ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIȘ
Anexa nr.16A
Operator de date cu
caracter personal 2179
SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANEI GIROC
SERVICIUL DE STARE CIVILĂ
65988 din10.09.2020

PUBLICAȚIE

Astăzi 10.09.2020 (ziua, luna, anul) a fost înregistrată declaraţia de căsătorie a d-lui ISAC GHEORGHE (numele şi prenumele), în vârstă de 33 ani, cu domiciliul in SOHODOL (localitatea), judeţul /sectorul GORJ şi a d-nei (d-rei) POP DIANA-SANDRA (numele şi prenumele), în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în TIMIŞOARA (localitatea), judeţul/sectorul TIMIŞ .
În temeiul art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie, dacă are cunoştinţe de existenta unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Ofiţer de stare civilă,
Ofelia Tonea