Hotararea nr. 471 din data 28.11.2018

APROBAREA ASIGURĂRII FINANȚĂRII DIN BUGETUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI A CONTRAVALORII TRANSPORTULUI ELEVILOR ORGANIZAT PRIN CURSE REGULATE SPECIALE LA ȘI DE LA INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIU

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

 

 

               

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea asigurării finanțării din bugetul local al Municipiului Focșani a contravalorii transportului elevilor organizat prin curse regulate speciale la și de la instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din municipiu

 

 

 

 

         Consiliul local al Muncipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit in sedinţă ordinară,

         - analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, prin care se propune aprobarea asigurării finanțării din bugetul local al Municipiului Focșani a contravalorii transportului elevilor organizat prin curse regulate speciale la și de la instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din municipiu şi  raportul intocmit de Direcţia economică, înregistrat la nr. 101765/21.11.2018;

          - văzând avizul favorabil al Comisiei pentru buget şi administraţie publică;

          - având în vedere prevederile art. 84 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și art. 5 din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările și completările ulterioare,

          - in baza art.36 alin (1) si alin (2) lit. „d”, alin (6) lit „a”, pct.1 și 2 ,  precum si in temeiul art . 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata in 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

                Art. 1 Se aprobă asigurarea finanțării din bugetul local al Municipiului Focșani, prin Direcția de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani, a contravalorii transportului elevilor organizat prin curse regulate speciale la și de la instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din municipiu.

 

                Art. 2 Direcția de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani, în calitate de serviciu public local specializat, va asigura monitorizarea și finanțarea transportului elevilor prin curse regulate speciale în baza unor contracte încheiate cu operatori de transport licențiați, în limita prevederilor bugetare anuale aprobate cu această destinație în bugetul propriu al acestei instituții.

 

 

 

                Art. 3 Prezenta hotărâre va fi comunicata de către Serviciul administraţie publică locală,  agricultură, compartimentelor, serviciilor, Direcției de Asistență Socială și Medicină Școlară Focșani şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia economică.

   

 

 

 

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA,

                 Nedelcu Mihai                                                                         

 

 

 

 

 

 

                                            CONTRASEMNEAZA:

                                                           SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCSANI

                                                                          Eduard Marian Corhana

 

 

 

 

 

Municipiul Focşani, 28 noiembrie 2018                                                     

Nr. 471