Hotararea nr. 472 din data 28.11.2018

ELIBERAREA LICENȚELOR DE TRASEU PENTRU EFECTUAREA TRANSPORTULUI PUBLIC DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE SPECIALE OPERATORULUI DE TRANSPORT TRANSPORT PUBLIC SA

ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

  AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind eliberarea licenţelor de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport “TRANSPORT PUBLIC S.A.”

 

 

Consiliul Local al Municipiului Focşani, judetul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară:

          -   văzând proiectul de hotărâre iniţiat de dl. Primar Cristi Valentin Misăilă;

    - analizând raportul raportul Compartimentului transport urban, înregistrat la                   nr. 101607/19.11.2018 prin care se propune iniţierea unui proiect de hotărâre privind eliberarea licenţelor de traseu  pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale operatorului de transport “Transport Public S.A.” și avizul comisiei de buget și administrație publică;

  • ţinând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Focşani pentru înfiintarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale şi aprobarea Regulamentului de organizare şi executare a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale;

            -   având în vedere solicitarea societății “Transport Public” S.A înregistrată la Primăria Municipiului Focşani cu nr. 101527/20.11.2018;

-  conform prevederilor Legii nr. 92 /2007 Legea serviciilor de transport public local, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul Ministrului Internelor și Reformei Administrative                          nr. 353/2007;

       - în baza art. 36 alin. (1) şi alin. (9) și art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

 

Art.1. Se aprobă eliberarea licenţei de traseu pentru cursa regulată specială efectuată de către operatorul de transport “TRANSPORT PUBLIC” S.A. pentru transportul elevilor  pe Traseul nr. 1:   Laminorul - Şcoala Gimnazială Ştefan cel Mare - Şcoala Gimnazială Ion Basgan.

 

Art.2. Se aprobă eliberarea licenţei de traseu pentru cursa regulată specială efectuată de către operatorul de transport “TRANSPORT PUBLIC” S.A pentru transportul elevilor pe Traseul nr. 2:   Laminorul - Şcoala Gimnazială Duiliu Zamfirescu - Colegiul Naţional Pedagogic Spiru Haret.

 

Art.3. Se aprobă eliberarea licenţei de traseu pentru cursa regulată specială efectuată de către operatorul de transport “TRANSPORT PUBLIC” S.A. pentru transportul elevilor pe Traseul nr. 3: Autogară – Şoseaua Vrancei – str. Viilor –            str. Mărăşeşti -  Şcoala Gimnazială Ion Basgan.

 

Art.4. Se aprobă eliberarea licenţei de traseu pentru cursa regulată specială efectuată de către operatorul de transport TRANSPORT PUBLIC S.A. pentru transportul elevilor pe Traseul nr. 4: Vâlcele – str. Longinescu – Bld. Gării –                str. Republicii – bld. Unirii -  Şcoala Gimnazială Ştefan cel Mare -  str. Republicii - Bld. Unirii – str. Tinereţii - Şcoala Gimnazială Duiliu Zamfirescu – Colegiul Naţional Pedagogic Spiru Haret.

 

Art.5. Eliberarea licenţelor de traseu se va face în maxim 15 zile de la aprobarea prezentei hotărâre, cu respectarea prevederilor legale.

 

Art. 6. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură compartimentelor, birourilor, serviciilor, S.C. Transport Public S.A. Focșani și Primarului Municipiului Focșani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Compartimentul transport urban.

 

    

       

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

            Mihai Nedelcu

                           

CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                                                             

  SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI

                                                                                  Eduard Marian Corhană

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipiul  Focşani, 28.11.2018

Nr. 472