HOTARARI ADOPTATEAnNr. hotarareTitlul hotararii
2021121PRIVIND APROBAREA DECONTĂRII CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MOGOȘOAIA,PENTRU LUNA OCTOMBRIE 2021
2021120PRIVIND ACCEPTAREA DECLARAȚIILOR DE RENUNȚARE CONFORM ANEXEI ȘI TRECEREA ÎN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI MOGOȘOAIA A IMOBILELOR SITUATE ÎN COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV
2021119PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE,A MODALITĂȚII DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC,A CAIETULUI DE SARCINI,A REGULAMENTULUI,A MODELULUI CONTRACTULUI DE DELEGARE ȘI A STRATEGIEI LOCALE DE ILUMINAT PUBLIC ÎN VEDEREA DELEGĂRII SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI MOGOȘOAIA
2021118PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2022
2021117PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE,ȘI A DOCUMENTELOR SUBSECVENTE PENTRU DELEGAREA GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE DE PE RAZA COMUNEI MOGOȘOAIA
2021116PRIVIND DECLANȘAREA PROCEDURII DE EXPROPRIERE A TUTUROR IMOBILELOR PROPRIETATE PRIVATĂ CARE CONSTITUIE CORIDORUL DE EXPROPRIERE AL LUCRĂRII DE UTILITATE PUBLICĂ DE INTERES LOCAL „RECONFIGURAREA PARCELELOR ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII URBANISTICE A TERENURILOR AGRICOLE PRIN SCHIMBAREA REGIMULUI JURIDIC,ECONOMIC SAU TEHNIC CU MODIFICAREA GEOMETRIEI,POZIȚIONĂRII ȘI A SUPRAFEȚEI PARCELELOR ȘI DE PREGĂTIRE A TERENULUI ÎN SECTORUL ZERO,COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV” ETAPA II TRUPUL E
2021115PRIVIND DECLANȘAREA PROCEDURII DE EXPROPRIERE A TUTUROR IMOBILELOR PROPRIETATE PRIVATĂ CARE CONSTITUIE CORIDORUL DE EXPROPRIERE AL LUCRĂRII DE UTILITATE PUBLICĂ DE INTERES LOCAL „RECONFIGURAREA PARCELELOR ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII URBANISTICE A TERENURILOR AGRICOLE PRIN SCHIMBAREA REGIMULUI JURIDIC,ECONOMIC SAU TEHNIC CU MODIFICAREA GEOMETRIEI,POZIȚIONĂRII ȘI A SUPRAFEȚEI PARCELELOR ȘI DE PREGĂTIRE A TERENULUI ÎN SECTORUL ZERO,COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV” ETAPA I TRUPURILE A,B ȘI C
2021114PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 107/2021 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ” LUCRARE DE RECONFIGURARE A PARCELELOR ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII URBANISTICE A TERENURILOR AGRICOLE PRIN SCHIMBAREA REGIMULUI JURIDIC,ECONOMIC SAU TEHNIC CU MODIFICAREA GEOMETRIEI,POZIȚIONĂRII ȘI A SUPRAFEȚEI PARCELELOR,DE PREGĂTIRE A TERENULUI ÎN SECTOR ZERO,COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV„
2021114PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 107/2021 PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII ” LUCRARE DE RECONFIGURARE A PARCELELOR ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII URBANISTICE A TERENURILOR AGRICOLE PRIN SCHIMBAREA REGIMULUI JURIDIC,ECONOMIC SAU TEHNIC CU MODIFICAREA GEOMETRIEI,POZIȚIONĂRII ȘI A SUPRAFEȚEI PARCELELOR,DE PREGĂTIRE A TERENULUI ÎN SECTOR ZERO,COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV„
2021113PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL COMUNEI MOGOŞOAIA PE ANUL 2021
2021112PRIVIND DAREA DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL MOGOȘOAIA,ÎN ADMINISTRAREA CONSILIULUI JUDEȚEAN ILFOV A STRĂZII VALEA PARCULUI AFLATĂ ÎN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI MOGOȘOAIA
2021111PRIVIND ALOCAREA UNEI SUME NECESARE ACHIZIȚIONĂRII DE CADOURI PENTRU ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MOGOȘOAIA ȘI PENTRU FUNDAȚIA THE DOOR ROMÂNIA
2021110PENTRU REVOCAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 109/2017 PRIVIND DECLANȘAREA PROCEDURILOR DE EXPROPRIERE A UNOR IMOBILE PROPRIETATE PRIVATĂ REPREZENTÂND TERENURI ȘI CONSTRUCȚII CARE SE AFLĂ ÎN CORIDORUL DE EXPROPRIERE A LUCRĂRII DE UTILITATE PUBLICĂ „ZONĂ DE DEZVOLTARE DIN COMUNA MOGOȘOAIA,JUD. ILFOV,ETAPA I”
2021109PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICE DE DEZMEMBRARE A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 185.854 MP IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 58480 AFLAT ÎN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI MOGOȘOAIA,ÎNSCRIS ÎN CARTEA FUNCIARĂ NR. 58480 MOGOȘOAIA,
2021108REFERITOR LA MODIFICAREA HCL NR. 1052/21.11.2019 PRIVIND APROBAREA CONTRACTĂRII UNEI FINANȚĂRI RAMBURSABILE INTERNE ÎN VALOARE DE PÂNĂ LA 30.000.000 LEI ÎN VEDEREA FINANȚĂRII UNOR OBIECTIVE DE INVESTIȚII DE INTERES LOCAL,ASTFEL CUM A FOST MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ PRIN HCL NR. 763/2020
2021107PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „LUCRARE DE RECONFIGURARE A PARCELELOR ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII URBANISTICE A TERENURILOR AGRICOLE PRIN SCHIMBAREA REGIMULUI JURIDIC,ECONOMIC SAU TEHNIC CU MODIFICAREA GEOMETRIEI,POZIȚIONĂRII ȘI A SUPRAFEȚEI PARCELELOR,DE PREGĂTIRE A TERENULUI ÎN SECTOR ZERO,COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚUL ILFOV”
2021107PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „LUCRARE DE RECONFIGURARE A PARCELELOR ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII URBANISTICE A TERENURILOR AGRICOLE PRIN SCHIMBAREA REGIMULUI JURIDIC,ECONOMIC SAU TEHNIC CU MODIFICAREA GEOMETRIEI,POZIȚIONĂRII ȘI A SUPRAFEȚEI PARCELELOR,DE PREGĂTIRE A TERENULUI ÎN SECTOR ZERO,COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚUL ILFOV”
2021106PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI DE REAJUSTARE TERITORIALĂ AL COMUNEI MOGOȘOAIA
2021105PRIVIND APROBAREA PROPUNERII DE POLITICĂ PUBLICĂ „POLITICA DE REAJUSTARE TERITORIALĂ A UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚUL ILFOV (2021-2024)” ȘI A PLANULUI DE ACȚIUNE ÎN PERIOADA 2021-2024 PENTRU IMPLEMENTAREA POLITICII PUBLICE „POLITICA DE REAJUSTARE TERITORIALĂ A UNITĂȚII ADMINISTRATIV-TERITORIALE COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚUL ILFOV (2021-2024)”
2021104PRIVIND CONCESIONAREA UNUI SPAȚIU CU DESTINAȚIA DE CABINET MEDICAL DE MEDICINA FAMILIEI,SITUAT ÎN COMUNA MOGOȘOAIA,ȘOS. BUCUREȘTI-TÂRGOVIȘTE NR. 133
2021103PENTRU COMPLETAREA HCL NR. 16/18.02.2021 PRIVIND APROBAREA SUSPENDĂRII HCL NR. 10/30.05.2003,HCL NR. 11/05.05.2004,HCL NR. 109/30.11.2007,HCL NR. 18/25.01.2008,HCL NR. 193/20.09.2011 ȘI HCL NR. 217/25.04.2018 CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE
2021102PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI A STATULUI DE FUNCȚII AL APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COMUNEI MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV
2021101PRIVIND APROBAREA PARTICIPĂRII COMUNEI MOGOȘOAIA LA „PROGRAMUL PRIVIND CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC„ ȘI PENTRU APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU PROIECTUL „MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STRADAL ÎN COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚUL ILFOV PRIN PROGRAMUL ADMINISTRAȚIEI FONDULUI PENTRU MEDIU PRIVIND SPRIJINIREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI A GESTIONĂRII INTELIGENTE A ENERGIEI ÎN INFRASTRUCTURA DE ILUMINAT PUBLIC”
2021100PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL MOGOȘOAIA ÎN VEDEREA CONSTITUIRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL ȘCOLII GIMNAZIALE EXPLORE 100 MOGOȘOAIA
202199PRIVIND MODIFICAREA ANEXEI LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR. 15/28.01.2021 PRIVIND APROBAREA REȚELEI ȘCOLARE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT LA NIVELUL COMUNEI MOGOȘOAIA,PENTRU ANUL 2021-2022
202198PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ PENTRU LUNILE NOIEMBRIE,DECEMBRIE 2021 ŞI IANUARIE 2022
202197PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALA ÎN ZONA LIVADĂ DIN COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV – COLECTOR 1 ȘI 4."
202196PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALA ÎN ZONA LIVADĂ DIN COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV – COLECTOR 3”
202195PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALA ÎN ZONA LIVADĂ DIN COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV – COLECTOR 2”.
202194PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALA ÎN ZONA LIVADĂ DIN COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV – COLECTOR 5.
202193PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALA ȘI MENAJERĂ,ALIMENTARE CU APĂ,ILUMINAT PUBLIC ȘI MODERNIZARE STRADA MORII ÎN COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV - REȚELE”.
202192PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „REȚEA DE CANALIZARE PLUVIALA ȘI MENAJERĂ,ALIMENTARE CU APĂ,ILUMINAT PUBLIC ȘI MODERNIZARE STRADA MORII ÎN COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV - DRUM”
202191PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „ASFALTARE STRĂZI ÎN COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV,STR. FAGULUI,LACURILOR,STEJARULUI,TEIULUI,SALCÂMULUI,ISLAZ"
202190PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „ASFALTARE STRĂZILE ÎN COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV,STR. HALAICULUI (PARȚIAL),MOTOCULUI,HELEȘTEULUI,STUPINEI”.
202189PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „ASFALTARE STRĂZI ÎN COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV,STR. SOARELUI”.
202188PRIVIND APROBAREA CERERII DE FINANȚARE ȘI A DEVIZULUI GENERAL ESTIMATIV PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII „ASFALTARE STRĂZI ÎN COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV,ȘOSEAUA BUCUREȘTI – TÂRGOVIȘTE 47-49”.
202187PRIVIND DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL MOGOȘOAIA ÎN CADRUL COMISIEI DE EVALUARE A PROBEI DE INTERVIU ORGANIZATE PENTRU OCUPAREA FUNCȚIILOR DE DIRECTOR ȘI DIRECTOR ADJUNCT DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT AFLATE PE RAZA UAT MOGOȘOAIA
202186PRIVIND APROBAREA DECONTĂRII CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MOGOŞOAIA,PENTRU LUNILE IULIE,AUGUST SI SEPTEMBRIE 2021
202185PRIVIND PRELUNGIREA AUTORIZAȚIEI TAXI NUMARUL 005 A TRANSPORTATORULUI AUTORIZAT PFA IONESCU NICULAE
202184PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL ÎN CADRUL ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APĂ - ADIA ILFOV PENTRU APROBAREA PRIMIRII COMUNEI SNAGOV ÎN ASOCIAȚIE
202182PRIVIND APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI GENERAL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI AL COMUNEI MOGOŞOAIA PE ANUL 2021
202181PENTRU MODIFICARE A HCL NR. 37/12.04.2017 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO – ECONOMICI AI PROIECTULUI: „AMENAJARE CENTRU MULTIFUNCTIONAL DIN COMUNA MOGOȘOAIA,JUD. ILFOV
202180PENTRU MODIFICAREA HCL NR.18/2020 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI DIN STUDIUL DE FEZABILITATE,ASFALTARE STRAZI IN COMUNA MOGOSOAIA,JUDET ILFOV,SOSEAUA BUCURESTI-TARGOVISTE,NR,47-49
202179PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 722/2020 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII ,AMENAJARE PARCARE STRADA CONSTANTIN BRANCOVEANU,COMUNA MOGOSOAIA,JUDET ILFOV"
202178PRIVIND CONTRACTUL CE URMEAZĂ A FI ÎNCHEIAT ÎNTRE SOCIETATEA DE TRANSPORT BUCUREȘTI STB S.A. ȘI ECOTRANS STCM S.R.L.
202177PRIVIND APROBAREA MODELULUI ACTULUI ADITIONAL PENTRU PRELUNGIREA MANDATULUI ADMINISTRATORULUI SC ECOTRANS STCM SRL,DOMNULUI MIHAI GEORGE STAICU
202176PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE A CAPACITĂȚII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ÎN COMUNA MOGOȘOAIA SEMESTRULUI I 2021 ȘI A PLANULUI DE MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚILOR DE MANAGEMENT AL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ,INSTRUIREA PERSONALULUI ȘI A ACTIVITĂȚII DE INTERVENȚIE ÎN ANUL 2021 SEMESTRUL II
202175PRIVIND APROBAREA DECONTĂRII CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MOGOȘOAIA,PENTRU LUNILE FEBRUARIE-IUNIE 2021
202174PRIVIND TRANSFERUL DREPTULUI DE PROPRIETATE DIN PROPRIETATEA PUBLICĂ A COMUNEI MOGOȘOAIA ÎN PROPRIETATEA PUBLICĂ A STATULUI ROMÂN ȘI ÎN ADMINISTRAREA C.N.A.I.R. S.A. A BUNURILOR AFECTATE DE LUCRAREA DE UTILITATE PUBLICĂ „ AUTOSTRADA DE CENTURĂ BUCUREȘTI KM 0+000 – KM 100+900 – SECTOR CENTURA NORD KM 0+000 = KM 52 +770”
202173PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI-CADRU PENTRU ACOPERIREA COSTURILOR PENTRU COLECTAREA ȘI TRANSPORTUL,STOCAREA TEMPORARĂ,SORTAREA ȘI ÎNCREDINȚAREA ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DEȘEURILOR DE AMBALAJE GESTIONATE PRIN SERVICIUL DE SALUBRIZARE AL U.A.T MOGOȘOAIA LA NIVELUL UAT MOGOȘOAIA JUD. ILFOV
202172PRIVIND PRELUNGIREA AUTORIZAȚIILOR TAXI NUMERELE 015 ȘI 018 ALE TRANSPORTATORULUI AUTORIZAT S.C. SALON RELAX SRL
202171PRIVIND APROBAREA STUDIULUI DE OPORTUNITATE,A MODALITĂȚII DE DELEGARE A GESTIUNII A SERVICIULUI DE GESTIONARE A CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN,A CAIETULUI DE SARCINI,A REGULAMENTULUI ȘI A MODELULUI CONTRACTULUI DE DELEGARE A SERVICIULUI DE GESTIONARE AL CÂINILOR FĂRĂ STĂPÂN PENTRU COMUNA MOGOȘOAIA
202170DESEMNAREA A DOI REPREZENTANȚI AI CONSILIULUI LOCAL MOGOȘOAIA ȘI A DOAMNEI ADRIANA COCA TUDOR REPREZENTANT AL COMUNEI MOGOȘOAIA ÎN VEDEREA CONSTITUIRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 1 MOGOȘOAIA,PRECUM ȘI DESEMNAREA UNUI REPREZENTANT AL CONSILIULUI LOCAL MOGOȘOAIA ÎN CADRUL COMISIEI PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII DIN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
202169PRIVIND CAZURILE ÎN CARE ESTE OBLIGATORIE PREZENTAREA UNEI DECLARAȚII AUTENTICE PENTRU DESCHIDEREA ROLULUI FISCAL
202168PENTRU MODIFICAREA HCL NR. 16/18.02.2021 PRIVIND APROBAREA SUSPENDĂRII HCL NR. 10/30.05.2003,HCL NR. 11/05.05.2004,HCL NR. 109/30.11.2007,HCL NR. 18/25.01.2008,HCL NR. 193/20.09.2011 ȘI HCL NR. 217/25.04.2018
202167PRIVIND APROBAREA EXECUȚIEI BUGETELOR SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE ȘI A SECȚIUNII DE DEZVOLTARE PENTRU TRIMESTRUL II DIN ANUL 2021
202166PRIVIND ACORDAREA DE MANDATE SPECIALE ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-ILFOV
202165PRIVIND APROBAREA ACTUALIZĂRII STUDIULUI DE OPORTUNITATE „LINII DE TRANSPORT PUBLIC CU EMISII ZERO” PENTRU ZONA MOGOȘOAIA – CHITILA – BUFTEA – OTOPENI – BUCUREȘTI,PENTRU ACHIZIȚIA DE AUTOBUZE ELECTRICE ȘI A MĂSURILOR COMPLEMENTARE PENTRU INVESTIȚIILE AFERENTE PROIECTELOR: 1. LINIE DE TRANSPORT PUBLIC CU EMISII ZERO PE RUTA CHITILA – MOGOSOAIA – BANEASA,2. LINIE DE TRANSPORT PUBLIC CU EMISII ZERO PE RUTA CHITILA – MOGOSOAIA,3. LINIE DE TRANSPORT PUBLIC CU EMISII ZERO PE RUTA STRAULESTI – MOGOSOAIA – BUFTEA – (PROIECT DE BAZA SI COMPLEMENTAR)
202164PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE AUGUST,SEPTEMBRIE,OCTOMBRIE 2021
202163PRIVIND ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE SURVENITE ÎN HCL NR. 16/18.02.2021
202162PRIVIND APROBAREA MODELULUI DE DECLARAȚIE PRIVIND STABILIREA TAXEI DE SALUBRIZARE PENTRU PERSOANELE FIZICE
202161PRIVIND ÎMPUTERNICIREA UNOR REPREZENTANȚI AI COMUNEI MOGOȘOAIA ÎN VEDEREA SEMNĂRII CONVENȚIILOR BILATERALE CU PROPRIETARII TERENURILOR ÎN SCOPUL RECONFIGURĂRII PARCELELOR ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII URBANISTICE A TERENURILOR AGRICOLE PRIN SCHIMBAREA REGIMULUI JURIDIC,ECONOMIC SAU TEHNIC CU MODIFICAREA GEOMETRIEI,POZIȚIONĂRII ȘI A SUPRAFEȚEI PARCELELOR ȘI DE PREGĂTIRE A TERENULUI ÎN SECTORUL ZERO,COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV,
202160PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND RECONFIGURAREA PARCELELOR ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII URBANISTICE A TERENURILOR AGRICOLE PRIN SCHIMBAREA REGIMULUI JURIDIC,ECONOMIC SAU TEHNIC CU MODIFICAREA GEOMETRIEI,POZIȚIONĂRII ȘI A SUPRAFEȚEI PARCELELOR ȘI DE PREGĂTIRE A TERENULUI ÎN SECTORUL ZERO,COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV ÎN SUPRAFAȚĂ TOTALĂ DE 1168,51 HECTARE DIN CADRUL UNITĂȚII ADMINISTRATIV – TERITORIALE MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV
202159PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI TOPO CADASTRALĂ - DOCUMENTAȚIE TEHNICĂ PENTRU RECONFIGURAREA PARCELELOR ÎN VEDEREA DEZVOLTĂRII URBANISTICE A TERENURILOR AGRICOLE PRIN SCHIMBAREA REGIMULUI JURIDIC,ECONOMIC SAU TEHNIC CU MODIFICAREA GEOMETRIEI,POZIȚIONĂRII ȘI A SUPRAFEȚEI PARCELELOR,DE PREGĂTIRE A TERENULUI ÎN SECTORUL ZERO,COMUNA MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV,
202158PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI PROTOCOL ÎNTRE COMUNA MOGOȘOAIA ȘI COMPANIA NAȚIONALĂ DE CĂI FERATE „C.F.R.” – S.A CU SCOPUL REPARĂRII ȘI MODERNIZĂRII PERON PO PARC MOGOȘOAIA
202157PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2021 A ECOTRANS STCM SRL
202156PRIVIND ÎMPUTERNICIREA PRIMARULUI COMUNEI MOGOȘOAIA. DOMNUL PAUL MIHAI NICU PRECUP SĂ SEMNEZE HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚILOR SC ECOTRANS STCM SRL REFERITOARE LA APROBAREA SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE LA 31.12.2020,PRECUM ȘI APROBAREA RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR PRIVIND ACTIVITATEA PE ANUL 2020
202155PRIVIND CONFIRMAREA DOAMNEI CORINA LISTOSCHI CA AUDITOR FINANCIAR A S.C. ECOTRANS STCM S.R.L.
202154PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI ȘI STATUL DE FUNCȚII AL S.C. ECOTRANS STCM S.R.L
202152PRIVIND APROBAREA ACTULUI ADIȚIONAL NR. 5 LA CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE ÎNCHEIAT LA DATA DE 09.11.2009 ÎNTRE ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APĂ ”ADIA ILFOV”,ÎN NUMELE ȘI PE SEAMA UAT MEMBRE,ÎN CALITATE DE DELEGATAR ȘI S.C. APĂ-CANAL ILFOV S.A.,ÎN CALITATE DE DELEGAT (OPERATOR)
202151PRIVIND PUNEREA LA DISPOZIȚIA PROIECTULUI „SISTEM INFORMAȚIONAL PENTRU MANAGEMENTUL INTEGRAT AL APELOR–ETAPA II” DEZVOLTAT DE CĂTRE ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ „APELE ROMANE" A TERENULUI PENTRU INSTALAREA UNEI SIRENE ELECTRONICE SAV 003
202144PRIVIND ACORDAREA DE MANDATE SPECIALE ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-LLFOV,ÎN VEDREA APROBĂRII ȘI SEMNĂRII UNOR DOCUMENTE
202143PRIVIND ACORDAREA DE MANDATE SPECIALE ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC BUCUREȘTI-LLFOV,IN VEDEREA ELABORĂRII UNOR DOCUMENTE,APROBĂRII MODALITĂȚII DE GESTIUNE A SERVICIULUI DE TRANSPOR PUBLIC LOCAL DE CĂLĂTORI,ATRIBUIRII DIRECTE A CONTRACTELOR DE DELEGARE A GESTIUNII,ȘI STABILIRII PREȚURILOR ȘI TARIFELOR ÎN CONDIȚIILE LEGII SPECIALE
202142PRIVIND APROBAREA REGULAMENTUL DE ACORDARE A AJUTOARELOR DE URGENȚĂ ÎN COMUNA MOGOȘOAIA
202141PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 20/18.02.2021 PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DE IDENTIFICARE A BENEFICIARILOR STIMULENTULUI EDUCAȚIONAL SUB FORMĂ DE TICHETE SOCIALE
202140PRIVIND APROBAREA METODOLOGIEI DE APLICARE A PREVEDERILOR LEGII NR. 35/2020 PRIVIND ACORDAREA UNUI AJUTOR FINANCIAR FAMILIILOR PENTRU PLATA SERVICIILOR OFERITE DE BONĂ LA NIVELUL UAT MOGOȘOAIA
202139PRIVIND ACORDAREA UNOR DREPTURI COPIILOR/ELEVILOR/TINERILOR CU CERINŢE EDUCAŢIONALE SPECIALE INTEGRAŢI ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE MASĂ DIN COMUNA MOGOŞOAIA,JUDEŢUL ILFOV
202138PRIVIND APROBAREA CUANTUMULUI BURSELOR ACORDATE ELEVILOR ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 1 MOGOȘOAIA,JUDEȚ ILFOV
202137PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI MOGOȘOAIA,
202136PRIVIND APROBAREA BUGETULUI GENERAL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL COMUNEI MOGOSOAIA PE ANUL 2021
202135PRIVIND APROBAREA PROTOCOLULUI DE COLABORARE PRIVIND COLECTAREA DEȘEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE
202134PENTRU APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ UNIFAMILILALĂ S+P+M,ÎMPREJMUIRE,UTILITĂȚI - STR. BRAZILOR,NR. 18 - NR. CADASTRAL 671
202133PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE MAI,IUNIE,IULIE 2021
202130PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU ȘEDINȚĂ CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE 22.04.2021
202128PRIVIND ÎNCHEIEREA UNUI ACORD DE PARTENERIAT CU ASOCIAȚIA PENTRU PROMOVAREA ALIMENTULUI ROMÂNESC
202127PRIVIND CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE A FOȘTILOR PROPRIETARI DEPOSEDAȚI SAU A MOȘTENITORILOR ACESTORA CARE AU SOLICITAT TEREN ÎN TERMENUL LEGAL ÎN VEDEREA COMPLETĂRII COMPONENȚEI COMISIEI LOCALE MOGOȘOAIA PRIVIND STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR
202126PRIVIND APROBAREA ÎNCHEIERII UNUI PROTOCOL DE COLABORARE ÎNTRE COMUNA MOGOȘOAIA ȘI ASOCIAȚIA HANDS ACROSS ROMÂNIA ÎN DOMENIULUI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI ÎN SISTEM DUAL
202125PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI,A STATULUI DE FUNCȚII ȘI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE LOCAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR AL COMUNEI MOGOȘOAIA
202124PRIVIND ACORDAREA DE MANDAT SPECIAL ÎN CADRUL ADUNĂRII GENERALE A ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU GESTIONAREA INTEGRATĂ A DEȘEURILOR ILFOV (ASOCIAȚIA)
202123PRIVIND APROBAREA DECONTĂRII CHELTUIELILOR DE TRANSPORT PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 MOGOȘOAIA,PENTRU LUNILE OCTOMBRIE,NOIEMBRIE ȘI DECEMBRIE 2020
202122PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 1067/2019 PRIVIND STABILIREA MODULUI DE ÎNTOCMIRE A REGISTRULUI AGRICOL LA NIVELUL UAT MOGOȘOAIA
202120PRIVIND APROBAREA PROCEDURII DE IDENTIFICARE A BENEFICIARILOR STIMULENTULUI EDUCAȚIONAL SUB FORMĂ DE TICHETE SOCIALE
202119PRIVIND APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE,SERVICE AUTO,BIROURI P+2E,AMPLASARE TOTEM,AMENAJARE CIRCULAȚII AUTO ȘI PIETONALE,PARCĂRI,SPAȚII VERZI,ÎMPREJMUIRE,RACORD UTILITĂȚI– STRADA CIOBANULUI NR. 69,TEREN IDENTIFICAT CU NR. CADASTRAL 58039
202118PRIVIND ORGANIZAREA EVENIMENTULUI "KULTURESTOCK" ÎN CADRUL PARCULUI MOGOȘOAIA,ORGANIZAT DE COMUNA MOGOȘOAIA
202117PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE MANDAT AL DOMNULUI MELIN MURAT,ADMINISTRATOR AL ECOTRANS STCM SRL ȘI INIȚIEREA PROCEDURII DE SELECȚIE PENTRU DESEMNAREA UNUI NOU ADMINISTRATOR AL ECOTRANS STCM SRL
202116PRIVIND APROBAREA SUSPENDĂRII HCL NR. 10/30.05.2003,HCL NR. 11/05.05.2004,HCL NR. 109/30.11.2007,HCL NR. 18/25.01.2008,HCL NR. 217/25.04.2008 ȘI HCL NR. 193/20.09.2011
202115PRIVIND APROBAREA REȚELEI ȘCOLARE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT LA NIVELUL COMUNEI MOGOȘOAIA,PENTRU ANUL 2021-2022
202114PRIVIND ANULAREA CREANŢELOR FISCALE RESTANTE DE PÂNĂ LA 10 LEI,ALE PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE,AFLATE ÎN SOLD LA DATA DE 31.12.2020
202113PRIVIND MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA HCL NR. 823/23.12.2020 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2021
20219PRIVIND ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ PENTRU LUNILE FEBRUARIE,MARTIE,APRILIE 2021
20218PRIVIND DESEMNAREA A DOI CONSILIERI LOCALI PENTRU CONSTITUIREA COMISIEI DE EVALUARE A PERFORMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE ALE SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI MOGOȘOAIA PENTRU PERIOADA 01.01.2020-31.12.2020
20217PENTRU APROBAREA DOCUMENTAȚIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC DE DETALIU – CONSTRUIREA UNUI IMOBIL LA DISTANȚĂ DE 2,00 FAȚĂ DE LIMITA DE PROPRIETATE,ÎMPREJMUIRE,AMENAJARE ACCES,BRANȘAMENTE UTILITĂȚI,SITUAT ÎN ȘOȘ. BUCUREȘTI-TÂRGOVIȘTE NR. 185 C,NR. CADASTRAL 55925
20216PRIVIND APROBAREA RAPORTULUI DE EVALUARE A CAPACITĂȚII DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ÎN COMUNA MOGOȘOAIA SEMESTRULUI II 2020 ȘI A PLANULUI DE MĂSURI AFERENT SEMESTRULUI I 2021
20215PRIVIND APROBAREA NOMENCLATORUL STRADAL AL COMUNEI MOGOȘOAIA,JUDEȚUL ILFOV
20214PRIVIND SOLICITAREA ECOTRANS STCM SRL DE APROBARE A CERERII PRIVIND EȘALONAREA OBLIGAȚIILOR FISCALE RESTANTE CĂTRE BUGETUL DE STAT
20213PRIVIND APROBAREA PLĂȚII ONLINE A TAXELOR ȘI IMPOZITELOR UTILIZÂND CARDUL BANCAR PRIN APLICAȚIA CITYON
20212PRIVIND ACHIZIȚIONAREA DE SERVICII JURIDICE DE CONSULTANȚĂ,DE ASISTENȚĂ ȘI REPREZENTARE A COMUNEI MOGOȘOAIA,COMISIEI LOCALE MOGOȘOAIA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATĂ ASUPRA TERENURILOR,INSTITUȚIEI PRIMARULUI ȘI CONSILIULUI LOCAL MOGOȘOAIA
20211PRIVIND SCHIMBAREA DESTINAȚIEI TEMPORARE A 6 CONTAINERE AMPLASATE ÎN STR. VALEA PARCULUI NR. 1 CU FUNCȚIUNEA DE CENTRU DE VACCINARE ÎMPOTRIVA COVID-19