Hotararea nr. 375 din data 28.09.2018

APROBAREA MODIFICĂRII ANEXEI DIN HCL NR.82/2018 PRIVIND APROBAREA UTILIZĂRII, ÎN ANUL 2018, A EXCEDENTULUI BUGETULUI LOCAL REZULTAT LA ÎNCHEIEREA EXERCIȚIULUI BUGETAR A ANULUI PRECEDENT, CU MODIFICĂRILE ULTERIOARE

ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea modificării art. 1 și a anexei din H.C.L. nr.  82/14.02.2018 privind aprobarea utilizării, în anul 2018, a  excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar a anului precedent, cu modificările ulterioare

 

 

 

             Consiliul local al Muncipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară,

            -analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, prin care se propune aprobarea modificării art. 1 și a anexei din H.C.L. nr.  82/14.02.2018 privind aprobarea utilizării, în anul 2018, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar a anului precedent, cu modificările ulterioare, raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 80266/21.09.2018;

            -vazand avizul favorabil al Comisiei pentru buget şi administraţie publică și amendamentul consilierilor locali;

            -având în vedere nota de fundamentare nr. 80123/20.09.2018, întocmită de Direcția managementul investițiilor și proiectelor,

            -în conformitate cu prevederile art.58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

           -în baza art.36 alin (1) si (2) lit.”b”, alin (4) lit „a”, precum şi în temeiul art . 45 alin.(1) şi (2) lit „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

             Art. 1 Se aprobă modificarea art. 1 și a anexei din H.C.L. nr. 82/14.02.2018 privind aprobarea utilizării, în anul 2018, a excedentului bugetului local rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului precedent, cu modificările ulterioare, după cum urmează:

- se diminuează cu 2.656,00 mii lei  sumele alocate pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, conform anexei la prezenta hotărâre.

- se suplimentează cu 2.656,00 mii lei sumele alocate pentru finanțarea cheltuielilor cu personalul Prmăriei Municipiului Focșani, la subcapitolul bugetar ”Autorități executive” (51.02.01.03), articolul bugetar ”Salarii de bază”.            

              Art. 2  Direcţia economică, prin Serviciul buget contabilitate, este autorizată să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului pe anul 2018 şi a estimărilor pe anii 2019-2021.

             Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură compartimentelor, serviciilor, instituțiilor de subordonare locală şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia economică și Direcția managementul proiectelor și investițiilor.

 

 

 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,                                                                                        

                         Radu Nițu                 
 
                               

                                                                    CONTRASEMNEAZĂ:

                                                               Secretarul Municipiului  Focşani

                                                                    Eduard Marian Corhană

 

 

 

 

 

Municipiul Focşani, 28 septembrie 2018                                                   

Nr. 375       

                     

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ROMÂNIA

   

Anexa

 

    JUDEŢUL VRANCEA

   

la Hotararea nr.375/2018

  MUNICIPIUL FOCŞANI

       
 

             CONSILIUL LOCAL

         
             
 

 

CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE PE ANUL 2018
finanțate din excedentul bugetului local rezultat
la încheierea exercițiului bugetar al anului precedent

 

 

 

I - Credite de angajament

 

Program 2018            mii lei

Influente

Program 2018 actualizat          mii lei

II - Credite bugetare

 

CAPITOL/OBIECTIV

 

 

 

TOTAL GENERAL (A+B+C+D)

 

80,920.19

-7.92

80,912.27

 

 

 

32,834.00

-2,656.00

30,178.00

A.    PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ NERAMBURSABILĂ-TOTAL

I

8,406.81

0.00

8,406.81

II

1,734.00

0.00

1,734.00

65.02

 

ÎNVĂȚĂMÂNT

I

2,374.79

 

2,374.79

 

II

104.00

 

104.00

ȘCOALA GIMNAZIALĂ " ION BASGAN"

I

243.56

 

243.56

II

20.00

 

20.00

 

 

_ Creșterea eficienței energetice pentru imobilul corp școală, inclusiv lucrări conexe pentru Școala Gimnazială Ion Basgan

I

243.56

 

243.56

 

 

II

20.00

 

20.00

ȘCOALA GIMNAZIALĂ  "ANGHEL SALIGNY"

I

52.49

 

52.49

II

14.00

 

14.00

 

 

_ Creșterea eficienței energetice a  Școlii Gimnaziale Anghel Saligny

I

52.49

 

52.49

 

 

II

14.00

 

14.00

ȘCOALA GIMNAZIALĂ  "DUILIU ZAMFIRESCU"

I

533.55

 

533.55

II

20.00

 

20.00

 

 

_ Creșterea eficienței energetice la corpul de clădire școală și execuția lucrărilor conexe pentru Școala Gimnazială Duiliu Zamfirescu

I

533.55

 

533.55

 

 

II

20.00

 

20.00

COLEGIUL TEHNIC "GH. ASACHI"

I

685.47

 

685.47

II

30.00

 

30.00

 

 

_ Creșterea eficienței energetice pentru clădirea tip internat și clădirea Cantină a Colegiului Tehnic Gh.Asachi, inclusiv lucrări conexe

I

685.47

 

685.47

 

 

II

30.00

 

30.00

COLEGIUL TEHNIC "VALERIU D. COTEA"

I

156.13

 

156.13

II

10.00

 

10.00

 

 

_ Creșterea eficienței energetice a imobilului - Cantină Școală - în administrarea Colegiului Tehnic Valeriu D.Cotea  Focșani și lucrări conexe realizării îmbunătățirii performanței energetice

I

156.13

 

156.13

 

 

II

10.00

 

10.00

COLEGIUL ECONOMIC "MIHAIL KOGĂLNICEANU"

I

175.28

 

175.28

II

10.00

 

10.00

 

 

_ Creșterea performanței energetice la corpul de clădire al Colegiului Economic Mihail Kogălniceanu și execuția lucrărilor conexe

I

175.28

 

175.28

 

 

II

10.00

 

10.00

LICEUL DE ARTĂ "GH.TĂTTĂRESCU"

I

528.31

 

528.31

II

0.00

 

0.00

   

_ Creșterea eficienței energetice la corp clădire liceu și  lucrări conexe pentru Liceul de Artă Gh. Tăttărescu

I

528.31

 

528.31

 

 

II

0.00

 

0.00

70.02

 

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

I

4,631.41

 

4,631.41

 

II

1,600.00

 

1,600.00

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI

I

4,631.41

 

4,631.41

II

1,600.00

 

1,600.00

 

 

_Creșterea performanței energetice a 10 blocuri de locuințe

I

2,426.76

 

2,426.76

   

II

800.00

 

800.00

   

_Creșterea performanței energetice a 10 blocuri de locuințe - etapa a II-a

I

2,204.65

 

2,204.65

 

 

II

800.00

 

800.00

81.02

 

COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE

I

1,400.61

 

1,400.61

 

II

30.00

 

30.00

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI

I

1,400.61

 

1,400.61

II

30.00

 

30.00

 

 

_Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focșani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice

I

1,400.61

 

1,400.61

 

 

II

30.00

 

30.00

B. PARTICIPAREA LA CAPITALUL SOCIAL AL SOCIETĂȚILOR COMERCIALE

I

350.00

 

350.00

II

350.00

 

350.00

74.02

 

PROTECȚIA MEDIULUI

I

350.00

 

350.00

 

II

350.00

 

350.00

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI

I

350.00

 

350.00

II

350.00

 

350.00

C. TRANSFERURI DE CAPITAL LA INSTITUȚII SUBORDONATE

I

141.24

 

141.24

II

141.24

 

141.24

67.02

 

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE - PRIMĂRIA pentru:

I

141.24

 

141.24

 

II

141.24

 

141.24

TEATRUL MUNICIPAL "MR.GH.PASTIA"

I

83.00

 

83.00

II

83.00

 

83.00

   

_Sistem lumini scenă

I

83.00

 

83.00

 

 

II

83.00

 

83.00

CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL FOCȘANI 2007

I

58.24

 

58.24

II

58.24

 

58.24

   

_ Masă tenis

I

8.75

 

8.75

   

II

8.75

 

8.75

   

_Robot antrenament tenis

I

7.82

 

7.82

   

II

7.82

 

7.82

   

_ Armă tir

I

30.00

 

30.00

   

II

30.00

 

30.00

   

_Aparate aer conditionat (2 buc)

I

11.67

 

11.67

   

II

11.67

 

11.67

D. CHELTUIELI DE CAPITAL - TOTAL

I

72,022.14

-7.92

72,014.22

II

30,608.76

-2,656.00

27,952.76

51.02

 

Autoritati executive

I

519.70

 

519.70

 

II

568.92

 

568.92

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI

I

519.70

 

519.70

II

568.92

 

568.92

A

 

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

I

519.70

 

519.70

 

II

568.92

 

568.92

   

_Aplicație informatică gestiune fond locativ

I

0.00

 

0.00

   

II

49.22

 

49.22

   

_Documentație th-ec Reparații capitale și dotări sala de ședințe Primărie

I

40.00

 

40.00

   

II

40.00

 

40.00

   

_Documentație tehnico-economică pentru creșterea performanței energetice a clădirii Primăriei Mun.Focșani

I

125.00

 

125.00

   

II

125.00

 

125.00

   

_Sistem aer condiționat casa scării și parter sediu Primărie

I

50.00

 

50.00

   

II

50.00

 

50.00

   

_Calculatoare - 40 buc

I

130.00

 

130.00

   

 

II

130.00

 

130.00

   

_Imprimante multifuncționale - 10 buc

I

30.00

 

30.00

   

 

II

30.00

 

30.00

   

_Infochioșc interior touch screen cu minicalculator hardware - 1buc

I

30.00

 

30.00

   

II

30.00

 

30.00

   

_Aplicație informatică - publicare informații infochioșc -1buc

I

10.00

 

10.00

   

II

10.00

 

10.00

   

_Sistem aer condiționat cameră servere - 1 buc

I

15.00

 

15.00

   

II

15.00

 

15.00

   

_Documentație tehnico- economică reabilitare corp servicii str.Cuza Vodă nr. 56

I

35.00

 

35.00

   

II

35.00

 

35.00

   

_Aparat aer conditionat

I

4.70

 

4.70

   

II

4.70

 

4.70

   

_Xerox A0 plotter

I

50.00

 

50.00

   

II

50.00

 

50.00

61.02

 

ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ

I

382.00

 

382.00

 

II

382.00

 

382.00

POLIȚIA LOCALĂ

I

342.00

 

342.00

II

342.00

 

342.00

A

 

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

I

342.00

 

342.00

 

II

342.00

 

342.00

   

_ Autoturism (4 buc)

I

205.00

 

205.00

   

II

205.00

 

205.00

   

_Sistem de avertizare optică și acustică

I

10.00

 

10.00

   

II

10.00

 

10.00

   

_Calculator (9 buc)

I

26.00

 

26.00

   

II

26.00

 

26.00

   

_Copiator (2 buc)

I

12.00

 

12.00

   

II

12.00

 

12.00

   

_Stații mobile cu sistem audio-video (20 buc)

I

68.00

 

68.00

   

II

68.00

 

68.00

   

_Mobilier (7 buc)

I

21.00

 

21.00

   

II

21.00

 

21.00

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENȚĂ

I

40.00

 

40.00

II

40.00

 

40.00

A

 

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

I

40.00

 

40.00

 

II

40.00

 

40.00

   

_Costum de protecție tip pompier (8 buc)

I

31.20

 

31.20

   

II

31.20

 

31.20

   

_Statie de emisie - receptie fixa (1 buc)

I

3.50

 

3.50

   

II

3.50

 

3.50

   

_Motopompa 2 tip C (1 buc)

I

2.50

 

2.50

   

II

2.50

 

2.50

   

_Fierastru mecanic 2,3 kW (1 buc)

I

2.80

 

2.80

   

II

2.80

 

2.80

65.02

 

ÎNVĂȚĂMÂNT

I

6,902.48

305.21

7,207.69

 

II

1,961.51

-36.87

1,924.64

COLEGIUL NAȚIONAL AL.I.CUZA

I

172.71

 

172.71

II

172.71

 

172.71

C

 

Schimbare destinatie sala de clasa in grupuri sanitare , recompartimentare , amenajari interioare , racord canalizare corp cladire anexa C

I

4.79

 

4.79

II

4.79

 

4.79

C

 

Realizare instalatie de hidranti exteriori si a instalatiei de drencere corp cladire colegiu

I

65.53

 

65.53

II

65.53

 

65.53

N

 

Contorizare energie termică corp C str. Cuza Vodă nr. 4

I

19.39

 

19.39

II

19.39

 

19.39

A

 

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

I

83.00

 

83.00

 

II

83.00

 

83.00

 

 

_Documentație Reparații capitale acoperiș și tâmplărie interioară și exterioară

I

83.00

 

83.00

 

 

II

83.00

 

83.00

COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA"

I

270.00

 

270.00

II

270.00

 

270.00

 

 

_ Sala de sport multifuncțională la Colegiul Tehnic "Traian Vuia"

I

120.00

 

120.00

   

II

120.00

 

120.00

A

 

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

I

150.00

 

150.00

 

II

150.00

 

150.00

 

 

_autocamion de categoria C1

I

150.00

 

150.00

 

II

150.00

 

150.00

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DUILIU ZAMFIRESCU

I

15.00

75.00

90.00

II

15.00

75.00

90.00

A

 

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

I

15.00

75.00

90.00

 

II

15.00

75.00

90.00

   

_Documentație th-ec Rk împrejmuire și sistem video

I

15.00

 

15.00

   

II

15.00

 

15.00

   

_Reactualizare documentație Extindere școală cu 8 săli de clasă, reamenajare grupuri sanitare și reabilitare termosistem pe exterior la clădirea școlii și sălii de sport

I

0.00

75.00

75.00

   

II

0.00

75.00

75.00

GRADINITA NR. 2

I

19.00

 

19.00

II

19.00

 

19.00

A

 

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

I

19.00

 

19.00

 

II

19.00

 

19.00

   

_ Instalatie de detectare , semnalizare si alarmare in caz de incendiu

I

19.00

 

19.00

 

 

II

19.00

 

19.00

COLEGIUL ECONOMIC "M.KOGALNICEANU"

I

15.00

 

15.00

II

15.00

 

15.00

A

 

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

I

15.00

 

15.00

 

II

15.00

 

15.00

   

_Xerox (1 buc)

I

10.00

 

10.00

 

 

II

10.00

 

10.00

   

_Licențe Microsoft și antivirus (7 buc)

I

5.00

 

5.00

 

 

II

5.00

 

5.00

GRĂDINIȚA NR. 16

I

8.50

 

8.50

II

8.50

 

8.50

A

 

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIȚII

I

8.50

 

8.50

 

II

8.50

 

8.50

   

_Sistem de supraveghere video

I

6.00

 

6.00

 

 

II

6.00

 

6.00

   

_Robot de bucătărie

I

2.50

 

2.50

 

 

II

2.50

 

2.50

GRĂDINIȚA NR. 17

I

25.00

5.00

30.00

II

25.00

5.00

30.00

A

 

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

I

25.00

5.00

30.00

 

II

25.00

5.00

30.00

   

_Sobă de gătit

I

25.00

 

25.00

 

 

II

25.00

 

25.00

   

_Interfon

I

0.00

5.00

5.00

 

 

II

0.00

5.00

5.00

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "ȘTEFAN CEL MARE"

I

12.20

 

12.20

II

12.20

 

12.20

A

 

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

I

12.20

 

12.20

 

II

12.20

 

12.20

   

_Copiator multifuncțional

I

12.20

 

12.20

 

 

II

12.20

 

12.20

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7

I

0.00

13.20

13.20

II

0.00

13.20

13.20

A

 

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

I

0.00

13.20

13.20

 

II

0.00

13.20

13.20

   

Sistem de alarmare antiefracție și acces controlat școală

I

0.00

4.00

4.00

   

II

0.00

4.00

4.00

   

Sistem de supraveghere video școală

I

0.00

5.50

5.50

   

II

0.00

5.50

5.50

   

Sistem de supraveghere video și antiefracție

I

0.00

3.70

3.70

   

II

0.00

3.70

3.70

LICEUL TEHNOLOGIC "G.G. LONGINESCU"

I

0.00

5.80

5.80

II

0.00

5.80

5.80

A

 

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

I

0.00

5.80

5.80

 

II

0.00

5.80

5.80

   

_Sistem antiefracție

I

0.00

5.80

5.80

 

 

II

0.00

5.80

5.80

LICEUL PEDAGOGIC "SPIRU HARET"

I

0.00

6.20

6.20

II

0.00

6.20

6.20

A

 

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

I

0.00

6.20

6.20

 

II

0.00

6.20

6.20

   

_Firmă luminoasă

I

0.00

6.20

6.20

 

 

II

0.00

6.20

6.20

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI

I

6,365.07

200.01

6,565.08

II

1,424.10

-142.07

1,282.03

C

 

Extindere cu 12 săli de clasă Școala nr. 3

I

1,182.47

0.00

1,182.47

 

II

400.00

-148.08

251.92

N

 

Sistematizare verticală și împrejmuire Colegiul Național Unirea

I

696.19

0.00

696.19

 

II

90.00

-44.00

46.00

N

 

Amenajare locuri de joacă pentru copii în incinta grădinițelor

I

3,802.31

0.00

3,802.31

 

II

250.00

-150.00

100.00

N

 

Construire Grădiniță cu program prelungit cu 6 grupe str. Fraternității nr. 11

I

0.00

200.00

200.00

 

II

0.00

200.00

200.00

A

 

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

I

684.10

0.01

684.11

 

II

684.10

0.01

684.11

   

Documentație tehnico economică pentru Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea educației timpurii în Municipiul Focșani prin construcția și dotarea unei grădinițe în str. Prof. Dimitrie Caian - Faza SF

I

0.00

 

0.00

   

II

0.00

 

0.00

   

Documentație tehnico economică pentru Reabilitarea, modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale pentru Grădinița nr 16 - Faza DALI

I

73.00

 

73.00

   

II

73.00

 

73.00

   

_Documentație tehnico-economică pentru Reabilitarea , modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale pentru Grădinița nr. 18 - faza DALI

I

73.00

 

73.00

   

II

73.00

 

73.00

   

_Documentație tehnico-economică pentru Reabilitarea , modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale pentru Colegiul Tehnic Edmond Nicolau - faza DALI

I

125.00

 

125.00

   

II

125.00

 

125.00

   

_Documentație tehnico-economică pentru Reabilitarea , modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale pentru Colegiul Tehnic Ion Mincu - faza DALI

I

0.00

 

0.00

   

II

0.00

 

0.00

   

_Documentație tehnico-economică pentru Reabilitarea , modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale pentru Liceul cu Program Sportiv - faza DALI

I

0.00

 

0.00

   

II

0.00

 

0.00

   

_Documentație tehnico-economică pentru Reabilitarea , modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale pentru Grădinița nr. 1 - faza DALI

I

100.00

 

100.00

   

II

100.00

 

100.00

   

_Documentație tehnico-economică pentru Reabilitarea , modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale pentru Grădinița nr. 10 - faza DALI

I

85.00

 

85.00

   

II

85.00

 

85.00

   

_Documentație tehnico-economică pentru Reabilitarea , modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale pentru Grădinița nr. 13 - faza DALI

I

62.00

 

62.00

   

II

62.00

 

62.00

   

_Documentație tehnico-economică pentru Reabilitarea , modernizarea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale pentru Școala nr. 7  - faza DALI

I

0.00

 

0.00

   

II

0.00

 

0.00

   

_DALI Lucrări de recondiționare și modernizare terenuri de sport ce aparțin Liceului Sportiv

I

82.00

 

82.00

   

II

82.00

 

82.00

   

_Proiect desființare spații incintă Liceul Pedagogic

I

14.10

0.01

14.11

   

II

14.10

0.01

14.11

   

_SF Rețele exterioare și sistematizare verticală Extindere cu 12 săli de clasă Școala nr. 3, str. Dornei

I

0.00

 

0.00

   

II

0.00

 

0.00

   

DALI Amenajare locuri de joacă pentru copii în incinta grădinițelor

I

50.00

 

50.00

   

II

50.00

 

50.00

   

_Expertiză  imobil Ateliere practică școlară ce aparțin Liceului V.D.Cotea , str. Ana Ipătescu

I

20.00

 

20.00

   

II

20.00

 

20.00

66.02

 

SĂNĂTATE

I

805.81

0.00

805.81

 

II

375.00

0.00

375.00

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI

I

805.81

0.00

805.81

II

375.00

0.00

375.00

N

 

Reabiltare, modernizare și dotări Dispensar Sud

I

780.81

 

780.81

 

II

350.00

 

350.00

A

 

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

I

25.00

 

25.00

 

II

25.00

 

25.00

   

_DALI Reabilitare cabinete medicale școlare

I

0.00

 

0.00

   

II

0.00

 

0.00

   

_DALI Sistematizare verticală și împrejmuire Dispensar Sud

I

25.00

 

25.00

   

II

25.00

 

25.00

67.02

 

CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE

I

7,487.16

0.00

7,487.16

 

II

7,419.04

-952.00

6,467.04

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI

I

4,348.18

0.00

4,348.18

II

3,576.30

-952.00

2,624.30

N

 

Amenajare locuri de joacă pt.copii Cartier Mândrești și Cartier Gară

I

1,043.26

 

1,043.26

 

II

549.80

 

549.80

N

 

Amenajare parc tematic pentru tinerii cicliști în zona de Sud a Mun.Focșani

I

48.87

 

48.87

 

II

887.81

 

887.81

N

 

Reabilitare și extindere parc Nicolae Bălcescu

I

1,112.33

0.00

1,112.33

 

II

200.00

-20.00

180.00

N

 

Reabilitare și extindere parc Teatru

I

423.06

0.00

423.06

 

II

207.79

-117.00

90.79

N

 

Sistem de irigații spații verzi în Cartierul Sud din mun. Focșani

I

400.00

 

400.00

 

II

400.00

 

400.00

N

 

Amenajare loc de joaca str. Penes Curcanu

I

367.70

0.00

367.70

 

 

II

367.70

-300.00

67.70

N

 

Reabilitare loc de joaca Gradina Publica

I

540.00

0.00

540.00

 

 

II

540.00

-515.00

25.00

A

 

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

I

412.96

 

412.96

 

II

423.20

 

423.20

   

_DALI Reabilitare si modernizare Piateta Teatru si Piateta Milcov

I

70.00

 

70.00

   

II

70.00

 

70.00

   

_Documentatie tehnico economica pentru Amenajarea de locuri de joacă si agrement pentru copii pe strada Revolutiei (intre bl 16 si 17) - Faza SF

I

36.00

 

36.00

   

II

36.00

 

36.00

   

_Documentatie tehnico economica pentru Reabilitarea si modernizarea locului de joaca de pe str Cretu Florin (bl Moonen) - Faza DALI

I

25.00

 

25.00

   

II

25.00

 

25.00

   

_Documentatie tehnico economica pentru Construirea unui centru multifunctional pentru activitati educative, culturale, recreative si sociale - Faza SF

I

125.00

 

125.00

   

II

125.00

 

125.00

   

_Amenajare gradene, vestiare, iluminat, irigații, supraveghere video, suprafață de joc stadion Mândrești

I

50.00

 

50.00

   

II

50.00

 

50.00

   

_DALI Reabilitare locuri de joacă existente în patrimoniul UAT Focsani

I

80.00

 

80.00

   

II

80.00

 

80.00

   

_DALI Reabilitare loc de joacă Grădina Publică

I

26.00

 

26.00

   

II

26.00

 

26.00

   

DALI Loc de joacă str. Peneș Curcanul

I

0.96

 

0.96

   

II

11.20

 

11.20

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE

I

3,138.98

 

3,138.98

II

3,842.74

 

3,842.74

C

 

Alimentare cu apă și climatizare sere Mândrești

I

73.28

 

73.28

 

II

886.55

 

886.55

C

 

Amenajare Cimitir Sudic Vâlcele et.II

I

170.00

 

170.00

 

II

170.00

 

170.00

C

 

Tăierea de arbori și pomi fructiferi și înlocuirea cu specii ornamentale in mun. Focșani

I

336.40

 

336.40

 

II

200.00

 

200.00

C

 

Relocarea Monumentului Eroilor Regimentului 11 artilerie în incinta Mausoleului Eroilor Sud

I

97.73

 

97.73

 

II

124.62

 

124.62

C

 

Sistematizare verticală și împrejmuire teren sport

I

1.00

 

1.00

 

Mândrești

II

1.00

 

1.00

N

 

Reparații capitale Fântână arteziană Primărie - Piața Unirii

I

218.25

 

218.25

 

II

218.25

 

218.25

N

 

Reparații capitale ale Monumentului Unirii

I

465.46

 

465.46

 

II

465.46

 

465.46

N

 

Reparatii Monument Fantana lui CUZA bransament electric

I

10.94

 

10.94

 

II

10.94

 

10.94

N

 

Cismele publice in mun. Focsani

I

67.49

 

67.49

 

II

67.49

 

67.49

N

 

Instalatii automate de udat spatii verzi in mun. Focsani

I

435.87

 

435.87

 

II

435.87

 

435.87

N

 

Contorizări alimentare cu apă în mun. Focșani

I

645.40

 

645.40

 

II

645.40

 

645.40

A

 

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

I

617.16

 

617.16

 

II

617.16

 

617.16

   

_Proiect tehnic fază unică Reabilitare alei Grădina Publică

I

12.00

 

12.00

   

II

12.00

 

12.00

   

_Documentații tehnice reparații capitale ale Monumentelor istorice din mun. Focșani

I

55.00

 

55.00

   

II

55.00

 

55.00

   

_Documentație tehnică Reparații capitale Monumentul Unirii

I

22.86

 

22.86

   

II

22.86

 

22.86

   

_Proiect DTAC+PT reparații Monument Fântâna lui Cuza - branșament electric

I

0.80

 

0.80

   

II

0.80

 

0.80

   

_Documentație Tăierea de copaci uscați și înlocuirea cu arbori ornamentali in mun. Focșani

I

20.00

 

20.00

   

II

20.00

 

20.00

   

_Documentație tehnică Clasare a Monumentului funerar Mr. Gh.Pastia din Cimitirul Sudic , Mun. Focșani

I

10.00

 

10.00

   

II

10.00

 

10.00

   

_Aspirator stradal cu cuva 4 buc

I

286.00

 

286.00

   

II

286.00

 

286.00

   

_Dispozitiv de pulverizat erbicid - 3 buc

I

13.50

 

13.50

   

II

13.50

 

13.50

   

_Mașină de aspirat frunze - 2 buc

I

46.00

 

46.00

   

II

46.00

 

46.00

   

_Utilaje de cosit gazon - 10 buc

I

31.00

 

31.00

   

II

31.00

 

31.00

   

_Calculator - 2 buc

I

8.00

 

8.00

   

II

8.00

 

8.00

   

_Freză zăpadă -  4 buc

I

32.00

 

32.00

   

II

32.00

 

32.00

   

_Modul din panouri sandwich pentru muncitori - 2 buc

I

80.00

 

80.00

   

II

80.00

 

80.00

68.02

 

ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

I

530.36

50.00

580.36

 

II

530.36

50.00

580.36

DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SI MEDICINA SCOLARA

I

370.36

50.00

420.36

II

370.36

50.00

420.36

N

 

_Lucrări de instalații hidranți incendiu la Căminul pentru Persoane Vârstnice

I

41.62

 

41.62

 

II

41.62

 

41.62

N

 

_Împrejmuire gard Cămin pentru Persoane Vârstnice pe laturile N,E,și S

I

160.18

 

160.18

 

II

160.18

 

160.18

N

 

Instalatie gaze naturale Camin pentru persoane varstnice

I

12.31

 

12.31

 

II

12.31

 

12.31

A

 

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

I

156.25

50.00

206.25

 

II

156.25

50.00

206.25

 

 

_Autoturism 3 buc

I

117.00

-15.00

102.00

   

II

117.00

-15.00

102.00

   

_Licență Windows 10 - 4 buc

I

2.80

 

2.80

   

II

2.80

 

2.80

   

_Licență Office - 4 buc

I

4.40

 

4.40

   

II

4.40

 

4.40

   

_Licență antivirus - 1 buc

I

4.80

 

4.80

   

II

4.80

 

4.80

   

_Documentație racordare rețea gaze naturale pt.Camin

I

1.50

 

1.50

   

persoane vârstnice

II

1.50

 

1.50

   

_Masina de gatit pe gaz

I

12.40

 

12.40

   

II

12.40

 

12.40

   

_Cuptor de gatit pe gaz

I

13.35

 

13.35

   

II

13.35

 

13.35

   

_Copiator multifuncțional

I

0.00

8.00

8.00

   

II

0.00

8.00

8.00

   

_Aparate de climatizare (2 buc)

I

0.00

7.00

7.00

   

II

0.00

7.00

7.00

   

_ Studiu de fezabilitate Sistematizare verticală, iluminat și drumuri de acces Cămin pentru persoane vârstnice

I

0.00

50.00

50.00

   

II

0.00

50.00

50.00

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI

I

160.00

 

160.00

II

160.00

 

160.00

A

 

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

I

160.00

 

160.00

 

II

160.00

 

160.00

   

_Documentație tehnico economică pentru Reabilitarea, modernizarea, extinderea clădirilor și echiparea infrastructurii educaționale a Creșei nr.7 - Faza DALI

I

73.00

 

73.00

   

II

73.00

 

73.00

   

_Documentație tehnico economică pentru Reabilitarea, modernizarea si dotarea Creșei nr 1

I

62.00

 

62.00

   

II

62.00

 

62.00

   

_DALI Locuri de joacă pentru copiii ce frecventează creșele

I

25.00

 

25.00

 

 

II

25.00

 

25.00

70.02

 

LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ

I

7,100.30

-139.71

6,960.59

 

II

7,260.47

-139.71

7,120.76

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI

I

4,340.80

-139.71

4,201.09

II

4,500.97

-139.71

4,361.26

C

 

Cartier Tineret Brăilei- rețele exterioare

I

650.00

 

650.00

 

II

640.00

 

640.00

C

 

Creșterea performanței energetice a 10 blocuri locuințe

I

30.00

 

30.00

 

 

 

II

30.00

 

30.00

N

 

Racord canalizare și branșament apă imobil fond locativ str. Avântului nr. 17

I

10.00

 

10.00

 

 

II

10.00

 

10.00

N

 

Alimentare cu energie electrică 10 locuințe modulare situate în str. Tisa T70, P4145

I

0.00

37.99

37.99

 

 

II

0.00

37.99

37.99

N

 

_Racord de apa și canalizare pentru locuință din fondul locativ de stat situată în strada Patriei nr. 9

I

0.00

7.50

7.50

 

 

II

0.00

7.50

7.50

A

 

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

I

3,650.80

-185.20

3,465.60

 

II

3,820.97

-185.20

3,635.77

   

_PUG

I

190.00

 

190.00

   

II

190.00

 

190.00

   

_Studii topo și geo

I

110.00

-70.00

40.00

   

II

110.00

-70.00

40.00

   

_Expertize tehnice

I

100.00

-50.00

50.00

   

II

100.00

-50.00

50.00

   

_Documentație racordare interioară gaze naturale blocuri ANL

I

10.00

-5.00

5.00

   

II

10.00

-5.00

5.00

   

_PUZ Locuințe ANL Calea Munteniei

I

10.00

 

10.00

   

II

10.00

 

10.00

   

_SF pentru Reabilitarea, modernizarea  și extinderea sistemului de iluminat public în Mun. Focșani- nivelul 1 de prioritate

I

10.00

 

10.00

   

II

150.42

 

150.42

   

_Documentație tehnico-economică pentru Reabilitarea, modernizarea  și extinderea sistemului de iluminat public în Mun. Focșani- nivelul 2 de prioritate - faza SF

I

145.00

 

145.00

   

II

145.00

 

145.00

   

_Studiu hidrologic zona de Nord

I

70.00

-70.00

0.00

   

II

70.00

-70.00

0.00

   

_PUZ reglementare drum acces preluat de la MAPN

I

70.00

 

70.00

   

II

70.00

 

70.00

   

_PT si documentație utilizare interioară instalație electrică unități locative Bloc G2 Aleea Căminului nr. 12, Bloc C2 str. Revoluției nr.16, bloc 17 str. Revoluției nr. 17

I

30.00

 

30.00

   

II

30.00

 

30.00

   

_PUZ locuințe str. Tisa

I

60.00

-60.00

0.00

   

II

60.00

-60.00

0.00

   

_PUZ și reglementări funcțiuni și accese pentru străpungere str.Militari-str.Anghel Saligny

I

80.00

 

80.00

   

II

80.00

 

80.00

   

_PUZ și reglementări funcțiuni și accese pentru străpungere strCuza-Vodă-centura ocolitoare

I

80.00

-4.00

76.00

   

II

80.00

-4.00

76.00

   

_Documentație tehnico-economică pentru creșterea performanței energetice a 10 blocuri de locuințe- Faza  II

I

14.10

 

14.10

   

II

43.85

 

43.85

   

_Documentație tehnico economică pentru Reabilitarea și modernizarea locuințelor sociale din strada Revolutiei nr 16 - Faza DALI

I

125.00

 

125.00

   

II

125.00

 

125.00

   

_Documentație tehnico economică pentru Reabilitarea și modernizarea locuințelor sociale din strada Revolutiei nr 17 - Faza DALI

I

125.00

 

125.00

   

II

125.00

 

125.00

   

_Documentație tehnico economică pentru Reabilitarea și extinderea iluminatului public pe străzile: Aleea Stadionului, Str. Constructorului, Aleea 1 Iunie, Aleea Echității, Str. Revoluției, Aleea Parc - Faza DALI

I

100.00

 

100.00

   

II

100.00

 

100.00

   

Expertiza tehnica, audit energetic, studiu de fezabilitate bloc Magura 123

I

80.00

-25.00

55.00

   

II

80.00

-25.00

55.00

   

_Studiu topo, geo, st istoric, expertiză, DALI documentații avize"Casa Longinescu"

I

50.00

 

50.00

   

II

50.00

 

50.00

   

_Documentații demolare locuințe aflate în proprietatea UAT Focșani

I

50.00

 

50.00

   

II

50.00

 

50.00

   

_Documentații construire clădire cu parcare subterană în zona parcării din B-dul Independeței - str. Leopoldina Bălănuță

I

50.00

 

50.00

   

II

50.00

 

50.00

   

_DALI RK șarpante și terase puncte termice

I

46.00

 

46.00

   

II

46.00

 

46.00

   

_Studiu privind extinderea rețelei de iluminat public (cofinanțare)

I

60.00

-60.00

0.00

   

II

60.00

-60.00

0.00

   

_Actualizare cărți funciare ca urmare a finalizării lucrărilor de execuție - zona PIDU

I

50.00

-50.00

0.00

   

II

50.00

-50.00

0.00

   

Proiect tehnic de executie Reabilitare fara modificari structurale Corp A Gradina Publica

I

25.00

 

25.00

   

II

25.00

 

25.00

   

SF Locuinte colective pentru tineri in regim de inchiriere str. Calea Munteniei nr. 57-ANL

I

150.00

 

150.00

   

II

150.00

 

150.00

   

_Elemente de iluminat ornamental festiv (inclusiv montaj-demontaj)

I

1,442.00

 

1,442.00

   

II

1,442.00

 

1,442.00

   

_Cofinanțare extindere retea electrică de distribuție pentru bloc situat in str. Măgura nr. 123

I

40.00

-30.00

10.00

   

II

40.00

-30.00

10.00

   

_Documentație tehnico-economică Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică la blocurile de locuințe

I

155.00

 

155.00

   

II

155.00

 

155.00

   

_SF Construire sală de mese pentru Cantina de Ajutor Social

I

69.70

 

69.70

   

II

69.70

 

69.70

   

Documentatie de bransament electric inclusiv avize racordare pentru 10 locuinte modulare str. Tisa

I

4.00

 

4.00

   

II

4.00

 

4.00

   

PT demolare Bloc G2 Aleea Caminului nr. 12

I

50.00

 

50.00

   

II

50.00

 

50.00

   

DALI - Împrejmuire, sistematizare verticală și rampă de acces pentru persoane cu handicap pentru corp clădire situat în strada Ștefan cel Mare

I

0.00

15.00

15.00

   

II

0.00

15.00

15.00

   

PUZ -Atragerea în intravilan, lotizare pentru construirea de locuinte și schimbarea destinației anexelor de exploatație agricolă existente, în locuințe pentru imobile situate în Focșani extravilan, zona Laminorul etapa I

I

0.00

223.80

223.80

   

II

0.00

223.80

223.80

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE

I

2,759.50

 

2,759.50

II

2,759.50

 

2,759.50

A

 

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

I

2,759.50

 

2,759.50

 

II

2,759.50

 

2,759.50

   

_Autocisternă 8-10mc - 2 buc

I

910.00

 

910.00

   

II

910.00

 

910.00

   

_Autobasculantă 10t - 2 buc

I

825.00

 

825.00

   

II

825.00

 

825.00

   

_Autoutilitară basculantă 7 TO - 1 buc

I

300.00

 

300.00

   

II

300.00

 

300.00

   

_DTAC+PT Gard stradal decorativ Piata Unirii mun. Focșani

I

4.00

 

4.00

   

II

4.00

 

4.00

   

_Buldoexcavator - 1 buc

I

480.00

 

480.00

   

II

480.00

 

480.00

   

_Calculator 4 buc

I

16.00

 

16.00

   

II

16.00

 

16.00

   

_ Multifuncțională A3 color

I

5.00

 

5.00

   

II

5.00

 

5.00

   

_Licențe antivirus - 7 buc

I

3.50

 

3.50

   

II

3.50

 

3.50

   

_Stație mobilă pentru combustibil

I

85.00

 

85.00

   

II

85.00

 

85.00

   

_Documentație DALI - RK imobil str. Comisia Centrală

I

70.00

 

70.00

   

II

70.00

 

70.00

   

_Autoturism - 1 buc

I

45.00

 

45.00

   

 

II

45.00

 

45.00

   

_Rezervor apa eliptic din fibra de sticla 4 mc - 2 buc

I

16.00

 

16.00

 

 

 

II

16.00

 

16.00

81.02

 

COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE

I

5,374.82

-74.00

5,300.82

 

II

3,518.98

-74.00

3,444.98

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI

I

5,374.82

-74.00

5,300.82

II

3,518.98

-74.00

3,444.98

C

 

Modernizare și reabilitare rețea distribuție en.termică

I

25.00

-25.00

0.00

 

II

25.00

-25.00

0.00

C

 

Modernizarea și reabilitarea rețelei de transport a en. termice în  Piața Victoriei, str.Longinescu, str.Războieni

I

43.53

 

43.53

 

II

1,922.98

 

1,922.98

N

 

Contorizări scări de bloc aferente PT 30

I

286.64

 

286.64

 

II

184.00

 

184.00

C

 

Racordarea la SC ENET SA a blocurilor ANL din zona Sud și Brăilei

I

3,707.65

 

3,707.65

 

II

75.00

 

75.00

A

 

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

I

1,312.00

-49.00

1,263.00

 

II

1,312.00

-49.00

1,263.00

   

_Aplicație de finanțare pentru Reabilitarea sistemului de termoficare - etapa a III-a

I

150.00

 

150.00

 

 

II

150.00

 

150.00

 

 

_Documentație rețea și branșament termic str. Popa Șapcă nr. 1

I

50.00

-50.00

0.00

 

 

II

50.00

-50.00

0.00

   

_Actualizare Strategie de alimentare cu energie termică a mun. Focșani

I

120.00

 

120.00

   

II

120.00

 

120.00

   

_Rețea alimentare cu gaze naturale pentru bloc situat în str. Măgura nr. 123

I

10.00

 

10.00

   

II

10.00

 

10.00

   

_Cofinanțare pentru acordarea accesului la sistemul de distribuție a gazelor naturale prin extindere conductă de distribuție pentu străzile Militari, Mugur, C-tin Brâncoveanu, Laminorului, Fdt. Militari, Aleea Căminului și Panduri

I

982.00

 

982.00

 

 

II

982.00

 

982.00

   

Certificat energetic pentru PT39 și dispecerat SC ENET SA situat în strada Constituției

I

0.00

1.00

1.00

 

 

II

0.00

1.00

1.00

84.02

 

TRANSPORTURI

I

42,919.51

-149.42

42,770.09

 

II

8,592.48

-1,503.42

7,089.06

DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE

I

743.26

 

743.26

II

746.06

 

746.06

C

 

Lucrări de reabilitare Pasaj Milcov Hală (înlocuire paviment)

I

1.20

 

1.20

 

II

4.00

 

4.00

N

 

Reabilitare acces la blocuri, Sistem de supraveghere video și sistem automat parcare str.Eroilor

I

558.02

 

558.02

 

video și Sistem automat de parcare  str.Eroilor

II

558.02

 

558.02

N

 

Extindere reabilitare Pasaj Milcov Hala

I

152.04

 

152.04

 

II

152.04

 

152.04

A

 

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

I

32.00

 

32.00

 

II

32.00

 

32.00

   

_PT +DTAC extindere reabilitare pasaj Milcov Hală

I

3.00

 

3.00

   

II

3.00

 

3.00

   

_Generator

I

3.00

 

3.00

   

II

3.00

 

3.00

   

_Ceas cu Led cu unitate de comandă - 2 buc

I

16.00

 

16.00

   

II

16.00

 

16.00

   

_Pikamer ciocan demolator

I

10.00

 

10.00

   

II

10.00

 

10.00

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI

I

42,176.25

-149.42

42,026.83

II

7,846.42

-1,503.42

6,343.00

C

 

Refacere infrastructura strazi str.Unirea Principatelor

I

4.66

 

4.66

 

II

250.10

 

250.10

C

 

Refacere infrastructura str.Cotești, Bd.Unirii, Vâlcele,Gh.Asachi

I

899.39

 

899.39

 

II

30.00

 

30.00

C

 

Refacere infrastructura str.Popa Șapcă,G.Coșbuc,Ghinea Dorinel,Magheru,Dornișoarei, Teiului

I

413.25

0.00

413.25

 

II

1,017.80

-280.00

737.80

C

 

Refacere infrastructura strazi str.Cpt.Stoenescu

I

3,055.78

0.00

3,055.78

 

II

300.00

-250.00

50.00

C

 

Reabilitare și modernizare str.Revoluției, Aleea Sudului,str.Cpt.Crețu Florin, Aleea Parc

I

8,448.98

0.00

8,448.98

 

II

200.00

-180.00

20.00

N

 

Refacere infrastructură str.Panduri

I

2,501.31

0.00

2,501.31

 

II

500.00

-250.00

250.00

C

 

Refacere infrastructură str.Ion Basgan

I

2,932.40

 

2,932.40

 

II

400.00

 

400.00

C

 

Reabilitare pasaj Balada

I

1,052.95

0.00

1,052.95

 

II

100.00

-30.00

70.00

C

 

Refacere infrastructură str. Poligonului

I

669.86

-149.42

520.44

 

II

300.00

-149.42

150.58

C

 

Reabilitare și modernizare drumuri locale în Mun.Focșani (str.Gloriei, Caragiale, Traian Ionescu, Moș I.Roată,Transilvaniei, Rodnei,Alecu Russo, Albinei, Cărăbuș,Jiliștei,13 Decembrie,Putnei,Diviziei,   1 Mai,Podgoriei,I.Creangă,Aleea Școlii,Aleea Florilor,    Cartier CFR, Racoviță,Tătulescu,N.Titulescu,Timotei Cipariu,Arh.I.Mincu,Muncitori,Miron Costin,  Mărăști,    D.Zamfirescu)

I

16,136.90

0.00

16,136.90

 

II

399.40

-145.00

254.40

N

 

Refacere infrastructură str.Al.Sahia, Fdt.Al.Sahia, str.Lunei

I

544.00

0.00

544.00

 

II

544.00

-54.00

490.00

N

 

Refacere infrastructura str. Nicolae Saveanu, str.Cincinat

I

1,217.90

0.00

1,217.90

 

Pavelescu si str. Focsa

II

200.00

-165.00

35.00

N

 

Refacere infrastructura str. Tanasescu si str. Tineretii

I

1,450.00

 

1,450.00

 

 

II

686.04

 

686.04

A

 

ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII

I

2,848.87

0.00

2,848.87

 

II

2,919.08

0.00

2,919.08

   

_DALI Refacere infrastructura str.Al.Sahia, Fdt.Sahia, str.Lunei

I

0.93

 

0.93

   

II

18.78

 

18.78

   

_Sistem de supraveghere video pentru monitorizarea strazilor fara acces gratuit al vehiculelor de tonaj mare

I

154.00

 

154.00

   

II

154.00

 

154.00

   

_Documentație tehnico-economică pentru resistematizare infrastructură de transport rutier la nivelul Mun.Focșani în vederea creșterii atractivității și accesibilității deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta și pietonal- faza DALI

I

240.00

 

240.00

   

II

240.00

 

240.00

   

_Documentație tehnico-economică pentru  Modernizarea transportului public din mun.Focsani - faza SF/SO

I

119.00

 

119.00

   

II

119.00

 

119.00

   

_Documentație tehnico-economică pentru  Dezvoltarea rețelei de piste dedicate circulației bicicletelor, implemetarea unui sistem de bike-sharing - faza SF

I

125.00

 

125.00

   

II

125.00

 

125.00

   

_Documentație tehnico economică pentru Realizarea unui terminal intermodal de transport public urban/ județean/ interjudețean în zona de Nord a orașului - Faza SF

I

150.00

 

150.00

   

II

150.00

 

150.00

   

_Documentație tehnico economică pentru Implementarea unui sistem de management al traficului si monitorizare - Faza SF

I

145.00

 

145.00

   

II

145.00

 

145.00

   

_PUZ pentru resistematizarea arterelor Calea Munteniei si Calea Moldovei

I

0.00

 

0.00

   

II

0.00

 

0.00

   

_Documentație tehnico economică pentru Reabilitarea și modernizarea spațiilor publice urbane în zona Bahne - Faza DALI

I

145.00

 

145.00

   

II

145.00

 

145.00

   

_DALI Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală si spații verzi str. Războieni (trotuare si parcări),str. Av. Muntenescu, str. Muncii, str.Gh.Asachi, Fdt.Gh.Asachi, str.prof Caian, Aleea Crinului, Milcov (tronson intersecție-poarta acces Remat), Fdt.Dionnysos

I

180.00

 

180.00

   

II

180.00

 

180.00

   

DALI Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală str. Făgăraș, str. Gh. Potop, str. Ghioceilor, str.Argeș, str.Dinicu Golescu, str.Zorilor,P-ța Victoriei

I

160.00

 

160.00

   

II

160.00

 

160.00

   

DALI Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală str. Prof. C. Stere, str. Ecaterina Varga, str. Bujor, str. Agriculturii, str.Mureșului,str. Cernei, str.Dogăriei, str.Crișana, str.Greva de la Grivița

I

145.00

 

145.00

   

II

145.00

 

145.00

   

DALI Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală str. Timiș, str. N. Bălcescu, Fdt. Predeal și reparații si așternere covoare asfaltice carosabil str.Magazia Gării

I

70.00

 

70.00

   

II

70.00

 

70.00

   

DALI Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală str. Răzoare, str. Zboina, str. Păcii, str.Virtuții, str.Grădinari, str.Dorobanți, str.Târgului, str.Varvarici Doru

I

110.00

 

110.00

   

II

110.00

 

110.00

   

DALI Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală str. Viilor și refacere covoare asfaltice carosabil și amenajare parcări str.Frunzei, str.Nordului, str.Prosperității, reparații și așternere covor asfaltic carosabil str.Rovine

I

125.00

-125.00

0.00

   

II

125.00

-125.00

0.00

   

DALI Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală str. Viilor și refacere covoare asfaltice carosabil, trotuare, amenajare parcări str.Frunzei, str.Nordului, str.Prosperității, str. Oborul de Vite,  reparații și așternere covor asfaltic carosabil str.Rovine

I

0.00

125.00

125.00

   

II

0.00

125.00

125.00

   

DALI Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală,parcări și spații verzi str. N. Iorga, str. Oituz (tronson cuprins între str. Mărășești și str. D. Zamfirescu), str. Miorița, str.Ștefan cel Mare (tronson Bv Unirii-str.Eroilor), str.Eroilor (tronson Șt.cel Mare- D.Cantemir), str.Vămii

I

100.00

-100.00

0.00

   

II

100.00

-100.00

0.00

   

DALI Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală,parcări, spații verzi și accese pentru str. N. Iorga, str. Oituz (tronson cuprins între str. Mărăști și str. D. Zamfirescu), str. Miorița, str.Ștefan cel Mare, str.Eroilor, str.Vămii

I

0.00

100.00

100.00

   

II

0.00

100.00

100.00

   

DALI Refacere infrastructură str.Alecu Sihleanu si fundătura, str.Maior G. Șonțu si fundătura, str. Aviatorilor, Aleea Cuza Vodă și fundatura

I

125.00

 

125.00

   

II

125.00

 

125.00

   

DALI Refacere infrastructură străzi, sistematizare verticală str. Gh. Doja, fdt. Ghe. Doja, Legumelor, Plantelor, Vasile Pârvan, Bahne

I

130.00

 

130.00

   

II

130.00

 

130.00

   

DALI Refacere infrastructură străzi, parcări, alei, iluminat, irigații, supraveghere video, canalizații rețele curenți slabi - str. Carpați, str. Constituției, str.Plevnei, str.Mitropolit Varlaam (tronson Bv Unirii și str.Bucegi)

I

200.00

 

200.00

   

II

200.00

 

200.00

   

DALI Refacere infrastructură străzi sistematizare verticală și spații verzi Cart. Mândrești - str. Islaz, str. Eternității, str. Bălți (începând de la intersecția cu str. Islaz), fdt. Făget, str.Mieilor, str.Cărpiniș, str.Nuferilor,Fundături str.Sălcioarei și str.Drumușor

I

100.00

-100.00

0.00

   

II

100.00

-100.00

0.00

   

DALI Refacere infrastructură străzi sistematizare verticală și spații verzi Cart. Mândrești - str. Islaz, str. Eternității, str. Bălți (începând de la intersecția cu str. Izvor), fdt. Făget, str.Mieilor, str.Cărpiniș, str.Nuferilor,Fundături str.Sălcioarei și str.Drumușor

I

0.00

100.00

100.00

   

II

0.00

100.00

100.00

   

DALI Pasaj strada Mărășești peste Magistrala CF 500 Buzău - Mărășești

I

100.00

 

100.00

   

II

100.00

 

100.00

   

Studiu de fezabilitate colectare ape pluviale str.Poligonului

I

35.00

 

35.00

   

II

35.00

 

35.00

   

DALI parcări adiacente str.Panduri și str. 8 Martie cu parcări adiacente

I

65.00

 

65.00

   

II

65.00

 

65.00

   

DALI Refacere infrastructură stradală și parcări adiacente străzilor Maior Gh. Pastia, M. Kogălniceanu, D. Cantemir, Cuza Vodă- PT8

I

40.00

 

40.00

   

II

40.00

 

40.00

   

DALI Refacere infrastructură str. Tănăsescu și str.Tinereții

I

18.80

 

18.80

   

II

18.80

 

18.80

   

DALI str.Cincinat Pavelescu ,str.Nicolae Săveanu  și str. Focșa

I

1.14

 

1.14

   

II

53.50

 

53.50

   

SF Amenajare accese bariera Vrancei zona lotizată

I

15.00

 

15.00

   

II

15.00

 

15.00

   

SF Sistematizare verticală și rețele exterioare str.Măgura 1nr. 123

I

50.00

 

50.00

   

II

50.00

 

50.00

             
             
             
   

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

       
   

Radu Nițu

       
             
       

Contrasemnează,

   
       

Secretarul Municipiului Focșani,

   
       

Eduard Marian Corhană