Hotararea nr. 338 din data 29.08.2018

APROBAREA SCHIMBĂRII REPARTIȚIEI PENTRU FAMILIA BACIU NICUȘOR DIN IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI, STR. REVOLUȚIEI NR. 16, BL. C2, AP. 1 (TRONSON II) ÎN IMOBILUL SITUAT ÎN FOCȘANI, STR. REVOLUȚIEI NR. 17, AP. 28, ÎN CONFORMITATE CU LEGEA LOCUINȚEI NR. 114/1996 REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

 

H O T Ă R Â R E

 

Privind aprobarea schimbării repartiţiei pentru familia Baciu Nicușor din imobilul situat în Focşani, str. Revolutiei nr.16, bl. C2, ap.01 ( tronson II) în imobilul situat în Focşani, str. Revolutiei nr.17, ap.28 în conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

Consiliul Local al Municipiului Focşani, judetul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară:

 

          - Văzând proiectul de hotărâre iniţiat de consilierii locali: Radu Niţu, Lupu Cătălina, Dimitriu Ana Maria, Drumea Alina Ramona şi Filimon Ionuţ, membri ai comisiei sociale constituită la nivelul Consiliului Local al municipiului Focsani;

         - Analizand raportul Serviciului administrarea domeniului public și privat, publicitate, înregistrat la nr. 71001/23.08.2018 privind aprobarea schimbării repartiţiei pentru familia Baciu Nicușor din imobilul situat în Focşani, str. Revolutiei nr.16, bl. C2, ap.01 ( tronson II) în imobilul situat în Focşani, str. Revolutiei nr.17, ap.28 în conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

       - Având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învatamant, sanatate si sport , procesul-verbal din data de 23.08.2018 al comisiei sociale ;

      - În conformitate cu dispoziţiile Anexei nr.1 din  Legea locuinţei nr.114/1996 republicată cu modificarile si completarile ulterioare ;

       - În baza art.36 alin.1, alin.2 lit.(c), alin.5 lit (b), alin.6 pct.(17)  si art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala  republicata, cu modificările şi completările ulterioare.

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

             ART.1  Se aproba schimbarea repartiţiei pentru Baciu Nicușor din imobilul situat în Focşani, str. Revolutiei nr.16, bl. C2, ap.01 ( tronson II) în imobilul situat în Focşani, str. Revolutiei nr.17, ap.28 în conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

            ART.2 În termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri beneficiarul schimbului de repartiţie are obligativitatea prezentării actelor în vederea încheierii contractelui de închiriere la serviciul de specialitate sub sancţiunea anulării de drept a repartiţiei.

 

           ART.3 Se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr.227/30.05.2018 motivat de neprezentarea titularului de repartiție la semnarea contractului de închiriere, în termenul stabilit prin notificarea trimisă.

 

 

            ART4  Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală , agricultura, compartimentelor, birourilor , serviciilor şi Primarului municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Serviciul administrarea domeniului public și privat, publicitate.

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                Radu NIȚU

 

 

                      CONTRASEMNEAZĂ           

     SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCSANI

                                                                       Eduard Marian CORHANĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL FOCŞANI,    29.08.2018 

Nr. 338