Hotararea nr. 483 din data 28.11.2018

CONSTITUIREA CONSILIULUI COMUNITAR CONSULTATIV AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ȘI APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL ACESTUIA

 

 

 
   

 

 

R O M Â N I A

JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCȘANI

 

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea Consiliului comunitar consultativ al municipiului Focşani şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia

 

 

Consiliul local al municipiului Focsani, judetul Vrancea, întrunit în sedintă ordinară;

- văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focșani, raportul serviciului administrație publică locală, agricultură înregistrat la nr. 100749/20.11.2018, prin care se propune constituirea Consiliului comunitar consultativ al municipiului Focşani şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al acestuia,  avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie publică și procesul verbal al Comisiei de numărare al voturilor secret exprimate;

- văzând adresa nr. 12425/14.11.2018 a Direcției de Asistenţă Socială și Medicină Școlară Focşani;

- în conformitate cu prevederile art. 114 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

          - în  baza  art. 36 alin. (2) lit. „d” și alin. (6) lit. a) pct. 2 și în temeiul art. 45 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

          Art. 1. Constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al Municipiului Focşani, în următoarea componenţă:

 • Lefter Aurora – inspector şcolar - Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea;

 • Davideanu Rodica – director Societatea Națională de Cruce Roșie – filiala Vrancea;

 • Bran Adriana – vicepreședinte Asociația Sfântul Stelian, Ocrotitorul Copiilor;

 • Pruteanu Andrei Laurențiu – inspector principal – Poliția municipiului Focșani, Biroul de Ordine Publică;

 • Lazăr Janina Nicoleta – medic specialist epidemiologie – Direcția de Sănătate Publică Vrancea;

 • Dragnia Sorin – preot – Parohia Sf. Ștefan Sud

 • Dragomirică Mihaela – asistent medico-social – Spitalul Județean de Urgență Sf. Pantelimon Focșani;

 • Lupu Cătălina - consilier local.

   

  Art. 2. Aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Comunitar Consultativ al municipiului Focşani, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   

  Art. 3. Abrogarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Focsani nr. 255/2016.

   

  Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură compartimentelor, birourilor, serviciilor, Direcției de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani, persoanelor nominalizate la art.1 și Primarului Municipiului Focșani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Serviciul administratie publică locală, agricultură.

   

   

   

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

  Nedelcu Mihai

   

   

   

   

  Contrasemenază,

  SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI

  Eduard Marian Corhană

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Municipiul Focsani, 28 noiembrie 2018

  Nr. 483

   

ROMÂNIA                                      Anexă la Hotărârea nr. 483/2018

JUDEŢUL VRANCEA

MUNICIPIUL FOCȘANI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

Regulament de organizare şi funcţionare al

Consiliului Comunitar Consultativ

 

Capitolul 1

Cadrul legislativ, constituire, componenţă

 

Art.1. Consiliul Comunitar Consultativ reprezintă o formă organizată şi permanentă de participare a comunităţii locale la soluţionarea la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii, funcţionează conform Legii nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, este organizat la nivelul Municipiului Focșani și funcționează pe lângă Direcţia de Asistență Socială şi Medicină Şcolară Focșani.

          Art. 2. Consiliul Comunitar Consultativ este format din persoane reprezentative şi influente din comunitate, oameni de afaceri, cadre didactice, medici, consilieri locali, poliţişti, reprezentanţi ai unor ONG -uri locale.

Art. 3. Componenţa se stabileşte prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani și se poate modifica în următoarele situații:

a) unul din membri doreşte să se retragă din proprie iniţiativă, prin notificare scrisă depusă la secretariatul tehnic;

b) unul din membri nu a participat la trei întâlniri consecutive;

c) unul din membri a întreprins activităţi incompatibile cu natura şi rolul Consiliului Comunitar Consultativ.

Art.4. Activitatea desfăşurată de membrii Consiliului Comunitar Consultativ va fi cu caracter voluntar.

Art.5.  Mandatul membrilor este de 2 ani.

 

 

Capitolul 2

Atribuţiile Consiliului Comunitar Consultativ

 

          Art.6. Consiliul Comunitar Consultativ are următoarele atribuţii :

a) identifică copiii și familiile care au nevoie de orice formă de sprijin;

b) colaborează cu serviciile publice  și private din comunitate;

c) mediatizează activitatea consiliului comunitar consultativ;

d) analizează cazurile identificate sau cele supuse analizei primarului sau asistentului social;

e) face propuneri primarului sau consiliului local, pentru rezolvarea problemelor sociale care privesc copiii, precum și pentru îmbunătățirea vieții sociale a acestora;

f) soluționează unele cazuri concrete;

g) mediază conflictele intrafamiliale.

 

Capitolul 3

Funcţionarea Consiliului Comunitar Consultativ

 

          Art. 7. (1). Consiliul Comunitar Consultativ se întrunește în ședinte ordinare o dată pe semestru și în ședințe extraordinare, ori de câte ori este nevoie.

                   (2).  Convocarea ședințelor va fi făcută de secretarul Consiliului Comunitar Consultativ la solicitarea președintelui care se alege în prima ședință a acestuia, prin votul majorităţii simple a membrilor.

                   (3). După dezbaterea cazurilor sociale Consiliul Comunitar Consultativ formulează propuneri cu caracter de recomandare prin încheierea unui proces verbal.

                   (4). Activitatea în cadrul ședințelor de lucru este coordonată de un moderator ales pentru fiecare ședință din rândul membrilor Consiliului Comunitar Consultativ.

          Art.8. La ședințele Consiliului Comunitar Consultativ se întocmesc procese verbale redactate de către secretar, procese verbale care vor fi însuşite sub semnătură de către toţi membrii prezenţi.

          Art.9. Activitatea de secretariat este asigurată de un asistent social din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară Focșani.

          Art.10. Raporturile dintre membrii Consiliului Comunitar Consultativ:

- selecţia membrilor Consiliului Comunitar Consultativ se face având în vedere disponibilitatea persoanelor, influenţa acestora asupra membrilor comunităţii precum şi receptivitatea la problematica socială ;

            - Consiliul Comunitar Consultativ acţionează ca o echipă;

            - între membrii Consiliului Comunitar Consultativ sunt relaţii de colaborare;

            - membrii Consiliului Comunitar Consultativ au aceeaşi poziţie în cadrul acestuia;

            - divergenţele de opinii/punctele de vedere contradictorii se manifestă ca atare doar în timpul întâlnirilor de lucru, concluziile şi deciziile Consiliului Comunitar Consultativ odată adoptate prin votul majorităţii sunt însuşite de fiecare membru în parte;

            -discreţia, păstrarea confidenţialităţii informaţiilor cunoscute şi utilizate la un moment dat de membrii consiliului constituie reguli de conduită general acceptate cu prilejul activităţilor desfăşurate.

            Art. 11. Raporturile dintre membrii Consiliului Comunitar Consultativ şi Direcţia de Asistenta Sociala şi Medicină Şcolară Focşani:

            - între membrii Consiliului Comunitar Consultativ şi personalul Direcţiei de Asistenta Socială şi Medicina Şcolară Focsani sunt relaţii de colaborare;

            - întocmirea procesului verbal se face de către asistentul social din cadrul Direcţiei de Asistenta Socială şi Medicină Şcolară Focșani;

            - anchetele sociale pentru cazurile identificate de către membrii consiliului comunitar consultativ sunt efectuate de către personalul Direcţiei de Asistență Socială şi Medicină Şcolară Focşani;

            - prezentarea cazurilor cât şi a documentaţiei solicitate sunt asigurate de către Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară Focșani;

            - membrii consiliului comunitar consultativ identifică şi propun soluţii, cât şi luarea unor măsuri în soluţionarea cazurilor prezentate;

            - la sesizarea consiliului organizează anumite întâlniri cu membrii comunităţii;

            - iniţiază întâlniri ale membrilor consiliului cu alte instituţii locale cum ar fi: şcoală, poliţie, biserică, spital etc.;

            Art.12. Raportul dintre Consiliul Comunitar Consultativ şi autorităţile administraţiei publice locale:

            - Consiliul Comunitar Consultativ este o structură comunitară independentă care sprijină Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară Focşani pentru realizarea activităţii de asistenţă socială şi protecţia copilului;

            - pentru activitatea consiliului, ca şi pentru acceptarea sa de către comunitate este important ca actul administrativ prin care este creat să fie adus la cunoştinţa comunităţii prin toate mijloacele de comunicare ce există la nivelul comunităţii ;

            - Consiliul Comunitar Consultativ nu se substituie autorităţilor locale şi nici Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară Focșani;

            - Consiliul Comunitar Consultativ are relaţii de colaborare cu autorităţile locale precum şi cu Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară Focșani, care au ca obiect de activitate asistenţa socială;

          - Consiliul Comunitar Consultativ recomandă consiliului local/primarului/comisiei pentru protecţia copilului luarea unor măsuri pentru soluţionarea unor cazuri, fie acordarea unor servicii, fie luarea unor măsuri speciale de protecţie.

          Art.13. Raportul dintre Consiliul Comunitar Consultativ şi comunitate:

          - colaborează cu parteneri sociali (agenţi economici, ONG-uri, persoane fizice) în scopul identificării resurselor pentru soluţionarea nevoilor cazurilor gestionate;

- Consiliul Comunitar Consultativ, deşi este creat printr-un act de autoritate, acesta nu creează obligaţii pentru cetăţenii din comunitate;

          - cetăţenii din comunitate trebuie să fie informaţi despre existenţa consiliului şi rolul acestuia;

          - cetăţenii din comunitate pot fi invitaţi la întâlnirile de lucru ale Consiliului Comunitar Consultativ;

- Consiliul Comunitar Consultativ poate doar să recomande cetăţenilor asumarea unor obligaţii;

- Consiliul Comunitar Consultativ, împreună cu Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicină Şcolară Focșani îsi asumă obligaţia de a sfătui şi influenţa familia care beneficiază de sprijin, pentru a creşte capacitatea acesteia de a se ocupa de copii;

- membrii Consiliului Comunitar Consultativ sunt obligaţi să respecte toate drepturile cetăţenilor (adulţi şi copii) cu care vin în contact în această calitate, fără nicio discriminare;

- interesul copilului este principiul şi reperul de bază pentru toate deciziile care privesc copiii. Chiar dacă majoritatea cetăţenilor, potenţiali beneficiari ai intervenţiilor Consiliului Comunitar Consultativ sunt dezavantajaţi social, ei trebuie trataţi cu respect, orice atingere adusă demnităţii persoanei fiind incompatibilă cu calitatea de membru al Consiliului Comunitar Consultativ;

-evitarea marginalizării şi excluderii persoanelor defavorizate, indiferent de problemele specifice ale acestora (sărăcie, dependență de alcool, handicap, boală psihică, substanțe psihotrope etc.), încurajarea toleranţei şi a spiritului de solidaritate între membrii colectivităţii sunt exigenţe/premize de care depinde calitatea intervenţiilor Consiliului Comunitar Consultativ;

- disponibilitatea şi receptivitatea faţă de problemele dificile cu care se confruntă semenii din comunitate sunt calităţi ale membrilor Consiliului Comunitar Consultativ.

 

 

Capitolul 4

Dispoziții finale

 

          Art.14. Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor membrilor Consiliului Comunitar Consultativ, care trebuie să-l cunoască și să-l respecte.

          Art. 15. Acest regulament va putea fi modificat și completat, după caz, prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Focşani.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Nedelcu Mihai

 

 

 

 

Contrasemenază,

SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI

Eduard Marian Corhană