Hotararea nr. 433 din data 31.10.2018

COMPLETAREA HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 384/2015 PRIVIND APROBAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE ALCĂTUIESC DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI

 

 

          ROMÂNIA

         JUDEŢUL VRANCEA

        CONSILIUL LOCAL

      AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

HOTĂRÂRE

 

     Pentru completarea HCL nr. 384/10.12.2015 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focşani

 

          Consiliul local al Municipiului Focsani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară:

        Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani – Cristi Valentin Misăilă, raportul comun al Serviciului administrarea domeniului public şi privat, publicitate şi al Direcţiei economice, înregistrat la nr. 90814/22.10.2018 prin care se propune aprobarea completării și modificării HCL nr.384/ 10.12.2015 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani ;

           - văzând avizul favorabil al Comisiei pentru buget şi administraţie publică;     

         -  în conformitate cu art. 4 din Legea nr.213/1998  privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare ;

         - în conformitate cu  prevederile Ordinului Ministerului Economiei și Finanțelor nr. 3471 din 25 noiembrie 2008, pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare ;

            -  în baza art. 36, alin. (1) și (2) lit.”c” și în temeiul art. 45, alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

 

HOTĂRĂŞTE :  

 

       Art. 1. Se completează HCL nr. 384/10.12.2015 privind aprobarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Focșani, cu bunul imobil – garsonieră identificată cu nr. 55, situată în blocul I.11 din str. Constructorului cu o valoare de 16.168 lei.

 

         Art. 2.  Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administrație publică locală, agricultură, în vederea aducerii acesteia la îndeplinire, compartimentelor, birourilor, serviciilor și Primarului municipiului Focșani, care va asigura executarea acesteia prin :

  • Serviciul administrarea domeniului public și privat, publicitate ;
  • Direcția economică.

 

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                Mihai NEDELCU                                            CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                   Secretarul Municipiului Focşani

                                                                                                       Eduard Marian CORHANĂ

 

Municipiul Focşani, 31 octombrie  2018

Nr. 433