Hotararea nr. 360 din data 28.09.2018

APROBAREA VÂNZĂRII CU PLATA ÎN RATE A GARSONIEREI SITUATĂ ÎN FOCȘANI, STR. ULMULUI NR. 13, BLOC 13, AP. 11, ÎNSCRISĂ ÎN CF 51904-C1-U11 UAT FOCȘANI ȘI A BOXEI ÎNSCRISĂ ÎN CF 51904-C1-U21 UAT FOCȘANI CĂTRE DOMNII TUNARU CĂTĂLIN ȘI TUNARU NICOLETA

ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

 

HOTĂRÂRE

 

            Privind aprobarea vânzării cu plata în rate a garsonierei situată în Focşani, str.Ulmului nr. 13, bloc 13, ap.11 înscrisă în CF 51904-C1-U11 UAT Focşani și a boxei înscrisă în CF 51904-C1-U21 UAT Focşani către domnii Tunaru Cătălin și Tunaru Nicoleta

 

 

 Consiliul local al Municipiului Focșani, judeţul Vrancea, întrunit în şedință ordinară.

 Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, Cristi Valentin Misăilă, raportul comun al Serviciul administrarea domeniului public și privat, publicitate și al Direcţiei economice nr. 79695/19.09.2018 prin care se propune aprobarea vânzării cu plata în rate a garsonierei situată în Focşani, str.Ulmului nr. 13, bloc 13, ap.11 înscrisă în CF 51904-C1-U11 UAT Focşani și a boxei înscrisă în CF 51904-C1-U21 UAT Focşani către domnii Tunaru Cătălin și Tunaru Nicoleta;

 • văzând avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învăţământ, sănătate şi sport, al Comisiei pentru buget şi administraţie publică;

 • având în vedere cererea nr.78243/ 14,09.2018 prin care domnul Tunaru Cătălin, chiriaş al garsonierei situată în Focşani, Ulmului nr. 13, bloc 13, ap. 11 și a boxei situată în Focşani, Ulmului nr. 13, bloc 13 a solicitat cumpărarea locuinţei deţinută cu chirie cu plata în rate ;

  - în conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.19 indice 2, alin.2 indice 5 din Hotărârea de Guvern nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, şi ale art. 14 din Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3471/2008 privind Normele Metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice;

  - văzând dispoziţiile Legii nr.85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

  - luând în considerare prevederile Ordinului nr.5396/31.07.2018 pentru stabilirea valorii de înlocuire pe metru pătrat, pentru anul 2018, în vederea vânzării locuințelor pentru tineri;

  - în temeiul dispoziţiilor art.10 alin.2 indice 1 din Ordonanţa de Guvern nr.6/2014 şi dispoziţiilor art.19 indice 2 din Hotărârea de Guvern nr.644/2014;

  - în temeiul prevederilor art.36 alin.1, alin.2 lit.c, art.115 alin.1 lit.b, art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

   

  H O T Ă R Ă Ş T E:

   

  Art.1  Se aprobă vânzarea cu cu plata în rate a garsonierei situată în Focşani, str.Ulmului nr. 13, bloc 13, ap.11 înscrisă în CF 51904-C1-U11 UAT Focşani și a boxei înscrisă în CF 51904-C1-U21 UAT Focşani către domnii Tunaru Cătălin și Tunaru Nicoleta, titulari a contractului de închiriere nr. 217/352/16.07.2015, la preţul de 84.670,23 lei (sumă ce include TVA), conform fişei de calcul anexă la prezenta hotărâre şi este calculat în conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Regulamentului de vânzare a locuințelor de tip ANL, aprobat prin Hotărârea  Consiliului  Local nr.83/2015.

  Preţul de vânzare va fi achitat de chiriaşul solicitant după cum urmează: avansul de 12.566,84 lei şi comisionul de 891,27 lei se vor achita în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare. Diferența de valoarea rămasă de achitat în sumă de 71.212,12 lei, la care se adaugă dobânda aferentă, se va plăti în rate lunare egale, pe o perioadă de 25 ani.

   

  Art.2  Se transmite în folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei, cota-parte din terenul aferent locuinţei către domnii  Tunaru Cătălin și Tunaru Nicoleta conform prevederilor art.11 din Regulamentul de vânzare al locuinţelor de tip A.N.L din municipiul Focşani.

  Art.3 Se împuterniceşte Viceprimarul Municipiului Focşani – domnul Ionuț Mersoiu să semneze contractul de vânzare - cumpărare în formă autentică în condiţiile legii.

             Art.4  Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administratie publică locală, agricultură compartimentelor, birourilor, serviciilor şi Primarului Municipiului Focșani, conform legii, care va asigura executarea acesteia, prin Direcția arhitectului șef, Serviciul administrarea domeniului public și privat, publicitate și Direcția economică.

   

                      

  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

  Radu NIȚU

   

                                            

   

                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                Secretarul Municipiului Focşani

                                                                                                       Eduard-Marian CORHANĂ

   

   

  Municipiul Focșani, 28 septembrie  2018

  Nr. 360  

               

   

   

                    ROMÂNIA

       JUDEŢUL  VRANCEA                                                         Anexă  la Hotărârea nr. 360/2018

      CONSILIUL LOCAL AL

    MUNICIPIULUI   FOCŞANI

                          

                                                                   

  Fişă de calcul  a  preţului de vânzare  pentru garsoniera situată în  Focşani, str.Ulmului nr. 13, bloc 13, ap.11 înscrisă în CF 51904-C1-U11 UAT Focşani și a boxei înscrisă în CF 51904-C1-U21 UAT Focşani

   

NR.

CRT.

 

ELEMENTELE COMPONENTE PENTRU CALCULUL PREŢULUI DE VÂNZARE

 

SUPRAFAŢA

(MP)

VALOARE

CONFORM ORDINULUI MINISTRULUI NR. 5396 / 2018

 

TOTAL

 

0

1

2

3

4

1

SUPRAFAŢĂ CONSTRUITĂ LOCUINŢĂ

57,23 mp

1.578,57 lei/mp

90.341,56 lei

2

ALTE DEPENDINŢE ALE LOCUINŢEI (BOXĂ)

6,08

1.578,57 lei/mp

9.597,71 lei

3

COTĂ PARTE COMUNĂ PE APARTAMENT

11,98 mp

1.578,57 lei/mp

18.911,27 lei

4

TOTAL

SUPRAFAŢĂ CONSTRUITĂ EFECTIV (1+2+3)

75,29 mp

1.578,57 lei/mp

118.850,54 lei

5

VALOARE DE ÎNLOCUIRE   A APARTAMENTULUI

 

 

-

118.850,54 lei

6

VALOARE AMORTIZARE

 

-

29.723,98 lei

7

VALOAREA DE VÂNZARE A LOCUINŢEI

(V5-V6)

 

 

89.126,56 lei

8

COMISION 1%

(calculat la valoarea de vânzare V7 )

 

 

891,27 lei

9

VALOAREA DE VÂNZARE PONDERATĂ – valoarea de vânzare * coeficient ponderare

(V7 x 0,94)

 

 

83.778,96 lei

10

VALOAREA DE INVENTAR

 

 

75.891,00 lei

11

Contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei retinuta de autoritati si virata catre ANL

 

 

0

12

VALOAREA DE VÂNZARE FINALĂ

 (V9-V11)

 

 

83.778,96 lei

13

PREŢ FINAL  DE VÂNZARE A LOCUINŢEI (pct. 12 + pct. 8)

 

 

84.670,23 lei

14

AVANS

(15 % din valoarea de vânzare finală V12)

 

 

12.566,84 lei

15

VALOAREA RĂMASĂ DE ACHITAT(în rate lunare egale inclusiv dobânda aferentă pe o perioadă de 25 ani

(Valoarea de vânzare finală V12-Avans V14

 

 

71.212,12 lei

 

                                                                   

             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                         Radu NIȚU

                                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ,  

                                                                                        SECRETAR AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

                                                                                                          Eduard  Marian CORHANĂ