HOTARARI ADOPTATEAnNr. hotarareTitlul hotararii
2022102PRIVIND APROBAREA DEMARARII PROCEDURII CUMPARARII IMOBILULUI TEREN INTRAVILAN SITUAT IN COMUNA MOGOSOAIA,IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 67887,IN SUPRAFATA DE 1400 MP
2022101PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME PENTRU EVENIMENTUL "POTECA DOVLECILOR FERMECATI" ORGANIZAT DE COMUNA MOGOSOAIA
2022100PRIVIND TRANSMITEREA FARA PLATA A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 1194 MP,APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL COMUNEI MOGOSOAIA,IDENTIFICAT CU NUMAR CADASTRAL 67640,INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA NR. 67640 IN PROPRIETATEA PAROHIEI MOGOȘOAIA I
202299PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOGOSOAIA JUDETUL ILFOV
202298PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNILE NOIEMBRIE,DECEMBRIE 2022 SI IANUARIE 2023
202297PRIVIND APROBAREA PARTICIPARII UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE COMUNA MOGOSOAIA DIN JUDETUL ILFOV - IN CALITATE DE PARTENER,PRIN ASOCIEREA CU UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA - ORASUL VOLUNTARI (LIDER),UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA JUDETUL ILFOV,PRECUM SI CU UNELE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE DIN JUDETUL ILFOV IN CADRUL PROIECTULUI „SISTEM ITS INTEGRAT SMART & GREEN MOBILITY PENTRU REGIUNEA BUCURESTI-ILFOV - 2.0 - INFORMAREA CALATORILOR IN STATIILE DE TRANSPORT PUBLIC”,APELUL DE PROIECTE PNRR/2022/C10 (A DOUA RUNDA DE ATRAGERE DE FONDURI)
202296PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE DE DEZMEMBRARE A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 11131 MP IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 59127 AFLAT IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI MOGOSOAIA
202295PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI GENERAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI MOGOSOAIA PE ANUL 2022
202294PRIVIND INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE ASOCIERE CU ASOCIAȚIA RUNCORP IN VEDEREA ORGANIZARII EVENIMENTULUI „ASALTUL LUPILOR FAMILY”
202293PRIVIND TRECEREA UNUI BUN IMOBIL IDENTIFICAT CU NUMARUL CADASTRAL 67613 DIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI MOGOSOAIA,IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI MOGOSOAIA
202292PRIVIND TRECEREA UNUI BUN IMOBIL DIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI MOGOSOAIA,IN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI MOGOSOAIA
202290PRIVIND APROBAREA NEASUMARII RESPONSABILITATII ORGANIZARII SI DERULARII PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR/ACORDURILOR – CADRU PENTRU ACHIZITIA PRODUSELOR ȘI A CONTRACTELOR/ACORDURILOR – CADRU DE PRESTARE A SERVICIILOR PENTRU DERULAREA MASURILOR EDUCATIVE PREVAZUTE DE PROGRAMUL PENTRU SCOLI AL ROMANIEI PENTRU ANII SCOLARI 2017- 2023
202289PENTRU APROBAREA DECONTARII CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MOGOSOAIA,PENTRU LUNILE APRILIE SI MAI 2022
202288PRIVIND APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI GENERAL DE VENITURI SI CHELTUIELI AL COMUNEI MOGOSOAIA PE ANUL 2022
202287PRIVIND APROBAREA DARII IN ADMINISTRARE A UNOR BUNURI IMOBILE,PROPRIETATE PUBLICA A COMUNEI MOGOSOAIA – GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT DIN COMUNA MOGOSOAIA,JUDETUL ILFOV
202286PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 721/2020 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI DIN STUDIUL DE FEZABILITATE ,AMENAJARE PARCARE STRADA POIENI,COMUNA MOGOSOAIA,JUDETUL ILFOV”
202285PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL MOGOSOAIA IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL GRADINITEI "ZORI DE ZI" MOGOSOAIA
202284PRIVIND DESEMNAREA A DOI REPREZENTANTI AI CONSILIULUI LOCAL MOGOSOAIA SI A DOAMNEI ADRIANA COCA TUDOR REPREZENTANT AL COMUNEI MOGOȘOAIA IN VEDEREA CONSTITUIRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE NR. 1 MOGOȘOAIA PRECUM SI DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL MOGOSOAIA IN CADRUL COMISIEI PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII DIN UNITATEA DE INVATAMANT
202283PRIVIND COMPLETAREA CONTRACTULUI DE DELEGARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE APROBAT CONFORM ANEXEI NR. 5 A HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 117/14.12.2021
202282PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE A CAPACITATII DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR IN COMUNA MOGOSOAIA SEMESTRULUI I 2022 SI A PLANULUI DE MASURI PENTRU IMBUNATATIREA ACTIVITATILOR DE MANAGEMENT AL SITUATIILOR DE URGENTA,INSTRUIREA PERSONALULUI SI A ACTIVITATII DE INTERVENTIE IN ANUL 2022 SEMESTRUL II
202280PRIVIND APROBAREA INFIINTARII SECTIILOR DE FOTBAL SI BOX IN CADRUL CLUBULUI SPORTIV PROGRESUL MOGOSOAIA SI AFILIEREA LA ASOCIATIA JUDETEANA DE FOTBAL ILFOV SI RESPECTIV FEDERATIA ROMANA DE BOX
202279PRIVIND MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR. 39/31.03.2022 PRIVIND INFIINTAREA CLUBULUI SPORTIV PROGRESUL MOGOSOAIA
202278PRIVIND MODIFICAREA HCL NR. 16 DIN 18.02.2021 PRIVIND APROBAREA SUSPENDARII HCL NR. 10/30.05.2003,HCL NR. 11/05.05.2004,HCL NR. 109/30.11.2007,HCL NR. 18/25.01.2008,HCL NR. 193/20.09.2011 ȘI HCL NR. 217/25.04.2018
202277PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AL CLUBULUI SPORTIV PROGRESUL MOGOSOAIA PE ANUL 2022
202276PRIVIND REACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI PROIECTULUI: „AMENAJARE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL DIN COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚUL ILFOV”
202275PRIVIND ACCEPTAREA DECLARAȚIILOR DE RENUNȚARE A UNOR IMOBILE TEREN SITUATE ÎN INTRAVILANUL COMUNEI MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV
202274PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI ACORD DE COLABORARE ÎNTRE AVPS ACVILA,GESTIONARUL FONDULUI CINEGETIC NR. 6 DENUMIT TAMAȘ ȘI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOȘOAIA
202273PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL-CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE INDIVIDUALE P+1E+M/P+1+2ERETRAS,FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE,COMERȚ,AMENAJARE CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE,PARCĂRI,SPAȚII VERZI,ÎMPREJMUIRE TEREN,RACORD UTILITĂȚI
202272PRIVIND APROBAREA PRELUNGIRII AUTORIZAȚIEI DE TAXI NUMĂRUL 007 A TRANSPORTATORULUI AUTORIZAT SC MIHAIVIC SRL
202271PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA PENTRU LUNILE AUGUST,SEPTEMBRIE,OCTOMBRIE 2022
202270PRIVIND TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI MOGOSOAIA,IN DOMENIUL PUBLIC AL JUDETULUI ILFOV A TERENULUI IN SUPRAFATA DE 36 MP IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 67775,INSCRIS IN CARTEA FUNCIARA NR. 67775 A UAT MOGOȘOAIA,IN VEDEREA DEPUNERII PROIECTULUI "INSTALATII DE INCARCARE VEHICULE ELECTRICE SI HYBRID PLUG-IN IN JUDETUL ILFOV" PENTRU FINANTARE LA ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU
202269PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU DESFĂȘURAREA ȘEDINȚEI CONSILIULUI LOCAL DIN 01.07.2022
202268PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE DE DEZMEMBRARE A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 883 MP IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 63848 AFLAT ÎN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI MOGOȘOAIA,ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ NR. 63848 MOGOȘOAIA
202267PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI COMUNEI MOGOSOAIA,DOMNUL PAUL MIHAI NICU PRECUP,SA SEMNEZE HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ASOCIATILOR SC ECOTRANS STCM SRL REFERITOARE LA APROBAREA RAPORTULUI ADIMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA PE ANUL 2021,APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE LA 31.12.2021 SI NUMIREA AUDITORULUI FINANCIAR INDEPENDENT
202265PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI DE PREMIERE A ȘCOLARILOR DE LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 DIN COMUNA MOGOSOAIA,JUDET ILFOV
202264PRIVIND ACORDAREA DE MANDATE SPECIALE ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI ILFOV IN VEDEREA MODIFICARII CONTRACTELOR DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL DE CALATORI INCHEIATE CU OPERATORII REGIONALI SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCURESTI STB S.A.,SERVICIUL DE TRANSPORT VOLUNTARI SA,ECOTRANS STCM SRL,SC REGIO SERV TRANSPORT SRL
202263PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOGOSOAIA,JUDET ILFOV
202262PRIVIND MODIFICAREA SI COMPLETAREA ART. 50 DIN REGULAMENTUL ANEXA LA HCL NR. 96 DIN DATA DE 29.11.2017 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI,A CAIETULUI DE SARCINI SI A CONTRACTULUI DE ATRIBUIRE IN GESTIUNE DELEGATA PENTRU ORGANIZAREA SI EXECUTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL IN REGIM TAXI
202261PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI "KULTURESTOCK" IN CADRUL PARCULUI MOGOSOAIA
202260PRIVIND TRANSMITEREA IN FOLOSINTA GRATUITA PAROHIEI MOGOSOAIA I A UNUI IMOBIL TEREN INTRAVILAN ARABIL IN SUPRAFATA DE 1194 MP
202259PRIVIND INCHEIEREA UNEI CONVENTII DE COLABORARE INTRE COMUNA MOGOSOAIA SI FUNDATIA THE DOOR ROMANIA
202258PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADITIONAL NR. 6 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE,INCHEIAT LA DATA DE 09.11.2009 INTRE ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA APA-ADIA ILFOV,IN NUMELE ȘI PE SEAMA UAT MEMBRE,IN CALITATE DE DELEGATAR SI S.C. APA-CANAL ILFOV S.A.,ÎN CALITATE DE DELEGAT (OPERATOR)
202257PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 39/31.03.2022 PRIVIND ÎNFIINȚAREA CLUBULUI SPORTIV DE DREPT PUBLIC „CLUB SPORTIV PROGRESUL MOGOȘOAIA”
202256PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI "ZILELE COMUNEI MOGOSOAIA" ÎN COMUNA MOGOSOAIA
202255PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI "SERBAREA COPIILOR" IN CADRUL PARCULUI MOGOSOAIA
202254PRIVIND ACORDAREA DE MANDATE SPECIALE ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCURESTI-ILFOV
202253PRIVIND INSUSIREA RAPORTULUI DE EVALUARE NR. 10425/18.04.2022,PRECUM SI APROBAREA PRETULUI DE ACHIZIITE A IMOBILULUI TEREN IN SUPRAFATA DE 1194 MP IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 67640
202252PRIVIND ACCEPTAREA DECLARATIEI DE RENUNTARE A IMOBILELOR TEREN IN SUPRAFATA DE 1200 MP,RESPECTIV 1745 MP SITUAT IN INTRAVILANUL COMUNEI MOGOSOAIA,JUDEȚ ILFOV
202251PRIVIND IMPUTERNICIREA PRIMARULUI COMUNEI MOGOSOAIA. DOMNUL PAUL MIHAI NICU PRECUP SA SEMNEZE DECIZIA ASOCIATULUI UNIC AL SC COLECTARE DESEURI MOGOSOAIA SRL REFERITOARE LA APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE/SEMESTRIALE
202250PRIVIND APROBAREA CONTULUI ANUAL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI MOGOSOAIA LA 31.12.2021
202249PENTRU APROBAREA DECONTARII CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LA SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 MOGOȘOAIA,PENTRU LUNILE FEBRUARIE SI MARTIE 2022
202248PRIVIND APROBAREA DEPUNERII PROIECTULUI ”SISTEM DE MONITORIZARE ȘI SIGURANȚĂ A SPAȚIULUI PUBLIC ÎN COM. MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV”
202246PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII "EXTINDERE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚUL ILFOV” PENTRU INCLUDEREA LA FINANȚARE ÎN CADRUL PROGRAMULUI NAȚIONAL DE INVESTIȚII ”ANGHEL SALIGNY”,
202245PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI "FLORI DE MAI” ÎN CADRUL PARCULUI MOGOȘOAIA
202244PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE PRINCIPIU ÎN VEDEREA CONTRACTĂRII DE CĂTRE ECOTRANS STCM SRL A UNUI ÎMPRUMUT BANCAR RAMBURSABIL DE PÂNĂ LA 3.000.000 LEI SUB FORMA DE LINIE DE CREDIT PENTRU CAPITAL DE LUCRU
202243PRIVIND MODIFICARE HCL NR. 118/14.12.2021 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2022
202242PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE MAI,IUNIE,IULIE 2022
202241PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII "EXTINDERE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚUL ILFOV” PENTRU INCLUDEREA LA FINANȚARE ÎN CADRUL PROGRAMULUI NAȚIONAL DE INVESTIȚII ”ANGHEL SALIGNY”
202240PRIVIND APROBAREA DEPUNERII PROIECTULUI ,CONSOLIDARE SI REABILITARE CLĂDIRE COMUNA MOGOSOAIA,STRADA ARIEI,NR. 30,COMUNA MOGOSOAIA,JUDETUL ILFOV” ÎN CADRUL PROGRAMULUI DE FINANȚARE PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ,AXA 2 - SCHEMA DE GRANTURI PENTRU EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ȘI REZILIENȚĂ ÎN CLĂDIRI PUBLICE,OPERAȚIUNEA B.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR PUBLICE
202239PRIVIND ÎNFIINȚAREA CLUBULUI SPORTIV DE DREPT PUBLIC „CLUB SPORTIV PROGRESUL MOGOSOAIA
202238PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA ART. 50 DIN REGULAMENTUL ANEXA LA HCL NR. 96 DIN DATA DE 29.11.2017 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI,A CAIETULUI DE SARCINI ȘI A CONTRACTULUI DE ATRIBUIRE ÎN GESTIUNE DELEGATĂ PENTRU ORGANIZAREA ȘI EXECUTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT LOCAL ÎN REGIM TAXI
202237PRIVIND APROBAREA DEMARĂRII PROCEDURII CUMPĂRĂRII IMOBILULUI TEREN INTRAVILAN SITUAT ÎN COMUNA MOGOȘOAIA,IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 67640,ÎN SUPRAFAȚĂ DE 1194 MP
202236PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI BURSELOR ACORDATE ELEVILOR SCOLII GIMNAZIALE NR. 1 MOGOSOAIA,JUDET ILFOV
202235PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE A CAPACITĂȚII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ÎN COMUNA MOGOȘOAIA SEMESTRULUI II 2021 ȘI A PLANULUI DE MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚILOR DE MANAGEMENT AL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ,INSTRUIREA PERSONALULUI ȘI A ACTIVITĂȚII DE INTERVENȚIE ÎN ANUL 2022 SEMESTRUL I
202234PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI PENTRU ACORDAREA VOUCHERELOR DE VACANTA PERSONALULUI DIN CADRUL INSTITUȚIEI COMUNA MOGOȘOAIA,ÎN PERIOADA 2022-2026
202233PRIVIND RETRANSMITEREA STRĂZII VALEA PARCULUI DATĂ ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDEȚEAN ILFOV PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 112/26.11.2021,AFLATĂ ÎN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI MOGOȘOAIA,DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDEȚEAN ILFOV ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL MOGOȘOAIA
202232PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII PROTOCOLULUI DE COOPERARE ÎNTRE JUDEȚUL ILFOV – CONSILIUL JUDEȚEAN,SERVICIUL DE DEZINSECȚIE ȘI ECOLOGIZARE MEDIU ILFOV ȘI UNITĂȚILE ADMINISTRATIV – TERITORIALE DIN JUDEȚUL ILFOV ÎN VEDEREA REALIZĂRII PROIECTULUI “ILFOV FĂRĂ ȚÂNȚARI
202231PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 821/10.12.2020 PRIVIND ORGANIZAREA COMISIILOR DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL MOGOȘOAIA PE PRINCIPALELE DOMENII DE ACTIVITATE - MANDAT 2020-2024
202230PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2022 A SC COLECTARE DEŞEURI MOGOŞOAIA SRL
202229PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2022 AL SC ECOTRANS STCM SRL
202228PRIVIND CONCESIONAREA UNUI SPAȚIU CU DESTINAȚIA DE CABINET MEDICAL DE MEDICINA FAMILIEI,SITUAT ÎN COMUNA MOGOȘOAIA,ȘOS. BUCUREȘTI-TÂRGOVIȘTE NR 133
202227PENTRU ANULAREA SUPRAIMPOZITĂRII TERENURILOR AFLATE LA POZIȚIILE 5,6,123,124,125 ÎN ANEXA NR. 1 A HCL NR. 18/28.01.2021 ȘI A TERENULUI AFLAT LA POZIȚIA NR. 220 DIN ANEXA NR. 1 A HCL NR. 12/28.01.2021 PRIVIND SUPRAIMPOZITAREA TERENURILOR NEINGRIJITE
202226PRIVIND ACORDAREA UNOR DREPTURI COPIILOR/ELEVILOR/TINERILOR CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE INTEGRAŢI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE MASĂ DIN COMUNA MOGOŞOAIA,JUDEŢUL ILFOV
202225PRIVIND APROBAREA DECONTĂRII CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MOGOȘOAIA,PENTRU LUNILE NOIEMBRIE-DECEMBRIE 2021,IANUARIE 2022
202224ORGANIZAREA EVENIMENTULUI "PRIMĂVARA ÎN MOGOȘOAIA" ÎN CADRUL PARCULUI MOGOȘOAIA
202223PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 16/18.02.2021 PRIVIND APROBAREA SUSPENDĂRII HCL NR. 10/30.05.2003,HCL NR. 11/05.05.2004,HCL NR. 109/30.11.2007,HCL NR. 18/25.01.2008,HCL NR. 193/20.09.2011 ȘI HCL NR. 217/25.04.2018
202222PRIVIND MODIFICARE HCL NR. 118/14.12.2021 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2022
202221PRIVIND APROBAREA BUGETULUI GENERAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL COMUNEI MOGOȘOAIA PE ANUL 2022
202220PRIVIND ÎNCETAREA MANDATELOR DE CONSILIER LOCAL ALE DOMNILOR GHEORGHE MARIAN,STAN CONSTANTIN BOGDAN ȘI ENE VALENTIN,PRECUM ȘI VACANTAREA A TREI POSTURI DE CONSILIERI LOCALI DIN CADRUL CONSILIULUI LOCAL MOGOȘOAIA
202219PRIVIND APROBAREA SCOATERII DE LA SUPRAIMPOZITARE A UNOR TERENURI DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA,JUDEȚUL ILFOV
202218PRIVIND APROBAREA SUPRAIMPOZITĂRII UNOR TERENURI DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA,JUDEȚUL ILFOV
202217PRIVIND ACORDAREA DE MANDAT SPECIAL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV ÎN VEDEREA APROBĂRII STABILIRII,AJUSTĂRII SAU MODIFICĂRII PREȚURILOR ȘI TARIFELOR
202216PRIVIND ACCEPTAREA OFERTEI DE DONAŢIE A URMĂTOARELOR IMOBILE SITUATE ÎN COMUNA MOGOȘOAIA,IDENTIFICATE PRIN NR. CAD. 60228,ÎNSCRIS ÎN CF NR. 60228 MOGOȘOAIA,NR. CAD. 60226,ÎNSCRIS ÎN CF NR. 60226 MOGOȘOAIA ȘI NR. CAD. 60224,ÎNSCRIS ÎN CF NR. 60224 MOGOȘOAIA
202215PRIVIND ACHIZIȚIONAREA DE SERVICII JURIDICE DE CONSULTANȚĂ,DE ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE A COMUNEI MOGOȘOAIA,COMISIEI LOCALE MOGOȘOAIA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR,INSTITUȚIEI PRIMARULUI ȘI CONSILIULUI LOCAL MOGOȘOAIA
202214PRIVIND DESEMNAREA A DOI CONSILIERI LOCALI PENTRU CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI MOGOȘOAIA PENTRU PERIOADA 01.01.2021-31.12.2021
202213PRIVIND STABILIREA SALARIILOR/INDEMNIZAȚIILOR DE BAZĂ PENTRU FUNCȚIILE PUBLICE ȘI FUNCȚIILE CONTRACTUALE DIN CADRUL FAMILIEI OCUPAȚIONALE “ADMINISTRAȚIE” UTILIZATE ÎN CADRUL INSTITUȚIEI COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚUL ILFOV,PENTRU ANUL 2022
202212PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACȚIUNI PENTRU GESTIONAREA CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN,COMUNA MOGOȘOAIA - 2022
202211PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 721/2020 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI DIN STUDIUL DE FEZABILITATE “AMENAJARE PARCARE STRADA POIENI,COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚUL ILFOV.“
202210PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 727/2020 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “AMENAJARE TEREN DE SPORT STRADA ISLAZ COMUNA MOGOȘOAIA,JUD. ILFOV.“
20229PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 14/2020 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI DIN STUDIUL DE FEZABILITATE “ASFALTARE STRĂZI ÎN COMUNA MOGOȘOAIA,JUD. ILFOV,STR. FAGULUI,LACURILOR,STEJARULUI,TEIULUI,SALCÂMULUI,ISLAZ.“
20228PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 788/2020 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI “ STUDIULUI DE FEZABILITATE CUPRINZÂND CONSTRUCȚIILE NECESARE UNUI SISTEM DE COLECTARE A APELOR PLUVIALE ÎN ZONA LIVADĂ,ÎN COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV.“
20227PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 17/2020 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI DIN STUDIUL DE FEZABILITATE “ASFALTARE STRĂZI ÎN COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV,STRADA HALAICULUI (PARȚIAL),MOTOCULUI,HELEȘTEULUI ȘI STUPINEI“
20226PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 13/2020 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI DIN STUDIUL DE FEZABILITATE “ASFALTARE STRĂZI ÎN COMUNA MOGOȘOAIA,JUD. ILFOV,STR. SOARELUI“
20225PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE ACŢIUNI ŞI INTERES LOCAL PE ANUL 2022,CONFORM LEGII 416/2001 – LEGEA VENITULUI MINIM GARANTAT- MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ
20224PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE FEBRUARIE,MARTIE,APRILIE 2022
20223APROBAREA MODELULUI ACTULUI ADIȚIONAL PENTRU PRELUNGIREA MANDATULUI ADMINISTRATORULUI ECOTRANS STCM SRL,DOMNUL IOAN MANOLACHE
20222PRIVIND PROBAREA REȚELEI ȘCOLARE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT LA NIVELUL COMUNEI MOGOȘOAIA PENTRU ANUL 2022-2023
20221PRIVIND CONFIRMAREA NOTEI NR. 34455/23.12.2021 PENTRU ÎNDREPTARE EROARE MATERIALĂ STRECURATĂ ÎN ANEXA LA HCL NR. 37/22.04.2021 PRIVIND REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MOGOȘOAIA LA CAPITOLUL I,ART. 2 LIT. K)