R O M Â N I A
JUDEŢUL DOLJ
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA
Nr. 382500 din

CERTIFICAT DE URBANISM
Nr. 2085 din 14.11.2023

În scopul: construire complex hotelier S+P+7,8

Ca urmare a Cererii adresate de (1) S.C EUROPECA IMPEX S.R.L reprezentat prin PECA NICOLAE
cu domiciliul (2) în judeţul , , satul , sectorul , cod poştal , , nr. , bl.  , sc. , et. , ap. , telefon/fax , e-mail înregistrată la nr. 382500  din  08/11/2023
pentru imobilul teren si/sau constructii situat în judeţul Dolj , Municipiul Craiova, satul - sector - cod poştal -, Bulevardul Decebal, nr. 107 A, bl. -, sc. -, et. -, ap.-, sau identificat prin (3)
plan de situaţie, număr cadastral: 24177.
în temeiul reglementărilor Documentaţiei de urbanism nr.- faza P.U.Z. , aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean/Local Craiova
nr. 201/2009
în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

SE CERTIFICĂ:


1. REGIMUL JURIDIC
Teren intravilan proprietate privată a S.C. Europeca Impex S.R.L. , intabulat drept de proprietate dobândit prin adjudecare cota 1/1 , conform extras de C.F. nr.200461/01.11.2023.

2. REGIMUL ECONOMIC
Folosinta actuală a terenului - curţi construcţii Destinaţia după P.U.Z. - zona cu functiuni complexe de interes public si interes general,zona mixta locuinte - institutii si servicii publice, partial afectat de strazi propuse si aliniament de construibilitate Suprafata terenului - 24028,00mp din acte si 23619,00mp din masuratori
FP-39-04, ver05

3. REGIMUL TEHNIC
Conform P.U.Z aprobat cu H.C.L. nr. 201//2009, amplasamentul este situat: - partial in zona cu functiuni complexe de interes public si interes general - U.T.R. IS1 cu regim max. de inaltime S+P+10E, P.O.T. max. = 40%, C.U.T. max.=4, - partial in zona mixta locuinte - institutii si servicii publice U.T.R. LIS5 cu regim maxim de inaltime 2S+P-20E P.O.T.maxim=40% C.U.T.maxim=4 cu aliniament construibil fata de axul B-dului Decebal de 20,50 ml - conform profil 3, respectiv pentru imprejmuire de 6,50 si pentru construire de 9,50ml din axul str. Sect. 4prim si 4,50 pentru imprejmuire si 7,50m pentru construire din axul str.cu Sect. 4 si 18,00ml pentru construire si 15,00ml pentru imprejmuire din axul str. cu sectiunea 1prim, propuse prin P.U.Z. partial afectat de strazi propuse si aliniament de construibilitate propuse prin P.U.Z. . Utilizari permise: locuinte cu regim de înaltime 2S+P+11E/20E. Functiunea dominanta a zonei: locuinte colective si individuale. Functiunile complementare admise sunt: spatii verzi amenajate,accese pietonale, carosabile, parcaje, garaje si retele tehnico edilitare. Utilizarile propuse sunt: locuinte; modernizari si reparatii la cladiri existente. Utilizari permise cu conditii:locuinte cu regim de inaltime 2S+P+10/20E pentru zonele de locuit din Complexul rezidential ”Constantin”; locuinte cu regim de inaltime S+P+1/2 pentru zona din vecinatatea sudica a Complexului. Pentru zona IS1 utilizarile permise cu conditii: unitati de invatamant cu regim de inaltime P+10E. Se solicita: construire complex hotelier S+P+7,8 , cu P.O.T.propus=16,51% C.U.T.propus=0,54. Conditii: Constructia se va amplasa in zona mixta locuinte - institutii si servicii publice U.T.R. LIS5. Se va prezenta situatia existenta si propusa pe plan de situatie pe suport topo vizat de O.C.P.I. (cu transpunerea reglementarilor urbanistice) completat cu constructiile invecinate, regimul lor de inaltime si distanta de la acestea la limita de proprietate; Se va respecta aliniamentul construibil fata de axul B-dului Decebal de 20,50 ml - conform profil 3, respectiv pentru imprejmuire de 6,50 si pentru construire de 9,50ml din axul str. Sect. 4prim si 4,50 pentru imprejmuire si 7,50m pentru construire din axul str. cu Sect.4 si 18,00ml pentru construire si 15,00ml pentru imprejmuire din axul str. cu sectiunea 1prim, propuse prin P.U.Z. partial afectat de strazi propuse si aliniament de construibilitate propuse prin P.U.Z. Asigurarea locurilor de parcare se va face exclusiv in incinta proprietatii conf. RLU aprobat prin H.C.L. nr.489/2021 si respectarea NP 24/1997 normativ pt. proiectarea si executia parcajelor pt. auto; Se vor respecta prevederile Codului Civil pe limita de proprietate privind servitutea de vedere si picatura la streasina; Scurgerea apelor pluviale se vor face în incinta proprietatii; Se va amenaja platforma gospodareasca pentru gunoi menajer si selectiv exclusiv in incinta proprietatii. Se vor amenaja spații verzi si plantate in conformitate cu prevederile R.G.U. nr.525/1996 atat la nivelul solului cat si pe verticala (pe inaltimea cladirii - exemplu jardiniere, ornamente fatada); In conditiile in care distanta între constructia propusa si limita de proprietate va fi mai mica de 60cm conform prevederilor Codului Civil se va prezenta acordul autentificat al vecinilor pentru construire si pentru realizarea finisajelor exterioare; Se va respecta R.L.U. aprobat cu H.C.L. nr.505/2011, privind fatadele si cromatica cladirilor, modificat cu H.C.L. nr. 304/2015 si H.C.L. nr. 231/2021; Se va respecta normativul privind adaptarea clădirilor civile şi spaţiul urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012-Revizuire NP 051-2000. Se va respecta NP nr.118/1999 de siguranță la foc a construcțiilor. Verificarea proiectului pentru cerintele: B1, Cc, D, E, si F. Se poate construi numai în baza avizelor favorabile ale detinătorilor de utilităti și cu respectarea conditiilor din acesta. Bransamentele/racordurile la utilitati vor face obiectul altor solicitari. In documentatia A.C. se vor face precizari cu privire la utilitatile existente si daca necesita bransarea altor retele acestea vor face obiectul altor doc. de autorizare. La faza de A.C. prezentati: Titlu de proprietate în copie conform cu originalul; Incheiere de intabulare; C.N.S.; Extras C.F.; Referatele de verificare a proiectului la exigentele stabilite de proiectant, intocmite de specialisti atestati; Situația existentă și propunerea cu simulare foto.
Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul declarat(4) pentru
construire complex hotelier S+P+7,8
4) Scopul emiterii certificatului de urbanism conform precizării solicitantului, formulată în cerere.

Certificatul de urbanism nu ţine loc de autorizaţie de construire/desfiinţare
şi nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii

4.OBLIGAŢII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

În scopul elaborării documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - de construire/de desfiinţare - solicitantul se va adresa autorităţii competente pentru protecţia mediului:

Agentia pentru Protecția Mediului Dolj. Adresa: str. Petru Rares, nr.1

În aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice şi private asupra mediului, modificată prin Directiva Consiliului 97/11/CE şi prin Directiva Consiliului şi Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri şi programe în legătură cu mediul şi modificarea, cu privire la participarea publicului şi accesul la justiţie, a Directivei 85/337/CEE şi a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunică solicitantului obligaţia de a contacta autoritatea teritorialã de mediu pentru ca aceasta să analizeze şi să decidă, după caz, încadrarea / neîncadrarea proiectului investiţiei publice/private în lista proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului.

În aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfăşoară după emiterea Certificatului de urbanism, anterior depunerii documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente.

În vederea satisfacerii cerinţelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte mecanismul asigurării consultării publice, centralizării opţiunilor publicului şi formulării unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investiţiei în acord cu rezultatele consultării publice.

În aceste condiţii:

După primirea prezentului Certificat de urbanism, Titularul are obligaţia de a se prezenta la autoritatea competentă pentru protecţia mediului în vederea evaluării iniţiale a investiţiei şi stabilirii necesităţii evaluării efectelor acesteia asupra mediului. În urma evaluării iniţiale a investiţiei se va emite actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului.
În situaţia în care autoritatea competentă pentru protecţia mediului stabileşte necesitatea evaluării efectelor investiţiei asupra mediului, solicitantul are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea cererii pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
În situaţia în care, după emiterea Certificatului de urbanism ori pe parcursul derulării procedurii de evaluare a efectelor investiţiei asupra mediului solicitantul renunţă la intenţia de realizare a investiţiei, acesta are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice competente.

ÎNTOCMIT
Cristina Ionela Mugescu


5. CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFINŢARE va fi însoţită de următoarele documente:
a) certificatul de urbanism b) dovada titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel (copie legalizată);
c) documentaţia tehnică - D.T., după caz:

[ x ] D.T.A.C.[ x ] D.T.O.E.
[ x ] Copie D.T. pentru acordul/autorizaţia administratorului drumului pentru branşamente/racorduri excutate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă

d) avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1. avize şi acorduri privind utilităţile urbane şi infrastructura:

Alte avize/acorduri:
[ x ] alimentare cu apă- Compania de Apa Oltenia[ x ] gaze naturale- ENGIE - Distrigaz Sud Retele
[ x ] canalizare- Compania de Apa Oltenia[ x ] telefonizare- Orange Romania Cominications SA
[ x ] alimentare cu energie electrica- CEZ - Distributie Energie Oltenia[ x ] salubritate- SC Iridex Group Salubritate SRL
[ x ] S.C. Flash Lightning Service S.A.
[ x ] Politia Rutiera
[ x ] SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA 2
d. 2.avize şi acorduri privind:

[ x ] securitatea la incendiu[ x ] sanatatea populatiei

d.3.avizele/acordurile specifice ale administraţiei publice centrale şi/sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
Comisia de Sistematizare a Circulatiei Rutiere si Pietonale din cadrul P.M.C.
d.4.Studii de specialitate:
Studiu geotehnic; Studiu de circulatie în incinta și în zona; Studiu de insorire conform O.M.S. 119/2014, art. 3, alin.2". Studiu privind posibilitatea montării/utilizării unor sisteme alternative de producere a energiei; Studiu privind fezabilitatea din p.d.v. tehnic, economic si al mediului inconjurator a utilizarii sistemelor alternative de inalta eficienta conf. Legii nr. 372/2005 modificata.
e) actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului;
f) dovada privind achitarea taxelor legale.
Documente de plată ale urmatoarelor taxe (copie):
taxa de autorizare formular

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,
Nicoleta Miulescu


ARHITECT ŞEF,
Alexandru Victor Sertis


Achitat taxa de 243 lei, conform chitanţei nr din
Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului DIRECT la data de
ŞEF SERVICIUL URBANISM ŞI NOMENCLATURA URBANĂ
Ștefan Florescu
ÎNTOCMIT
Cristina Ionela Mugescu

În conformitate cu prevederile legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare

se prelungeşte valabilitatea
Certificatului de urbanism

de la data de până la data de

După această dată, o nouă prelungire a valabilitaţii nu este posibilă, solicitantul urmând să obţină, în condiţiile legii, un alt certificat de urbanism.
PRIMAR,


SECRETAR GENERAL,

ARHITECT ŞEF,


Data prelungirii valabilităţii .

Achitat taxa de lei, conform chitanţei nr. din
Transmis solicitantului la data de