2021ACTUALIZAREA VALORII TOTALE ESTIMATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MĂSURI DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ PRIVIND CLĂDIRI APARȚINÂND DE 6 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN CRAIOVA” LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTU GHEORGHE”primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
22227/05/202131.05.2021ACTUALIZAREA VALORII TOTALE ESTIMATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MĂSURI DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ PRIVIND CLĂDIRI APARȚINÂND DE 6 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN CRAIOVA” LA COLEGIUL „NICOLAE TITULESCU” primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
22127/05/202131.05.2021APROBAREA UNOR MĂSURI PENTRU REALIZAREA UNEI REȚELE DE STAȚII DE REÎNCĂRCARE A VEHICULELOR ELECTRICE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI CRAIOVAconsilieri locali : Eduard-Alexandru Cîrceag, Cezar Mihail Drăgoescu, Nicu Cosmin Teodorescu, Manuel Borțoi și Lucian Bernd Săuleanu Deschide
22027/05/202131.05.2021MODIFICAREA ANEXEI NR.3 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.262/2018 REFERITOARE LA APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE CU AUTOBUZE ŞI TRAMVAIE EFECTUAT PRIN CURSE REGULATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
21927/05/202131.05.2021APROBAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII PRIN ATRIBUIRE DIRECTĂ A SERVICIULUI DE RIDICARE TRANSPORT ŞI DEPOZITARE A VEHICULELOR STAŢIONATE ŞI PARCATE NEREGULAMENTAR PE DOMENIUL PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
21827/05/202131.05.2021MANDATAREA REPREZENTANTULUI DE DREPT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DOAMNA PRIMAR LIA-OLGUŢA VASILESCU SĂ VOTEZE ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECODOLJ MODIFICAREA REGULAMENTULUI SERVICIULUI DE SALUBRIZARE AL JUDEȚULUI DOLJprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
21727/05/202131.05.2021MODIFICAREA ANEXEI NR.3 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.151/2014 CU PRIVIRE LA DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ A UNOR BUNURI CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
21627/05/202131.05.2021CONCESIONAREA CĂTRE R.A.T. SRL A UNOR BUNURI CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
21527/05/202131.05.2021ÎNCETAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA ASUPRA UNOR BUNURI APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
21427/05/202131.05.2021TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL STATULUI ŞI ADMINISTRAREA MINISTERULUI CULTURII ÎN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A MONUMENTULUI DE FOR PUBLIC „STATUIE CAROL I” – NR. MF 159397 SITUAT LA INTERSECŢIA STR.POPA ŞAPCĂ ŞI STR.ION MAIORESCUprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
21327/05/202131.05.2021CESIUNEA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.34124/19.05.2006 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI IONESCU LILIANA MEDIC TITULAR AL CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DR. IONESCU LILIANA primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
21227/05/202131.05.2021PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE CONCESIUNE ÎNCHEIATE ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI MEDICII TITULARI AI CABINETELOR MEDICALE DIN CADRUL IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.OLTEȚ NR.5 primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
21127/05/202131.05.2021PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE CONCESIUNE ÎNCHEIATE ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI MEDICII TITULARI AI CABINETELOR MEDICALE DIN CADRUL IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.HORIA NR.5primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
21027/05/202131.05.2021PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE CONCESIUNE ÎNCHEIATE ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI MEDICII TITULARI AI CABINETELOR MEDICALE DIN CADRUL IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.1 DECEMBRIE 1918 NR.14 primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
20927/05/202131.05.2021PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE CONCESIUNE ÎNCHEIATE ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI MEDICII TITULARI AI CABINETELOR MEDICALE DIN CADRUL IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA ALEEA ARH.DUILIU MARCU NR.16 A (MICROPOLICLINICA DIN CRAIOVIȚA NOUĂ) primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
20827/05/202131.05.2021PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE CONCESIUNE ÎNCHEIATE ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI MEDICII TITULARI AI CABINETELOR MEDICALE DIN CADRUL IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA B-DUL OLTENIA NR.41 (POLICLINICA STOMATOLOGICĂ CRAIOVIȚA NOUĂ)primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
20727/05/202131.05.2021ÎNCETAREA DREPTULUI DE FOLOSINŢĂ GRATUITĂ AL PAROHIEI LUNCA JIULUI ASUPRA TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.SIRETULUI NR.39 primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
20627/05/202131.05.2021APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN CART.CRAIOVIŢA NOUĂ B-DUL DACIA ÎN VECINĂTATEA DE NORD A STAŢIEI DE TRANSFORMARE 110/20/6KV ÎN VEDEREA MONTĂRII UNUI PUNCT DE CONEXIUNI (PC 20KV)primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
20527/05/202131.05.2021ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA PREȚULUI DE PORNIRE AL RENEGOCIERII REDEVENŢEI PENTRU TERENURILE SITUATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. BRAZDA LUI NOVAC NR.66 COMPLEX VECHI primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
20427/05/202131.05.2021ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT PREŢUL DE PORNIRE AL NEGOCIERII PREŢULUI DE ACHIZIŢIE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.NICOLAE BĂNESCU NR.1Cprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
20327/05/202131.05.2021ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA CUANTUMULUI PRESTAȚIEI TITULARULUI DREPTULUI DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.MADONA DUDU NR.21primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
20227/05/202131.05.2021MODIFICAREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.6898/17.08.2011 ÎNCHEIAT ÎNTRE S.C.PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
20127/05/202131.05.2021ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A UNOR TERENURI APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUATE ÎN PIEŢELE DIN MUNICIPIUL CRAIOVAprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
20027/05/202131.05.2021DAREA ÎN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA A UNOR BUNURI CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
19927/05/202131.05.2021PROPUNE PARTICIPAREA POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA LA „PROGRAMUL DE STIMULARE A ÎNNOIRII PARCULUI AUTO NAŢIONAL 2020-2024” ÎN VEDEREA ACHIZIŢIONĂRII A CINCI AUTOTURISMEprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
19827/05/202131.05.2021ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
19727/05/202131.05.2021ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
19627/05/202131.05.2021PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
19527/05/202131.05.2021EXTINDEREA SPAŢIULUI CU DESTINAŢIA DE LOCUINŢĂ SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. ECATERINA TEODOROIU NR.10 primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
19427/05/202131.05.2021REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A UNOR LOCUINŢE SOCIALEprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
19327/05/202131.05.2021REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A LOCUINŢEI SOCIALE SITUATĂ ÎN MUNCIPIUL CRAIOVA STR.DR.VICTOR PAPILLIAN NR.52 B BL.H9 SC.1 AP.8 primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
19227/05/202131.05.2021APROBAREA CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE AL DNEI. NICOLĂIȚĂ LORENA ADMINISTRATOR AL S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. primar Lia-Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.271/2021- încetată de hcl 359/2021,modif de hcl nr.359/2021,modif de hcl nr.510/2021 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
19127/05/202131.05.2021MODIFICAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.166/2021 REFERITOARE LA DESEMNAREA DLUI. VOICINOVSCHI MĂDĂLIN ROMEO CA REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAŢIE ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ŞI PARTICULAR DIN MUNICIPIUL CRAIOVA primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
19027/05/202131.05.2021MODIFICAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.221/2018 REFERITOARE LA APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA primar Lia-Olguţa VasilescuÎNCETATĂ DE HCL NR.274/2021 Deschide
18927/05/202131.05.2021ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia-Olguţa Vasilescuîncetată de hcl nr.7/2022 Deschide
Deschide
Deschide
18827/05/202131.05.2021ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVAprimar Lia-Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.301/2021,modif de hcl nr.509/2021 Deschide
Deschide
Deschide
18727/05/202131.05.2021ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVAprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
18627/05/202131.05.2021ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEȘ” CRAIOVAprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
18527/05/202131.05.2021ÎNSCRIEREA MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN COMPETIŢIILE EUROPEAN BEST DESTINATIONSprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
18427/05/202131.05.2021ALOCAREA DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A UNEI SUME DE BANI PENTRU PREMIEREA ELEVILOR CRAIOVENI ȘI A PROFESORILOR ÎNDRUMĂTORI CU REZULTATE EXCEPŢIONALE LA CONCURSURILE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE ÎN ANII ȘCOLARI 2019-2020 ȘI 2020-2021 ÎN CADRUL MANIFESTĂRILOR PRILEJUITE DE ZIUA MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
18327/05/202131.05.2021INSTITUIREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND INSTITUIREA ȘI ADMINISTRAREA TAXEI SPECIALE DE SALUBRIZAREPrimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
18227/05/202131.05.2021MODALITATEA DE IDENTIFICARE A BENEFICIARILOR DE STIMULENT EDUCAŢIONAL PENTRU COPIII PROVENIŢI DIN FAMILII DEFAVORIZATE PRECUM ŞI MODALITATEA DE SOLUŢIONARE A SITUAŢIILOR IDENTIFICATEprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
18127/05/202131.05.2021MANDATAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ VOTEZE ORDINEA DE ZI ÎN ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A. DIN DATA DE 07.06.2021 primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
18027/05/202131.05.2021BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. PE ANUL 2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
17927/05/202131.05.2021BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL R.A.T. SRL CRAIOVA PE ANUL 2021primar Lia-Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.383/2021 Deschide
Deschide
17827/05/202131.05.2021SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE ALE R.A.T. SRL AFERENTE ANULUI 2020primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
17727/05/202131.05.2021SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE ALE S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. AFERENTE ANULUI 2020primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
17627/05/202131.05.2021BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. PENTRU ANUL 2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
17527/05/202131.05.2021SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE ALE S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. AFERENTE ANULUI 2020primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
17427/05/202131.05.2021BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA PENTRU ANUL 2021primar Lia-Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.469/2021 Deschide
Deschide
17327/05/202131.05.2021SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE ALE REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA AFERENTE ANULUI 2020primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
17227/05/202131.05.2021RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
17127/05/202131.05.2021RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA PE ANUL 2021 primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
17027/05/202131.05.2021RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA PENTRU ANUL 2021 Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
16927/05/202131.05.2021SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE ALE MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI RAPORTUL DE PERFORMANŢĂ PE ANUL 2020Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
16827/05/202131.05.2021ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 27.05.2021Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
16722/04/202126.04.2021MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR. NR.9/2021 REFERITOARE LA DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN COMISIILE PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVAȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ȘI PARTICULAR CU PERSONALITATE JURIDICĂ DIN MUNICIPIUL CRAIOVA primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
16622/04/202126.04.2021MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.351/2020 REFERITOARE LA DESEMNAREA REPREZENTANŢILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAŢIE ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ŞI PARTICULAR DIN MUNICIPIUL CRAIOVAprimar Lia-Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.191/2021 Deschide
Deschide
16522/04/202126.04.2021MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.331/2020 REFERITOARE LA ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
16422/04/202126.04.2021ÎNCETAREA DIN FUNCŢIA DE ADMINISTRATOR SPECIAL AL S.C. TERMO CRAIOVA S.R.L. A DLUI. NEDELESCU GHEORGHEprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
16322/04/202126.04.2021ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVAprimar Lia-Olguţa Vasilescuîncetată de hcl nr.47/2022 Deschide
Deschide
Deschide
16222/04/202126.04.2021PLANUL URBANISTIC DE DETALIU REFERITOR LA CONSTRUIREA UNEI LOCUINŢE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME SP+P+1 ȘI GARAJ SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.BRESTEI NR.547 Aprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
16122/04/202126.04.2021PLANUL URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONSIDERAREA URBANISTICĂ ÎN VEDEREA SCHIMBĂRII DE DESTINAȚIE DIN ZONĂ CĂI FERATE ȘI CONSTRUCȚII AFERENTE ÎN ZONĂ LOCUINȚE COLECTIVE ȘI SERVICII CONEXE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+9 ÎN ZONA BD.DECEBAL-RAMPA LĂPUȘ” GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BD. DECEBAL NR.73Eprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
16022/04/202126.04.2021PLANUL URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONVERSIA FUNCŢIONALĂ ŞI VOLUMETRICĂ CU REGLEMENTAREA ZONELOR DE CONSTRUIRE ŞI A CIRCULAŢIILOR ZONA CALEA BUCUREŞTI - STR. HENRI COANDĂ - STR. MIRCEŞTI ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINȚE CU REGIM DE ÎNĂLȚIME S+P+1+M GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. HENRI COANDA NR. 47primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
15922/04/202126.04.2021REGULAMENTUL LOCAL PRIVIND STABILIREA CATEGORIILOR DE INTERVENȚII ÎN VEDEREA REABILITĂRII FRONTURILOR CONSTRUITE ÎN ZONA DE ACȚIUNE PRIORITARĂ „CALEA BUCUREȘTI” DIN MUNICIPIUL CRAIOVAprimar Lia-Olguţa Vasilescumodif prin hcl nr.230/2021 Deschide
Deschide
15822/04/202126.04.2021APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU TRAVERSAREA PRIN SPARGERE A STRĂZILOR TROTUARELOR ȘI ZONELOR VERZI DIN MUNICIPIUL CRAIOVA primar Lia-Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.293/2021 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
15722/04/202126.04.2021MANDATAREA REPREZENTANTULUI DE DREPT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DOAMNA PRIMAR LIA-OLGUŢA VASILESCU SĂ VOTEZE ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECODOLJ APROBAREA CONTRACTELOR – CADRU ACCESORII LA CONTRACTUL NR. 370/22.05.2018 ”DELEGARE PRIN CONCESIONARE A GESTIUNII UNOR ACTIVITĂȚI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE RESPECTIV COLECTAREA ȘI TRANSPORTUL DEȘEURILOR MUNICIPALE ȘI A ALTOR FLUXURI DE DEȘEURI ÎN JUDEȚUL DOLJ ȘI OPERAREA STAȚIEI DE SORTARE ȘI TRANSFER GOICEA” primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
15622/04/202126.04.2021MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.195/2020 REFERITOARE LA ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A UNOR TERENURI ŞI SPAŢII COMERCIALE APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUATE ÎN PIEŢELE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
15522/04/202126.04.2021PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.148398/03.11.2010 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI DR.ȘERP ANAMARIA MEDIC TITULAR AL S.C. ELENAMED S.R.L.primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
15522/04/202126.04.2021PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.148398/03.11.2010 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI DR.ȘERP ANAMARIA MEDIC TITULAR AL S.C. ELENAMED S.R.L. primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
15422/04/202126.04.2021PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.33266/30.04.2006 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI DUMITRIU DANIELA - MARIA MEDIC TITULAR AL CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DUMITRIU DANIELA - MARIAprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
15322/04/202126.04.2021PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.34006/30.04.2006 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI DRĂGUȘIN V. MARINELA-MARIA MEDIC TITULAR AL CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DRĂGUȘIN V. MARINELA-MARIA primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
15222/04/202126.04.2021PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.33269/30.04.2006 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI S.C. MED FAM POPA ANA-MARIA S.R.L. primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
15122/04/202126.04.2021MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.125156/28.01.2005 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI ȚĂPÂRDEA AURELIA-ANCUȚA MEDIC TITULAR AL CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DR. ȚĂPÂRDEA I. AURELIA-ANCUȚA primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
15022/04/202126.04.2021DAREA ÎN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA A UNOR BUNURI CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
14922/04/202126.04.2021DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE GRUPUL ŞCOLAR ICM „GEORGE BIBESCU” A BUNURILOR APARTINÂND DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA REZULTATE ÎN URMA FINALIZĂRII PROIECTULUI „REABILITARE GRUPUL ŞCOLAR ICM „GEORGE BIBESCU” CA ŞCOALA DE ARTE ŞI MESERII”primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
14822/04/202126.04.2021ÎNCETAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL ŞCOLII GIMNAZIALE „ION ŢUCULESCU” CRAIOVA ASUPRA UNEI SUPRAFEŢE DIN TERENUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.TEILOR NR.63 primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
14722/04/202126.04.2021LISTA DE PRIORITĂŢI PENTRU ATRIBUIREA DE SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢĂ PENTRU SEDIU PERSOANELOR JURIDICE ŞI FIZICE CONSTITUITE ÎN TEMEIUL ORDONANŢEI GUVERNULUI NR.26/2000 CU PRIVIRE LA ASOCIAŢII ŞI FUNDAŢII A LEGII NR.14/2003 A PARTIDELOR POLITICE A LEGII NR.96/2006 REPUBLICATĂ PRIVIND STATUTUL DEPUTAŢILOR ŞI AL SENATORILOR ŞI A DECIZIEI PARLAMENTULUI EUROPEAN DIN 28 SEPTEMBRIE 2005 DE ADOPTARE A STATUTULUI DEPUTAȚILOR ÎN PARLAMENTUL EUROPEANprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
14622/04/202126.04.2021TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A UNOR BUNURI ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCŢIUNE ŞI CASĂRII primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
14522/04/202126.04.2021ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA PREȚULUI DE PORNIRE AL NEGOCIERII REDEVENŢEI PENTRU TERENUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.CALEA SEVERINULUI NR.115 Bprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
14422/04/202126.04.2021ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT ESTIMAREA VALORII VEHICULELOR FĂRĂ STĂPÂN SAU ABANDONATE PE RAZA MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
14322/04/202126.04.2021ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
14222/04/202126.04.2021ATESTAREA PERSOANELOR FIZICE CARE AU OBŢINUT CERTIFICATE DE CALIFICARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINIIprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
14122/04/202126.04.2021MODIFICAREA POZIŢIEI 7 DIN ANEXA NR.2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.791/2013primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
14022/04/202126.04.2021PRELUNGIREA PENTRU O PERIOADĂ DE 1 AN A DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚEprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
13922/04/202126.04.2021VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL.OLTENIA NR.1 A BLOCUL T1 SC.6 AP.10 CĂTRE UZEANU ALEXANDRU NICOLAEprimar Lia-Olguţa Vasilescuîncetată de hcl nr.258/2022 Deschide
13822/04/202126.04.2021REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A 11 LOCUINŢE SOCIALEprimar Lia-Olguţa Vasilescuse anulează poziţia 5 din anexa prin hcl nr.276/2021 Deschide
Deschide
13722/04/202126.04.2021CUANTUMUL COTIZAȚIEI ANUALE DE MEMBRU AL ASOCIAȚIEI MUNICIPIILOR DIN ROMÂNIA DATORATĂ DE MUNICIPIUL CRAIOVA PENTRU ANUL 2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
13622/04/202126.04.2021ASOCIEREA ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL ŞI UNIUNEA ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL AL FILMULUI ECOLOGIST ECOFEST „PENTRU SĂNĂTATEA PĂMÂNTULUI”primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
13522/04/202126.04.2021MANDATAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA-DNA.CREŢU CRISTINA MĂDĂLINAprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
13422/04/202126.04.2021BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. PENTRU ANUL 2021primar Lia-Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.346/2021,modif de hcl nr.384/2021,modif de hcl nr.507/2021 Deschide
Deschide
13322/04/202126.04.2021ORDONATORII TERŢIARI DE CREDITE AI BUGETULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
13222/04/202126.04.2021BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2021primar Lia-Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.172/2021,modif de hcl nr.270/2021,modif de hcl nr.296/2021,modif de hcl nr.344/2021,modif de hcl nr.382/2021,modif de hcl nr.468/2021,modif de hcl nr.506/2021,modif de hcl nr.543/2021 Deschide
Deschide
13122/04/202126.04.2021BUGETUL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE PENTRU ANUL 2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
13022/04/202126.04.2021BUGETUL CREDITELOR EXTERNE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANUL 2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
12922/04/202126.04.2021BUGETELE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂŢILE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PE ANUL 2021Primar Lia-Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.381/2021,modif de hcl nr.467/2021,modif de hcl nr.503/2021 Deschide
12822/04/202126.04.2021BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CRAIOVA PENTRU ANUL 2021primar Lia-Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.343/2021 Deschide
Deschide
12722/04/202126.04.2021BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA PENTRU ANUL 2021primar Lia-Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.171/2021,modif de hcl nr.269/2021,modif de hcl nr.342/2021,modif de hcl nr.380/2021,modif de hcl nr.466/2021 Deschide
Deschide
12622/04/202126.04.2021BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANUL 2021primar Lia-Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.339/2021,modif de hcl nr.465/2021 Deschide
Deschide
12522/04/202126.04.2021BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA PENTRU ANUL 2021primar Lia-Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.340/2021,modif de hcl nr.504/2021 Deschide
Deschide
12422/04/202126.04.2021BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA PENTRU ANUL 2021primar Lia-Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.170/2021,modif de hcl nr.268/2021,modif de hcl nr.341/2021,modif de hcl nr.378/2021 Deschide
Deschide
12322/04/202126.04.2021BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEȘ” CRAIOVA PENTRU ANUL 2021primar Lia-Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.379/2021,modif de hcl nr.505/2021 Deschide
Deschide
12222/04/202126.04.2021BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2021Primar Lia-Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.267/2021,modif de hcl nr.295/2021,modif de hcl nr.338/2021,modif de hcl nr.377/2021,modif de hcl nr.464/2021,modif de hcl nr.502/2021,modif de hcl nr.542/2021 Deschide
12122/04/202126.04.2021COSTUL MEDIU LUNAR DE ÎNTREŢINERE PENTRU PERSOANELE ASISTATE ÎN CADRUL CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CRAIOVA PENTRU ANUL 2021primar Lia-Olguţa Vasilescuîncetată de hcl nr.32/2022 Deschide
12022/04/202126.04.2021EXECUȚIA BUGETULUI CREDITELOR EXTERNE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA AFERENTĂ TRIMESTRULUI I AL ANULUI 2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
11922/04/202126.04.2021EXECUŢIA BUGETARĂ A INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI A ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII PE TRIMESTRUL I AL ANULUI 2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
11822/04/202126.04.2021EXECUŢIA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE TRIMESTRUL I AL ANULUI 2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
11722/04/202126.04.2021PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU PERIOADA MAI-IULIE 2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
11622/04/202126.04.2021ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 22.04.2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
11531/03/202101.04.2021RECTIFICAREA CĂRŢII FUNCIARE NR.203186primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
11431/03/202131.03.2021STUDIUL DE OPORTUNITATE PRIVIND ALEGEREA MODALITĂȚII DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVAprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
11331/03/202131.03.2021ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ ÎN 31.03.2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
11225/03/202129.03.2021MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.374/2020 REFERITOARE LA APROBAREA COMPONENŢEI COMISIEI DE SISTEMATIZARE A CIRCULAŢIEI RUTIERE ŞI PIETONALE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA primar Lia-Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.218/2022 Deschide
Deschide
11125/03/202129.03.2021APROBAREA PRELUNGIRII DURATEI CONTRACTULUI DE MANDAT AL MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
11025/03/202129.03.2021MODIFICAREA ANEXELOR NR.2 ȘI 3 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.262/2018 REFERITOARE LA ATRIBUIREA DIRECTĂ A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE CU AUTOBUZE ŞI TRAMVAIE EFECTUAT PRIN CURSE REGULATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA CĂTRE R.A.T. SRLprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
10925/03/202129.03.2021ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE DELEGARE PENTRU UNELE ACTIVITĂȚI ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE CĂTRE S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
10825/03/202129.03.2021APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND ACTIVITATEA DE RIDICARE TRANSPORT ȘI DEPOZITARE A VEHICULELOR FĂRĂ STĂPÂN SAU ABANDONATE PE TERENURI APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC SAU PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
10725/03/202126.03.2021APROBAREA REGULAMENTULUI REFERITOR LA STABILIREA UNOR MĂSURI PENTRU GOSPODĂRIREA MUNICIPIULUI CRAIOVA PRECUM ŞI STABILIREA CONSTATAREA ŞI SANCŢIONAREA FAPTELOR CARE CONSTITUIE CONTRAVENŢIIprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
10625/03/202129.03.2021APROBAREA PLANULUI DE INVESTIŢII AL S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A. AFERENT ACTIVELOR DATE ÎN ADMINISTRARE SAU CONCESIUNE CU FINANŢARE DIN FONDUL ÎNTREŢINERE ÎNLOCUIRE DEZVOLTARE PENTRU ANUL 2021 primar Lia-Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.364/2021 Deschide
Deschide
10525/03/202129.03.2021APROBAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT ÎNCHEIAT ÎNTRE AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ SUD-VEST OLTENIA ȘI MUNICIPIUL CRAIOVA PENTRU REALIZAREA PROIECTULUI SPRIJIN LA NIVELUL REGIUNII SUD-VEST OLTENIA PENTRU PREGĂTIREA DE PROIECTE FINANȚATE DIN PERIOADA DE PROGRAMARE 2021-2027 PE DOMENIILE DE MOBILITATE URBANĂ REGENERARE URBANĂ TABERE ȘCOLARE INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII PUBLICE DE TURISM ȘI INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ DE INTERES JUDEȚEANprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
10425/03/202129.03.2021RECTIFICAREA CĂRŢII FUNCIARE NR.206593-C1-U3 ÎN SENSUL RADIERII DREPTULUI DE PROPRIETATE AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ASUPRA IMOBILULUI-CONSTRUCŢIE SITUAT ÎN CRAIOVA STR. UNIRII NR.31 (FOST NR.55 FOST NR.75) primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
10325/03/202129.03.2021DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE ANSAMBLUL FOLCLORIC „MARIA TĂNASE” CRAIOVA A UNUI TEREN DE SPORT APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN STR.CRIŞULUI NR.9primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
10225/03/202129.03.2021PRELUAREA DIN ADMINISTRAREA LICEULUI CU PROGRAM SPORTIV „PETRACHE TRIȘCU” CRAIOVA A UNUI TEREN DE SPORT APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.CRIŞULUI NR.9 primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
10125/03/202129.03.2021PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.315901/15.10.2007 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI DR. PETCU CRISTIAN MARIAN MEDIC TITULAR AL CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL STOMATOLOGIC DR. PETCU CRISTIAN MARIAN primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
10025/03/202129.03.2021SCOATEREA LA LICITAŢIE PUBLICĂ ÎN VEDEREA CONCESIONĂRII A TERENULUI CARE APARŢINE DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN STR.CALEA SEVERINULUI NR.115 B primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
9925/03/202129.03.2021PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.70349/08.05.2013 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ȘI SINDICATUL LIBER „ELECTROPUTERE” CRAIOVA AVÂND CA OBIECT CLUBUL CULTURAL AL SINDICATULUI LIBER ELECTROPUTERE” SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. CALEA BUCUREŞTI NR.56 primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
9825/03/202129.03.2021ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
9725/03/202129.03.2021ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
9625/03/202129.03.2021ATESTAREA PERSOANELOR FIZICE CARE AU OBŢINUT CERTIFICATE DE CALIFICARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINII primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
9525/03/202129.03.2021APROBAREA VÂNZĂRII LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 B BLOCUL T2 SC.5 AP.9 CĂTRE MIROIU MIHAELA ANGELAprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
9425/03/202129.03.2021PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
9325/03/202129.03.2021APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L.primar Lia-Olguţa Vasilescuîncetată de hcl nr.65/2022 Deschide
Deschide
Deschide
9225/03/202129.03.2021APROBAREA PLANULUI DE RESTRUCTURARE REORGANIZARE ȘI EFICIENTIZARE AL S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
9125/03/202129.03.2021PRELUNGIREA DURATEI MANDATULUI DE ADMINISTRATOR S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI S.R.L AL DLUI. MĂRĂCINE ALIN-MĂDĂLIN primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
9025/03/202129.03.2021MANDATAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ VOTEZE ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚILOR S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
8925/03/202129.03.2021APROBAREA PLANULUI DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ AL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANUL 2021 primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
8825/03/202129.03.2021APROBAREA PROIECTULUI ”O ȘANSĂ LA VIAȚĂ-FIV” PRIVIND ACORDAREA UNUI SPRIJIN FINANCIAR ÎN ANUL 2021 PENTRU 10 CUPLURI INFERTILE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA CU AFECȚIUNI INCOMPATIBILE CU REPRODUCEREA PE CALE NATURALĂ PENTRU EFECTUAREA PROCEDURII DE FERTILIZARE IN VITROprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
8725/03/202129.03.2021ACORDAREA DE BENEFICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ VETERANILOR ŞI INVALIZILOR DE RĂZBOI DIN MUNICIPIUL CRAIOVA CU OCAZIA ZILEI VETERANILOR DE RĂZBOI ŞI A ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
8625/03/202126.03.2021ÎNCETAREA DE DREPT ÎNAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DLUI. SIROP FLAVIUS ADRIAN ŞI VACANTAREA LOCULUI DE CONSILIER LOCAL ÎN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
8525/03/202126.03.2021ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 25.03.2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
8425/02/202101.03.2021DESEMNAREA REPREZENTANŢILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN COMISIA DE VÂNZARE A SPAŢIILOR COMERCIALE ȘI DE PRESTĂRI SERVICIIprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
8325/02/202101.03.2021DESEMNAREA REPREZENTANŢILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN COMISIA DE VÂNZARE A SPAŢIILOR CU DESTINAŢIA DE CABINETE MEDICALE PRECUM ŞI ÎN COMISIA DE CONTESTAŢIE primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
8225/02/202101.03.2021MODIFICAREA ANEXELOR NR.2 ȘI 3 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.262/2018 REFERITOARE LA ATRIBUIREA DIRECTĂ A GESTIUNII SERVICIULUI DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL DE PERSOANE CU AUTOBUZE ŞI TRAMVAIE EFECTUAT PRIN CURSE REGULATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA CĂTRE R.A.T. SRL primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
8125/02/202101.03.2021MODIFICAREA REGULAMENTULUI PRIVIND APLICAREA TAXEI PENTRU PARCAREA AUTOVEHICULELOR PE DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA APROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.73/2019primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
8025/02/202101.03.2021MODIFICAREA TARIFELOR PENTRU DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII DE ÎNTREŢINERE ŞI REPARARE A STRĂZILOR CU ÎMBRĂCĂMINTE DIN PAVAJ DE PIATRĂ BRUTĂ PIATRĂ SPARTĂ ŞI AMESTEC OPTIMAL ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA primar Lia-Olguţa Vasilescuîncetată de hcl nr.53/2022 Deschide
Deschide
7925/02/202101.03.2021STABILIREA RESPECTIV AJUSTAREA TARIFELOR PENTRU ACTIVITĂȚILE DATE ÎN GESTIUNE DIRECTĂ CĂTRE OPERATORUL REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA primar Lia-Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.310/2021,modif de hcl nr.365/2021,incetată de hcl nr.53/2022 Deschide
Deschide
Deschide
7825/02/202101.03.2021APROBAREA MODALITĂȚII DE GESTIUNE DIRECTĂ PENTRU ACTIVITĂȚILE DE DEZINSECȚIE DEZINFECȚIE DERATIZARE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA primar Lia-Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.50/2022 Deschide
7725/02/202101.03.2021APROBAREA MODALITĂȚII DE GESTIUNE DIRECTĂ PENTRU ACTIVITĂȚILE DE MĂTURAT SPĂLAT STROPIT ȘI ÎNTREȚINEREA CĂILOR PUBLICE CURĂȚAREA ȘI TRANSPORTUL ZĂPEZII DE PE CĂILE PUBLICE ȘI MENȚINEREA ÎN FUNCȚIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI SAU DE ÎNGHEȚ DIN MUNICIPIUL CRAIOVA primar Lia-Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.50/2022 Deschide
7625/02/202101.03.2021DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA A UNOR BUNURI CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
7525/02/202101.03.2021ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
7425/02/202101.03.2021LUARE ACT DE SENTINŢA CIVILĂ NR. 1169/2019 A JUDECĂTORIEI CRAIOVA RĂMASĂ DEFINITIVĂ PRIN DECIZIA NR. 1192/2020 A TRIBUNALULUI DOLJ PRONUNŢATĂ ÎN DOSARUL NR. 17866/215/2017 primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
7325/02/202101.03.2021ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE NR.42/2013 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVAprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
7225/02/202101.03.2021PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.69251/30.07.2007 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ȘI PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR-FILIALA DOLJ primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
7125/02/202101.03.2021MODIFICAREA TARIFELOR AFERENTE ACTIVITĂŢII DE ÎNTREŢINERE A BAZEI HIPODROM SITUATĂ ÎN PARCUL „NICOLAE ROMANESCU”primar Lia-Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.72/2022 Deschide
Deschide
7025/02/202101.03.2021APROBAREA CAIETULUI DE SARCINI ŞI A DOCUMENTAŢIEI DE ATRIBUIRE PRIVIND ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAŢIA PUBLICĂ A UNOR BUNURI DIN INCINTA „COMPLEXULUI SPORTIV CRAIOVA-STADION DE FOTBAL DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
6925/02/202101.03.2021MODIFICAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE NR.41/2013 AVÂND CA OBIECT FINANȚAREA ȘI REALIZAREA ÎN COMUN A PROIECTULUI DE PROMOVARE ȘI DEZVOLTARE A ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE PERFORMANȚĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVAprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
6825/02/202101.03.2021ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVAprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
6725/02/202101.03.2021DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE ANSAMBLUL FOLCLORIC „MARIA TĂNASE” CRAIOVA A BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUATE ÎN STR.CRIŞULUI NR.9primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
6625/02/202101.03.2021PRELUAREA DIN ADMINISTRAREA LICEULUI TEHNOLOGIC „ŞTEFAN ODOBLEJA” CRAIOVA A UNOR BUNURI SITUATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.CRIŞULUI NR.9 primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
6525/02/202101.03.2021APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂŢI PENTRU ATRIBUIREA DE SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢĂ RESPECTIV CU DESTINAŢIA DE SEDIU primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
6425/02/202101.03.2021APROBAREA ASOCIERII ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE ATLETISM ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII CAMPIONATULUI BALCANIC DE ŞTAFETE ÎN PERIOADA 28.05-30.05.2021 ŞI A CAMPIONATULUI NAŢIONAL PENTRU JUNIORI CATEGORIA A III-A ÎN PERIOADA 09.07-10.07.2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
6325/02/202101.03.2021ORGANIGRAMA ŞI STATUL DE FUNCŢII ALE S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L.primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
6225/02/202101.03.2021ATESTAREA PERSOANELOR FIZICE CARE AU OBŢINUT CERTIFICATE DE CALIFICARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINIIprimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
6125/02/202101.03.2021PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
6025/02/202101.03.2021EXTINDEREA SPAŢIULUI CU DESTINAŢIA DE LOCUINŢĂ SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.THEODOR AMAN NR.1 BLOCUL CASA ALBĂ SC.B AP.2primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
5925/02/202101.03.2021CUANTUMUL CHIRIEI AFERENTĂ LOCUINŢELOR PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII REALIZATE DE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA VALABILĂ PENTRU ANUL 2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
5801/03/202101.03.2021LISTA PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE LOCUINŢE ŞI ÎN REPARTIZAREA LOCUINŢELOR PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII CE VOR RĂMÂNE VACANTE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA ÎN ANUL 2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
5701/03/202101.03.2021LISTA PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE LOCUINŢE ŞI ÎN REPARTIZAREA LOCUINŢELOR SOCIALE CARE VOR RĂMÂNE VACANTE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA ÎN ANUL 2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
5625/02/202101.03.2021LISTA PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE LOCUINŢE ŞI ÎN REPARTIZAREA LOCUINŢELOR DESTINATE ÎNCHIRIERII PERSOANELOR ŞI/SAU FAMILIILOR EVACUATE SAU CARE URMEAZĂ A FI EVACUATE DIN LOCUINŢE RETROCEDATE ÎN NATURĂ FOŞTILOR PROPRIETARI ÎN ANUL 2021primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
5525/02/202101.03.2021ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 25.02.2021primar Vasilescu Lia Olguţa Deschide
Deschide
5428/01/202101.02.2021DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CONSILIUL CONSULTATIV AL CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CRAIOVAPrimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
5328/01/202101.02.2021DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SPORT CLUB MUNICIPALPrimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
5228/01/202101.02.2021DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CONSILIUL ADMINISTRATIV AL TEATRULUI PENTRU COPII ȘI TINERET „COLIBRI” CRAIOVAPrimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
5128/01/202101.02.2021DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CONSILIUL ADMINISTRATIV AL ANSAMBLULUI FOLCLORIC „MARIA TĂNASE” CRAIOVAPrimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
5028/01/202101.02.2021DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CONSILIUL ADMINISTRATIV AL OPEREI ROMÂNE CRAIOVA Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
4901.02.2021DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CONSILIUL ADMINISTRATIV AL FILARMONICII „OLTENIA” CRAIOVAPrimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
4828/01/202101.02.2021DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN COMISIA PENTRU EVALUAREA PERFORMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE SECRETARULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
4728/01/202101.02.2021DESEMNAREA REPREZENTANŢILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN COMISIA LOCALĂ DE ORDINE PUBLICĂ Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
4628/01/202101.02.2021APROBAREA STRUCTURII COMISIEI SOCIALE PENTRU ANALIZA ŞI REPARTIZAREA LOCUINŢELOR DESTINATE ÎNCHIRIERII Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
4528/01/202101.02.2021ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.517/2017 REFERITOARE LA MODIFICAREA REGULAMENTULUI LOCAL PRIVIND AMPLASAREA ŞI AUTORIZAREA MIJLOACELOR DE PUBLICITATE PE RAZA MUNICIPIULUI CRAIOVAPrimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
4428/01/202101.02.2021APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND STABILIREA MODALITĂȚII DE GESTIUNE A ACTIVITĂȚII DE DEZINSECȚIE DEZINFECȚIE DERATIZARE DIN MUNICIPIUL CRAIOVAPrimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
4328/01/202101.02.2021APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE PRIVIND STABILIREA MODALITĂȚII DE GESTIUNE A ACTIVITĂȚILOR DE MĂTURAT SPĂLAT STROPIT ȘI ÎNTREȚINEREA CĂILOR PUBLICE CURĂȚAREA ȘI TRANSPORTUL ZĂPEZII DE PE CĂILE PUBLICE ȘI MENȚINEREA ÎN FUNCȚIUNE A ACESTORA PE TIMP DE POLEI SAU DE ÎNGHEȚ DIN MUNICIPIUL CRAIOVAPrimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
4228/01/202101.02.2021APROBAREA PLANULUI DE ACTIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL ŞI PĂRINŢII AI CĂROR COPII BENEFICIAZĂ DE MĂSURI DE PROTECŢIE SPECIALĂ PENTRU ANUL 2021Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
4128/01/202101.02.2021APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNE PENTRU CRAIOVA ORAȘ VERDEPrimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
4028/01/202101.02.2021MANDATAREA REPREZENTANTULUI DE DREPT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECODOLJ SĂ VOTEZE ACTUL ADIȚIONAL NR.2 LA CONTRACTUL NR.370/22.05.2018 PRIVIND „DELEGAREA PRIN CONCESIONARE A GESTIUNII UNOR ACTIVITĂȚI COMPONENTE ALE SERVICIULUI DE SALUBRIZARE RESPECTIV COLECTAREA ȘI TRANSPORTUL DEȘEURILOR MUNICIPALE ȘI A ALTOR FLUXURI DE DEȘEURI ÎN JUDEȚUL DOLJ PRECUM ȘI OPERAREA STAȚIEI DE SORTARE ȘI TRANSFER GOICEA”Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
3928/01/202101.02.2021ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MODERNIZARE STRADA TEILOR” Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
3828/01/202101.02.2021ACTUALIZAREA DEVIZULUI GENERAL ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI DIN STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU SPITALUL CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „EXTINDERE CORP C4 ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC CU UN CORP P+4E PENTRU SECȚIA RECUPERARE NEUROLOGICĂ” Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
3728/01/202101.02.2021MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
3628/01/202101.02.2021APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂŢI PENTRU ATRIBUIREA DE SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢĂ RESPECTIV CU DESTINAŢIA DE SEDIU Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
3528/01/202101.02.2021MODIFICAREA ANEXEI NR.3 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.151/2014 CU PRIVIRE LA DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE CONSILIUL JUDEŢEAN DOLJ A UNOR BUNURI CARE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
3428/01/202101.02.2021ORGANIZAREA REŢELEI ŞCOLARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ŞI PARTICULAR DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022 Primar Lia-Olguţa Vasilescuanexa 2 completată prin hcl nr.306/2021 Deschide
Deschide
Deschide
3328/01/202101.02.2021MODIFICAREA ANEXEI NR.8 A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.531/2018 REFERITOARE LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA CONCESIONATE CĂTRE S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A. Primar Lia-Olguţa Vasilescumodif de hcl nr.280/2021 Deschide
Deschide
3228/01/202101.02.2021ÎNCETAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA ASUPRA BUNULUI „MAGAZIE C23” APARȚINÂND DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVAPrimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
3128/01/202101.02.2021ÎNCETAREA DREPTULUI DE CONCESIUNE AL S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. ASUPRA UNOR BUNURI CE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVAPrimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
3028/01/202101.02.2021MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.370/2014 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI S.C. CAPITOL AG S.R.L.Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
2928/01/202101.02.2021MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.372/2015 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI RC CRAIOVA A.S. VYSKOVPrimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
2828/01/202101.02.2021MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.35676/17.05.2006 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI S.C. CABINET MEDICAL ELENA DUMITRU S.R.L. Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
2728/01/202101.02.2021CESIUNEA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.34219/19.05.2006 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI ILIE RODICA MEDIC TITULAR AL CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DR. ILIE RODICAPrimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
2628/01/202101.02.2021PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.4054/22.02.2017 ÎNCHEIAT ÎNTRE S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. ŞI JERPELEA ANDREEA RENEE PFAPrimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
2528/01/202101.02.2021ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA PREȚULUI DE PORNIRE AL RENEGOCIERII REDEVENŢEI PENTRU TERENUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BVD.OLTENIA NR.55Primar Lia-Olguţa Vasilescuîncetată de hcl nr.78/2022 Deschide
Deschide
2428/01/202101.02.2021ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA PREȚULUI DE PORNIRE AL CHIRIEI LUNARE AFERENTĂ ÎNCHIRIERII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A SPAȚIULUI APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN CADRUL POLICLINICII STOMATOLOGICE CRAIOVIȚA NOUĂ BVD.OLTENIA NR.41 Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
2328/01/202101.02.2021ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA VALORII REDEVENȚEI PENTRU TERENUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.DIMITRIE GEROTA NR.7Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
2228/01/202101.02.2021ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA CUANTUMULUI PRESTAȚIEI TITULARULUI DREPTULUI DE SUPERFICIE ASUPRA TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.DEZROBIRII NR.94 BPrimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
2128/01/202101.02.2021ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT PREȚUL DE PORNIRE AL NEGOCIERII PREȚULUI DE ACHIZIȚIE A TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.HENRI COANDĂ NR.52 APrimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
2028/01/202101.02.2021ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT PREȚUL DE PORNIRE AL NEGOCIERII PENTRU VÂNZAREA APARTAMENTULUI APARȚINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN STR.I.D.SÂRBU NR.14 BL.13 SC.2 AP.14Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
1928/01/202101.02.2021ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA CUANTUMULUI PRESTAȚIEI TITULARULUI DREPTULUI DE SUPERFICIE ASUPRA COTEI-PĂRȚI DE 7 06 % DIN TERENUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.1 DECEMBRIE 1918 NR.27Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
1828/01/202101.02.2021ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA CUANTUMULUI PRESTAȚIEI TITULARULUI DREPTULUI DE SUPERFICIE ASUPRA COTEI-PĂRȚI DE 6 88 % DIN TERENUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.1 DECEMBRIE 1918 NR.27Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
1728/01/202101.02.2021ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA CUANTUMULUI PRESTAȚIEI TITULARULUI DREPTULUI DE SUPERFICIE ASUPRA COTEI-PĂRȚI DE 3 97 % DIN TERENUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.1 DECEMBRIE 1918 NR.27Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
1628/01/202101.02.2021ATESTAREA PERSOANELOR FIZICE CARE AU OBŢINUT CERTIFICATE DE CALIFICARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINIIPrimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
1528/01/202101.02.2021PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
1428/01/202101.02.2021APROBAREA VÂNZĂRII LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1 B BLOCUL T2 SC.5 AP.7 CĂTRE MIHART ANIȘOARA ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.239035/29.12.2004Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
1328/01/202101.02.2021MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.14/2018 REFERITOARE LA STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ AFERENTE FUNCŢIILOR DIN CADRUL FAMILIEI OCUPAŢIONALE „ADMINISTRAŢIE” UTILIZATE ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA PRECUM ŞI ÎN CADRUL SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI CRAIOVAPrimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
1228/01/202101.02.2021APROBAREA PENTRU ANUL 2021 A NUMĂRULUI DE ASISTENŢI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV ÎNCADRAŢI CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE RAZA MUNICIPIULUI CRAIOVA Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
1128/01/202101.02.2021DESEMNAREA DLUI. TĂNĂSESCU MARCEL ÎN FUNCŢIA DE ADMINISTRATOR AL R.A.T. SRL Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
1028/01/202101.02.2021MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.351/2020 REFERITOARE LA DESEMNAREA REPREZENTANŢILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAŢIE ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ŞI PARTICULAR CU PERSONALITATE JURIDICĂ DIN MUNICIPIUL CRAIOVAPrimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
928/01/202101.02.2021DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN COMISIILE PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVAȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ȘI PARTICULAR CU PERSONALITATE JURIDICĂ DIN MUNICIPIUL CRAIOVAPrimar Lia-Olguţa Vasilescumodif prin hcl nr.167/2021,modif prin hcl nr.67/2022 Deschide
Deschide
Deschide
828/01/202101.02.2021NUMIREA MEMBRILOR ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAŢIE ALE SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEŞ” ŞI SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVAPrimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
728/01/202101.02.2021DESEMNAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR A S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
628/01/202101.02.2021APROBAREA STRATEGIEI LOCALE DE TINERET A MUNICIPIULUI CRAIOVA -2021-2026Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
528/01/202101.02.2021APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU ELABORAREA ŞI PREZENTAREA PROPUNERILOR DE PROIECTE PRIVIND ACORDAREA DE FINANŢĂRI NERAMBURSABILE DIN FONDURILE BUGETULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA ALOCATE PENTRU ACTIVITĂŢI NONPROFIT DE INTERES LOCALPrimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
428/01/202101.02.2021APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ȘI FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANUL 2021 Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
328/01/202101.02.2021REPORTAREA EXCEDENTULUI BUGETAR AL ANULUI 2020 REALIZAT DE CĂTRE INSTITUŢIILE PUBLICE FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII PRECUM ŞI DIN ACTIVITĂŢILE FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ÎN ANUL 2021 Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide
Deschide
228/01/202101.02.2021SE ALEGE PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU PERIOADA FEBRUARIE-APRILIE 2021 DL. LUCIAN COSTIN DINDIRICĂPrimar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
128/01/202101.02.2021SE APROBĂ ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 28.01.2021Primar Lia-Olguţa Vasilescu Deschide
Deschide