Hotararea nr. 355 din data 28.09.2018

APROBAREA ALOCĂRII SUMEI DE 51,00 MII LEI COLEGIULUI NAȚIONAL „ALEXANDRU IOAN CUZA” FOCȘANI PENTRU DERULAREA PROIECTULUI „130 DE ANI DE ISTORIE – COLEGIUL AL.I.CUZA”

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA

  CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

 

 

H O T Ă R Â R E

      privind aprobarea alocării sumei de 51,00 mii lei Colegiului Național Al.I.Cuza” Focșani pentru derularea proiectului

”130 DE ANI DE ISTORIE -Colegiul Al.I.Cuza”

 

              Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară,

        Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, prin care se propune aprobarea alocării sumei de 51,00 mii lei Colegiului Național ”Al.I.Cuza” Focșani pentru derularea proiectului ”130 DE ANI DE ISTORIE -Colegiul Al.I.Cuza” şi  raportul comun întocmit de Direcţia economică şi Serviciul corpul de control al primarului- Compartiment învățământ, tineret, înregistrat la nr. 80066/20.09.2018;

  • Văzând avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie publică;

  • Având în vedere adresa nr. 2774/18.09.2018 transmisă de Colegiul Național ”Al.I.Cuza” Focșani şi înregistrată la nr. 79152/18.09.2018;

  • În baza art. 36 alin (1), alin. (2),lit.“b” si “d”, alin (4) lit. “a”, alin (6) lit “a’,pct.5, precum şi în temeiul art. 45 alin. (2) lit „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare,

 


HOTĂRĂŞTE:

 


                Art. 1  (1) Se aprobă alocarea sumei de 51,00 mii lei Colegiului Național ”Al.I.Cuza” Focșani pentru derularea proiectului ”130 DE ANI DE ISTORIE -Colegiul Al.I.Cuza”.

                            (2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi alocată din bugetul propriu al Colegiului Național ”Al.I.Cuza” Focșani, de la capitolul bugetar „Învăţământ” (65.02), subcapitolul bugetar „Învăţământ secundar superior” ( 65.02.04.02), titlul „Bunuri şi servicii” (20), articolul bugetar „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” (20.30.30), sumă care va fi utilizată astfel: 14,40 mii lei pentru tipărire minigrafie colegiu și revista Context, 11,60 mii lei pentru materiale promoționale (diplome, mape personalizate, pixuri inscripționate, plachete aniversare, premii în cupe și mingi baschet, imprimare și plastifiere documente, colaj de imagini, panouri cabină foto și recuzită spectacol) și 25,00 mii lei pentru tricori inscripționate (1000 buc).

 

               Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul  administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor, Colegiului național ”Al.I.Cuza” Focșani şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia Economică și Serviciul corpul de control al primarului- Compartiment învățământ, tineret.

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                   Radu Nițu

                                              

                                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                              SECRETARUL MUNICIPIULUI

                                                                                                                 FOCŞANI

                                                                                                      Eduard Marian Corhană

 

 

 

 

 

 

Municipiul Focşani, 28 septembrie 2018

Nr. 355