Hotararea nr. 510 din data 12.12.2018

STABILIREA NIVELURILOR PENTRU VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE ȘI ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ȘI AMENZILOR APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2019

                                                              

           

 

 
   

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

H O T Ă R Â R E

 

privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora,  precum şi amenzilor aplicabile în anul fiscal 2019

 

                    Consiliul local al municipiului Focșani, județul Vrancea, întrunit în ședință ordinară

 • < >stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora,  precum şi amenzilor aplicabile în anul fiscal 2019 ;

  având în vedere avizul favorabil al comisiei de buget și administrație publică, precum și amendamentele formulate de consileirii locali ;

 

        In conformitate cu prevederile :

 

 1. art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția României, republicată;

 2. articolul 4 și articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

 3. art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

 4. art. 20 și 28 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;

 5. Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administrația publică, republicată;

 6. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor cu modificările și completările ulterioare ;

 7. art. 5 alin. (1) lit. a) și alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 și art. 761 alin. (2) și (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 8. art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum și pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

 9. art. 42, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu art. 6 alin.(1) lit.k), art. 26, alin. (1), lit. b), din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților cu modificările și completările ulterioare, ale prevederilor art. 484, alin. 2 si alin. 3 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare ;

 10. Hotararea Guvernului nr. 1 din 06 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal , Titlul IX

 11. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare;

 12. art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;

 13. Ordonanței Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările și completările ulterioare;

 14. art. 5 din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 15. art. 6, alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 16. Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, ministrului finanțelor publice și președintelui Institutul Național de Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015;

 17. Hotărârii Consiliului Local nr. 77/2016 privind aprobarea Nomenclaturii stradale la nivelul Municipiului Focsani;

 18. Hotărârii Consiliului Local nr. 516/2016 privind stabilirea zonelor la nivelul Municipiului Focsani respectiv pe fiecare dintre localitățile componente, modificată prin Hotărârea Consiliului local nr. 28/2017;

 19. în baza articolului 36, alin. (1) si (2), lit. “b”, alin. (4), lit.”c”, precum si în temeiul art. 45 alin. (2), lit. “c” din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare ;

 

 

HOTĂRĂȘTE  :

 

Art. 1. (1) Se stabilesc nivelurile pentru valorile impozabile, impozitelor şi taxelor locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzilor aplicabile în anul fiscal 2019, conform punctului I din anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

      (2) Tabloul cuprinzând cotele, valorile  impozabile, nivelurile impozitelor si taxelor   locale,  taxele speciale si amenzile care se stabilesc, se actualizează sau se ajustează, după caz, de către Consiliul Local al Municipiului Focsani, sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) În conformitate cu prevederile art. 491 alin. (1) și (2) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare pentru anul 2019 impozitele și taxele locale care constau intr-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează cu 1,3% reprezentând  rata inflatiei  aferentă anului 2017.

 

 

 

            Art. 2. (1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0.1 % asupra valorii impozabile a clădirii.

            (3)    Cota  se aplică asupra valorii impozabile a clădirii, care se determină prin înmultirea suprafeței construite a clădirii exprimată in metri pătrati  cu valoarea impozabila (poz. art.457 alin.2) din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, şi ajustata prin aplicarea  unui coeficient de corecţie pe zone, care pentru Municipiul Focşani, localitate de rangul II, este de 2,40 zona A, 2,30  zona B, 2,20 zona C şi  2,10 zona D,

 

             (4)    In cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii, se identifică valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare.

             (5)  Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele  scărilor şi teraselor neacoperite.

 

             (6) Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.

 

            (7)   În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul de corecţie se reduce cu 0,10.

 

            (8)   Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum     urmează:

a) cu 50%,pentru cladirea care are o vechime de peste 100 de ani de la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinta;

b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime  cuprinsa intre 50 de ani si 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani   inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

 

    (9)   În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de   vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată  recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.

 

            Art. 3  (1)  Impozitul si taxa  pe clădirile nerezidentiale ale persoanelor fizice se calculează prin aplicarea unei cotei de impozitare  de 0.5 %  asupra valorii impozabile . 

            (2)  Valoarea impozabilă în cazul clădirilor nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice poate fi următoarea:

    - valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă, depus la organul fiscal pana la primul termen de plata  din anul de referinta;

    - valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

    - valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

            (3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

            (4)  În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), si (2) impozitul se calculează prin aplicarea unei  cote de 2% asupra valorii impozabile determinate  pentru clădirile rezidențiale.

 

            Art.  4. (1)  Impozitul  si taxa pe clădirile  mixte  proprietatea persoanelor fizice , se calculeaza prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial  cu impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial.

 

            (2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform regulilor stabilite pentru clădirile rezidențiale.

            (3) Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:

            În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nici o activitate economică, impozitul se calculează conform regulilor stabilite pentru clădirile rezidențiale .

            În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform regulilor stabilite pentru clădirile nerezidențiale.

             În cazul clădirilor proprietatea persoanelor  fizice, utilizate mixt, dar din contractul de închiriere/comodat nu rezultă suprafetele utilizate rezidential si/sau nerezidential, se aplică regula plătitorului de utilităti astfel:  în cazul in care in cladire se desfăsoară o activitate economică declarată, se aplică prevederile art. 459 (3) din codul fiscal, respectiv impozitarea pe baza declarației contribuabilului privitoare la cine deduce si cine plăteste cheltuielile cu utilitățile si se va stabilii  impozitarea cladirii ca rezidențială sau nerezidențială .

            Dacă în contractul de închiriere/comodat sau din orice alta sursa de proveniență a acestei informatii se stabileste suprafața corespunzătoare utilizarii rezidențiale si/sau nerezidențiale, impozitarea se face in regim mixt, stabilindu-se impozit in functie de suprafata si modul de utilizare.

            Valoarea impozabilă  a unei clădiri cu utilizare mixtă se determină  de către evaluatori în conformitate cu prevederile normelor de evaluare pe baza datelor privind suprafețele care pot proveni din documentatia cadastrală , din declarația  pe propria răspundere a contribuabililui sau orice alta sursa de informare.

             La stabilirea modului de impozitare pentru  clădirile cu utilizare mixtă se vor avea in vedere prevederile punctelor 44,45 si 46 din Hotărârea Guvernului nr. 1 din anul 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a Legii nr. 227/2015.

            Nedepunerea declaratiilor si a rapoartelor de evaluare intocmite de  un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii pana la primul termen de plata va conduce la impozitarea cladirilor functie de situatia la data de 01 ianuarie a anului fiscal de referinta, valoarea nou va fi luata in considerare de la data de 01 ianuare a anului fiscal urmator.

 

 

 

            Art. 5  (1)  Impozitul  si taxa pe clădirile rezidentiale ale persoanelor juridice se calculează  prin aplicarea  unei cotei de impozitare de 0.2 %, asupra valorii impozabile a clădirii la care se aplica o cota aditionala de 50% in conformitate cu prevederile art.489 aliniatul 1 din Legea 227/2015 Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

            (2) Impozitul  si taxa pe clădirile nerezidentiale ale persoanelor juridice se calculează  prin aplicarea unei cotei de impozitare de 1,3  % , asupra valorii impozabile a clădirii.

            (3) Valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la data de 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:

    a)  ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;

    b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării depus la organul fiscal pana la primul termen de plata din anul de referinta.;

    c)  valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior anului de referinta;

    d)  valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;

    e)  în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

     f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz

            (4) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării si depus la organul fiscal pana la primul termen de plata din anul de referinta. Prevederea nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului.

            (5) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%. Fac excepţie clădirile care au fost amortizate integral, în cazul cărora cota impozitului pe clădiri este de 1.3%

            (6) În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită de 0.2% plus cota aditionala de 50% sau de 1.3%,dupa caz,va fi datorată de proprietarul clădirii

            (7)  În conformitate cu Ordinul 1802/2014 clădirile din patrimoniul unei persoane juridice se reevalueaza simultan (toata grupa) pentru a se evita reevaluarea selectiva si raportarea in situatiile financiare anuale a unor valori care sunt o combinatie de costuri si valori calculate la date diferite. Astfel, dacă o clădire este reevaluată, toate celelalte clădiri aparţinând aceluiasi agent economic trebuie reevaluate, in caz contrar, reevaluarea respectivă nu va fi operată in baza de date

            (8)  Pentru persoanele juridice la care prin reevaluare valoarea de impozitare a unei clădiri se reduce cu mai mult de 20% se stabilește cota de impozitare de 1,3%,  la care se aplică o cotă adițională de 50%( doar pentru acea clădire).

 

            Art. 6  Impozitul  si taxa pe clădirile  mixte  proprietatea persoanelor juridice, se calculează   prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform regulilor stabilite pentru calculul impozitului aferent clădirilor rezidențiale detinute de persoanele juridice, cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform regulilor stabilite pentru calculul impozitului aferent clădirilor nerezidențiale detinute de persoanele juridice.

            Persoanele juridice au obligatia să depună  declaratii privind clădirile pe care le detin in proprietate până primul termen de plata din anul de referinta  cu valoarea impozabilă si destinația clădirilor care să rezulte din rapoarte de evaluare întocmite de evaluatori autorizati, altfel clădirile vor fi impozitate ca nerezidentiale cu cotele aferente, funcție de data ultimei evaluări.

            Nedepunerea declaratiilor si a rapoartelor de evaluare intocmite de  un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii pana la primul termen de plata va conduce la impozitarea cladirilor functie de situatia lor la data de 01 ianuarie a anului fiscal de referinta, valoarea nou va fi luata in considerare de la data de 01 ianuare a anului fiscal urmator.

 

            Art.  7   Impozitul pentru clădirile aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice cu caracter sezonier,pe durata de cel mult 6 luni in cursul unui an calendaristic,  se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este indeplinită această condiție .

 

            Art. 8  (1)  Orice persoană care are în proprietate un teren situat în România datorează pentru acesta un impozit anual, exceptând cazul în care codul fiscal si hotărârea de stabilire a impozitelor locale nu prevede altfel.

            (2) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativteritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare, în folosinţă, ori superficie după caz, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, în condiţii similare impozitului pe teren.

            (3)  Taxa pe teren se plăteşte proporţional cu perioada pentru care este constituit dreptul de concesionare, închiriere, administrare ori folosinţă. Pe perioada în care pentru un teren se plăteşte taxa pe teren, nu se datorează impozitul pe teren.

            (4)  În cazul terenului care este deţinut în comun de două sau mai multe persoane, fiecare proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. În cazul în care nu se pot stabili părţile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egală din impozitul pentru terenul respectiv

            (5)  Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local .

 

            (6)  In cazul condominiilor, stabilirea suprafetei de teren ocupate de cladiri (apartamente), aferent fiecărui apartament, se calculeaza pe baza datelor din Acordul de asociere/statutul deținut de fiecare Asociatie de proprietari, raportat la suprafata terenului si suprafata utila a apartamentelor.

 

            Art. 9   (1) Impozitul/taxa pe terenurile cu constructii şi terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii,  amplasate in intravilan, se  stabileşte luând în calcul suprafata terenului , rangul localităţii în care este amplasat terenul , zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

 

               (2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare din anexa nr. 1 (poz. art.457 alin.2 ) care face parte integranta din prezenta hotărâre, aferent localitatii de rang II.

 

            Art. 10  (1) Impozitul/Taxa  pe teren in cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de   folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei , exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută in anexa nr. 1 ( la poz. art. 465 alin. 4 ) care face parte integranta din prezenta hotarare,functie de categoria de folosinta, (dupa cum este inregistrata in registrul agricol / cartea funciara) la  care se aplica coeficientul de corectie corespunzător prevăzut , respectiv coeficientul 4 aferent localitatii de rang II .

 

            (2) În cazul contribuabililor persoane juridice pentru terenul amplasat in intravilan ,inregistrat la registrul agricol la alta categorie de folosinta decat cea de terenuri cu  constructii    impozitul/taxa pe teren se calculeaza conform  categoriei de folosinta,  numai daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii

  a)  au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;

  b)  au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal   respectiv, venituri şi  

cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a.

 

             Art. 11  (1)  In cazul unui teren amplasat în extravilan impozitul pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în  ha,  cu   suma  corespunzătoare  prevăzută       in  anexa nr. 1 (la poz.art.465 alin.7) care  face  parte   integrantă  din  prezenta hotarare,  înmulţită  cu  coeficientul  de  corecţie corespunzător   rangului II al Municipiului Focşani, respectiv: 2,40 zona A,  2,30  zona B, 2,20  zona C si    2,10 zona D.

              

 

            (2)  Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei. Procedura de înregistrare şi categoriile de documente conform prevederilor din normele metodologice.

 

            (3)  Pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra terenurilor,  potrivit prevedrilor art 159 alin 5 şi 6 din legea 207/2015 Codul de procedua fiscala, contribuabilii trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligaţiilor fiscale de plată datorate autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează, inclusiv sumele reprezentând amenzi existente în evidenţa organului fiscal. Prevederile de mai sus nu sunt aplicabile în cazul procedurii de executare silită, procedurii insolvenţei şi procedurilor de lichidare.

 

            Art. 12 (1) Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excepţia cazurilor în care în codul fiscal prevede altfel.

            (2) Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativteritoriale unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.

            (3)  În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar.

            (4) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50% conform hotărârii consiliului local.

            (5)  În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

            (6)  Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport.

            (7)  În cazul oricărui autovehicul, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în functie  de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu suma   corespunzătoare prevazuta (la poz.art.470 alin. 2 ) in  anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

            (8)  În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală   autorizată egală  sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma   corespunzătoare prevazuta ( la poz.art.470 alin. 5 ) in  anexa nr. 1 care face parte  integranta   din  prezenta hotarare.

           (9)  În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier,  de transport  de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare  prevazuta ( la   poz art.470 alin. 6 ) in  anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

          (10)  În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o  combinaţie de autovehicule prevăzută la pct 10, taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare prevazuta ( la poz.art.470 alin. 7)  in  anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

          (11)  În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul asupra mijlocului de transport este    egal  cu suma corespunzătoare prevazuta (la  poz.art. 470 alin. 8 ) in  anexa nr. 1 care   face  parte integranta din prezenta hotarare.

          (12) Până la prima înmatriculare/înregistrare în România, în înţelesul prezentului titlu, mijlocul de transport este considerat marfă. După prima înmatriculare/înregistrare, mijlocul de transport, în înţelesul prezentului titlu, nu mai poate fi considerat marfă şi pentru acesta se datorează impozit pe mijloacele de transport.

          (13) Pentru înscreierea/înstrăinarea dreptului de proprietate asupra mijloacelor de transport, potrivit prevederilor art.159 alin 5 si 6 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală , cu modificările şi completările ulterioare, contribuabilii trebuie să prezinte certificate de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligaţiilor fiscale de plată datorate autorităţii administraţiei publice locale în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul ce se înstrăinează, inclusiv sumele reprezentând amenzi existente în evidenţa organului fiscal. Prevederile de mai sus nu sunt aplicabile în cazul procedurii de executare silită, procedurii insolvenţei şi procedurilor de lichidare.

 

            Art. 13  (1) Impozitul pe clădiri,impozitul pe teren,impozitul pentru mijloace de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

            (2)  Impozitul anual pe clădiri, impozitul pe teren,impozitul pentru mijloace de transport datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri,terenuri,mijloace de transport amplasate/detinute pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat

            (3)  Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

 

            Art. 14  Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, impozitului pe teren, impozitului pentru mijloace de transport datorat pentru întregul an, de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de  10% pentru persoanele fizice si de 5% pentru persoanele juridice

 

            Art. 15  (1) Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor avize şi autorizaţii  se  datoreaza de orice persoană care trebuie să obţină un certificat, un aviz sau o autorizaţie  de la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizaţia necesară.

            (2) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism  este egală cu suma stabilită (la poz.  art. 474 alin.1) in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre .

            (3) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

            (4) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean se stabileşte  in sumă de  15 lei.

(5) Taxa  pentru  eliberarea  certificatului de urbanism  în  regim de urgență ( în termen

de 3 zile lucrătoare de la data depunerii cererii ) este în sumă de 250 lei la care se adaugă contravaloarea taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism.

(6) Taxa pentru  eliberarea autorizaţiei de construire în regim de urgenţă ( în termen de 3

zile lucrătoare de la data depunerii cererii ) este în sumă de 500 lei la care se adaugă contravaloarea taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire .

      (7) În situaţia depunerii unei documentaţii incomplete, aceasta se va restitui solicitantului

în termen de 5 zile de la data înregistrării în vederea completării acesteia (potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare).

 (8) Fac   excepţie   solicitările  de   emitere   a  certificatului   de  urbanism   pentru  care

este obligatorie întocmirea avizului prealabil de oportunitate şi aprobarea lui de către Consiliul Local al Municipiului Focșani.

 

 

            (9) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.

            (10) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele rezidentiale (alte destinatii) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente.

            (11) Pentru taxele prevăzute la alin. (5) şi (6) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie se aplică următoarele reguli:

     a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea avizului;

     b) pentru taxa prevăzută la alin. (5), valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită  pentru cladiri rezidentiale

     c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale;

     d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie;

    e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferenţă de taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice diferenţă de taxă care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale.

             (12) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

             (13) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate.

            (14) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o valoare de 15 lei.

             (15) În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare, contribuabilii au obligaţia să declare suprafaţa efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizaţie, taxa aferentă se regularizează astfel încât să reflecte suprafaţa efectiv afectată.

             (16) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.

             (17) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.

             (18) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este de  8 lei,  pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie.

             (19) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu se stabileşte de consiliul local şi este de  13 lei,  pentru fiecare racord.

            (20) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte  în sumă de  9 lei.

(21) Taxă pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă în regim de urgență (în termen de 3 zile  lucrătoare de la data depuneriii cererii) este în sumă de 100 lei la care se  adaugă contravaloarea taxei pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă.    

(22) Taxă pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării construcției/extinderii construcției în regim de urgență (în termen de 3 zile  lucrătoare de la data depuneriii cererii) este în sumă de 100 lei la care se  adaugă contravaloarea taxei pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării construcției/extinderii construcției.

 

 

               Art. 16 (1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor pentru desfăşurarea unor activităţi se datoreaza pentru eliberarea: autorizatiilor sanitare, atestatului de producator,certificatului de comercializare a produselor din sectorul agricol, a activitatilor de alimentatie publica si sunt conform celor prevazute ( la  poz. 473 alin.1,alin 2,alin.3 ) in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare

            (2) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare se stabileşte  in suma de 20 lei.

            (3) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se stabilesc in suma de 80 lei,din care 40 de lei carnetul de producator si 40 de lei atestatul de producator.

            (4) Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, datorează bugetului local al municipiului,  în a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective.

            (5) Nivelul taxei prevăzute la alin. (4) se stabileşte  in functie de suprafata  spatiului de alimentatie publica si se  regaseste ( la poz. art. 475  alin.3) in anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare şi se face venit la bugetul local

            (6) Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în cazul în care comerciantul îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către primar.

 

             Art.17 (1) Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate  se datoreaza de orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană datorează plata taxei prevăzute în prezentul articol, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale.

 

             (2) Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise şi audiovizuale, în sensul prezentului articol, corespunde activităţilor agenţilor de publicitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, cu modificările ulterioare, respectiv publicitatea realizată prin ziare şi alte tipărituri, precum şi prin radio, televiziune şi internet.

            (3) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă şi publicitate.

            (4) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.

            (5) Cota taxei  stabilite de consiliul local este de 3%.

            (6) Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care urmează a fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată.

            (7) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.

   

            Art. 18 (1) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate  este datorata de orice persoana  care utilizează un panou, un afişaj sau o structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate, cu excepţia celei  pentru care se plateste taxa pentru serviciile de reclama si publicitate, datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul municipiului.

            (2) Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită , astfel:

    a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de 32 lei.

    b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate, suma este de  23 lei.

            (3) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de reclamă şi publicitate.

            (4) Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv. Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

            (5) Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt obligate să depună o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afişaj.

 

 

 

            Art.19 (1) Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă în România are obligaţia de a plăti  impozitul pe spectacole.

             (2) Impozitul pe spectacole se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia are loc manifestarea artistică, competiţia sportivă sau altă activitate distractivă.

(3) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor cota care se stabileste:

    a)  2%, în cazul unui spectacol de teatru,  balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională;

    b)   5% în cazul oricărei altei manifestări artistice decât cele enumerate la lit. a).

              (3)  Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.

              (4)  Persoanele care datorează impozitul pe spectacole stabilit în conformitate cu prezentul articol au obligaţia de:

    a) a înregistra biletele de intrare şi/sau abonamentele la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale care îşi exercită autoritatea asupra locului unde are loc spectacolul;

    b) a anunţa tarifele pentru spectacol în locul unde este programat să aibă loc spectacolul, precum şi în orice alt loc în care se vând bilete de intrare şi/sau abonamente;

    c) a preciza tarifele pe biletele de intrare şi/sau abonamente şi de a nu încasa sume care depăşesc tarifele precizate pe biletele de intrare şi/sau abonamente;

    d) a emite un bilet de intrare şi/sau abonament pentru toate sumele primite de la spectatori;

    e) a asigura, la cererea compartimentului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, documentele justificative privind calculul şi plata impozitului pe spectacole;

    f) a se conforma oricăror altor cerinţe privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidenţa şi inventarul biletelor de intrare şi a abonamentelor, care sunt precizate în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, contrasemnate de Ministerul Culturii şi Ministerul Tineretului şi Sportului.

            (5) Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 10, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

            (6) Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data stabilită pentru fiecare plată a impozitului pe spectacole. Formatul declaraţiei se precizează în normele elaborate în comun de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

 

            Art. 20  (1) Taxe speciale stabilite pentru prestarea serviciilor in regim de urgență în interesul persoanelor fizice si/sau juridice

            Se datoreaza taxa pentru eliberarea, de către Serviciul Impozite si Taxe Locale, in aceeasi zi cu depunerea cererii, a următoarelor documente:

-  certificatul de atestare fiscală pentru persoane fizice şi juridice;

-  viză fișă inmatriculare/contract de înstrăinare-dobândire mijloc de transport pentru persoane fizice şi juridice ;

-  radiere sechestru/ridicare poprire pentru persoane fizice şi juridice.

            Potrivit art. 159 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscală  certificatul de atestare fiscală se emite în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data solicitării  si este valabil 30 de zile de la data emiterii.

        Se datorează taxa pentru comunicarea la cererea terţelor persoane fizice si juridice, a datelor despre patrimoniul şi/sau obligaţiile de plată ale contribuabililor înregistraţi în evidenţele fiscale  cu exceptia cazurilor in care legea prevede expres furnizarea in mod gratuit a informatiilor  precum si in cazurile in care se solicita de catre proprietarul bunului sau titularul rolului.

        Taxa se stabileşte în cuantum de 30 lei pentru fiecare contribuabil pentru care se solicită si se furnizeaza informaţii.

        Informaţiile cu caracter fiscal se comunică în condiţiile O.G. nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală . Taxa nu se datorează de către instituţiile publice sau in cazurile in care prin lege se prevede in mod expres exceptarea de la plata acestora.

        Taxa se achită anticipat, odată cu depunerea cererii , si se regaseste (la poz. Art.484 alin. 1 ) in anexa nr.1 la prezenta hotarare.

 

        (2) Taxele aferente activităţilor şi serviciilor desfăşurate în cimitire şi altor servicii de specialitate sunt stabilite în sume fixe şi se plătesc anticipat, conform anexei nr. 1 care face parte din prezenta hotarare .

 

 

        (3) Taxa de pornire la licitaţie pentru închirierea de bunuri imobile aflate în incinta unităţilor subordonate Consiliului Local, reprezintă limita minimă a chiriei şi este stabilită în sumă fixă, în lei/mp/lună, în funcţie de zonă, categoria de activităţii şi natura persoanei fizice sau juridice care solicită închirierea.

 

            Art. 21 Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi persoane împuternicite din cadrul compartimentelor de specialitate ale autorităţii administraţiei publice locale şi sunt stabilite ( la poz. art. 493 alin. (2), (3) şi (5) ) in anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta  hotărâre.

               Contravenţiilor li se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, a jumătate din minimul amenzii.

 

            Art. 22    Alte taxe locale

            (1) Taxele pentru serviciile prestate de către Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Focșani se regăsesc în anexa 1 la prezenta hotărâre .

            (2) Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale,   se  stabileşte o taxă de  32 lei.

 

            (3) Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice: (3.1) Taxele pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru desfacerea de bunuri şi servicii ce fac obiectul comerţului, în standuri situate de-a lungul drumurilor publice, pe alei, trotuare şi alte locuri publice, depozitarea de materiale, realizarea unor lucrări, ocuparea terenurilor cu construcţii provizorii autorizate, se stabilesc în funcţie de suprafaţă, numărul de zile, categoriile de bunuri şi servicii oferite ;

   a. Taxa se stabileşte în lei/mp/zi şi se plăteşte anticipat punerii la dispoziţie a bunului imobil aparţinând domeniului public şi privat al municipiului.

   b. În cazul depozitării de materiale, realizării de lucrări, taxa se achită la data obţinerii autorizaţiei de la serviciul urbanism.

   c. Pentru eliberarea autorizaţiei de desfacere a unei suprafeţe aparţinând domeniului public al municipiului se va plăti o taxă de garanţie calculată pe baza planului de situaţie din proiect, garanţie care se restituie după refacerea în starea iniţială a suprafeţei afectate de săpături.

   d. Pentru utilizarea locurilor publice ocazionate de expoziţii, târguri etc. în care Consiliul Local şi Primăria Municipiului Focşani este parte organizatoare, nu se percep taxe.

   e. Taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice în vederea realizării unor lucrări nu se aplică pentru lucrările realizate de către serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Focşani.

            (3.2) Taxele pentru utilizarea temporară a păşunii ( taxa de păşunat şi taxa de gloabă) se datorează de către crescătorii de animale care au în folosinţă o suprafaţă de teren destinată păşunatului aparţinând domeniului public al municipiului, pentru care plăteşte impozit pe teren, conform prevederilor Codului fiscal, şi se stabilesc îin funcţie de categoria de animale şi de numărul acestora.

   a. Taxa de păşunat se stabileşte în lei/cap de animal/an şi se plăteşte în două tranşe egale, 50% la încheierea contractului şi 50% până la data de 31 iulie a anului curent.

   b. Taxa de gloabă se percepe persoanelor care utilizeaza păşunea fără contract, în mod dezorganizat, şi se stabileşte în baza notei de constatare încheiate de către serviciul de specialitate, în funcţie de categoria de animale ţi de numărul acestora.

   c.  Termenul de plată a taxei de gloabă se stabileşte în funcţie de data comunicării acesteia, astfel:

    - dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1 - 15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;

   - dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 - 31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.

            (3.3) Taxă utilizare canalizaţie reţea comunicaţii se aplică tuturor persoanelor juridice autorizate care solicită utilizarea canalizaţiei aflate în proprietatea municipiului Focşani pentru instalarea propriilor reţele  ( reţele de cablu TV, telefonie, internet, etc.).

          Taxa se achită lunar anticipat.

          Taxa se calculează prin înmulţirea numărului de metri liniari ai reţelei de cablu cu valoarea taxei pe metru liniar/lună.

           (4)  Taxa pentru deţinerea sau utilizarea echipamentelor şi utilajelor destinate obţinerii de venituri care folosesc infrastructura publică locală se datorează pe întregul an şi se achită până la 31 martie 2019 pentru echipamentele şi utilajele existente în patrimoniul persoanelor fizice şi juridice la data de 1 ianuarie 2019.

           Pentru echipamentele şi utilajele dobândite după 1 ianuarie, taxele locale se datorează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a dobândit echipamentul sau utilajul, proporţional cu perioada ramasă până la finele anului fiscal respectiv şi se achită în cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobândirii.

            Pentru echipamentele şi utilajele înstrăinate ori scoase din funcţiune, taxele locale aferente se dau la scădere începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs aceasta situaţie, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal respectiv.

            Declaraţia de impunere, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, se depune anual până pe data de 31 ianuarie 2019 şi în termen de 30 de zile de la data dobândirii sau producerii de modificări.

            Vehiculele care nu se supun înmatriculării se înregistrează potrivit prevederilor legale în vigoare la serviciul de specialitate al Primăriei Municipiului Focşani, plătindu-se anticipat o taxă de înregistrare de 20 lei/vehicul, prevazuta (la poz. art.486 alin. 2 ) in anexa nr. 1 .

       

 

            Art. 23  În cazul persoanelor fizice şi juridice care încheie contracte de fiducie conform Codului civil, impozitele şi taxele locale aferente masei patrimoniale fiduciare transferate în cadrul operaţiunii de fiducie sunt plătite de către fiduciar la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale unde sunt înregistrate bunurile care fac obiectul operaţiunii de fiducie, cu respectarea prevederilor prezentului titlu, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost încheiat contractul de fiducie.

 

            Art. 24  (1) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri.

            (2) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, în condiţii similare impozitului pe teren.

 

            Art. 25  (1)  Nu se datorează impozit/taxa pe clădiri in conditiile prevăzute la art. 456 alin. 1 din Legea nr. 227/2015 ;

              (2)  Nu se datorează impozit/taxa pe teren in conditiile prevăzute la art. 464 alin. 1 din Legea nr. 227/2015 ;

              (3) Nu se datorează impozit pentru mijloacele de transport in conditiile prevăzute la art. 469 alin. 1 din Legea nr. 227/2015 ;

           

             (4)  Conform prevederilor art.185 alin1, lit.b, din Legea 207/2015 , la cererea temeinic justificata a contribuabilului, organul fiscal local poate acorda scutire sau reducere de majorări de intârziere,conform regulamentului aprobat prin H.C.L. Focsani nr. 217/2016.

             (5)  ONG-urile si intreprinderile sociale care deţin clădiri şi teren aferent clădirilor utilizate pentru furnizarea de servicii sociale pot beneficia de scutire la plata impozitului/taxei pe clădiri şi teren aferent  cu conditia punerii la dispozitie in mod gratuit .

             (6)  În situaţia producerii unor calamităţi naturale, (cutremure, inundaţii sau incendii provocate de fenomene naturale, alunecări sau prăbuşiri de teren etc.) se acordă scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren pe o perioada de 3 ani  incepand cu anul in care s-a produs evenimentul.

             (7) Persoanele care au calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluţiei din Decembrie1989- Luptător Rănit, Luptător Reţinut, Luptător cu Rol Determinant şi Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite şi deţin în proprietate clădiri şi terenuri beneficiază de scutire la plata impozitului pentru clădirea şi terenul aferent clădirii utilizate ca locuintă si unde figureaza cu domiciliul conform actului de identitate, în baza Legii 341/2004 .

            (8)   Clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare beneficiază de scutire la plata impozitului . În cazul înstrăinării clădirii, scutirea de impozit nu se aplică noului proprietar al acesteia;

            (10)  Clădirile aflate în proprietatea operatorilor economici, în condiţiile elaborării unor scheme de ajutor de stat/de minimis având un obiectiv prevăzut de legislaţia în domeniul ajutorului de stat pot beneficia de scutire la plata impozitului;

(11)  Clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, care au faţada stradală şi/sau principală renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice, beneficiază de scutire la plata impozitului cu condițiia prezentării de către proprietar a unui document eliberat de către Ministerul Culturii și Cultelor din care să reiasă îndeplinirea situaței prevăzute la art. 456, aliniatul (1), litera x) din Legea nr. 227/2015  ;

            (12)  Scutirea sau reducerea de la plata impozitului/taxei,  se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care persoana depune documentele justificative si în cazul clădirilor, terenurilor, mijloacelor de transport aflate in proprietate sau coproprietate,  deținute in comun cu soțul sau soția, scutirea de impozit se acordă integral sau  corespunzător cotei de proprietate asupra bunurilor în situația în care bunul este deținut în cotă parte cu o terță persoană, cu excepția persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate la care scutirea se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative .

 

            (13)  Pentru a beneficia de scutire la plata impozitului pe clădirea folosită ca domiciliu, terenul aferent şi  un mijloc de transport la alegere trebuiesc  îndeplinite următoarele condiţii:

    -   să aiba calitatea de persoana care beneficiaza de scutire conform prevederilor legale

    -  clădirea şi terenul să se afle în proprietatea lor și să fie folosite ca domiciliu;

    -  clădirea sa fie folosită pentru acordarea de servicii sociale in mod gratuit;

    -  mijlocul de transport să se afle în proprietatea solicitantului;

             (14) Persoana care beneficiază de scutire la plata impozitului pe clădiri şi teren are obligaţia ca ulterior acordării scutirii să aducă la cunoştinţa organului fiscal orice modificări intervenite faţă de situaţia existentă la data acordării scutirii. Înştiinţarea organului fiscal se face în termen de 30 de zile de la data apariţiei oricăror modificări ale situaţiei existente la data acordării scutirii. Scutirea va înceta cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au intervenit modificările, cu excepția persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate la care scutirea încetează începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana își pierde calitatea de persoană cu handicap ;

             (15) Scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 456, 464 şi 469 din Legea 227/2015 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2019 persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2017 şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de 31 martie 2019 inclusiv, cu excepția persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate la care scutirea se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative ;

 

           

            Art. 26    Constituie venit integral la bugetul local sumele provenite din:

            (1) Majorările pentru plata cu întârziere a impozitelor şi taxelor locale;

            (2)  Taxele judiciare de timbru prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare ,  constituie venit la bugetul local si sunt prevăzute la punctul III din anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

            Art. 27 În vederea clarificării şi stabilirii reale a situaţiei fiscale a contribuabililor, compartimentele de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale au competenţa de a solicita informaţii şi documente cu relevanţă fiscală sau pentru identificarea contribuabililor sau a materiei impozabile ori taxabile, după caz, iar notarii, avocaţii, executorii judecătoreşti, organele de poliţie, organele vamale, serviciile publice comunitare pentru regimul permiselor de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, serviciile publice comunitare pentru eliberarea paşapoartelor simple, serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, precum şi orice altă entitate care deţine informaţii sau documente cu privire la bunuri impozabile sau taxabile, după caz, ori la persoane care au calitatea de contribuabil au obligaţia furnizării acestora fără plată.

   

               Art.28 În vederea stabilirii impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019, se stabilesc următoarele reguli:

     a) persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2018 au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii până la data de 31 martie 2019,

    b) persoanele juridice au obligaţia să depună declaraţii privind clădirile pe care le deţin în proprietate la data de 31 decembrie 2018, destinaţia şi valoarea impozabilă a acestora, până la data de 31 martie 2019;

    c) persoanele fizice şi juridice care la data de 31 decembrie 2018 deţin mijloace de transport radiate din circulaţie conform prevederilor legale din domeniul circulaţiei pe drumurile publice au obligaţia să depună o declaraţie în acest sens, însoţită de documente justificative, la compartimentele de specialitate ale autorităţii publice locale, până la data de 31 martie 2019;

    d) scutirile sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 456, 464 şi 469 din Legea 227/2015 se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2018 persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie 2017 şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la sfârșitul primului termen de plată pentru anul de referință, cu excepția persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate la care scutirea se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care persoana depune documentele justificative ;

 

            Art. 29 Stabilește la 40 de lei plafonul creantelor fiscale restante aflate in soldul rolurilor nominale unice inactive,  la data  de  31 decembrie an fiscal si neachitate pana la data aplicarii prezentei hotarari,  creante ce  vor  fi  anulate  de  catre  Serviciul  impozite  si  taxe  locale.

              Prin rol inactiv se intelege  acel rol care nu mai are in proprietate bunuri urmaribile si pentru care nu se mai calculeaza impozite si taxe in anul curent.

 

            Art. 30 Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majoreaza cu  500%, începând cu al treilea an, în condiţiile stabilite prin hotărâre a consiliului local.

 

            Art. 31 (1) Pentru clădirile si/sau  terenurile neîngrijite, situate in intravilanul Municipiului Focsani impozitul se majoreaza cu 500 %.

                      (2)Criteriile de încadrare a clădirilor/terenurilor intravilane in categoria „neingrijite” sunt stabilie prin Hotărârea Consiliului Local nr. 393/2016 .

 

            Art. 32 Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren, se va aplica delimitarea zonelor valabila pentru anul 2019 .

            Art. 33  Lista actelor normative, inclusiv hotărârile Consiliului Local, prin care sunt instituite impozitele şi taxele locale, pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevazută în anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 34 În respectarea prevederilor H.C.L. nr.  86/2016    privind instituirea taxei speciale de salubrizare  datorată de către utilizatori,  în cazul prestațiilor de care aceștia beneficiază  individual, dar nu au contract  încheiat  cu  operatorul  serviciului  de  salubrizare,  se instituie obligatia de a completa si depune inclusiv prin mediul on-line la  Serviciul de impozite si taxe  locale Focsani declaratia  de  stabilire  a taxei  speciale  de salubrizare.

Art. 35 

a) Operatorii economici licentiati sa realizeze servicii de salubrizare pe raza Municipiului Focsani au obligatia de a pune la dispozitia Primariei Municipiului Focsani, Serviciul de impozite si taxe locale, liste nominale cu toti abonatii acestora ( persoane fizice si juridice ) care detin contracte pentru furnizare servicii pana la data de 31.12.2018, liste ce vor fi actualizate trimestrial  .

b) persoanele fizice cat si persoanele juridice care nu au incheiate contracte pentru servicii de salubrizare cu un operator licentiat au obligatia de depune o declaratie pe propria raspundere cu datele de identificare personale, adresa si numarul de persoane beneficiare ale serviciului conform anexelor 3 sau 4 la prezenta hotarare .

.

Art. 36  Serviciul impozite si taxe din cadrul Primariei Municipiului Focsani va emite decizie de impunere din oficiu pentru persoanele fizice sau juridice care nu fac dovada detinerii unui contract de salubrizare incheiat cu un operator autorizat ANRSC sa efectueze activitati de salubrizare .

            Decizia de impunere pentru stabilirea taxei de salubrizare, in cazul persoanelor care nu se regasesc in listele comunicate de   operatorii economici licentiati sa realizeze servicii de salubrizare si nu depun declaratie, se va emite din oficiu pentru un numar de patru persoane pe fiecare imobil in cazul persoanelor fizice iar  in cazul persoanelor juridice sau persoanelor fizice autorizate pentru intreaga suprafata detinuta in proprietate si identificata in evidenta fiscala.

            Datele  existente vor fi actualizate ori de cate ori se depune declaratie pentru stabilirea taxei de salubrizare .

Art. 37  Declarația privind taxa specială de salubrizare pentru persoane fizice este prevăzută în anexa nr. 3 iar declarația privind taxa specială de salubrizare pentru persoane juridice este prevăzută în anexa nr. 4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 38 Cheltuielile cu salubritatea stradală, inclusiv cele cu deszăpezirea vor fi acoperite din bugetul local al Municipiului Focșani, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinație .

            Art. 39  Lista cuprinzând actele normative, inclusiv hotărârile consiliului local în temeiul cărora s-au acordat facilităţi fiscale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevăzută în anexa nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

                       

            Art. 40  Incepând cu anul 2019 orice alta prevedere  sau dispozitii contrare  Legii nr.  227/2015 privind codului fiscal  iși  inceteaza aplicabilitatea .

 

            Art. 41 Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul Administrație Publică Locală, Agricultură, compartimentelor, serviciilor, Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani și Primarului Municipiului Focșani care va asigura executarea acesteia prin: Direcția Economică, Serviciul de Impozite si Taxe Locale, Direcția Arhitectului Șef, Serviciul Administrarea Domeniului Public și Privat, Publicitate, Compartiment Transport Urban, Birou Agricultură.

 

 

           PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                       Nedelcu Mihai

 

 

                                                                                                       Contrasemnează,

                                                                                            SECRETARUL MUNICIPIULUI

                                                                                                           FOCȘANI ,

                                                                                                 Eduard Marian Corhană

 

MUNICIPIUL FOCȘANI, 12 decembrie 2018

NR.   510