Hotararea nr. 493 din data 12.12.2018

NEEXERCITAREA DREPTULUI DE PREEMȚIUNE LA CUMPĂRAREA IMOBILULUI MONUMENT ISTORIC CASA MACRIDESCU, COD LMI VN-II-M-B-06416 DIN FOCȘANI, STRADA CUZA VODĂ NR. 4-6, P. 9216-9220, AFLAT ÎN PROPRIETATEA DOMNILOR PLĂCINTĂ SORIN-NICOLAE ȘI PLĂCINTĂ ADINA-MARIA

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

HOTĂRÂREA

 

              privind neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului- monument istoric Casa Macridescu, cod LMI VN-II-m-B-06416 din Focșani,              strada Cuza Vodă nr.4-6, P.9216-9220, aflat în proprietatea domnilor Plăcintă Sorin-Nicolae și Plăcintă Adina-Maria      

            

          Consiliul local al municipiului Focșani, județul Vrancea, întrunit în ședința ordinară,

           - văzând proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Focșani – domnul Cristi Valentin Misăilă și raportul serviciului administrarea domeniului public și privat, publicitate, înregistrat cu nr.105545/04.12.2018 prin care se propune neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului - monument istoric Casa Macridescu, cod LMI VN-II-m-B-06416 din Focsani, strada Cuza Vodă nr.4-6, P.9216-9220, aflat în proprietatea domnilor Plăcintă Sorin-Nicolae și Plăcintă Adina-Maria;

          - având în vedere adresele nr.2297/21.11.2018, nr.1838/23.10.2018 și nr.1745/18.09.2018 emise de Direcția Județeană pentru Cultură Vrancea, înștiințarea privind intenția de vânzare și Încheierea de Carte Funciară nr.4800/09.02.2015;        

          - văzând avizul favorabil al Comisiei pentru buget și administrație;

          - în conformitate cu art.4 alin.(8) din Legea nr.422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

         - în temeiul art.36 alin. (2) lit.c și art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E:

         Art.1. Se aprobă neexercitarea dreptului de preemțiune la cumpărarea imobilului-monument istoric Casa Macridescu, cod LMI VN-II-m-B-06416 din Focșani, strada Cuza Vodă nr.4-6, P.9216-9220, aflat în proprietatea domnilor Plăcintă Sorin-Nicolae și Plăcintă Adina-Maria.

     

        Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administrație publică locală, agricultură compartimentelor, birourilor, serviciilor și Primarului municipiului Focșani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Serviciul administrarea domeniului public și privat, publicitate.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Mihai NEDELCU

                                                                                                                                               

                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ

                                                                           SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCȘANI

                                                                                           Eduard-Marian CORHANĂ

Municipiul Focşani, 12 decembrie 2018

 Nr.  493