R O M Â N I A
JUDEŢUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Nr. 6168 din

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 52 din 18.01.2022

În scopul: Desfiintare imprej.existenta si platforme betonate,construire imobil P cu funct.de magazin retail,constructii anexe (post trafo,gospodarie incendiu), amenajari ext. in incinta(platforma parcare,spatii verzi, drumuri, trotuare, rastel carucioare, statie incarcare masini electrice,panouri solare),accese auto si pietonale, racorduri la drumurile pub,imprej.teren, ampl.bariere automate,ampl. semnale pub.(unipol, totem, casete, panouri pe fatada si in parcare), organizare de santier,retele instalatii in incinta si bransare la util. si amplasare post trafo

Ca urmare a Cererii adresate de (1) PK BROWN S.R.L REPREZENTATA PRIN ROTAR PAUL
cu domiciliul (2) în judeţul , , satul , sectorul , cod poştal , , nr. , bl.  , sc. , et. , ap. , telefon/fax , e-mail înregistrată la nr. 6168  din  11/01/2022
pentru imobilul teren si/sau constructii situat în judeţul Dolj , Municipiul Craiova, satul - sector - cod poştal -, Bulevardul Dacia, nr. 5J;5E, bl. -, sc. -, et. -, ap.-, sau identificat prin (3)
plan de situaţie, număr cadastral:243299;243300
în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr.- faza PUZ , aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean/Local Craiova
nr. 456/2021
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:


1. REGIMUL JURIDIC
Teren intravilan proprietate privată a PK Brown S.R.L,se noteaza promisiunea de vinzare cumparare intre promitentii vinzatori si promitentul cumparator LIDL Romania conform extraselor C.F nr. 243299;243300/11.12.2021

2. REGIMUL ECONOMIC
Folosinta actuală a terenului - curţi construcţii Destinaţia după PUZ -zona comert si servicii Suprafata terenului -9871,00mp+606,00mp
FP-39-04, ver05

3. REGIMUL TEHNIC
Conf.PUZ aprobat cu HCL 456/2021 UTR ZC ampl.se afla in zona comert si servicii cu regim de inaltime P+1E,POTmax.=65% CUTmax. =1,20 cu respectarea regimului de aliniere al constructiilor de 25,50ml pe latura de N-V si de 15,50ml pe latura de S-E,din axul propus al B-dul.Dacia.Utilizari permise cu conditii:la realizarea de constructii provizorii se va respecta L.50/1991 actualizata cu respectarea L.256/2006 si HCL 846/2013;HCL 271/2008.Interdictii permanente pe zona de spatii verzi:se interzice orice schimbari ale functiunilor spatiilor verzi publice; se interzice amplasarea de constructii pe spatiul verde si si taierea arborilor fara autorizatia autoritatii locale abilitate iar imprejmuirea sa fie din gard viu h max.=1m. Se propune Desfiintare imprej.existenta si platforme betonate,construire imobil P cu funct.de magazin retail,constructii anexe (post trafo,gospodarie incendiu), amenajari ext. in incinta(platforma parcare,spatii verzi, drumuri, trotuare, rastel carucioare, statie incarcare masini electrice,panouri solare),accese auto si pietonale, racorduri la drumurile pub,imprej.teren, ampl.bariere automate,ampl. semnale pub.(unipol, totem, casete, panouri pe fatada si in parcare), organizare de santier,retele instalatii in incinta si bransare la util. si amplasare post trafoPOTprop.=23,08,CUTprop.=0,23. Conditii:Plan de situatie pe suport topo vizat de OCPI pe terenul inainte de dezmembrare,luând în calcul indicii urbanistici cu toate constructiile existente mentinute si propuse, cotat complet cu c-tiile invecinate, functiunile,regimul de inaltime si distantele de la acestea până la limita de prop.;Se va respecta regimului de aliniere al constructiilor de 25,50ml pe latura de N-V si de 15,50ml pe latura de S-E,din axul propus al B-dul. Dacia; Constructiile se vor amplasa fara afectarea cailor de acces prevazute in PUZ.Se vor resp. prev.C.Civil pe limita de prop.privind servitutea de vedere si picătura la streasină;Scurgerea apelor pluviale se va face in incinta proprietătii;Se vor asigura locuri de parcare potrivit functiunii propuse exclusiv în incinta, conf.RLU aprob.cu HCL nr.489/2021;Se va respecta RLU aprobat cu HCL nr.505/2011 si modificat cu HCL nr.304/2015;HCL 231/2021.In doc.AC se vor face precizari cu privire la utilitătile existente si daca necesita bransarea la retele, acestea vor face obiectul altor doc. AC;Imprejmuirea din gard viu hmaxim=1m;Se va respecta Reg.privind ampl. mij.de publicitate pentrut mun.aprob. cu HCL nr.845/2013,art.55,56,compl. cu HCL nr.305/2015 și mod.cu HCL 517/2017;Firma se va ampl. cu litere vol. direct pe fatada, neluminoase, ilumi.indirect sau sub forma de placuta gravata si nu va avea semnale sonore si lumina intermitenta.Se va prez.detaliu de prindere-sect. intocmit de specialisti conf.legii, dim.si obiectul reclamei,poz. acesteia pe sup. propusa; In mem. teh.se vor preciza dim.firmei,obiectul reclamei si poz. acestora;La faza de A.C prezentati: Titlul de prop in copie conf.cu originalul;Extras CF;Incheierea de intabulare;CNS; Ref. de verif.a proiectului la exigentele stabilite de proiectant, întoc. de specialisti autorizati;Certificat de atestare fiscala privind valoarea de impozitare a constructiilor ce se desfiintează.Solicitarea de bransare la utilităti, și amplasare post trafo nu poate fi solutionată favorabil, întrucât propunerile se fac în baza acordurilor de principiu ale detinătorilor de utilităti, numai după obt.A.C pt.imobilul ce se bransază.
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat(4) pentru
Desfiintare imprej.existenta si platforme betonate,construire imobil P cu funct.de magazin retail,constructii anexe (post trafo,gospodarie incendiu), amenajari ext. in incinta(platforma parcare,spatii verzi, drumuri, trotuare, rastel carucioare, statie incarcare masini electrice,panouri solare),accese auto si pietonale, racorduri la drumurile pub,imprej.teren, ampl.bariere automate,ampl. semnale pub.(unipol, totem, casete, panouri pe fatada si in parcare), organizare de santier,retele instalatii in incinta si bransare la util. si amplasare post trafo
4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere.

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare
şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii

4.OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - de construire/de desfiinţare - solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

Agentia pentru Protecția Mediului Dolj. Adresa: str. Petru Rares, nr.1

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorialã de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea / neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, Titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. În urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.
În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
În situaţia în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.

ÎNTOCMIT
Leontin Buciu


5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFINŢARE va fi însoţită de următoarele documente:
a) certificatul de urbanism b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
c) documentaţia tehnică - D.T., după caz:

[ x ] D.T.A.C.[ x ] D.T.O.E.[ x ] D.T.A.D.
[ x ] Copie D.T. pentru acordul/autorizaţia administratorului drumului pentru branşamente/racorduri excutate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă

d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1. avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:

Alte avize/acorduri:
[ x ] alimentare cu apă- Compania de Apa Oltenia[ x ] gaze naturale- ENGIE - Distrigaz Sud Retele
[ x ] canalizare- Compania de Apa Oltenia[ x ] telefonizare- Orange Romania Cominications SA
[ x ] salubritate- SC Iridex Group Salubritate SRL
[ x ] alimentare cu energie termica - SC Termo Urban Craiova SRL
[ x ] Politia Rutiera
[ x ] S.E. CRAIOVA 2
[ x ] Acord autentificat al proprietarilor perimetral afectati de functiune
d. 2.avize şi acorduri privind:

[ x ] securitatea la incendiu[ x ] sanatatea populatiei

d.3.avizele/acordurile specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
Aviz SN CFR;Avizul comisiei de sistematizare din cadrul P.M.C.
d.4.Studii de specialitate:
Studiu geotehnic;Studiu privind fezabilitatea din p.d.v. tehnic, economic si al mediului inconjurator a utilizarii sistemelor alternative de inalta eficienta conf. Legii nr. 372/2005 modificata. Studiu de circulatie în incintă și în zonă
e) actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.
Documente de plată ale urmatoarelor taxe (copie):
taxa de autorizare si formular

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,
Nicoleta Miulescu


ARHITECT ŞEF,
Gabriela Miereanu


Achitat taxa de 111 lei, conform chitanţei nr din
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului DIRECT la data de
ŞEF SERVICIUL URBANISM ŞI NOMENCLATURA URBANĂ
Stela Mihaela Ene
ÎNTOCMIT
Leontin Buciu

În conformitate cu prevederile legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

se prelungeşte valabilitatea
Certificatului de urbanism

de la data de până la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilitaţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,

ARHITECT ŞEF,


Data prelungirii valabilităţii .

Achitat taxa de lei, conform chitanţei nr. din
Transmis solicitantului la data de