Hotararea nr. 509 din data 12.12.2018

APROBAREA TARIFELOR PENTRU ACTIVITATEA DE DESZĂPEZIRE ÎN MUNICIPIUL FOCȘANI

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea tarifelor pentru activitatea de deszăpezire

în Municipiul Focşani

 

        Consiliul Local al Muncipiului Focşani , judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară,

       -analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, prin care se propune aprobarea tarifelor pentru activitatea de deszăpezire în Municipiul Focşani, raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 106878/06.12.2018;

        -văzând avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie publică și amendamentul consilierilor locali;

        -având în vedere adresa nr.371/06.12.2018 transmisă de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a localităților Focșani și Golești înregistrată la nr. 106730/06.12.2018;

        - în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (1) lit. l) din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 7, 8, 13 și 15 din Ordinul ANRSC nr.109/2007 privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;

        - în baza art.36 alin (1) si ( 2 ) lit “d”, alin (6) lit “a”, pct.14, alin (9) precum şi în temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

               Art. 1 Se aprobă tarifele pentru activitatea de deszăpezire în Municipiul Focşani, conform anexei la prezenta hotărâre.     

 

               Art. 2 Cu data prezentei, se abrogă H.C.L. nr.  21/23.01.2018.  

 

               Art. 3 Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani va deconta contravaloarea prestărilor de servicii privind deszăpezirea pe bază de grafic GPS, excepție făcând utilajele care din punct de vedere tehnic nu pot fi dotate în acest sens, dar nu mai mult de 5 utilaje.

                  

                Art. 4 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură compartimentelor, serviciilor, CUP SALUBRITATE S.A. Focşani şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia economică și Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani.

      

 

 

 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                     Nedelcu Mihai

                                                        

 

 

 

 

                                                                               CONTRASEMNEAZĂ:      

                        SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI

               Eduard Marian Corhană

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipiul Focşani, 12 decembrie 2018                                      

Nr. 509  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

           ROMÂNIA                                                                             Anexa

 JUDEŢUL VRANCEA                                                                   la hotărârea nr. 509/2018

MUNICIPIUL  FOCŞANI

  CONSILIUL LOCAL

                                                                            

TARIFELE

pentru activitatea de de deszăpezire în Municipiul Focșani

           

Nr crt.

Denumirea serviciului / activitatii

U.M.

Tarif fara TVA

Tarif cu TVA

1

Servicii de deszapezire manuala, carosabil, trotuare, zi

Lei/ora

18.80

22.37

2

Servicii de deszapezire manuala, carosabil, trotuare, zi, sarbatori

Lei/ora

21.57

25.67

3

Servicii de deszapezire manuala, carosabil, trotuare, noapte

Lei/ora

22.01

26.19

4

Servicii de deszapezire manuala, carosabil, trotuare, noapte, sarbatori

Lei/ora

24.79

29.50

5

Imprastiat manual material antiderapant -sare si nisip, carosabil, zi

Lei/ora

335.79

399.58

6

Imprastiat manual material antiderapant -sare si nisip, carosabil, sarbatori

Lei/ora

343.95

409.30

7

Imprastiat manual material antiderapant -sare si nisip, carosabil, noapte

Lei/ora

346.72

412.59

8

Imprastiat manual material antiderapant -sare si nisip, noapte, sarbatori

Lei/ora

355.09

422.55

9

Deszapezit cu freza de zapada Parang 604, carosabil, trotuare, zi

Lei/ora

25.48

30.32

10

Deszapezit cu freza de zapada Parang 604, carosabil, trotuare, sarbatori

Lei/ora

27.75

33.02

11

Deszapezit cu freza de zapada Parang 604, carosabil, trotuare, noapte

Lei/ora

28.28

33.66

12

Deszapezit cu freza de zapada Parang 604, carosabil, trotuare,noapte, sarbatori

Lei/ora

32.09

38.18

13

Utilaje transport si imprastiat material antiderapant, zi

Lei/ora

83.96

99.91

14

Imprastiere mecanizata amestec nisip si sare, zi

Lei/ora

270.13

321.46

15

Pluguit zapada, carosabil, zi

Lei/ora

116.92

139.13

16

Deszapezit cu lama si sararita, amestec de sare si nisip, carosabil, zi

Lei/ora

283.93

337.88

17

Incarcat mecanizat zapada si gheata – utilaj mic, tip Bobcat, zi

Lei/ora

101.95

121.32

18

Incarcat mecanizat zapada si gheata - utilaj mare, tip Vola, zi

Lei/ora

136.01

161.86

19

Transportat zapada si gheata, zi

Lei/ora

130.54

155.34

20

Utilaje transport si imprastiat material antiderapant, zi, sarbatori

Lei/ora

85.67

101.95

21

Imprastiere mecanizata amestec nisip si sare, carosabil,sarbatori

Lei/ora

272.85

324.70

22

Pluguit zapada, sarbatori

Lei/ora

119.65

142.38

23

Deszapezit cu lama si sararita, amestec de sare si nisip, carosabil, zi, sarbatori

Lei/ora

286.66

341.12

24

Incarcat mecanizat zapada si gheata – utilaj mic, tip Bobcat, sarbatori

Lei/ora

104.67

124.56

25

Incarcat mecanizat zapada si gheata - utilaj mare, tip Vola, sarbatori

Lei/ora

138.74

165.10

26

Transportat zapada si gheata, sarbatori

Lei/ora

133.26

158.58

27

Utilaje transport si imprastiat material antiderapant, noapte

Lei/ora

86.21

102.59

28

Imprastiere mecanizata amestec nisip si sare, carosabil, noapte

Lei/ora

274.77

326.98

29

Pluguit zapada, noapte

Lei/ora

121.56

144.66

30

Deszapezit cu lama si sararita, amestec de sare si nisip, carosabil, noapte

Lei/ora

288.57

343.40

31

Incarcat mecanizat zapada si gheata – utilaj mic, tip Bobcat, noapte

Lei/ora

106.59

126.84

32

Incarcat mecanizat zapada si gheata - utilaj mare, tip Vola, noapte

Lei/ora

140.65

167.38

33

Transportat zapada si gheata, noapte

Lei/ora

135.18

160.86

34

Utilaje transport si imprastiat material antiderapant, noapte, sarbatori

Lei/ora

87.92

104.62

35

Imprastiere mecanizata amestec nisip si sare, noapte, carosabil, sarbatori

Lei/ora

277.70

330.46

36

Pluguit zapada, noapte, sarbatori

Lei/ora

124.49

148.15

37

Deszapezit cu lama si sararita, amestec de sare si nisip, noapte, sarbatori

Lei/ora

291.50

346.88

38

Incarcat mecanizat zapada si gheata – utilaj mic, tip Bobcat, noapte, sarbatori

Lei/ora

109.52

130,32

39

Incarcat mecanizat zapada si gheata - utilaj mare, tip Vola, noapte, sarbatori

Lei/ora

143.58

170.86

40

Transportat zapada si gheata, noapte, sarbatori

Lei/ora

138.11

164.35

41

Topit zapada, zi

Lei/ora

512.64

610.04

42

Personal, mașini și utilaje în așteptare, pe timp de zi

Lei/ora

23.01

27.38

43

Personal, mașini și utilaje în așteptare, pe timp de zi, sarbatori

Lei/ora

25.81

30.72

44

Personal, mașini și utilaje în așteptare, pe timp de noapte

Lei/ora

28.18

33.53

45

Personal, mașini și utilaje în așteptare, pe timp de noapte, sarbatori

Lei/ora

31.01

36.90

46

Solutie de clorura de calciu 30%

Lei/tonă

520.67

619.60

47

Sare industriala pentru deszapezire

Lei/tonă

286.90

341.41

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Nedelcu Mihai

                                                                                        

                                                                                         Contrasemnează,

                                                                              Secretarul Municipiului Focsani

                                                                                    Eduard Marian Corhana