Hotararea nr. 435 din data 31.10.2018

APROBAREA APARTAMENTĂRII A PT 20 SITUAT ÎN CARTIERUL SUD – ALEEA 1 IUNIE, IDENTIFICAT PRIN T 282, P 11353, AVÂND SUPRAFAȚA CONSTRUITĂ DE 322,00 MP ÎN TREI UNITĂȚI INDIVIDUALE, ÎN VEDEREA REABILITĂRII SPAȚIULUI ÎN CARE VA FUNCȚIONA BIBLIOTECA DE CARTIER CAMPUS, OBIECTIV DE UTILITATE PUBLICĂ, DESTINAT CARTIERULUI SUD DIN MUNICIPIUL FOCȘANI

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

HOTĂRÂRE

 

             privind aprobarea apartamentării a PT 20 situat în Cartierul Sud –Aleea 1 Iunie, identificat prin T 282, P 11353, având suprafața construită de 322,00 mp, în trei unități individuale, în vederea reabilitării spațiului în care va funcționa biblioteca de cartier CAMPUS, obiectiv de utilitate publică, destinat Cartierului Sud din Municipiul Focșani

 

          Consiliul local al Municipiului Focșani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară:

         Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani - Cristi Valentin Misăilă, raportul Serviciului administrarea domeniului public și privat, publicitate înregistrat la nr. 91899/ 25.10.2018 prin care se propune aprobarea  apartamentării a PT 20 situat în Cartierul Sud –Aleea 1 Iunie, identificat prin T 282, P 11353, având suprafața construită de 322,00 mp., în trei unități individuale, în vederea reabilitării spațiului în care va funcționa biblioteca de cartier CAMPUS, obiectiv de utilitate publică, destinat Cartierului Sud din Municipiul Focșani ;

        - văzând avizul favorabil al Comisiei de urbanism şi agricultură și amendamentul Consilierului Local domnul Tănase Neculai;

        - văzând HCL nr. 301/ 29.10.2015 a fost aprobată darea în administrare către Biblioteca Județeană “ Duiliu Zamfirescu” Vrancea, a spațiului cu suprafață utilă de 163, 10 mp. din incinta Punctului Termic nr. 20 – Sud, ce aparține domeniului public al Municipiului Focșani, în vederea amenajării unei Biblioteci de cartier ;

          - având în vedere HCL nr. 257/ 22.06.2018 prin s-a aprobat inițierea apartamentării a PT 20 situat în Cartierul Sud –Aleea 1 Iunie, identificat prin T 282, P 11353, având suprafața construită de 322,00 mp, în trei unități individuale, în vederea reabilitării spațiului în care va funcționa biblioteca de cartier CAMPUS, obiectiv de utilitate publică, destinat Cartierului Sud din Municipiul Focșani ;

         -  în baza art. 36, alin.(1) şi (9),  al art. 45, alin.(3) și al art. 123 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE :               

 

          Art. 1. Se aprobă apartamentarea PT 20 situat în Cartierul Sud –Aleea 1 Iunie, identificat prin T 282, P 11353, având suprafața construită de 322,00 mp, în trei unități individuale, în vederea reabilitării spațiului în care va funcționa biblioteca de cartier CAMPUS, obiectiv de utilitate publică, destinat Cartierului Sud din Municipiul Focșani, după cum urmează :

            -   63970-C1-U1 având suprafața utilă de 43,93 mp., conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre ;

        -   63970-C1-U2 având suprafața utilă de 163,17 mp., conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre ;

        -   63970-C1-U3 având suprafața utilă de 70,64 mp., conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

 

 Art. 2. Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Focșani în domeniul Public al Județului Vrancea a unității individuale 63970-C1-U2 având suprafața utilă de 163,17 mp. în vederea înființării Bibliotecii de cartier CAMPUS, obiectiv de utilitate publică, destinat Cartierului Sud din Municipiul Focșani. În cazul în care spațiul își va schimba destinația pentru care a fost trecut în domeniul public al Județului Vrancea, acesta va trece în domeniul public al Municipiului Focșani.

 

 Art. 3.  Se aprobă atribuirea unui drept de folosiță gratuită asupra terenului în suprafață de 163,17 mp. aferentă unității individuale 63970-C1-U2 pe perioada existenței construcției.

 

           Art. 4. Împuternicirea Primarului Municipiului Focșani în vederea semnării protocolului de predare- primire.

 

           Art. 5.  Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, birourilor, serviciilor și Primarului Municipiului Focşani, care va asigura executarea acesteia prin Serviciului administrarea domeniului public și privat, publicitate.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Mihai NEDELCU

 

 

 

 

                                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                              Secretarul Municipiului Focşani

                                                                                                   Eduard Marian CORHANĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipiul Focşani, 31 octombrie 2018

Nr.    435