ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIȘ
Anexa nr.16A
Operator de date cu
caracter personal 2179
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANEI GIROC
SERVICIUL DE STARE CIVILĂ
65740 din18.06.2020

PUBLICAȚIE

Astăzi 18.06.2020 (ziua, luna, anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ȘTORÂC MIHAI (numele şi prenumele), în vârstă de 30 ani, cu domiciliul in BUMBEȘTI-JIU (localitatea), judeţul /sectorul GORJ şi a d-nei (d-rei) SULTAN HIRA (numele şi prenumele), în vârstă de 24 ani, cu domiciliul în (localitatea), judeţul/sectorul PAKISTAN .
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţe de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Ofelia Tonea