Hotararea nr. 514 din data 12.12.2018

ALOCAREA SUMEI DE 1,50 MII LEI COLEGIULUI TEHNIC ”GH.ASACHI” FOCȘANI PENTRU ORGANIZAREA FESTIVALULUI CONCURS ”GASTROFEST” ÎN LUNA DECEMBRIE 2018

ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA

  CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

 

 

H O T Ă R Â R E

      privind aprobarea alocării sumei de 1,50 mii lei Colegiului Tehnic ”Gh.Asachi” Focșani pentru organizarea Festivalului concurs ”GASTROFEST”

în luna decembrie 2018

 

              Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară,

        Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, prin care se propune aprobarea alocării sumei de 1,50 mii lei Colegiului Tehnic ”Gh.Asachi” Focșani pentru organizarea Festivalului concurs ”GASTROFEST” în luna decembrie 2018 şi  raportul comun întocmit de Direcţia economică şi Serviciul corpul de control al primarului- Compartiment învățământ, tineret, înregistrat la nr. 107963/11.12.2018;

  • Văzând avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie publică;

  • Având în vedere adresa nr. 3947/10.12.2018 transmisă de Colegiului Tehnic ”Gh.Asachi” Focșani şi înregistrată la nr. 107789/10.12.2018;

  • În baza art. 36 alin (1), alin. (2),lit.“b” si “d”, alin (4) lit. “a”, alin (6) lit “a’,pct.5, precum şi în temeiul art. 45 alin. (2) lit „a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare,

 


HOTĂRĂŞTE:

 


                Art. 1  (1) Se aprobă alocarea sumei de 1,50 mii lei Colegiului Tehnic ”Gh.Asachi” Focșani pentru organizarea Festivalului concurs ”GASTROFEST” în luna decembrie 2018.

 

                              (2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi alocată din bugetul propriu al Colegiului Tehnic ”Gh.Asachi” Focșani, de la capitolul bugetar „Învăţământ” (65.02), subcapitolul bugetar „Învăţământ secundar superior” ( 65.02.04.02), titlul „Bunuri şi servicii” (20), articolul bugetar „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” (20.30.30), sumă care va fi utilizată pentru acordare premii și diplome.

 

 

 

               Art. 2 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul  administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor, Colegiul Tehnic ”Gh.Asachi” Focșani şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia Economică și Serviciul corpul de control al primarului- Compartiment învățământ, tineret.

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                   Nedelcu Mihai

                                              

                                                                                                        CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                              SECRETARUL MUNICIPIULUI

                                                                                                                 FOCŞANI

                                                                                                      Eduard Marian Corhană

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipiul Focşani, 12 decembrie 2018

Nr. 514