Hotararea nr. 329 din data 29.08.2018

MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 415/2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL ALE SERVICIULUI PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR MUNICIPIULUI FOCȘANI

          

 

ROMÂNIA

JUDETUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCSANI

 

 

 HOTĂRÂRE

 

 

   Pentru  modificarea anexei nr. 2  la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului

                 Focşani  nr. 415/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii

                 şi numărului de personal ale Serviciului Public Comunitar de Evidență

                 a Persoanelor al  Municipiului Focşani

               

 

          Consiliul Local al Municipiului Focsani, judetul Vrancea, întrunit în şedinta ordinară;

            - analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, raportul  Direcţiei economice - Serviciul resurse umane, managementul calităţii înregistrat la nr.69869/20.08.2018 prin care se propune modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani  nr. 415/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al  Municipiului Focşani şi avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie publică;

           - văzând adresa nr. 47055/16.07.2018 și adresa nr.47449/16.08.2018 ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al  Municipiului Focşani;

          -  în baza  Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

          -  în baza art. 36 alin. (2) lit. „a” si  alin. (3) lit.”b” şi în temeiul art. 45 alin. (1)  din Legea nr. 215/2001  privind  administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1. Modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr. 415/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal ale Serviciului Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al  Municipiului Focşani, prin transformarea funcţiei publice de execuţie vacantă de referent clasa a III-a gradul profesional superior care figurează la Biroul evidență persoane la numărul curent 21, în funcţie publică de execuţie de inspector clasa I gradul profesional principal.     

 

          Art. 2.  Prezenta   hotărâre   va    fi  comunicată  de  către  Serviciul  administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, birourilor, serviciilor şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia  prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură, Serviciul resurse umane, managementul calităţii, Serviciul buget, contabilitate cât și de către Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al  Municipiului Focşani.

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                      Nițu Radu                                                            

 

                                                                                  Contrasemnează,

                                                             SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI                                                                                                    

                                                                                 Eduard Marian Corhană

 

 

 

Municipiul Focsani, 29 august 2018

Nr. 329