Hotararea nr. 412 din data 19.10.2018

ALEGEREA DOMNULUI CONSILIER LOCAL MERSOIU IONUȚ PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ PENTRU ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI DIN DATA DE 19 OCTOMBRIE 2018

     

                                                  R O M Â N I A

                                            JUDEŢUL VRANCEA

                                             CONSILIUL LOCAL

                                           MUNICIPIUL FOCŞANI

 

 

H O T Ă R Â R E

privind alegerea domnului consilier  local Mersoiu Ionuț,                               

                                      preşedinte  de şedinţă pentru şedinţa extraordinară

a Consiliului Local al Municipiului din data de

19 octombrie 2018

                                       

 

         Consiliul local al municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă extraordinară, 

          - analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani prin care se propune, alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Focşani din data de 19 octombrie 2018, raportul Serviciului administraţie publică locală, agricultură înregistrat la nr. 89330/18.10.2018  şi avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie publică;

            - în conformitate cu prevederile art. 9 din anexa la OGR nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată şi modificată prin Legea nr. 673/2002;

      - în baza art. 47 alin. (3), art. 36 alin. (1) și (9) şi în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea  nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

                                                  

                                              H O T Ă R Ă Ş T E  :

                                                                                       

          Art.1. Alegerea domnului consilier local Mersoiu Ionuț preşedinte de şedinţă pentru şedinţa extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Focşani din data de 19 octombrie 2018.

          Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură, birourilor, serviciilor şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin aparatul permanent de lucru al Consiliului local al municipiului Focșani.

 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                  Mersoiu Ionuț

                                                                                              Contrasemnează,

                                                                               SECRETARUL MUNICIPIULUI

                                                                                                      F O C Ş A N I ,

                                                                                      Eduard Marian Corhană

 

Municipiul Focşani,  19 octombrie 2018

Nr. 412