Hotararea nr. 403 din data 28.09.2018

NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „SPIRU HARET” FOCȘANI

 

 
   

 

 

ROMÂNIA                                                        

JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

HOTĂRÂRE

 

         Privind,  numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Focşani în

                       Consiliul de administraţie  la  Colegiul Național Pedagogic “Spiru Haret”

                       Focşani

 

            Consiliul  Local  al  Municipiului Focsani, judetul Vrancea, întrunit în ședință ordinară;

       - văzând proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Focșani, raportul Serviciului Corp de Control al Primarului-Compartiment Învățământ, Tineret  înregistrat la nr. 78821/17.09.2018 prin care se propune  numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Focşani în  Consiliul  de administraţie la Colegiul Național Pedagogic “Spiru Haret”  Focşani, avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie publică,  precum şi procesul verbal al Comisiei de numărare al voturilor secret exprimate;

      -  în conformitate cu prevederile art. 96, din Legea nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

      -  în baza  Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale  nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

       - în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focșani nr. 327/29.08.2018 privind modificarea denumirii Liceului Pedagogic “Spiru Haret” Focșani în Colegiul Național Pedagogic “Spiru Haret” Focșani;

      -  văzând  adresa nr.4607 / 11.09.2018 a  Liceului Pedagogic “Spiru Haret” Focşani;

      -  în baza prevederilor art. 36 alin.(6)  lit.a) pct.1 si in temeiul art. 45 alin. (1) și (5) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1.  Numirea a trei reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Focşani în Consiliul de administraţie la  Colegiul Național Pedagogic “Spiru Haret”  Focşani, respectiv :

 • doamna Bojoaică Valerica -consilier local ;

 • domnul Iorga Marius Eusebiu- consilier local ;

 • domnul Nistoroiu Alexandru-consilier local.

   

            Art. 2. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.391/26.09.2017,    îşi încetează valabilitatea la data emiterii de către director a deciziei de constituire a noului consiliu de administrație, conform prevederilor legale.

   

            Art. 3. Prezenta  hotărâre va fi comunicată  de către  Serviciul  administraţie publică locală, agricultură,  compartimentelor, birourilor, serviciilor, Colegiului Național Pedagogic “Spiru Haret” Focşani, consilierilor locali nominalizaţi la articolul 1 şi Primarului Municipiului Focșani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin  Serviciul Corp de Control al Primarului-Compartiment Învățământ, Tineret.      

   

   

             PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,

                        Radu Nițu

   

                                                                                                    Contrasemnează,

                                                                                     SECRETARUL MUNICIPIULUI

                                                                                                       FOCŞANI,        

                                                                                              Corhană Eduard Marian    

   

                                                                             

   

   

   Municipiul Focşani,  28 septembrie  2018           

   Nr. 403