Hotararea nr. 326 din data 29.08.2018

SCHIMBAREA DENUMIRII TEATRULUI MUNICIPAL FOCȘANI ÎN TEATRUL MUNICIPAL „MAIOR GHEORGHE PASTIA” FOCȘANI

  

ROMÂNIA

JUDETUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCSANI

 

 H O T Ă R Â R E

 

                 Pentru schimbarea denumirii Teatrului Municipal Focșani în

                        Teatrul Municipal „Maior Gheorghe Pastia” Focșani

 

         Consiliul Local al Municipiului Focsani, judetul Vrancea, întrunit în şedinta ordinară;

          - analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, raportul Direcției relatii interne și internaționale, Compartiment presă, relații externe, evenimente culturale și sportive  înregistrat la nr.62554/24.07.2018 prin care s-a propus schimbarea denumirii Teatrului Municipal Focșani în Teatrul Municipal „Maior Gheorghe Pastia” Focșani;

          - văzând adresa nr.279/18.06.2018  a  Teatrului Municipal Focșani;

          - văzând avizul favorabil al Comisiei de buget și administrație și al Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învățământ, sănătate și sport;  

          - în baza avizului nr.4/09.08.2018 al Comisiei de atribuire de denumiri a județului Vrancea, înregistrat la Primăria Municipiului Focșani cu nr.67812/09.08.2018;  

- în baza art.2 lit.d), art.3 alin.(1) și art.5 alin.(1) și (3) din Ordonanța Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;

          -  în baza art. 36 alin.(2) lit. c) si  alin. (5) lit.d) şi în temeiul art. 45 alin. (6)  din Legea nr. 215/2001  privind  administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

         

HOTĂRĂŞTE:

 

        Art. 1. Schimbarea denumirii Teatrului Municipal Focșani în Teatrul Municipal „Maior Gheorghe Pastia” Focșani.

          Art. 2.  Prezenta   hotărâre   va    fi  comunicată  de  către  Serviciul  administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, birourilor, serviciilor şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia  prin Directia economică, Direcția relații interne și internaționale, Serviciul resurse umane, managementul calităţii şi de către Teatrul Municipal „Maior Gheorghe Pastia” Focșani.

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                Radu Nițu 

                                                                                      Contrasemnează,

                                                                SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

Municipiul Focsani, 29 august 2018                        Corhană Eduard Marian

Nr. 326