Hotararea nr. 511 din data 12.12.2018

ALEGEREA DOMNULUI CONSILIER LOCAL MERSOIU IONUȚ PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ PENTRU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI PE O PERIOADĂ DE TREI LUNI, ÎNCEPÂND CU LUNA IANUARIE 2019

                                                    R O M Â N I A

                                              JUDEŢUL VRANCEA

                                             CONSILIUL LOCAL

                                           MUNICIPIUL FOCŞANI

 

H O T Ă R Â R E

  privind, alegerea domnului consilier local  Mersoiu Ionuț

preşedinte  de şedinţă pentru Consiliul Local al

Municipiului Focşani pe o perioadă de trei luni,

începând cu luna ianuarie 2019

 

         Consiliul local al municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară, 

          - analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani  prin care se propune alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru Consiliul Local al Municipiului Focşani pe o perioadă de trei luni, începând cu luna ianuarie 2019, raportul Serviciului administraţie publică locală, agricultură, înregistrat la nr.   106336/05.12.2018 şi avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie publică;

            - în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din anexa la Ordonanța Guvernului României nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată şi modificată prin Legea nr. 673/2002;

      - în baza art. 35 alin. (1) art. 36 alin. (1) și (9) şi în temeiul art. 45 din Legea  nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

                                                  

                                              H O T Ă R Ă Ş T E  :

                                                                                       

          Art.1. Alegerea domnului consilier local Mersoiu Ionuț preşedinte de şedinţă pentru Consiliul Local al Municipiului Focşani  pe o perioadă de trei luni, începând cu luna ianuarie 2019. 

          Art. 2.   Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură, birourilor, serviciilor şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură și Aparatul permanent de lucru al Consiliului local al Municipiului Focșani.

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

         Nedelcu Mihai       

                                                                                     Contrasemnează,

                                                                               SECRETARUL MUNICIPIULUI

                                                                                             F O C Ş A N I ,

                                                                                Eduard Marian Corhană

 

 

Municipiul Focşani, 12 decembrie 2018

Nr.   511