Hotararea nr. 368 din data 28.09.2018

APROBAREA RAPORTULUI CONSULTĂRII ȘI INFORMĂRII PUBLICULUI NR. 50494 DIN 14.06.2018 PRIVIND DOCUMENTAȚIA P.U.Z. ȘI APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL „ATRAGERE TEREN ÎN INTRAVILAN ȘI LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE” – CE SE VA REALIZA ÎN JUDEȚUL VRANCEA, FOCȘANI, EXTRAVILAN, T. 43, P. 189, NR. CAD. 62927 ȘI 62928, PE TERENUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE 21653,0 MP

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

FOCŞANI

 

 

HOTĂRÂRE

 

 

privind aprobarea Raportului Consultării și Informării Publicului nr. 50494 din 14.06.2018 privind documentaţia P.U.Z., şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal «ATRAGERE ÎN INTRAVILAN ȘI LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE» - ce se va realiza în judeţul Vrancea, FOCŞANI, Extravilan, T.43, P.189, nr. cad. 62927, 62928, pe terenul în suprafaţă de 21 653,0  mp.

 

Consiliul local al municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară:

 - analizând Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focșani Cristi Valentin Misăilă, raportul Direcției arhitectului șef - Serviciului strategie și dezvoltare urbană - Compartimentul PUG/PUZ/PUD, înregistrat la nr. 65945/03.08.2018, prin care se propune aprobarea Raportul Consultării și Informării Publicului nr. 50494 din 14.06.2018 privind documentaţia P.U.Z., şi aprobarea Planului Urbanistic Zonal «ATRAGERE IN INTRAVILAN ȘI LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE- ce se va realiza în judeţul Vrancea, FOCŞANI, Extravilan, T.43, P.189, nr. cad. 62927, 62928, pe terenul în suprafaţă de 21 653,0  mp..

- văzând avizul favorabil al Comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism AVIZ nr. 7 din 19.06.2018 și Certificatul de urbanism nr. 836 din 14.07.2017;

-  având în vedere cererea numiților Gavrilescu Ioan și Gavrilescu Liliana, înregistrată la Primăria Municipiului Focșani sub nr. 43872/23.05.2018

-  văzând avizul favorabil al Comisiei de urbanism şi agricultură;

- având în vedere prevederile art. 6) alin. (2) din REGULAMENTUL de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism din municipiul Focşani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 239/2011;

- în conformitate cu prevederile art. 25 alin.(1), art.37 alin.( 1), (1^1)-(1^3) şi art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul,
art.2 alin.2 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului României nr.525/1996, pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

        -  având în vedere prevederile HGR 525 / 1996 art.13 alin. (1) ” Autorizarea executării construcţiilor care, prin dimensiunile şi destinaţia lor, presupun cheltuieli de echipare edilitară ce depăşesc posibilităţile financiare şi tehnice ale administraţiei publice locale ori ale investitorilor interesaţi sau care nu beneficiază de fonduri de la bugetul de stat este interzisă.” şi (2) ” Autorizarea executării construcţiilor poate fi condiţionată de stabilirea, în prealabil, prin contract, a obligaţiei efectuării, în parte sau total, a lucrărilor de echipare edilitară aferente, de către investitorii interesaţi.”, art. 27 alin. (2) lit.a) şi b) ”de la dispoziţiile alineatului precedent se poate deroga, cu avizul organelor administraţiei publice locale, pentru locuinţe individuale, în următoarele condiţii:

    a) realizarea de soluţii de echipare în sistem individual care să respecte normele sanitare şi de protecţie a mediului;

    b) beneficiarul se obligă să racordeze construcţia, potrivit regulilor impuse de consiliul local, la reţeaua centralizată publică, atunci când aceasta se va realiza.” şi alin. (3)” Pentru celelalte categorii de construcţii se poate deroga de la prevederile alin. (1) cu avizul organelor administraţiei publice competente, dacă beneficiarul se obligă să prelungească reţeaua existentă, atunci când aceasta are capacitatea necesară, sau se obligă fie să mărească capacitatea reţelelor publice existente, fie să construiască noi reţele.” , art. 28 alin. (1)” Extinderile de reţele sau măririle de capacitate a reţelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parţial sau în întregime, după caz, în condiţiile contractelor încheiate cu consiliile locale.” şi (2)” Lucrările de racordare şi de branşare la reţeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar.”, respectiv capitolul II, alin. (5.3) din R.L.U. aferent P.U.G.-ului municipiului Focşani.

        -  în baza art. 36 alin (1) şi (2) lit. (c), alin (5) lit. (c)  art. 127  în temeiul art. 45 alin.(2), lit. e din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată.

 

 

HOTĂRĂŞTE :

 

 

Art. 1. Se aprobă Raportul Consultării și Informării Publicului nr. 50494 din 14.06.2018 privind documentaţia P.U.Z., conform  anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal «ATRAGERE IN INTRAVILAN ȘI LOTIZARE ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINȚE» - ce se va realiza în judeţul Vrancea, FOCŞANI, Extravilan, T.43, P.189, nr. cad. 62928, 62927, pe terenul în suprafaţă de 21 653,0 mp conform  anexelor nr. 2 (REGULAMENT LOCAL DE URBANISM) și nr. 3 (REGLEMENTĂRI) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi având durata de valabilitate de 5 ani de la data prezentei hotărâri.

           Art. 3. La momentul efectuării dezmembrării topografice, beneficiarii Planului Urbanistic Zonal sunt obligați să înscrie în cartea funciară suprafețele de teren cu destinația de “drum” ce se alocă pentru corecția sau trasarea străzilor propuse.

Art. 4. Suprafețele de teren cu destinația de “drum” vor putea fi cedate domeniului public al Municipiului Focșani numai după prezentarea proceselor verbale de receptie la terminarea lucrărilor de realizare a îmbrăcămintei rutiere din asfalt, a rețelei de preluare și evacuare ape pluviale și de echipare tehnico-edilitară, conform art.13 alin. (1) şi (2), art. 27 alin. (2) lit.a) şi b) şi alin. (3), art. 28 alin. (1) şi (2) din HGR 525 / 1996, respectiv capitolul II, alin. (5.3) din R.L.U. aferent P.U.G.-ului municipiului Focşani.

           Art. 5. Beneficiarii prezentului P.U.Z. se obligă să informeze pe eventualii cumpărători ai parcelelor individuale din prezenta lotizare, în mod autentic, asupra respectării prevederilor cuprinse în art. 4 din prezenta hotărâre.

          Art. 6. După aprobarea prezentei hotarari în vederea efectuării modificărilor în evidenţele cadastrale, Primarul Municipiului Focșani va intreprinde toate diligentele pentru notarea in Cartea Funciara a conditiilor prevăzute la art. 3, 4 si 5 din prezenta hotărâre.

Art. 7. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală și agricultură, numiților GAVRILESCU IOAN ȘI GAVRILESCU LILIANA, Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – Vrancea, compartimentelor, birourilor, serviciilor şi Primarului municipiului Focşani, care va asigura executarea acesteia prin Direcția arhitectului șef.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Radu NIȚU

 

 

 

 

                                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                              Secretarul Municipiului Focşani

                                                                                                  Eduard Marian CORHANĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipiul Focşani, 28 septembrie 2018

Nr. 368