Hotararea nr. 467 din data 28.11.2018

MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 511/2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCȘANI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

 

 

ROMÂNIA

JUDETUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCSANI

 

 HOTĂRÂRE

      

Pentru, modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului

             Focşani  nr. 511/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții şi   

             numărului de personal pentru  Primăria Municipiului Focşani, cu modificările și

             completările ulterioare

 

         Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţa ordinară;

      - analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani,  raportul Direcţiei economice – Serviciul resurse umane, managementul calităţii înregistrat la nr.101412/20.11.2018 prin care se propune modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 511/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții şi numărului de personal pentru Primăria Municipiului Focşani, cu modificările și completările ulterioare și avizul favorabil al Comisiei de buget și administrație publică;

- văzând raportul de evaluare a perioadei de stagiu a funcţionarului public debutant înregistrat la nr. 94864/02.11.2018 și rapoartele finale înregistrate la                nr.97699/09.11.2018, nr. 98146/12.11.2018, nr.98147/12.11.2018, nr. 98149/12.11.2018 întocmite de comisiile de examen și referatul nr. 101119/20.11.2018 al Direcției arhitectului șef;

- în temeiul art. 64 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

- în conformitate cu prevederile art. 101 alin. (1), art. 121 alin. (1)  lit. “a” şi alin. (2) lit. “a” şi art. 125 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare;

- în temeiul Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-  în baza art. 36 alin. (2) lit. „a” şi  alin. (3) lit.”b” şi în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001  privind  administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 511/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcții şi numărului de personal, pentru Primăria Municipiului Focşani, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

- transformarea postului ocupat de inspector clasa I gradul profesional debutant care figurează la Compartimentul fond locativ - Serviciul administrarea domeniului public și privat, publicitate la  numărul curent 173, în post de inspector clasa I gradul profesional asistent, urmare a încheierii perioadei de stagiu şi obţinerii calificativului “corespunzător” de către ocupantul postului;

- transformarea postului ocupat de consilier juridic clasa I gradul profesional principal, care figurează la Serviciul juridic, contencios, la numărul curent 28, în post de consilier juridic clasa I gradul profesional superior;

- transformarea postului ocupat de inspector clasa I gradul profesional asistent, care figurează la Biroul urmărire încasare și executare silită - Serviciul de impozite și taxe locale, la numărul curent 64, în post de inspector clasa I gradul profesional principal;

- transformarea postului ocupat de inspector clasa I gradul profesional principal, care figurează la Compartimentul cadastru - Serviciul administrarea domeniului public și privat, publicitate , la numărul curent 179, în post de inspector clasa I gradul profesional superior;

- transformarea postului ocupat de inspector clasa I gradul profesional asistent, care figurează la Compartimentul control servicii publice - Serviciul corp de control al primarului, la numărul curent 186, în post de inspector clasa I gradul profesional principal;

- transformarea postului vacant de inspector clasa I gradul profesional debutant care figurează la Compartiment PUG/PUZ/PUD - Serviciul strategie și dezvoltare urbană - Direcția arhitectului șef la  numărul curent 150, în post de inspector clasa I gradul profesional asistent.

 

          Art. 2.  Prezenta   hotărâre   va    fi  comunicată  de  către   Serviciul  administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, birourilor, serviciilor şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia  prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură, Serviciul resurse umane, managementul calităţii  şi Serviciul buget, contabilitate.

 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                   Nedelcu Mihai                                                        Contrasemnează,

                                                                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI

                                                                                                      FOCȘANI

                                                                                             Eduard Marian Corhană

 

 

Municipiul Focșani, 28 noiembrie 2018

Nr. 467