NumarDataTitluData afisarii
18628/03/2024APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA REGLEMENTAREA URBANISTICĂ ZONA STR.FĂGĂRAŞ – STR.AMARADIA ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI IMOBIL CU REGIM DE ÎNĂLŢIME S+P+6 E CU PARCĂRI LA SUBSOL SPAŢII COMERCIALE LA PARTER ŞI LOCUINŢE LA ETAJELE 1-6 E GENERAT DE IMOBILUL SITUATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.FĂGĂRAŞ NR.6 C 01.04.2024 Deschide
Deschide
30809/07/2024APROBAREA PROIECTULUI “ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE PRIN ÎNFIINȚAREA UNUI CAMPUS ȘCOLAR LA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “PETRACHE TRIŞCU” DIN MUNICIPIUL CRAIOVA - EDU PRO SPORT CRAIOVA” ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTUIA 10.07.2024 Deschide
30709/07/2024APROBAREA CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE AL DLUI. MEDELEȚ ALIN-CONSTANTIN ADMINISTRATOR AL S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. 10.07.2024 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
30609/07/2024ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE ADMINISTRARE AL DNEI. VOICAN LORENA ADMINISTRATOR LA S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. 10.07.2024 Deschide
30509/07/2024ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 09.07.202410.07.2024 Deschide
Deschide
30427/06/2024APROBAREA ACTUALIZĂRII REGISTRULUI LOCAL AL SPAŢIILOR VERZI DIN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI CRAIOVA 01.07.2024 Deschide

Descarcă
30327/06/2024APROBAREA DEVIZULUI GENERAL AL INVESTIȚIEI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU RESTUL DE EXECUTAT AL INVESTIȚIEI A CARACTERISTICILOR PRINCIPALE ȘI A INDICATORILOR TEHNICI ALE INVESTIȚIEI ȘI A CARACTERISTICILOR PRINCIPALE ȘI A INDICATORILOR TEHNICI ALE RESTULUI DE EXECUTAT AL INVESTIȚIEI ȘI A FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE STRADA ALBA IULIA” APROBAT PENTRU FINANȚARE PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII „ANGHEL SALIGNY” 01.07.2024 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
30227/06/2024APROBAREA DEVIZULUI GENERAL AL INVESTIȚIEI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU RESTUL DE EXECUTAT AL INVESTIȚIEI A CARACTERISTICILOR PRINCIPALE ȘI A INDICATORILOR TEHNICI ALE INVESTIȚIEI ȘI A CARACTERISTICILOR PRINCIPALE ȘI A INDICATORILOR TEHNICI ALE RESTULUI DE EXECUTAT AL INVESTIȚIEI ȘI A FINANȚĂRII DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE STRADA ARAD” APROBAT PENTRU FINANȚARE PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII „ANGHEL SALIGNY”01.07.2024 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
30127/06/2024APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND CONDIŢIILE DE UTILIZARE ALE SERVICIILOR OFERITE DE COMPLEXUL ACVATIC –WATER PARK CRAIOVA PRECUM ŞI STABILIREA CONSTATAREA ŞI SANCŢIONAREA FAPTELOR CE CONSTITUIE CONTRAVENŢII 28.06.2024 Deschide
Deschide
30027/06/2024REÎNNOIREA ATESTATULUI PERSOANEI FIZICE CARE A DOBÂNDIT CALITATEA DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINII 01.07.2024 Deschide
Deschide
29927/06/2024MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.533/2023 REFERITOARE LA APROBAREA VÂNZĂRII LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1B BL.T2 SC.4 AP.1 CĂTRE RĂDUICĂ PETRE DUMITRU ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.239009/29.12.2004 01.07.2024 Deschide
29827/06/2024APROBAREA LISTEI PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE LOCUINŢE ŞI ÎN REPARTIZAREA LOCUINŢELOR PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII ÎN ANUL 2024 28.06.2024 Deschide
29727/06/2024APROBAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE -FAZA PROIECT TEHNIC DE EXECUŢIE ACTUALIZAT ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ÎN CADRUL PROIECTULUI: CONSERVAREA PROTEJAREA PROMOVAREA ŞI DEZVOLTAREA PATRIMONIULUI NAŢIONAL ŞI CULTURAL – CASA RUSĂNESCU (CASA CASĂTORIILOR)” 01.07.2024 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
29627/06/2024APROBAREA CHELTUIELILOR AFERENTE CONTRIBUŢIEI PROPRII DIN CADRUL PROIECTULUI „ŞANSE EGALE PENTRU O EDUCAŢIE DE CALITATE”01.07.2024 Deschide
29527/06/2024APROBAREA PROIECTULUI “SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PENTRU DIGITALIZAREA PROCESELOR IN CADRUL PRIMARIEI MUNICIPIULUI CRAIOVA” ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTUIA 01.07.2024 Deschide
29427/06/2024MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.148398/03.11.2010 ÎNCHEIAT CU DR. ŞERP ANAMARIA MEDIC TITULAR AL S.C. ELENAMED S.R.L. 01.07.2024 Deschide
29327/06/2024DAREA ÎN ADMINISTRARE A UNUI BUN MOBIL CARE APARŢINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA CĂTRE SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE “VICTOR BABEȘ” CRAIOVA 01.07.2024 Deschide
Deschide
29227/06/2024ÎNSUȘIREA RAPORTULUI DE EVALUARE CE STABILEŞTE NIVELUL MINIM AL REDEVENŢEI PE O DURATĂ DE 49 DE ANI PENTRU IMOBILUL –TEREN ÎN SUPRAFAŢĂ DE 38.719 MP SITUAT ÎN CRAIOVA STR. CARACAL NR. 152 PRECUM ŞI VALOAREA DE PIAŢĂ A CONSTRUCŢIILOR EDIFICATE PE ACESTA 01.07.2024 Deschide
Deschide
29127/06/2024CONCESIONAREA PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ A IMOBILULUI TEREN CARE APARŢINE DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN STR.CARACAL NR.152 01.07.2024 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
29027/06/2024APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂŢI PENTRU ATRIBUIREA DE SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢĂ RESPECTIV CU DESTINAŢIA DE SEDIU 01.07.2024 Deschide
Deschide
28927/06/2024ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A UNOR TERENURI APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUATE ÎN PIAȚA CENTRALĂ ȘI PIAȚA CRAIOVIȚA ORIZONT 01.07.2024 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
28827/06/2024PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT TERENUL CARE APARŢINE DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN PIAŢA CRAIOVIŢA ORIZONT01.07.2024 Deschide
28727/06/2024TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A UNOR BUNURI AFLATE ÎN ADMINISTRAREA ŞCOLII GIMNAZIALE „ION CREANGĂ” ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCŢIUNE CASĂRII ŞI DEMOLĂRII 01.07.2024 Deschide
Deschide
28627/06/2024MODIFICAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.119/2024 REFERITOARE LA MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CONCESIONATE CĂTRE S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A. 01.07.2024 Deschide
Deschide
28527/06/2024MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.282/2008 REFERITOARE LA DAREA ÎN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV A UNOR BUNURI CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA01.07.2024 Deschide
Deschide
28427/06/2024ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 01.07.2024 Deschide
Deschide
Deschide
28327/06/2024DECLARAREA DE UZ ŞI INTERES PUBLIC LOCAL A UNOR BUNURI DOBÂNDITE DE MUNICIPIUL CRAIOVA 01.07.2024 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
28227/06/2024PRELUNGIREA DURATEI DE VALABILITATE A ACORDULUI DE PARTENERIAT ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PRIN DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ CRAIOVA ARHIEPISCOPIA CRAIOVEI ŞI ASOCIAŢIA „VASILIADA” 01.07.2024 Deschide
Deschide
28127/06/2024APROBAREA BILANŢULUI ENERGETIC AL SISTEMULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICĂ AL S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. ȘI A PIERDERILOR TEHNOLOGICE PENTRU PUNCTELE TERMICE ȘI CENTRALE TERMICE PENTRU ANUL 2023 01.07.2024 Deschide
Deschide
Deschide
28027/06/2024MANDATAREA REPREZENTANTULUI DE DREPT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS DOLJ SĂ VOTEZE ORDINEA DE ZI 01.07.2024 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
27927/06/2024PROPUNE APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL R.A.T. SRL 01.07.2024 Deschide
Deschide
27827/06/2024APROBAREA REORGANIZĂRII ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE R.A.T. SRL 01.07.2024 Deschide
Deschide
Deschide
27727/06/2024MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.608/2023 REFERITOARE LA APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CRAIOVA01.07.2024 Deschide
Deschide
Deschide
27627/06/2024MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.637/2023 REFERITOARE LA REORGANIZAREA APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA APROBAREA ORGANIGRAMEI ŞI A STATULUI DE FUNCŢII01.07.2024 Deschide
Deschide
27527/06/2024APROBAREA ASOCIERII ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL ŞI FUNDAŢIA CULTURALĂ IUBIREA ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII FESTIVALULUI INTERNAŢIONAL „ADRIAN PĂUNESCU” 2024 EDIŢIA A X-A ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA ÎN PERIOADA 19-20 IULIE 202401.07.2024 Deschide
Deschide
27427/06/2024RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 202401.07.2024 Deschide
Deschide
27327/06/2024RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA PENTRU ANUL 202401.07.2024 Deschide
Deschide
27227/06/2024RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA PE ANUL 2024 01.07.2024 Deschide
Deschide
27127/06/2024APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSHIATRIE CRAIOVA PENTRU ANUL 2024 01.07.2024 Deschide
Deschide
27027/06/2024RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 202401.07.2024 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
26927/06/2024ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 27.06.202401.07.2024 Deschide
Deschide
Deschide
26830/05/2024APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CONSTRUIRE CENTRU DE ZI DE ASISTENȚĂ ȘI RECUPERARE CU ECHIPĂ MOBILĂ DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „SF. MARIA” CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+M”03.06.2024 Deschide
Deschide
Deschide
26730/05/2024DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE ŞCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE ŢIŢEICA” A UNOR BUNURI CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC/PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA03.06.2024 Deschide
Deschide
26630/05/2024TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A UNUI BUN AFLAT ÎN ADMINISTRAREA SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCŢIUNE CASĂRII DEMOLĂRII ŞI VALORIFICĂRII03.06.2024 Deschide
Deschide
26530/05/2024DOCUMENTAŢIA DE AVIZAREA A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MĂSURI DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ PRIVIND CLĂDIRI APARȚINÂND DE 6 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN CRAIOVA - EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN CLĂDIRILE EDUCAȚIONALE – GRĂDINIȚA CASTELUL FERMECAT” PACHETUL DE MĂSURI PM203.06.2024 Deschide
Deschide
26430/05/2024DOCUMENTAŢIA DE AVIZAREA A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „MĂSURI DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ PRIVIND CLĂDIRI APARȚINÂND DE 6 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN CRAIOVA - EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN CLĂDIRILE EDUCAȚIONALE –COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE TITULESCU” PACHETUL DE MĂSURI PM203.06.2024 Deschide
Deschide
26330/05/2024MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.41T/01.08.2003 ÎNCHEIAT CU S.C. MAXPATY COM S.R.L.03.06.2024 Deschide
26230/05/2024ÎNCETAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL CASEI DE CULTURĂ TRAIAN DEMETRESCU” CRAIOVA A IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. TRAIAN DEMETRESCU NR.31 ŞI DAREA ACESTUIA ÎN ADMINISTRAREA GRĂDINIŢEI „TRAIAN DEMETRESCU”03.06.2024 Deschide
Deschide
26130/05/2024SE SOLICITĂ COMUNEI PODARI APROBAREA TRECERII DIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI PODARI ÎN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A BUNULUI „CAZARMA 2810 INCINTA 2” SITUAT ÎN TARLAUA 5 PARCELA 35 03.06.2024 Deschide
Deschide
26030/05/2024ÎNCETAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA ASUPRA UNOR BUNURI APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA”03.06.2024 Deschide
Deschide
25930/05/2024MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.282/2008 REFERITOARE LA DAREA ÎN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV A UNOR BUNURI CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 03.06.2024 Deschide
Deschide
Deschide
25830/05/2024APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂŢI PENTRU ATRIBUIREA DE SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢĂ RESPECTIV CU DESTINAŢIA DE SEDIU 03.06.2024 Deschide
Deschide
25730/05/2024ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA03.06.2024 Deschide
Deschide
Deschide
25630/05/2024MODIFICAREA ANEXEI NR.8 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.531/2018 REFERITOARE LA MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CONCESIONATE CĂTRE S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A. 03.06.2024 Deschide
25530/05/2024DECLARAREA DE UZ ŞI INTERES PUBLIC LOCAL A UNOR BUNURI DOBÂNDITE DE MUNICIPIUL CRAIOVA03.06.2024 Deschide
Deschide
Deschide
25430/05/2024PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE CARE ARE CA OBIECT LOCUINŢA PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE 03.06.2024 Deschide
25330/05/2024REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A UNEI LOCUINŢE SOCIALE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BD.DECEBAL NR.43 BL.53 SC.1 AP.9 03.06.2024 Deschide
25230/05/2024ASOCIEREA ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ȘI DIRECŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU SPORT ŞI TINERET DOLJ ÎN VEDEREA REALIZĂRII PROIECTULUI „SUMMER SPORT” EDIŢIA A XI-A LA CRAIOVA ÎN PERIOADA 24 IUNIE - 02 AUGUST 202403.06.2024 Deschide
Deschide
25130/05/2024ALOCAREA DE LA BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A UNEI SUME DE BANI PENTRU PREMIEREA ELEVILOR CRAIOVENI ȘI A PROFESORILOR ÎNDRUMĂTORI CU REZULTATE EXCEPŢIONALE LA CONCURSURILE NAȚIONALE ȘI INTERNAȚIONALE ÎN ANUL ȘCOLAR 2023-2024 ŞI ÎN ANII ANTERIORI ÎN CADRUL MANIFESTĂRILOR PRILEJUITE DE ZIUA MUNICIPIULUI CRAIOVA03.06.2024 Deschide
Deschide
25030/05/2024SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE ALE R.A.T. SRL AFERENTE ANULUI 202303.06.2024 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
24930/05/2024SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE ALE S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. AFERENTE ANULUI 202303.06.2024 Deschide
Deschide
24830/05/2024SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE ALE REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA AFERENTE ANULUI 202303.06.2024 Deschide
Deschide
24730/05/2024RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 202403.06.2024 Deschide
Deschide
24630/05/2024RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA PENTRU ANUL 202403.06.2024 Deschide
Deschide
24530/05/2024RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA PENTRU ANUL 202403.06.2024 Deschide
Deschide
24430/05/2024RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2024 03.06.2024 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
24330/05/2024DESEMNAREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU PERIOADA IUNIE - AUGUST 2024 03.06.2024 Deschide
24230/05/2024ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 30.05.202403.06.2024 Deschide
Deschide
Deschide
24113/05/2024MODIFICAREA ANEXEI 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.227/2024 REFERITOARE LA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AI INVESTIŢIEI „CREȘTEREA CALITĂȚII EDUCAȚIONALE LA LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA – EDUTEHNO CRAIOVA13.05.2024 Deschide
Deschide
24013/05/2024ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 13.05.202413.05.2024 Deschide
Deschide
23925/04/2024DAREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ CĂTRE TRIBUNALUL DOLJ A IMOBILULUI APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN STR.SIMION BĂRNUŢIU NR.36 26.04.2024 Deschide
Deschide
23825/04/2024APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND APLICAREA TAXEI SPECIALE PENTRU ELIBERAREA AVIZULUI DE AMPLASARE A STAȚIILOR DE ÎNCĂRCARE A AUTOVEHICULELOR ELECTRICE26.04.2024 Deschide
Deschide
23725/04/2024APROBAREA ACTUALIZĂRII REGISTRULUI LOCAL AL SPAŢIILOR VERZI DIN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI CRAIOVA26.04.2024 Deschide

Descarcă
23625/04/2024APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „CONSTRUIRE CLĂDIRE TIP SERĂ TROPICALĂ – GRĂDINA BOTANICĂ” VARIANTA 126.04.2024 Deschide
Deschide
23525/04/2024INIȚIEREA PROCEDURII DE REALIZARE A PROIECTULUI: „CONCESIUNE DE LUCRĂRI ȘI SERVICII CONFORM LEGII NR.100/2016 PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII: PARCĂRI ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA”26.04.2024 Deschide
23425/04/2024MODIFICAREA ANEXELOR NR.1 ŞI NR.2 ALE HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 137/2024 REFERITOARE LA APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ȘI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE STRADA BRĂILA” PRECUM ȘI A SUMEI REPREZENTÂND CATEGORIILE DE CHELTUIELI FINANȚATE DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI 26.04.2024 Deschide
Deschide
Deschide
23325/04/2024APROBAREA MODIFICĂRII ANEXELOR NR.1 ŞI 2 ALE HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.691/2022 REFERITOARE LA APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ȘI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE STRADA ECATERINA TEODOROIU” PRECUM ȘI A SUMEI REPREZENTÂND CATEGORIILE DE CHELTUIELI FINANȚATE DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI 26.04.2024 Deschide
Deschide
Deschide
23225/04/2024APROBAREA ACTUALIZĂRII DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODERNIZARE STRADA BRĂILA” 26.04.2024 Deschide
Deschide
23125/04/2024APROBAREA ACTUALIZĂRII DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODENIZARE STRADA ECATERINA TEODOROIU”26.04.2024 Deschide
Deschide
23025/04/2024APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢIE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MĂSURI DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ PRIVIND CLĂDIRI APARȚINÂND DE 6 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN CRAIOVA - EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN CLĂDIRILE EDUCAȚIONALE (PROIECTARE ȘI EXECUȚIE) –GRĂDINIȚA PARADISUL COPIILOR”26.04.2024 Deschide
Deschide
22925/04/2024APROBAREA MODIFICĂRII HOTĂRÂRILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.534 NR.535 NR.536 ȘI NR.537/2018 REFERITOARE LA APROBARE DOCUMENTAȚIILOR DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII PENTRU “REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA STRĂZILOR POPOVA MIRĂSLAU PRUTULUI ȘI NEDEEA” 26.04.2024 Deschide
Deschide
22825/04/2024APROBAREA PROIECTULUI „CREȘTEREA CALITĂȚII EDUCAȚIONALE LA LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA – EDUTEHNO CRAIOVA” ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE ACESTUIA 26.04.2024 Deschide
22725/04/2024APROBAREA STUDIULUI DE INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI ŞI A DESCRIERII SUMARE A INVESTIŢIEI „CREȘTEREA CALITĂȚII EDUCAȚIONALE LA LICEUL TEHNOLOGIC DE TRANSPORTURI AUTO CRAIOVA – EDUTEHNO CRAIOVA” 26.04.2024 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
22625/04/2024APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PENTRU DIGITALIZAREA PROCESELOR ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CRAIOVA” 26.04.2024 Deschide
Deschide
22625/04/2024APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PENTRU DIGITALIZAREA PROCESELOR ÎN CADRUL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI CRAIOVA” 26.04.2024 Deschide
Deschide
22525/04/2024MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA APROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.161/202426.04.2024 Deschide
22425/04/2024MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA APROBATE PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.160/202426.04.2024 Deschide
Deschide
Deschide
22325/04/2024MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.9/2021 REFERITOARE LA DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN COMISIILE PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVAȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ȘI PARTICULAR CU PERSONALITATE JURIDICĂ DIN MUNICIPIUL CRAIOVA 26.04.2024 Deschide
22225/04/2024MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.351/2020 REFERITOARE LA DESEMNAREA REPREZENTANŢILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CONSILIILE DE ADMINISTRAŢIE ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ŞI PARTICULAR DIN MUNICIPIUL CRAIOVA26.04.2024 Deschide
Deschide
22125/04/2024ÎNLOCUIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN CONSILIUL ADMINISTRATIV AL ANSAMBLULUI FOLCLORIC „MARIA TĂNASE” CRAIOVA26.04.2024 Deschide
22025/04/2024MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.37416/17.05.2006 ÎNCHEIAT CU DRAGOMIR LUCIAN - PAUL MEDIC TITULAR AL CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DR. DRAGOMIR LUCIAN – PAUL26.04.2024 Deschide
21925/04/2024ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA CUANTUMULUI PRESTAŢIEI TITULARULUI DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENULUI APARŢINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN STR. CALEA SEVERINULUI AFLAT ÎN VECINĂTATEA IMOBILULUI DEŢINUT DE CĂTRE S.C. EMMA S.R.L 26.04.2024 Deschide
Deschide
21825/04/2024ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A UNOR SPAŢII APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUATE ÎN PIAŢA CENTRALĂ ŞI PIAŢA CRAIOVIŢA NOUĂ BIG 26.04.2024 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
21725/04/2024APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT SPAȚIUL CU ALTĂ DESTINAȚIE AFLAT ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA26.04.2024 Deschide
Deschide
21625/04/2024TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN DOMENIUL PUBLIC AL JUDEŢULUI DOLJ A IMOBILULUI „CINEMA MODERN” SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.MADONA DUDU NR.3 26.04.2024 Deschide
21525/04/2024LUARE ACT DE SENTINȚA CIVILĂ NR.1391/2023 PRONUNȚATĂ DE JUDECĂTORIA CRAIOVA ÎN DOSARUL NR. 3754/215/2022 RĂMASĂ DEFINITIVĂ PRIN DECIZIA CIVILĂ NR.132/2024 A CURŢII DE APEL CRAIOVA 26.04.2024 Deschide
21425/04/2024MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.282/2008 REFERITOARE LA DAREA ÎN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV A UNOR BUNURI CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 26.04.2024 Deschide
Deschide
21325/04/2024ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA26.04.2024 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
21225/04/2024MODIFICAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.174/2024 REFERITOARE LA MODIFICAREA ŞI COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CONCESIONATE CĂTRE S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A25.04.2024 Deschide
Deschide
21125/04/2024DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA A UNUI BUN CARE APARŢINE DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA26.04.2024 Deschide
21025/04/2024DECLARAREA DE UZ ŞI INTERES PUBLIC LOCAL A UNOR BUNURI DOBÂNDITE DE MUNICIPIUL CRAIOVA 26.04.2024 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
20925/04/2024ATESTAREA PERSOANEI FIZICE CARE A OBŢINUT CERTIFICATUL DE CALIFICARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINII26.04.2024 Deschide
Deschide
20825/04/2024REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A UNOR LOCUINŢE SOCIALE26.04.2024 Deschide
Deschide
20725/04/2024MANDATAREA ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS DOLJ SĂ ATRIBUIE CONTRACTUL DE DELEGARE A SERVICIULUI DE GESTIONARE A CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN 26.04.2024 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
20625/04/2024MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.102/2024 REFERITOARE LA APROBAREA ASOCIERII ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI TEATRUL NAŢIONAL „MARIN SORESCU” DIN CRAIOVA ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL SHAKESPEARE EDIȚIA A XIV-A LA CRAIOVA ÎN PERIOADA 16.05-26.05.2024 26.04.2024 Deschide
Deschide
20525/04/2024MANDATAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ VOTEZE ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR COMPANIEI DE APĂ „OLTENIA” S.A. ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 14.05.2024 26.04.2024 Deschide
20425/04/2024APROBAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE ALE S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. AFERENTE ANULUI 2023 26.04.2024 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
20325/04/2024APROBAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE ALE S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. AFERENTE ANULUI 2023 26.04.2024 Deschide
Deschide
20225/04/2024RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2024 26.04.2024 Deschide
Deschide
20125/04/2024RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA PENTRU ANUL 202426.04.2024 Deschide
Deschide
20025/04/2024RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 2024 26.04.2024 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
19925/04/2024APROBAREA EXECUŢIEI BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI A ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII AFERENTĂ TRIMESTRULUI I AL ANULUI 2024 (31 MARTIE 2024)26.04.2024 Deschide
Deschide
Deschide
19825/04/2024APROBAREA EXECUŢIEI BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA AFERENTĂ PRIMELOR 3 LUNI ALE ANULUI 2024 (31 MARTIE 2024) 26.04.2024 Deschide
Deschide
Deschide
19725/04/2024MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.331/2020 REFERITOARE LA ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA26.04.2024 Deschide
19625/04/2024ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 25.04.202426.04.2024 Deschide
Deschide
Deschide
19529/03/2024CONFERIREA TITLULUI “CETĂŢEAN DE ONOARE” AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DOMNULUI DAN-MIRCEA MIREA 29.03.2024 Deschide
19429/03/2024MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.374/2020 REFERITOARE LA APROBAREA COMPONENŢEI COMISIEI DE SISTEMATIZARE A CIRCULAŢIEI RUTIERE ŞI PIETONALE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA29.03.2024 Deschide
19329/03/2024MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.46/2021 REFERITOARE LA APROBAREA STRUCTURII COMISIEI SOCIALE PENTRU ANALIZA ŞI REPARTIZAREA LOCUINŢELOR DESTINATE ÎNCHIRIERII 29.03.2024 Deschide
19229/03/2024MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.331/2020 REFERITOARE LA ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 29.03.2024 Deschide
19129/03/2024DESEMNAREA VICEPRIMARULUI CARE EXERCITĂ PRIMUL CALITATEA DE ÎNLOCUITOR DE DREPT AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA PE DURATA MANDATULUI 29.03.2024 Deschide
19029/03/2024ALEGEREA UNUI VICEPRIMAR AL MUNICIPIULUI CRAIOVA29.03.2024 Deschide
18929/03/2024ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 29.03.202429.03.2024 Deschide
Deschide
18828/03/2024MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.653/2023 REFERITOARE LA REORGANIZAREA TEATRULUI PENTRU COPII ŞI TINERET „COLIBRI” CRAIOVA INSTIUŢIE PUBLICĂ DE CULTURĂ DE SUBORDONARE LOCALĂ CU PERSONALITATE JURIDICĂ CA URMARE A COMASĂRII PRIN ABSORBŢIA ANSAMBLULUI FOLCLORIC „MARIA TĂNASE” CRAIOVA ŞI A CASEI DE CULTURĂ „TRAIAN DEMETRESCU” CRAIOVA 01.04.2024 Deschide
18728/03/2024APROBAREA ACTUALIZĂRII REGISTRULUI LOCAL AL SPAŢIILOR VERZI DIN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI CRAIOVA 01.04.2024 Deschide

Descarcă
18528/03/2024APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND APLICAREA TAXEI SPECIALE UTILIZAREA ŞI EXPLOATAREA STAȚIILOR ELECTRICE DE ÎNCĂRCARE A AUTOVEHICULELOR ELECTRICE/HIBRIDE 01.04.2024 Deschide
Deschide
18428/03/2024APROBAREA PROGRAMULUI UNITAR DE ACŢIUNE DE COMBATERE A VECTORILOR DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PENTRU ANUL 2024 01.04.2024 Deschide
Deschide
18328/03/2024MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.34214/19.05.2006 ÎNCHEIAT CU CORAM MEDICINĂ DE FAMILIE S.R.L. REPREZENTATĂ LEGAL PRIN RĂDULESCU COSMIN-MIHAI 01.04.2024 Deschide
18228/03/2024MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.37285/19.05.2006 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI DR. SEINU MARIA-CĂTĂLINA MEDIC TITULAR AL CABINETULUI MEDICAL INDIVIDUAL DR. SEINU MARIA-CĂTĂLINA01.04.2024 Deschide
18128/03/2024MODIFICAREA CONTRACTULUI DE SUPERFICIE NR.14P/18.07.2019 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI PROPRIETARII APARTAMENTELOR/SPAŢIILOR CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT CEA DE LOCUIT DIN BL.29 A CALEA BUCUREŞTI NR.49 01.04.2024 Deschide
18028/03/2024APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂŢI PENTRU ATRIBUIREA DE SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢĂ RESPECTIV CU DESTINAŢIA DE SEDIU 01.04.2024 Deschide
Deschide
17928/03/2024CONSTITUIREA DREPTULUI DE SUPERFICIE CU TITLU ONEROS ÎN FAVOAREA S.C. EMMA S.R.L. ASUPRA TERENULUI SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.CALEA SEVERINULUI AFLAT ÎN VECINĂTATEA IMOBILULUI DEŢINUT DE CĂTRE S.C. EMMA S.R.L. 01.04.2024 Deschide
Deschide
17828/03/2024MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.585/2023 REFERITOARE LA DAREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ CĂTRE UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA A SPAȚIULUI CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT CEA DE LOCUINȚĂ CARE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN STR.UNIRII BL.21 PARTER01.04.2024 Deschide
Deschide
17728/03/2024APROBAREA ÎNCHEIERII CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT SPAȚIILE CU ALTĂ DESTINAȚIE AFLATE ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 01.04.2024 Deschide
Deschide
17628/03/2024DAREA ÎN ADMINISTRARE CĂTRE DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ CRAIOVA A UNOR BUNURI CARE APARȚIN MUNICIPIULUI CRAIOVA 01.04.2024 Deschide
17528/03/2024APROBAREA CONTRACTULUI DE ASOCIERE ÎNTRE UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ - MUNICIPIUL CRAIOVA ȘI UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ - JUDEȚUL DOLJ ÎN VEDEREA REALIZĂRII ÎN COMUN A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „ÎNCHIDERE INEL DE TRAFIC ZONA DE SUD A MUNICIPIULUI CRAIOVA – CASETARE CANAL DESCHIS MODERNIZARE STR. RÂULUI CU STRĂPUNGERE DN56-DN55 JONCȚIUNE CU ALEEA 2 BECHET” 01.04.2024 Deschide
Deschide
17428/03/2024MODIFICAREA ANEXEI NR.8 A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.531/2018 REFERITOARE LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA CONCESIONATE CĂTRE S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A.01.04.2024 Deschide
Deschide
17328/03/2024MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.282/2008 REFERITOARE LA DAREA ÎN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV A UNOR BUNURI CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 01.04.2024 Deschide
Deschide
17228/03/2024ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA01.04.2024 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
17128/03/2024DECLARAREA DE UZ ŞI INTERES PUBLIC LOCAL A UNOR BUNURI DOBÂNDITE DE MUNICIPIUL CRAIOVA 01.04.2024 Deschide
Deschide
Deschide
17028/03/2024ATESTAREA PERSOANEI FIZICE CARE A OBŢINUT CERTIFICATUL DE CALIFICARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINII 01.04.2024 Deschide
Deschide
16928/03/2024APROBAREA VÂNZĂRII LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. POTELU NR.156 BLOCUL R9 SC.1 AP3 CĂTRE GĂINA FLORINA ÎN CALITATE DE TITULAR AL CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR. 132118/20.10.2009 01.04.2024 Deschide
Deschide
16828/03/2024PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE CARE ARE CA OBIECT LOCUINŢA PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE 01.04.2024 Deschide
16728/03/2024APROBAREA CRITERIILOR PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE LOCUINŢE ŞI REPARTIZAREA LOCUINŢELOR PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA 01.04.2024 Deschide
Deschide
16628/03/2024REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A UNEI LOCUINŢE SOCIALE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR. DR.VICTOR PAPILLIAN NR.52A BL.H8 SC.1 AP.16 01.04.2024 Deschide
16528/03/2024APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE A CAPACITĂŢII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR LA NIVELUL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE SEMESTRUL II AL ANULUI 202301.04.2024 Deschide
Deschide
16428/03/2024APROBAREA DESFIINȚĂRII SEDIILOR SECUNDARE ALE S.C. PIEȚE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. SITUATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.RÂULUI NR.333 A ŞI STR.DIMITRIE GEROTA NR.7 01.04.2024 Deschide
16328/03/2024PLANUL DE ORDINE ŞI SIGURANŢĂ PUBLICĂ AL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANUL 202401.04.2024 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
16228/03/2024STABILIREA SALARIILOR DE BAZĂ AFERENTE FUNCŢIILOR DIN CADRUL FAMILIEI OCUPAŢIONALE „ADMINISTRAŢIE” UTILIZATE ÎN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA PRECUM ŞI ÎN CADRUL SERVICIILOR PUBLICE DE INTERES LOCAL ALE MUNICIPIULUI CRAIOVA 29.03.2024 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
16128/03/2024APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA 01.04.2024 Deschide
Deschide
16028/03/2024APROBAREA REORGANIZĂRII ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA 01.04.2024 Deschide
Deschide
Deschide
15928/03/2024ASOCIEREA ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL ŞI ASOCIAŢIA CENTRUL DE CULTURĂ AL ROMILOR DOLJ ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI ZIUA INTERNAŢIONALĂ A ROMILOR LA CRAIOVA ÎN DATA DE 08.04.202401.04.2024 Deschide
Deschide
15828/03/2024ASOCIEREA ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL ŞI INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII „OLIMPIADEI NAŢIONALE DE INTERPRETARE VOCALĂ INSTRUMENTALĂ ȘI STUDII TEORETICE MUZICALE ETAPA NAȚIONALĂ” ÎN PERIOADA 17 – 21 APRILIE 202401.04.2024 Deschide
Deschide
Deschide
15728/03/2024ASOCIEREA ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL ŞI ASOCIAŢIA „CENTRUL NAŢIONAL DE EDUCARE CANINĂ” ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII EVENIMENTULUI CHINOLOGIC „EUROPEAN IRO TESTING EVENT 2024 ÎN PERIOADA 25-26 MAI 202401.04.2024 Deschide
Deschide
Deschide
15628/03/2024ACORDAREA DE BENEFICII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ VETERANILOR ŞI INVALIZILOR DE RĂZBOI DIN MUNICIPIUL CRAIOVA CU OCAZIA ZILEI VETERANILOR DE RĂZBOI ŞI A ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI 01.04.2024 Deschide
15528/03/2024MANDATAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ VOTEZE ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A. ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 15.04.202401.04.2024 Deschide
15428/03/2024APROBAREA MAJORĂRII CAPITALULUI SOCIAL AL TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. 01.04.2024 Deschide
15328/03/2024APROBAREA MAJORĂRII CAPITALULUI SOCIAL AL PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. 01.04.2024 Deschide
15228/03/2024RECTIFICAREA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 202401.04.2024 Deschide
Deschide
15128/03/2024RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 202401.04.2024 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
15028/03/2024SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE ALE MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI RAPORTUL DE PERFORMANŢĂ PE ANUL 202301.04.2024 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
14928/03/2024ÎNCETAREA DE DREPT ÎNAINTE DE EXPIRAREA DURATEI NORMALE A MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL AL DNEI. FILIP AURELIA ŞI VACANTAREA LOCULUI DE CONSILIER LOCAL ÎN CADRUL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 29.03.2024 Deschide
14828/03/2024ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 28.03.202401.04.2024 Deschide
Deschide
Deschide
14706/03/2024APROBAREA ASOCIERII ÎNTRE UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ - MUNICIPIUL CRAIOVA ȘI UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ - JUDEȚUL DOLJ ÎN VEDEREA REALIZĂRII ÎN COMUN A OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „ÎNCHIDERE INEL DE TRAFIC ZONA DE SUD A MUNICIPIULUI CRAIOVA – CASETARE CANAL DESCHIS MODERNIZARE STR. RÂULUI CU STRĂPUNGERE DN56-DN55 JONCȚIUNE CU ALEEA 2 BECHET”07.03.2024 Deschide
14606/03/2024APROBAREA PROIECTULUI “INSTALAREA DE NOI CAPACITĂŢI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSĂ DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM ÎN CADRUL UNITĂŢILOR MEDICALE - SPITAL MUNICIPAL FILANTROPIA-AFLATE ÎN LOCAŢIILE DIN STR.FILANTROPIEI NR.1 STR.NICOLAE TITULESCU NR.40 ŞI STR.SĂRARI NR.28’’ ŞI A CHELTUIELILOR LEGATE DE ACESTA 07.03.2024 Deschide
14506/03/2024APROBAREA DOCUMENTAŢIEI STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII INSTALAREA DE NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE PRODUSA DIN SURSE REGENERABILE PENTRU AUTOCONSUM ÎN CADRUL UNITĂȚILOR MEDICALE - SPITAL MUNICIPAL FILANTROPIA-AFLATE ÎN LOCAȚIILE DIN STR. FILANTROPIEI NR.1 STR. NICOLAE TITULESCU NR.40 ȘI STR. SĂRARI NR.28” 07.03.2024 Deschide
Deschide
14406/03/2024ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 06.03.202407.03.2024 Deschide
Deschide
14329/02/2024APROBAREA PROIECTULUI „INSTALAREA UNEI NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI PENTRU AUTOCONSUM DIN SURSE SOLARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA” 04.03.2024 Deschide
14229/02/2024APROBAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-ECONOMICE FAZA STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „INSTALAREA UNEI NOI CAPACITĂȚI DE PRODUCERE A ENERGIEI PENTRU AUTOCONSUM DIN SURSE SOLARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA”04.03.2024 Deschide
Deschide
14129/02/2024MODIFICARE CONTRACTULUI DE CREDIT DIN 4 DECEMBRIE 2018 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI BANCA EUROPEANĂ PENTRU RECONSTRUCŢIE ŞI DEZVOLTARE VIZA DE CONTROL FINANCIAR PREVENTIV PROPRIU ACORDATĂ ASUPRA ACESTUI PROIECT DE OPERAŢIUNE04.03.2024 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
14029/02/2024ACTUALIZAREA REGISTRULUI LOCAL AL SPAŢIILOR VERZI DIN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI CRAIOVA 04.03.2024 Deschide

Descarcă
13929/02/2024PLANUL URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONSIDERARE URBANISTICĂ ÎN ZONA CUPRINSĂ ÎNTRE STR.VASILE ALECSANDRI – STR.FRAŢII GOLEŞTI – CALEA BUCUREŞTI ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINŢE INDIVIDUALE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME STEHNIC+P+1+MPARŢIAL GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA ALEEA VASILE ALECSANDRI NR.2 A01.03.2024 Deschide
Deschide
13829/02/2024PLANUL URBANISTIC DE DETALIU REFERITOR LA CONSTRUIREA UNEI HALE DE DEPOZITARE ŞI BIROURI CU REGIM DE ÎNĂLŢIME P+1 PARŢIAL BAZIN ETANŞ VIDANJABIL ŞI ÎMPREJMUIRE PARŢIALĂ TEREN SITUATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.DRUMUL INDUSTRIILOR NR.12 B01.03.2024 Deschide
Deschide
13729/02/2024MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.689/2022 REFERITOARE LA APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI ȘI A DEVIZULUI GENERAL PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE STRADA BRĂILA” PRECUM ȘI A SUMEI REPREZENTÂND CATEGORIILE DE CHELTUIELI FINANȚATE DE LA BUGETUL LOCAL PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI04.03.2024 Deschide
Deschide
Deschide
13629/02/2024APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI CONFORM MEMORANDUM PRIVIND ESTIMAREA VALORII ȘI A DURATEI DE EXECUȚIE A INVESTIȚIEI „MĂSURI DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ PRIVIND CLĂDIRI APARȚINÂND DE 6 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN CRAIOVA - EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN CLĂDIRILE EDUCAȚIONALE (PROIECTARE ȘI EXECUȚIE)” – COMPONENTA GRĂDINIȚA „PARADISUL COPIILOR”04.03.2024 Deschide
Deschide
13529/02/2024APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI CONFORM MEMORANDUM PRIVIND ESTIMAREA VALORII ȘI A DURATEI DE EXECUȚIE A INVESTIȚIEI „MĂSURI DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ PRIVIND CLĂDIRI APARȚINÂND DE 6 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN CRAIOVA - EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN CLĂDIRILE EDUCAȚIONALE (PROIECTARE ȘI EXECUȚIE)” – COMPONENTA GRĂDINIȚA „CASTELUL FERMECAT”04.03.2024 Deschide
Deschide
13429/02/2024APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI CONFORM MEMORANDUM PRIVIND ESTIMAREA VALORII ȘI A DURATEI DE EXECUȚIE A INVESTIȚIEI „MĂSURI DE PERFORMANȚĂ ENERGETICĂ PRIVIND CLĂDIRI APARȚINÂND DE 6 UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN CRAIOVA - EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎN CLĂDIRILE EDUCAȚIONALE (PROIECTARE ȘI EXECUȚIE)” – COMPONENTA COLEGIUL NAȚIONAL „NICOLAE TITULESCU”04.03.2024 Deschide
Deschide
13329/02/2024PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.980/15.03.2016 ÎNCHEIAT ÎNTRE COLEGIUL NAŢIONAL „CAROL I” ŞI ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ UNGUREANU ADRIANA 04.03.2024 Deschide
13229/02/2024PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.37201/18.05.2006 ÎNCHEIAT ÎNTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI S.C. MITRE ILEANA CABINET MEDICAL S.R.L. 04.03.2024 Deschide
13129/02/2024MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.280/01.03.2007 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI VERONA-IMPEX S.R.L. 04.03.2024 Deschide
13029/02/2024ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA PREȚULUI DE PORNIRE AL RENEGOCIERII REDEVENŢEI PENTRU TERENUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BLD.1 MAI – ZONA POLIGRAFIE – FABRICA DE CONFECŢII 04.03.2024 Deschide
Deschide
12929/02/2024ÎNSUŞIREA RAPORTULUI DE EVALUARE AVÂND CA OBIECT STABILIREA PREȚULUI DE PORNIRE AL RENEGOCIERII REDEVENŢEI PENTRU TERENUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.ŞTIINŢEI NR.4 04.03.2024 Deschide
Deschide
12829/02/2024CUMPĂRAREA (ACHIZIȚIONAREA) DE CĂTRE MUNICIPIUL CRAIOVA A UNOR IMOBILE ÎNSCRISE ÎN CARTILE FUNCIARE NR. 222014 ŞI 221719 CRAIOVA 04.03.2024 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
12729/02/2024MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.671/2023 REFERITOARE LA APROBAREA TARIFELOR PENTRU UTILIZAREA LOCURILOR PUBLICE DIN PIEŢELE MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANUL 2024 04.03.2024 Deschide
12629/02/2024ÎNCHIRIEREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ A UNUI SPAŢIU APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN PIAŢA CENTRALĂ 04.03.2024 Deschide
Deschide
Deschide
12529/02/2024PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT TERENURI CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUATE ÎN PIEŢELE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA 04.03.2024 Deschide
Deschide
12429/02/2024APROBAREA LISTEI DE PRIORITĂŢI PENTRU ATRIBUIREA DE SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢĂ RESPECTIV CU DESTINAŢIA DE SEDIU 04.03.2024 Deschide
Deschide
12329/02/2024ÎNCHEIEREA PENTRU O PERIOADĂ DE 1 (UN) AN A CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT SPAȚIILE CU ALTĂ DESTINAȚIE AFLATE ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA04.03.2024 Deschide
Deschide
12229/02/2024APROBAREA DEZMEMBRĂRII IMOBILULUI SITUAT ÎN MUNICIPIULUI CRAIOVA STR. DR. DIMITRIE GEROTA NR. 7 04.03.2024 Deschide
Deschide
12129/02/2024MODIFICAREA ANEXEI NR.5 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR. 459/2023 CU PRIVIRE LA PUNEREA LA DISPOZIȚIA ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT PUBLIC CRAIOVA” A BUNURILOR CARE APARȚIN MUNICIPIULUI CRAIOVA 04.03.2024 Deschide
Deschide
12029/02/2024DAREA ÎN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV A UNOR BUNURI CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA04.03.2024 Deschide
Deschide
Deschide
11929/02/2024MODIFICAREA ANEXEI NR.8 A HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.531/2018 REFERITOARE LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA CONCESIONATE CĂTRE S.C. COMPANIA DE APĂ „OLTENIA” S.A.04.03.2024 Deschide
Deschide
11829/02/2024ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 04.03.2024 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
11729/02/2024DECLARAREA DE UZ ŞI INTERES PUBLIC LOCAL A UNOR BUNURI DOBÂNDITE DE MUNICIPIUL CRAIOVA 04.03.2024 Deschide
Deschide
Deschide
11629/02/2024REÎNNOIREA ATESTATULUI PERSOANEI FIZICE CARE A OBŢINUT CERTIFICAT DE CALIFICARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINII 04.03.2024 Deschide
Deschide
11529/02/2024VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA BDUL. OLTENIA NR.1A BLOCUL T1 SC.1 AP.504.03.2024 Deschide
Deschide
11429/02/2024VÂNZAREA LOCUINŢEI PENTRU TINERI CONSTRUITĂ PRIN AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.POTELU NR.156 BLOCUL R9 SC.1 AP.704.03.2024 Deschide
Deschide
11329/02/2024PROPUNE PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE CARE AU CA OBIECT LOCUINŢE PENTRU TINERI CONSTRUITE PRIN AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU LOCUINȚE 04.03.2024 Deschide
Deschide
11229/02/2024APROBAREA CUANTUMULUI CHIRIEI AFERENTĂ LOCUINŢELOR PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII REALIZATE DE AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU LOCUINŢE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA VALABILĂ PENTRU ANUL 2024 ȘI RESPECTIV A SUMELOR CU TITLU DE RECUPERARE INVESTIŢIE CE SE VOR VIRA AGENŢIEI NAŢIONALE PENTRU LOCUINŢE ÎN ANUL 2024 04.03.2024 Deschide
Deschide
Deschide
11129/02/2024APROBAREA LISTEI PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE LOCUINŢE ŞI ÎN REPARTIZAREA LOCUINŢELOR PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII ÎN ANUL 2024 04.03.2024 Deschide
Deschide
11029/02/2024REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A UNEI LOCUINŢE SOCIALE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STRADA BRESTEI NR.257 BL.51 GARS AP.104 04.03.2024 Deschide
10929/02/2024REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA COMISIEI SOCIALE PENTRU ANALIZA ŞI REPARTIZAREA LOCUINŢELOR DESTINATE ÎNCHIRIERII04.03.2024 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
10829/02/2024MODIFICAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR „CREŞA – CRAIOVA” 04.03.2024 Deschide
Deschide
10729/02/2024MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR „CREŞA – CRAIOVA” 04.03.2024 Deschide
Deschide
Deschide
10629/02/2024PRELUAREA PERSONALULUI MEDICAL DE SPECIALITATE DIN UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR CU PERSONALITATE JURIDICĂ ”CREȘA-CRAIOVA” ÎN CADRUL STRUCTURII DE SPECIALITATE A AUTORITĂȚII PUBLICE LOCALE RESPECTIV SERVICIUL PUBLIC MANAGEMENT SPITALE ŞI CABINETE MEDICALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA04.03.2024 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
10529/02/2024MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA APROBATE PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.639/202304.03.2024 Deschide
Deschide
Deschide
10429/02/2024REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL FILARMONICII „OLTENIA” CRAIOVA04.03.2024 Deschide
Deschide
10329/02/2024APROBAREA REORGANIZĂRII ORGANIGRAMEI ŞI STATULUI DE FUNCŢII ALE FILARMONICII „OLTENIA” CRAIOVA 04.03.2024 Deschide
Deschide
Deschide
10229/02/2024ASOCIEREA ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA PRIN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ŞI TEATRUL NAŢIONAL „MARIN SORESCU” DIN CRAIOVA ÎN VEDEREA ORGANIZĂRII FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL SHAKESPEARE EDIȚIA A XIV-A04.03.2024 Deschide
Deschide
10129/02/2024MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.446/2017 REFERITOARE LA ACORDAREA GRATUITĂŢII TRANSPORTULUI URBAN PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PE TOATE LINIILE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP ACCENTUAT ŞI GRAV CÂT ŞI PENTRU ÎNSOŢITORII ASISTENŢII PERSONALI ŞI ASISTENŢII PERSONALI PROFESIONIŞTI AI ACESTORA DIN MUNICIPIUL CRAIOVA 04.03.2024 Deschide
10029/02/2024MODIFICAREA LISTEI CU UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA CE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂŢI ADUCĂTOARE DE VENITURI PROPRII APROBATĂ PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.181/201604.03.2024 Deschide
Deschide
9929/02/2024BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA PENTRU ANUL 202404.03.2024 Deschide
Deschide
9829/02/2024BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. PE ANUL 202404.03.2024 Deschide
Deschide
9729/02/2024BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL R.A.T. SRL PE ANUL 202404.03.2024 Deschide
Deschide
9629/02/2024BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. SALUBRITATE CRAIOVA S.R.L. PENTRU ANUL 202404.03.2024 Deschide
Deschide
9529/02/2024BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. PENTRU ANUL 202404.03.2024 Deschide
Deschide
9429/02/2024DESEMNAREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ AL CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU PERIOADA MARTIE - MAI 2024 04.03.2024 Deschide
9329/02/2024ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 29.02.202404.03.2024 Deschide
Deschide
Deschide
9212/02/2024MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.374/2020 REFERITOARE LA APROBAREA COMPONENŢEI COMISIEI DE SISTEMATIZARE A CIRCULAŢIEI RUTIERE ŞI PIETONALE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA13.02.2024 Deschide
Deschide
9112/02/2024MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.9/2021 REFERITOARE LA DESEMNAREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎN COMISIILE PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVAȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ȘI PARTICULAR CU PERSONALITATE JURIDICĂ DIN MUNICIPIUL CRAIOVA 13.02.2024 Deschide
9012/02/2024PREDAREA CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI PRIN COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII “C.N.I.”-S.A. A AMPLASAMENTELOR SITUATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA ÎN VEDEREA EXECUTĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII “MODERNIZARE STRADA MĂLINULUI INCLUSIV CANAL ADIACENT” 13.02.2024 Deschide
Deschide
8912/02/2024PREDAREA CĂTRE MINISTERUL DEZVOLTĂRII LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI PRIN COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII “C.N.I.”-S.A. A AMPLASAMENTELOR SITUATE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA ÎN VEDEREA EXECUTĂRII OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII “REALIZARE CONSTRUCŢIE PASAJ PE STR.GÂRLEŞTI (LA INTERSECŢIA CU CALEA FERATĂ)” 13.02.2024 Deschide
Deschide
8812/02/2024ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE DIN CUPRINSUL HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.691/2023 REFERITOARE LA APROBAREA DEVIZULUI GENERAL A CARACTERISTICILOR PRINCIPALE A INDICATORILOR TEHNICI PENTRU RESTUL DE EXECUTAT AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „MODERNIZARE STRADA BOTOŞANI” APROBAT PENTRU FINANȚARE PRIN PROGRAMUL NAȚIONAL DE INVESTIȚII „ANGHEL SALIGNY” 13.02.2024 Deschide
Deschide
Deschide
8712/02/2024DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE STRADA MĂLINULUI INCLUSIV CANAL ADIACENT”13.02.2024 Deschide
Deschide
8612/02/2024STUDIUL DE FEZABILITATE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REALIZARE CONSTRUCŢIE PASAJ PE STR.GÂRLEŞTI (LA INTERSECŢIE CU CALEA FERATĂ”13.02.2024 Deschide
Deschide
8512/02/2024DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „MODERNIZARE ŞI REABILITARE STRĂZI ALEI ŞI TROTUARE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA – MODERNIZARE STRADA IZVORULUI”13.02.2024 Deschide
Deschide
8412/02/2024MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.236/2023 REFERITOARE LA APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-4 – BLOC M28 STR. BUZIAS NR. 16 13.02.2024 Deschide
Deschide
Deschide
8312/02/2024MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.235/2023 REFERITOARE LA APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-4 – BLOC M3 STR. MIRCESTI NR. 2013.02.2024 Deschide
Deschide
Deschide
8212/02/2024MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.234/2023 REFERITOARE LA APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-4 – BLOC M0 STR. HENRI COANDA NR. 49 13.02.2024 Deschide
Deschide
Deschide
8112/02/2024MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.233/2023 REFERITOARE LA APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-4 – BLOC K32 STR. FRATII GOLESTI NR.104 13.02.2024 Deschide
Deschide
Deschide
8012/02/2024MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.232/2023 REFERITOARE LA APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-4 – BLOC K31 STR. FRATII GOLESTI NR.106 13.02.2024 Deschide
Deschide
Deschide
7912/02/2024MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.231/2023 REFERITOARE LA APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-4 – BLOC K27 STR. FRATII GOLESTI NR.107 13.02.2024 Deschide
Deschide
Deschide
7812/02/2024MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.230/2023 REFERITOARE LA APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-4 – BLOC M1 STR. MIRCESTI NR. 16 13.02.2024 Deschide
Deschide
Deschide
7712/02/2024MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.229/2023 REFERITOARE LA APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-4 – BLOC B4 STR. GEORGE ENESCU NR.3913.02.2024 Deschide
Deschide
Deschide
7612/02/2024MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.228/2023 REFERITOARE LA APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-4 – BLOC B2 STR. GEORGE ENESCU NR.43 13.02.2024 Deschide
Deschide
Deschide
7512/02/2024MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.227/2023 REFERITOARE LA APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-4 – BLOC A16 STR. CONSTANTIN ARGETOIANU NR. 23 13.02.2024 Deschide
Deschide
Deschide
7412/02/2024MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.226/2023 REFERITOARE LA APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-4 – BLOC A15 STR. CONSTANTIN ARGETOIANU NR. 31 13.02.2024 Deschide
Deschide
Deschide
7312/02/2024MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.225/2023 REFERITOARE LA APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-4 – BLOC A3 STR. GEORGE ENESCU NR. 4513.02.2024 Deschide
Deschide
Deschide
7212/02/2024MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.224/2023 REFERITOARE LA APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-4 – STR. ALEEA C-TIN BRANCUŞI NR. 11 13.02.2024 Deschide
Deschide
Deschide
7112/02/2024MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.223/2023 REFERITOARE LA APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-4 – BLOC 175C STR. PALTINULUI NR. 6 13.02.2024 Deschide
Deschide
Deschide
7012/02/2024MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.222/2023 REFERITOARE LA APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RENOVARE ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR REZIDENŢIALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA”- GREEN-4 – BLOC 169E STR.GORUNULUI NR. 713.02.2024 Deschide
Deschide
Deschide
6912/02/2024MODIFICAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.341/2023 REFERITOARE LA APROBAREA DEPUNERII CERERII DE FINANȚARE CU TITLUL ÎNFIINȚAREA CENTRULUI DE ZI DE ASISTENȚĂ ȘI RECUPERARE CU ECHIPĂ MOBILĂ DE ÎNGRIJIRE LA DOMICILIU PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „SF. MARIA” PRIN COMPONENTA 13- REFORME SOCIALE ÎN CADRUL PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ (PNRR) PRECUM ȘI APROBAREA CHELTUIELILOR AFERENTE PROIECTULUI 13.02.2024 Deschide
6812/02/2024DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE ȘI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA – ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI VITEAZUL - CORP DE CLĂDIRE C113.02.2024 Deschide
Deschide
Deschide
6712/02/2024DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA – COLEGIUL NAŢIONAL CAROL I- CORP DE CLADIRE C13”13.02.2024 Deschide
Deschide
Deschide
6612/02/2024DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE ȘI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA – LICEUL MATEI BASARAB - CORP DE CLĂDIRE C1”13.02.2024 Deschide
Deschide
Deschide
6512/02/2024DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA – COLEGIUL ECONOMIC GHEORGHE CHIŢU- CORP DE CLADIRE C2”13.02.2024 Deschide
Deschide
Deschide
6412/02/2024DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA - ŞCOALA GIMNAZIALĂ DECEBAL- CORP DE CLĂDIRE C1”13.02.2024 Deschide
Deschide
Deschide
6312/02/2024DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA – ȘCOALA GIMNAZIALĂ ELENA FARAGO - CORP DE CLADIRE C1”13.02.2024 Deschide
Deschide
Deschide
6212/02/2024DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE ȘI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA – GRADINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT PETRACHE POENARU - CORP DE CLĂDIRE C1”13.02.2024 Deschide
Deschide
Deschide
6112/02/2024DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE ȘI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA – ŞCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE ROMANESCU – STR. CARACAL NR. 81 CORP CLĂDIRE C1”13.02.2024 Deschide
Deschide
Deschide
6012/02/2024DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RENOVARE ENERGETICA MODERATA A CLADIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA – ȘCOALA GIMNAZIALA NICOLAE ROMANESCU STRADA VÎNTULUI NR.3- CORP DE CLADIRE C1”13.02.2024 Deschide
Deschide
Deschide
5912/02/2024DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE ȘI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA – ȘCOALA GIMNAZIALĂ ALEXANDRU MACEDONSKI - CORP DE CLĂDIRE C1”13.02.2024 Deschide
Deschide
Deschide
5812/02/2024DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE ȘI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA - GRADINIŢA SF. LUCIA CORP CLĂDIRE C1”13.02.2024 Deschide
Deschide
Deschide
5712/02/2024DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA – ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIRCEA ELIADE - CORP DE CLĂDIRE C1”13.02.2024 Deschide
Deschide
Deschide
5612/02/2024DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE ȘI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA – ȘCOALA GIMNAZIALĂ GHEORGHE ŢIŢEICA- CORP DE CLĂDIRE C1”13.02.2024 Deschide
Deschide
Deschide
5512/02/2024DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE ȘI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA – GRADINIŢA FLOARE DE COLT- CORP DE CLADIRE C1”13.02.2024 Deschide
Deschide
Deschide
5412/02/2024DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE ȘI PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ A CLĂDIRILOR PUBLICE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA – LICEUL VOLTAIRE - CORP DE CLĂDIRE C1113.02.2024 Deschide
Deschide
Deschide
5312/02/2024PRELUAREA PERSONALULUI MEDICAL DE SPECIALITATE DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SPECIAL DE STAT ÎN STRUCTURA DE SPECIALITATE A AUTORITĂȚII PUBLICE LOCALE RESPECTIV SERVICIUL PUBLIC MANAGEMENT SPITALE ŞI CABINETE MEDICALE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA 13.02.2024 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
5212/02/2024ORDONATORII TERŢIARI DE CREDITE AI BUGETULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 202413.02.2024 Deschide
Deschide
5112/02/2024BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 202413.02.2024 Deschide
Deschide
5012/02/2024BUGETELE DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PENTRU ACTIVITĂŢILE FINANȚATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ALE UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PE ANUL 202413.02.2024 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
4912/02/2024BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPORT CLUB MUNICIPAL CRAIOVA PENTRU ANUL 202413.02.2024 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
4812/02/2024BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC DE NEUROPSIHIATRIE CRAIOVA PENTRU ANUL 202413.02.2024 Deschide
Deschide
4712/02/2024BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL „FILANTROPIA” CRAIOVA PENTRU ANUL 202413.02.2024 Deschide
Deschide
4612/02/2024BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEȘ” CRAIOVA PENTRU ANUL 202413.02.2024 Deschide
Deschide
4512/02/2024BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANUL 202413.02.2024 Deschide
Deschide
4412/02/2024BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PE ANUL 202413.02.2024 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
4312/02/2024ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA DIN DATA DE 12.02.202413.02.2024 Deschide
Deschide
4225/01/2024DOCUMENTATIA DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENŢII PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII “ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE PRIN ÎNFIINȚAREA UNUI CAMPUS ȘCOLAR LA LICEUL CU PROGRAM SPORTIV “PETRACHE TRIŞCU” DIN MUNICIPIUL CRAIOVA - EDU PRO SPORT CRAIOVA” ÎN VEDEREA DEPUNERII UNUI PROIECT CU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ ÎN CADRUL PROGRAMULUI REGIONAL SUD VEST OLTENIA 2021-202729.01.2024 Deschide
Deschide
4125/01/2024ACTUALIZAREA REGISTRULUI LOCAL AL SPAŢIILOR VERZI DIN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI CRAIOVA CU PRIVIRE LA SUPRAFEŢELE DE TEREN ŞI ARBORII IDENTIFICAŢI 29.01.2024 Deschide

Descarcă
4025/01/2024PRELUNGIREA DURATEI DE VALABILITATE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL “PARCUL NICOLAE ROMANESCU” 26.01.2024 Deschide
3925/01/2024PLANUL URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONSIDERARE FUNCŢIONALĂ – INTERSECŢIE STR.SĂRARILOR-CALEA BUCUREŞTI DIN ZONĂ INDUSTRIALĂ ÎN ZONĂ MIXTĂ DE LOCUINŢE ŞI SERVICII CU REGIM DE ÎNĂLŢIME 2S+P+9-10 RETRAS GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.SĂRARILOR NR.726.01.2024 Deschide
Deschide
3825/01/2024PLANUL URBANISTIC ZONAL REFERITOR LA RECONVERSIE FUNCŢIONALĂ ŞI REGLEMENTAREA INDICILOR UBANISTICI ÎN ZONA BD.DACIA – ALEEA 2 CASTANILOR – ALEEA 3 CASTANILOR ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI IMOBIL CU REGIM DE ÎNĂLŢIME P+4 CU DESTINAŢIA DE LOCUINŢE COLECTIVE GENERAT DE IMOBILUL SITUAT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA ALEEA 3 CASTANILOR NR.1126.01.2024 Deschide
Deschide
3725/01/2024PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.6881/05.12.2019 ÎNCHEIAT ÎNTRE LICEUL TEORETIC „TUDOR ARGHEZI” CRAIOVA ŞI S.C. CRYNYSA S.R.L.29.01.2024 Deschide
3625/01/2024PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE NR.3003/29.01.2016 ÎNCHEIAT ÎNTRE S.C.PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. ŞI BASCOVEANU SANDA ANDREEA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 29.01.2024 Deschide
3525/01/2024PRELUNGIREA DURATEI CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.303/02.02.2009 ÎNCHEIAT CU NIVER IMPEX S.R.L. 29.01.2024 Deschide
3425/01/2024MODIFICAREA CONTRACTULUI DE SUPERFICIE NR.5P/24.10.2017 ÎNCHEIAT ÎNTRE MUNICIPIUL CRAIOVA ŞI S.C. PAN GROUP S.A.29.01.2024 Deschide
3325/01/2024MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE NR.287/01.09.2007 ÎNCHEIAT CU BARIS S.A. 29.01.2024 Deschide
3225/01/2024TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA A UNUI BUN AFLAT ÎN ADMINISTRAREA SPITALULUI CLINIC DE BOLI INFECŢIOASE ŞI PNEUMOFTIZIOLOGIE „VICTOR BABEŞ” CRAIOVA ÎN VEDEREA SCOATERII DIN FUNCŢIUNE CASĂRII VALORIFICĂRII ŞI DEMOLĂRII 29.01.2024 Deschide
Deschide
3125/01/2024ÎNCETAREA CONCESIUNII CĂTRE S.C. PIEŢE ŞI TÂRGURI CRAIOVA S.R.L. ASUPRA TERENULUI SITUAT ÎN STR.DIMITRIE GEROTA NR.7 APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 29.01.2024 Deschide
3025/01/2024ÎNCETAREA DREPTULUI DE ADMINISTRARE AL OPEREI ROMÂNE CRAIOVA ASUPRA UNOR BUNURI CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA29.01.2024 Deschide
Deschide
2925/01/2024ÎNCHEIEREA PENTRU O PERIOADĂ DE 3 (TREI) ANI A CONTRACTELOR DE ÎNCHIRIERE AVÂND CA OBIECT SPAȚIILE CU ALTĂ DESTINAȚIE AFLATE ÎN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA29.01.2024 Deschide
Deschide
2825/01/2024DAREA ÎN FOLOSINȚĂ GRATUITĂ PE DURATA EXISTENŢEI CONSTRUCŢIILOR CĂTRE PAROHIA SFÂNTA TREIME A TERENURILOR APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUATE ÎN STR.ION MAIORESCU NR.9 AFERENTE BISERICII SF.TREIME CASEI PAROHIALE ŞI TURNULUI CLOPOTNIŢĂ29.01.2024 Deschide
Deschide
Deschide
2725/01/2024DAREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ CĂTRE TRIBUNALUL DOLJ A UNEI PĂRŢI DIN IMOBILUL APARŢINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUAT ÎN STR.NICOLAE JULEA NR.1 29.01.2024 Deschide
Deschide
Deschide
2625/01/2024DAREA ÎN FOLOSINŢĂ GRATUITĂ CĂTRE DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A. A TERENURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SITUATE ÎN ZONELE CATARGIU BREASTA-CERNELE ŞI FĂCĂI29.01.2024 Deschide
Deschide
Deschide
2525/01/2024MODIFICAREA ANEXELOR NR.3 4 ŞI 7 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.459/2023 REFERITOARE LA DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL PE O PERIOADĂ DE 2 ANI PE RAZA DE COMPETENȚĂ A UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE MEMBRE ALE ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „ASOCIAȚIA METROPOLITANĂ DE TRANSPORT PUBLIC CRAIOVA”29.01.2024 Deschide
Deschide
Deschide
2425/01/2024DAREA ÎN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC ŞI FONDULUI LOCATIV A UNOR BUNURI CARE APARŢIN DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA29.01.2024 Deschide
Deschide
Deschide
2325/01/2024ACTUALIZAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA 29.01.2024 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
2225/01/2024DECLARAREA DE UZ ŞI INTERES PUBLIC LOCAL A UNOR BUNURI DOBÂNDITE DE MUNICIPIUL CRAIOVA 29.01.2024 Deschide
Deschide
Deschide
2125/01/2024REÎNNOIREA ATESTATELOR PERSOANELOR FIZICE CARE AU OBŢINUT CERTIFICATE DE CALIFICARE ÎN VEDEREA DOBÂNDIRII CALITĂŢII DE ADMINISTRATOR DE CONDOMINII 29.01.2024 Deschide
Deschide
2025/01/2024APROBAREA CRITERIILOR PENTRU STABILIREA ORDINII DE PRIORITATE ÎN SOLUŢIONAREA CERERILOR DE LOCUINŢE ŞI REPARTIZAREA LOCUINŢELOR PENTRU TINERI DESTINATE ÎNCHIRIERII ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA 29.01.2024 Deschide
Deschide
1925/01/2024REPARTIZAREA ÎN VEDEREA ÎNCHIRIERII A UNEI LOCUINŢE SOCIALE SITUATĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA STR.DR.VICTOR PAPILLIAN NR.52 B BL.H9 SC.2 AP.12 29.01.2024 Deschide
1825/01/2024PLANUL DE ACŢIUNE PRIVIND ENERGIA DURABILĂ ŞI CLIMA AL ZONEI METROPOLITANE CRAIOVA29.01.2024 Deschide
Deschide
1725/01/2024STUDIUL PRIVIND ZONELE DE REGENERARE URBANĂ ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA29.01.2024 Deschide
Deschide
1625/01/2024MANDATAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ VOTEZE ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L. ORDINEA DE ZI29.01.2024 Deschide
1525/01/2024MANDATAREA REPREZENTANTULUI DE DREPT AL MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ APROBE ȘI SĂ VOTEZE ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ECODOLJ STUDIUL DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIŢII „ÎNFIINŢARE CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ DEŞEURI PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA CONSTÂND ÎNTR-O PLATFORMĂ BETONATĂ HALĂ SPAŢII ADMINISTRATIVE DOTATĂ CU UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE SPECIALE PENTRU COLECTAREA DEŞEURILOR” ÎN CADRUL PROIECTULUI CU FINANŢARE PNRR „ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ PRIN APORT VOLUNTAR DESTINAT AGLOMERĂRII URBANE ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA JUDEŢUL DOLJ”29.01.2024 Deschide
Deschide
1425/01/2024MANDATAREA REPREZENTANTULUI MUNICIPIULUI CRAIOVA SĂ APROBE ȘI SĂ VOTEZE ORDINEA DE ZI ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ SALUBRIS DOLJ 29.01.2024 Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
Deschide
1325/01/2024MODIFICAREA ANEXEI NR.3 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA NR.653/2023 REFERITOARE LA REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE ALE TEATRULUI PENTRU COPII ŞI TINERET „COLIBRI” CRAIOVA 29.01.2024 Deschide
Deschide
1225/01/2024APROBAREA COSTULUI MEDIU LUNAR DE ÎNTREŢINERE ŞI A CUANTUMULUI CONTRIBUŢIEI DE ÎNTREŢINERE PENTRU PERSOANELE ASISTATE ÎN CADRUL CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE CRAIOVA PENTRU ANUL 2024 29.01.2024 Deschide
Deschide
1125/01/2024APROBAREA PENTRU ANUL 2024 A NUMĂRULUI DE ASISTENŢI PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV ÎNCADRAŢI CU CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ PE RAZA MUNICIPIULUI CRAIOVA 29.01.2024 Deschide
1025/01/2024STABILIREA SITUAŢIILOR DE NECESITATE PRECUM ȘI A SITUAȚIILOR DEOSEBITE CARE JUSTIFICĂ ACORDAREA AJUTOARELOR DE URGENŢĂ ÎN BANI SAU ÎN NATURĂ FAMILIILOR SAU PERSOANELOR CARE LOCUIESC PE RAZA MUNICIPIULUI CRAIOVA 29.01.2024 Deschide
Deschide
Deschide
925/01/2024PLANUL DE ACŢIUNI SAU LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PENTRU BENEFICIARII DE VENIT MINIM DE INCLUZIUNE PRECUM ŞI PENTRU PĂRINŢII AI CĂROR COPII BENEFICIAZĂ DE MĂSURI DE PROTECŢIE SPECIALĂ PENTRU ANUL 202429.01.2024 Deschide
Deschide
825/01/2024PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ADMINISTRATE ȘI FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANUL 202429.01.2024 Deschide
Deschide
725/01/2024ORGANIZAREA REŢELEI ŞCOLARE A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT ŞI PARTICULAR DIN MUNICIPIUL CRAIOVA PENTRU ANUL ŞCOLAR 2024-2025 29.01.2024 Deschide
Deschide
Deschide
625/01/2024ACORDAREA NORMEI DE HRANĂ PENTRU PERSONALUL POLIŢIEI LOCALE A MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU O PERIOADĂ DE ŞASE LUNI ÎN ANUL 2024 29.01.2024 Deschide
Deschide
525/01/2024APROBAREA CUANTUMULUI INDEMNIZAȚIEI LUNARE PENTRU CONSILIERII LOCALI AI MUNICIPIULUI CRAIOVA ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2024 29.01.2024 Deschide
425/01/2024NEASUMAREA RESPONSABILITĂŢII ORGANIZĂRII ŞI DERULĂRII PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR/ACORDURILOR-CADRU PENTRU ACHIZIŢIA PRODUSELOR DE PANIFICAȚIE A LAPTELUI ȘI PRODUSELOR LACTATE A FRUCTELOR SAU LEGUMELOR PRECUM ŞI A CONTRACTELOR-CADRU DE PRESTARE A SERVICIILOR PENTRU DERULAREA MĂSURILOR EDUCATIVE AFERENTE PROGRAMULUI PENTRU ŞCOLI AL ROMÂNIEI LA NIVELUL MUNICIPIULUI CRAIOVA PENTRU ANII ŞCOLARI 2024-2025 2025-2026 ŞI 2026-2027 29.01.2024 Deschide
325/01/2024ACORDAREA DE FACILITĂŢI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN COMUN ALE R.A.T. SRL PENTRU ANUMITE CATEGORII DE PERSOANE 29.01.2024 Deschide
225/01/2024REPORTAREA EXCEDENTULUI BUGETAR AL ANULUI 2023 REALIZAT DE CĂTRE INSTITUŢIILE PUBLICE FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII PRECUM ŞI DIN ACTIVITĂŢILE FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII ÎN ANUL 2024 29.01.2024 Deschide
Deschide
Deschide
125/01/2024ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CLM CRAIOVA DIN DATA DE 25.01.202429.01.2024 Deschide
Deschide
Deschide