Hotararea nr. 371 din data 28.09.2018

MANDATAREA ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR FOCȘANI ȘI GOLEȘTI JUDEȚUL VRANCEA, SĂ EXERCITE PE SEAMA ȘI ÎN NUMELE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI DREPTUL DE A PRELUNGI PRIN ACT ADIȚIONAL CONTRACTUL UNIC NR. 10/03.12.2014 DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR MEMBRE ALE ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU SERVICIUL DE SALUBRIZARE A LOCALITĂȚILOR FOCȘANI ȘI GOLEȘTI JUDEȚUL VRANCEA

 

ROMANIA

JUDETUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCSANI

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

                      Pentru mandatarea Asociației de Dezvoltare  Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești județul Vrancea, să exercite pe seama și în numele Consiliului Local al Municipiului Focșani dreptul de a prelungi prin act aditional Contractul unic nr. 10/03.12.2014 de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localităților membre ale Asociației de dezvoltare intercomunitară  pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea

 

        Consiliul Local  al Municipiului Focșani, județul Vrancea, întrunit în ședința ordinară ;

       - analizând Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focsani, raportul comun al Serviciului administrarea domeniului public și privat, publicitate şi al Serviciului corp control al primarului, inregistrat la nr. 79492/19.09.2018 prin care se propune mandatarea Asociației de Dezvoltare  Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești județul Vrancea, să exercite pe seama și în numele Consiliului Local al Municipiului Focșani dreptul de a prelungi prin act aditional Contractul unic nr. 10/03.12.2014 de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localităților membre ale Asociației de dezvoltare intercomunitară  pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea ;

          - vazand avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie publică ;

      - având în vedere adresa nr. 217/31.08.2018 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară  pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești;

- conform prevederilor art. 3 alin. (1) și alin.(4), art. 24 alin.(1) lit. ”b” și alin.(2), art. 28 alin.(2) lit. ”b” din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr.51/2006 republicată,  cu modificările și completările ulterioare ;

- în temeiul prevederilor art.13 alin.(1), art. 14 alin.(2) și ale art.16  din Legea 101/2006  a serviciului de salubrizare a localităților  cu modificările și completările ulterioare ;

        - in baza art. 36 alin. (2) lit.”d”, alin. (6) lit.”a”, pct.14 si art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

 

HOTARASTE :

 

              Art.1. Mandatarea Asociației de Dezvoltare  Intercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești județul Vrancea, să exercite pe seama și în numele Consiliului Local al Municipiului Focșani dreptul de a prelungi prin act aditional Contractul unic nr. 10/03.12.2014 de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localităților membre ale Asociației de  Dezvoltare  Intercomunitară  pentru  serviciul  de  salubrizare  a  localităților

Focșani și Golești, județul Vrancea, cu modificările și completările ulterioare, pe o perioadă de 2 ani, dar nu mai mult de data implementării Proiectului ”Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în județul Vrancea”.

 

         Art. 2. Odată cu implementarea Proiectului ”Sistemul de Management Integrat al Deșeurilor în județul Vrancea”,  va înceta delegarea activităților prevăzute la art. 1 lit. ”a” din Contractul unic nr. 10/03.12.2014 de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a localităților membre ale Asociației de dezvoltare intercomunitară  pentru serviciul de salubrizare a localităților Focșani și Golești, județul Vrancea.

 

         Art. 3.  Prezenta hotarare va fi comunicată de către Serviciul administrație publică locală, agricultură, în vederea aducerii acesteia la îndeplinire, compartimentelor, birourilor, serviciilor si Primarului municipiului Focșani, care va asigura executarea acesteia prin :

 • Serviciului corp control al primarului,

 • Serviciul administrarea domeniului public și privat, publicitate,

 • Asociaţia de dezvoltareintercomunitară pentru serviciul de salubrizare a localităţilor Focşani şi Golesti, judeţul Vrancea,

 • S.C.CUP Salubritate S.A.Focșani.

   

   

   

   

   

                       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                      Nițu  Radu

                                                                        

 

          

 

 

 

 

                                                                                                  Contrasemnează,

                                                                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI

                                                                                                        FOCSANI

                                                                                            Eduard Marian Corhană

 

 

 

 

Municipiul Focsani,   28 septembrie 2018

Nr. 371