Hotararea nr. 494 din data 12.12.2018

APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 16,30 MP. SITUAT ÎN FOCȘANI, BDUL. UNIRII NR. 16, BL. A2, SC. 1, JUDEȚUL VRANCEA, T. 193, P. 10587 CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, CĂTRE CABINET MEDICAL INDIVIDUAL – DR. MIHAI V. RAMONA

 

 

 
   

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

 AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

HOTĂRÂRE

 

                   privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 16,30 mp situat în Focşani, b-dul Unirii nr.16, bl.A2, sc.1, judeţul Vrancea, T.193, P.10587 ce aparține domeniului privat al Municipiului Focşani, către Cabinet Medical Individual - Dr. Mihai V. Ramona

 

            Consiliul local al Municipiului Focșani, judeţul Vrancea, întrunit în şedință ordinară.

            Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, Cristi Valentin Misăilă, raportul comun al Direcției arhitectului șef-Serviciul autorizări construcții, al Serviciului administrarea domeniului public și privat, publicitate și al Direcţiei economice nr.105633/04.12.2018 prin care se propune  aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 16,30 mp. situat în Focşani, b-dul Unirii nr.16, bl. A2, sc.1 judeţul Vrancea, T.193, P.10587 ce aparţine domeniului privat al Municipiului  Focşani, către Cabinet Medical Individual - Dr. Mihai V. Ramona;

           - văzând avizul favorabil al Comisiei de urbanism şi agricultură şi al Comisiei pentru buget şi administraţie publică;

           - având în vedere cererea doamnei Mihai Ramona titulară a Cabinetului Medical Individual - Dr. Mihai V. Ramona, înregistrată sub nr.95982/06.11.2018 la Primăria Municipiului Focșani, Contractul de concesiune nr.32209/06.05.2008 și Actul adițional nr.3/11.06.2018;

           -   în baza HCL nr. 243/ 2005 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenurilor care fac obiectul contractelor de închiriere (peste 100 mp) şi a contractelor de concesiune, aparţinând domeniului privat al Municipiului Focşani;

           - având în vedere HCL nr.67/ 23.02.2017 prin care a fost însușit raportul de evaluare a terenurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Focşani;

           - conform prevederilor art.36, alin. (1) și (5) lit. (b) și art.123 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

           - în temeiul art.45, alin.(3), din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;            

 

HOTĂRĂŞTE:   

 

 

          Art.1. (1) Se aprobă vânzarea fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 16,30 mp situat în Focşani, b-dul Unirii nr.16, bl. A2, sc.1, judeţul Vrancea, T.193, P.10587 ce aparţine domeniului privat al Municipiului Focşani, identificat în anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre, la preţul de 1760,40 euro (108,00 euro/mp), către Cabinet Medical Individual - Dr. Mihai V. Ramona, având Cod de Înregistrare Fiscală (CIF) 36333030.

 

          (2) Terenul prevazut la alin.(1) face obiectul Contractului de concesiune        nr.32209/06.05.2008 și Actul adițional nr.3/11.06.2018 încheiat între Municipiul Focşani și Cabinet Medical Individual - Dr. Mihai V. Ramona.

 

        (3). Vânzarea se face de către Municipiul Focşani, în calitate de proprietar, actul de vânzare-cumpărare, urmând să fie încheiat în formă autentică.

 

       (4). Actul de vânzare-cumpărare se semnează în numele Municipiului Focşani de către Primar sau de către o persoană împuternicită prin dispoziţie.

 

        (5). Taxele notariale şi cele privind înscrierea terenului în Cartea Funciară se suportă de către beneficiar – cumpărător.

 

         Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administrație publică locală, agricultură, compartimentelor, birourilor, serviciilor şi Primarului Municipiului Focșani, conform legii, care va asigura executarea acesteia, prin  Serviciul administrarea domeniului public și privat, publicitate, Direcția arhitectului șef – Serviciul autorizări -construcții şi Direcţia economică.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Mihai NEDELCU

 

                                          

 

 

 

 

                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                              Secretarul Municipiului Focşani

                                                                                                     Eduard-Marian Corhană

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipiul Focșani, 12 decembrie 2018

Nr. 494