Hotararea nr. 349 din data 28.09.2018

VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL A DOAMNEI BALABAN ELENA LUMINIȚA SUPLEANT PE LISTA PARTIDULUI SOCIAL DEMOCRAT LA ALEGERILE AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE DIN DATA DE 5 IUNIE 2016 ÎN CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI, JUDEŢUL VRANCEA

 

 

 
   

 

R O M Â N I A

JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL  LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

H O T Ă R Â R E

privind validarea mandatului de consilier local a doamnei Balaban Elena Luminița

 supleant pe lista Partidului Social Democrat la alegerile autorităților

 administrației publice locale din data de 5 iunie 2016 în Consiliul

 local al municipiului Focşani, judeţul Vrancea

 

             Consiliul local al Muncipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă  ordinară,

          - analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani prin care se propune validarea mandatului de consilier local a doamnei Balaban Elena Luminița supleant pe lista Partidului Social Democrat la alegerile autorităților administrației publice locale din data de 5 iunie 2016 în Consiliul local al municipiului Focşani, judeţul Vrancea, raportul Serviciului administraţie publică locală, agricultură, înregistrat la nr. 79772/20.09.2018,  procesul verbal al comisiei de validare şi raportul favorabil al comisiei de buget şi administraţie publică;

            - având în vedere adresa Partidului Social Democrat nr. 57/19.09.2018 înregistrată la Primăria municipiului Focşani sub nr. 79627/19.09.2018;

            - în conformitate cu art. 100 alin. (33) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor local şi art. 7 alin.(1) din anexa la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată şi modificată prin Legea nr. 673/2002;

           -în baza art. 31 alin. (3) şi (5) şi în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se validează mandatul de consilier local a doamnei Balaban Elena Luminița supleant pe lista Partidului Social Democrat la alegerile autorităților administrației publice locale din data de 5 iunie 2016 în Consiliul local al municipiului Focşani, judeţul Vrancea.

 

Art. 2 Prezenta hotărâre va fi afişată la sediul Primăriei municipiului Focşani şi comunicată celor interesaţi.

 

 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               

                         Radu Nițu

        CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                         SECRETARUL MUNICIPIULUI

                                                                                             FOCŞANI

                                                                                  Corhană Eduard Marian

 

 

Municipiul Focşani, 28 septembrie 2018

Nr.   349