Hotararea nr. 445 din data 31.10.2018

APROBAREA SCHIMBĂRII REPARTIȚIEI PENTRU UN NUMĂR DE 4 (PATRU) FAMILII ÎN CONFORMITATE CU LEGEA LOCUINȚEI NR. 114/1996 REPUBLICATĂ ȘI MODIFICATĂ ȘI LEGEA NR. 152/1998 PRIVIND ÎNFIINȚAREA AGENȚIEI NAȚIONALE PENTRU LOCUINȚE, REPUBLICATĂ, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

 

H O T Ă R Â R E

 

 

Privind aprobarea schimbării repartiţiei pentru un numar de 4 (patru) familii în conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996 republicată și modificată şi Legea nr.152/1998 privind înființarea Agentiei Nationale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările și completările ulterioare

 

 

    Consiliul Local al Municipiului Focşani, judetul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară:

 

        - văzând proiectul de hotărâre iniţiat de consilierii locali: Mihai Petruţ, Ungureanu Daniel, Ailincuţei Lauriana, Dimitriu Ana Maria si Buzoi Dan, membri ai Comisiei sociale, constituită la nivelul Consiliului Local al Municipiului Focșani;

       - analizind raportul Serviciului administrarea domeniului public și privat, publicitate, înregistrat la nr. 91169/25.10.2018, privind aprobarea schimbării repartiţiei pentru un numar de 4 (patru) familii în conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996 republicată și modificată şi Legea nr.152/1998 privind înființarea Agentiei Nationale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

      - având în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învăţământ, sănătate şi sport, procesul-verbal din data de 25.10.2018 al comisiei sociale

       - având în vedere cererile nr. nr.53489/25.06.2018, nr.72480/28.08.2018, nr.76444/10.09.2018 și nr.88407/16.10.2018 înregistrate la Primăria Municipiului Focșani;

       - în baza art.36 alin.(1),alin.(9) şi art. 45 alin.(3) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală ,republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

ART.1 Se aproba schimbarea repartiţiei pentru familia Moldoveanu Georgiana, din unitatea locativă situată în str. Bradului nr.5, bl.5, ap.06 în unitatea locativă situată în str. Democrației nr.2, bl.2,ap.05 în conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare şi Legea nr.152/1998 privind inființarea Agentiei Naționale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

ART.2 Se aproba schimbarea repartiţiei pentru familia Neagu George, din unitatea locativă situată în str. Democrației nr.2, bl.2, ap.12 în unitatea locativă situată în str. Democrației nr. 2, bl.2,ap.09, în conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare şi Legea nr.152/1998 privind inființarea Agentiei Naționale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

ART.3 Se aproba repartiţiei pentru familia Constandache Ramona, din unitatea locativă situată în str. Ulmului nr.13, bl.13, ap.02 în unitatea locativă situată în str. Democrației nr. 6, bl.6, ap.09, în conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare şi Legea nr.152/1998 privind inființarea Agentiei Naționale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

ART.4 Se aproba repartiţiei pentru familia Avram Nicoleta Geanina, din unitatea locativă situată în str. Ulmului nr.11, bl.11, ap.14 în unitatea locativă situată în str. Democrației nr. 2, bl.2, ap.10, în conformitate cu Legea locuinţei nr.114/1996 republicată, cu modificările și completările ulterioare şi Legea nr.152/1998 privind inființarea Agentiei Naționale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

  ART.4 În termen de 15 zile de la adoptarea prezentei hotărâri beneficiarii schimbului de repartiţie au obligativitatea prezentării actelor în vederea încheierii  contractului de închiriere la serviciul de specialitate sub sancţiunea anulării de drept  a repartiţiei.

 

         ART.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, birourilor, serviciilor şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Serviciul administrarea domeniului public și privat, publicitate.

 

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                    Mihai NEDELCU                             

 

 

                                                                                                                                         

                                                                    CONTRASEMNEAZĂ                                                                                                                                                                                                                                        

                                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCȘANI

                                                                 Eduard Marian CORHANĂ

 

 

 

 

MUNICIPIUL FOCŞANI, 31.10.2018

Nr. 445