Hotararea nr. 332 din data 29.08.2018

MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 ȘI ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 500/2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCȘANI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

           

 

 
   

 

 

 

ROMÂNIA

JUDETUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCSANI

 

 H O T Ă R Â R E

 

      Pentru  modificarea anexei nr.1 şi anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al

                    Municipiului Focşani  nr. 500/2017 privind aprobarea organigramei,

                    statului de Funcţii şi numărului de personal pentru Direcţia de Dezvoltare

                    Servicii Publice Focşani, cu modificările și completările ulterioare

 

         Consiliul Local al Municipiului Focsani, judetul Vrancea, întrunit în şedinta ordinară;

            - analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, raportul Direcţiei economice - Serviciul resurse umane, managementul calității înregistrat la nr. 71007 /22.08.2018 prin care se propune modificarea anexei nr.1 şi anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului  Focşani  nr. 500/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani, cu modificările și completările ulterioare şi avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie publică;

          - văzând adresa nr. 7487/22.08.2018  a  Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice Focşani;        

 • având în vedere Ordinul nr.171 / 11.05.2018 privind numărul maxim de posturi ce pot fi încadrate în anul 2018, la nivelul unităților administrativ – teritoriale din județul Vrancea, cu excepția celor din cadrul capitolelor bugetare ” Învățământ” și ”Asigurări și asistență socială”, finanțate din bugetele locale, precum și din capitolul bugetar ”Sănătate”, indiferent de sursa de finanțare, emis de Instituția Prefectului – Județul Vrancea;

  - în baza  LEGII-CADRU nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

          -  în baza art. 36 alin.(2) lit. „a” si  alin. (3) lit.”b” şi în temeiul art. 45 alin. (1)  din Legea nr. 215/2001  privind  administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

        Art. 1. Modificarea anexei nr.1 şi anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului  Focşani  nr. 500/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 1. Anexa nr. 1 reprezentând organigrama şi numărul de personal pentru Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani se modifică în sensul că numărul de posturi la Serviciul mecanizare creşte de la 32 la 35. Corespunzător, numărul posturilor de execuție crește de la 236 la 239, iar numărul total de posturi, crește de la 248 la 251.

   (2) Anexa nr. 2 reprezentând Statul de funcţii pentru Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani se modifică în sensul că la Serviciul mecanizare numărul de posturi de șofer I crește de la 26 la 29 posturi. Corespunzător numărul total de posturi crește de la 248 la 251.

  Numerele curente se modifică în mod corespunzător.

            Art. 2.  Prezenta   hotărâre   va    fi  comunicată  de  către  Serviciul  administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, birourilor, serviciilor şi Primarului  Municipiului  Focşani, conform legii, care va  asigura executarea acesteia 

  prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură, Direcţia economică, Serviciul resurse umane, managementul calității și de către Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani.

   

   

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                  Radu Nițu 

   

   

                                                                                  Contrasemnează,

                                                           SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI

                                                                             Corhană Eduard Marian

   

   

  Municipiul Focșani, 29 august 2018

  Nr. 332