Hotararea nr. 409 din data 28.09.2018

NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ „HIPPOCRATE” FOCȘANI

 

 

 

 
   

 

ROMÂNIA                                                        

JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

HOTĂRÂRE

 

Privind,  numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în

                      Consiliul de administraţie  la Şcoala Postliceală Sanitară “Hippocrate”

                      Focşani

      

            Consiliul  Local  al  Municipiului Focsani, judetul Vrancea, întrunit în ședintă ordinară;

       - văzând proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Focsani, raportul Serviciului Corp de Control al Primarului-Compartiment Învătământ, Tineret  înregistrat la nr. 78831/17.09.2018 prin care se propune  numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în  Consiliul  de administraţie la Şcoala Postliceală Sanitară “Hippocrate”  Focşani, avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie publică,  precum şi procesul verbal al Comisiei de numărare al voturilor secret exprimate;

      -  în conformitate cu prevederile art. 96, din Legea nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

      -  în baza  Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale  nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

      -  văzând  adresa nr. 1604 / 04.09.2018 a Şcolii Postliceale Sanitare “Hippocrate” Focşani ;

      -  în baza prevederilor art. 36 alin.(6)  lit.a) pct.1 si in temeiul art. 45 alin. (1) si (5) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1.  Numirea domnului  Buzoi Dan, consilier local, ca reprezentant al  Consiliului Local al Municipiului Focşani în Consiliul de administraţie la  Şcoala Postliceală Sanitară “Hippocrate”  Focşani.

         Art. 2.  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.401/26.09.2017  îşi încetează valabilitatea la data emiterii de către director a deciziei de constituire a noului consiliu de administrație, conform prevederilor legale.

 

          Art. 3. Prezenta  hotărâre va fi comunicată  de către  Serviciul  administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, birourilor, serviciilor, Şcolii Postliceale Sanitare “Hippocrate” Focşani, consilierului local nominalizat la articolul 1 şi Primarului Municipiului Focșani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Serviciul Corp de Control al Primarului-Compartiment Învățământ, Tineret.   

 

 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,

                           Radu Nițu 

                                                                                                 Contrasemnează,

                                                                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI

                                                                                                     FOCŞANI,        

                                                                                            Corhană Eduard Marian    

 

                                                                                 

 

 

 

Municipiul Focşani,  28 septembrie  2018          

Nr. 409