R O M Â N I A
JUDEŢUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Nr. 234380 din

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 1278 din 09.07.2024

În scopul: - construire magazin PENNY parter ce include magazin cu produse din carne si branzeturi, alei carosabile, montare post trafo, bransamente utilitati si organizare de santier

Ca urmare a Cererii adresate de (1) ARRA INVESTMENT S.R.L. REPREZENTATA PRIN BORCANESCU ELENA
cu domiciliul (2) în judeţul , , satul , sectorul , cod poştal , , nr. , bl.  , sc. , et. , ap. , telefon/fax , e-mail înregistrată la nr. 234380  din  26/06/2024
pentru imobilul teren si/sau constructii situat în judeţul Dolj , Municipiul Craiova, satul - sector - cod poştal -, Bulevardul Dacia, nr. 5K, bl. -, sc. -, et. -, ap.-, sau identificat prin (3)
plan de situaţie, număr cadastral:255744
în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr.- faza P.U.Z. , aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean/Local Craiova
nr. 456/2021
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:


1. REGIMUL JURIDIC
Teren intravilan proprietate privată - ARRA IVESTMENT S.R.L., cota actuala 1/1 si se intabuleaza drept de ipoteca in fav. Guna Mihai, conform extras C.F. nr. 255744/31.05.2024.

2. REGIMUL ECONOMIC
Folosinta actuală a terenului - curţi construcţii Destinaţia după P.U.Z. - zona comert si servicii, afectat partial de aliniamentul de construibilitate, retea de termoficare si zona de protectie aferenta retelei de termoficare, zona protectie de 100 m fata de axul caii ferate Suprafata terenului - 7463,00 mp din acte si din masuratori
FP-39-04, ver05

3. REGIMUL TEHNIC
Conform P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 456/2021-U.T.R. ZC amplasamentul se afla in zona comert si servicii cu regim de inaltime P+1E, P.O.T. max. = 65%, C.U.T. max. = 1,20, afectat partial de aliniamentul de construibilitate, retea de termoficare si zona de protectie aferenta retelei de termoficare, zona protectie de 100 m fata de axul caii ferate, cu respectarea regimului de aliniere al constructiilor de 25,50 ml pe latura de N-V si de 15,50 ml pe latura de S-E, iar limita de imprejmuire la 21,00 ml pe laturile N-V si la 11,50 ml pe latura de S-E din axul propus al B-dului. Dacia. Functiuni complementare: comert, servicii, birouri, anexe tehnice, spatii verzi amenajate, accese pietonale si carosabile, parcaje, garaje, retele tehnico edilitare si constructii aferente. Aceste functiuni complementare trebuie sa nu produca zgomot, vibratii, noxe si sa nu distoneze cu specificul zonei. Utilizari propuse: comert si serviciii-Retail Park Craiova si anexe tehnice, semnale publicitare, zone de parcare, alei carosabile si pietonale, spatii verzi, amenajare accese. Utilizari permise cu conditii:la realizarea de constructii provizorii se va respecta L. 50/1991 actualizata cu respectarea L. 256/2006 si HCL 846/2013; HCL 489/2021. Interdictii permanente pe zona de spatii verzi:se interzice orice schimbari ale functiunilor spatiilor verzi publice; se interzice amplasarea de constructii pe spatiul verde si si taierea arborilor fara autorizatia autoritatii locale abilitate iar imprejmuirea sa fie din gard viu h max. = 1m. Se propune construire magazin PENNY parter ce include magazin cu produse din carne si branzeturi, alei carosabile, montare post trafo, bransamente utilitati si organizare de santier cu P.O.T. propus = 19,42% si C.U.T. propus = 0,19. Conditii: Plan de situatie pe suport topo vizat de OCPI cotat complet cu transpunerea reglementarilor urbanistice (afectat partial de aliniamentul de construibilitate, retea de termoficare si zona de protectie aferenta retelei de termoficare, zona protectie de 100 m fata de axul caii ferate) completat cu constructiile invecinate, functiunile acestora, regimul de inaltime si distanta de la acestea până la limita de proprietate; Situatia existenta si propusa pe releveu cadastral vizat de O.C.P.I; Se vor respecta retragerile de min. de 25,50 ml pe latura de N-V si de 15,50 ml pe latura de S-E, iar limita de imprejmuire la 21,00 ml pe laturile N-V si la 11,50 ml pe latura de S-E din axul propus al B-dului. Dacia. Se vor respecta prevederile Codului Civil pe limita de proprietate privind servitutea de vedere si picătura la streasină; Scurgerea apelor pluviale se va face in incinta proprietatii. Se vor amenaja spaţii verzi si plantate in conformitate cu prevederile RGU 525/1996-spații plantate atât la nivelul solului cât și pe verticală - pe înălțimea clădirii, exemplu jardiniere, ornamente faţadă; Asigurarea locurilor de parcare in incinta proprietăţii, potrivit funcţiunii propuse, conform R.L.U. aprobat cu H.C.L. nr. 489/2021 si respectarea NP 24/1997 normativ pentru proiectarea si execuţia parcajelor pentru autoturisme; Se vor respecta dispozitiile art. 14, 15 si 17 din Legea 372/2005 modificata. Se vor respecta prev. R.L.U. aprobat cu H.C.L. nr. 505/2011 - privind fatadele si cromatica cladirilor, modif.prin H.C.L. nr. 304/2015 si H.C.L. nr. 231/2021. Se va amenaja platforma pt gunoi menajer exclusiv in incinta proprietatii. Se va respecta NP nr. 118/1999 de siguranță la foc a construcțiilor. Prezentati: Titlul de proprietate in copie conform cu originalul; Extras de C.F.; Fisa bunului imobil; Incheiere de intabulare; C.N.S.; Referatele de verificare a proiectului la exigentele stabilite de proiectant, intocmite de specialisti autorizati; Acordul autentificat al vecinilor afectati de constructie la o dist. mai mica de 60cm, fata de limita de proprietate, conf prevederilor Codului Civil, inclusiv pt realizarea finisajelor exterioare (daca este cazul). Se poate construi numai in baza avizelor favorabile ale detinatorilor de utilitati din zona si cu respectarea conditiilor din acestea. Se va respecta normativul privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiul urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012-Revizuire NP 051-2000. Situatia existenta si propusa - simulare foto.
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat(4) pentru
- construire magazin PENNY parter ce include magazin cu produse din carne si branzeturi, alei carosabile, montare post trafo, bransamente utilitati si organizare de santier
4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere.

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare
şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii

4.OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - de construire/de desfiinţare - solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

Agentia pentru Protecția Mediului Dolj. Adresa: str. Petru Rares, nr.1

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorialã de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea / neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, Titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. În urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.
În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
În situaţia în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.

ÎNTOCMIT
Violeta Barcan


5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFINŢARE va fi însoţită de următoarele documente:
a) certificatul de urbanism b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
c) documentaţia tehnică - D.T., după caz:

[ x ] D.T.A.C.[ x ] D.T.O.E.
[ x ] Copie D.T. pentru acordul/autorizaţia administratorului drumului pentru branşamente/racorduri excutate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă

d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1. avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:

Alte avize/acorduri:
[ x ] alimentare cu apă- Compania de Apa Oltenia[ x ] gaze naturale- ENGIE - Distrigaz Sud Retele
[ x ] canalizare- Compania de Apa Oltenia
[ x ] alimentare cu energie electrica- CEZ - Distributie Energie Oltenia[ x ] salubritate- SC Iridex Group Salubritate SRL
[ x ] Politia Rutiera
[ x ] SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA 2
[ x ] Acord autentificat al proprietarilor perimetral afectati de functiune
d. 2.avize şi acorduri privind:

[ x ] securitatea la incendiu[ x ] sanatatea populatiei

d.3.avizele/acordurile specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
Aviz S.N.C.F.R. Avizul comisiei de sistematizare din cadrul P.M.C.
d.4.Studii de specialitate:
Studiu geotehnic. Studiu de circulatie în incintă și în zonă; Studiu privind fezabilitatea din p.d.v. tehnic, economic si al mediului inconjurator a utilizarii sistemelor alternative de inalta eficienta conf. Legii nr. 372/2005 modificata.
e) actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.
Documente de plată ale urmatoarelor taxe (copie):
taxa de autorizare formular

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,
Nicoleta Miulescu


ARHITECT ŞEF,
Alexandru Victor Sertis


Achitat taxa de lei, conform chitanţei nr din
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului DIRECT la data de
ŞEF SERVICIUL URBANISM ŞI NOMENCLATURA URBANĂ
Ștefan Florescu
ÎNTOCMIT
Violeta Barcan

În conformitate cu prevederile legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

se prelungeşte valabilitatea
Certificatului de urbanism

de la data de până la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilitaţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,

ARHITECT ŞEF,


Data prelungirii valabilităţii .

Achitat taxa de lei, conform chitanţei nr. din
Transmis solicitantului la data de