Hotararea nr. 441 din data 31.10.2018

APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 10,00 MP. SITUAT ÎN FOCȘANI, ALEEA ECHITĂȚII NR. 3, JUDEȚUL VRANCEA, T. 203, P. %11088 CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, CĂTRE DOMNUL ALEXE AUREL

 
   

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

 AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

HOTĂRÂRE

 

                   privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 10,00 mp situat în Focşani, Aleea Echității nr. 3, judeţul Vrancea, T.203, P.%11088 ce aparține domeniului privat al Municipiului Focşani, către domnul Alexe Aurel

 

            Consiliul local al Municipiului Focșani, judeţul Vrancea, întrunit în şedință ordinară.

            Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, Cristi Valentin Misăilă, raportul comun al Direcției arhitectului șef-Serviciul autorizări construcții, al Serviciului administrarea domeniului public și privat, publicitate și al Direcţiei economice nr. 92282/25.10.2018 prin care se propune  aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 10,00 mp. situat în Focşani, Aleea Echității nr. 3, judeţul Vrancea, T.203, P.%11088 ce aparţine domeniului privat al Municipiului  Focşani, către domnul Alexe Aurel;

           - văzând avizul favorabil al Comisiei de urbanism şi agricultură şi al Comisiei pentru buget şi administraţie publică;

           - având în vedere cererea domnului Alexe Aurel, înregistrată sub nr. 91428/24.10.2018 la Primăria Municipiului Focșani și Contractul de concesiune nr.8012/04.03.2003;

           -   în baza HCL nr. 243/ 2005 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenurilor care fac obiectul contractelor de închiriere (peste 100 mp) şi a contractelor de concesiune, aparţinând domeniului privat al Municipiului Focşani;

           - având în vedere HCL nr.67/ 23.02.2017 prin care a fost însușit raportul de evaluare a terenurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Focşani;

           - conform prevederilor art.36, alin. (1) și (5) lit. (b) și art.123 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

           - în temeiul art.45, alin.(6), din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;            

 

HOTĂRĂŞTE:  

 

 

            Art.1. (1) Se aprobă vânzarea fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 10,00 mp situat în Focşani, Aleea Echității nr. 3, T 205, P%11088 ce aparţine domeniului privat al Municipiului Focşani, identificat în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, la preţul de 810,00 euro (81,00 euro/mp), către domnul Alexe Aurel.

          (2) Terenul prevazut la alin.(1) face obiectul Contractului de concesiune        nr.8012/08.04.2003 încheiat între Municipiul Focşani și domnul Alexe Aurel.

 

        (3). Vânzarea se face de către Municipiul Focşani, în calitate de proprietar, actul de vânzare-cumpărare, urmând să fie încheiat în formă autentică.

 

       (4). Actul de vânzare-cumpărare se semnează în numele Municipiului Focşani de către Primar sau de către o persoană împuternicită prin dispoziţie.

 

        (5). Taxele notariale şi cele privind înscrierea terenului în Cartea Funciară se suportă de către beneficiar – cumpărător.

 

         Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administrație publică locală, agricultură, compartimentelor, birourilor, serviciilor şi Primarului Municipiului Focșani, conform legii, care va asigura executarea acesteia, prin  Serviciul administrarea domeniului public și privat, publicitate, Direcția arhitectului șef – Serviciul autorizări -construcții şi Direcţia economică.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Mihai NEDELCU

 

                                           

 

 

 

 

                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                              Secretarul Municipiului Focşani

                                                                                                     Eduard-Marian Corhană

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipiul Focșani, 31 octombrie 2018

Nr. 441