Hotararea nr. 348 din data 28.09.2018

CONSTATAREA ÎNCETĂRII MANDATULUI DE CONSILIER LOCAL A DOAMNEI MIRON MARIANA

     

                                                  R O M Â N I A

                                            JUDEŢUL VRANCEA                                       

                                             CONSILIUL LOCAL

                                           MUNICIPIUL FOCŞANI

 

 

H O T Ă R Â R E  

 

            privind constatarea  încetării mandatului de consilier local a doamnei

                                            Miron Mariana

 

 

       Consiliul local al municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară,

       - analizând proiectul de hotărâre  iniţiat de Primarul municipiului Focşani şi referatul constatator nr. 79762/20.09.2018 prin care se propune încetarea mandatului de consilier local a doamnei Miron Mariana;

     - ţinând cont de cererea de demisie a doamnei Miron Mariana din funcţia de consilier local înregistrată la Primăria municipiului Focșani sub nr. 73191/29.08.2018;

    - având în vedere prevederile art.9 alin.(2) lit. a),  alin.(3) şi art. 12 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, modificată şi completată;

    - în baza art. 36, alin.(9) şi art. 45, alin. (1) din Legea  nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

                                                  

H O T Ă R Ă Ş T E  :

                             

          Art.1. Consiliul local al municipiului Focşani constată încetarea mandatului de consilier local a doamnei Miron Mariana, ca urmare a demisiei, începând cu data de  29 august 2018 şi declară locul vacant.

 

        Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către serviciul administraţie publică locală, agricultură doamnei Miron Mariana și Primarului municipiului Focșani, care va asigura executarea acesteia prin serviciul resurse umane, managementul calității.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                                                                                                  

Radu Nițu

                                                                                         Contrasemnează,

                                                                                        SECRETARUL  MUNICIPIULUI

                                                                                             F O C Ş A N I ,

                                                                                          Eduard Marian Corhană                                                                                     

 

 

Municipiul Focşani, 28 septembrie 2018

Nr.   348