Hotararea nr. 457 din data 31.10.2018

DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL ADMINISTRATIV AL TEATRULUI MUNICIPAL „MAIOR GHEORGHE PASTIA” FOCȘANI

                                   

ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCȘANI

 

HOTĂRÂRE

 

        Privind,  desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului

              Focşani in Consiliul administrativ al Teatrului Municipal         

             ”Maior Gheorghe Pastia” Focşani

 

          Consiliul Local al Municipiului Focșani, Județul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară;

          - văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, raportul Direcţiei economice-Serviciul resurse umane, managementul calității înregistrat la nr. 92006/25.10.2018, prin care se propune desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani in Consiliul administrativ al Teatrului Municipal ”Maior Gheorghe Pastia” Focşani, avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie publică şi procesul verbal al Comisiei de numărare al voturilor secret exprimate;

  - vazand prevederile art.20 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focsani nr.358/28 septembrie 2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Teatrului Municipal ”Maior Gheorghe Pastia” Focşani;

           - în baza  art.36, alin (9) şi în temeiul art. 45, alin.  (1) şi (5)  din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

           Art. 1. Desemnarea domnului Gongu Emanuel, consilier local, ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focsani în Consiliul administrativ al Teatrului Municipal ”Maior Gheorghe Pastia” Focşani.

 Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, birourilor, serviciilor şi Primarului  Municipiului  Focşani,  conform  legii, care  va  asigura  executarea acesteia  prin  Serviciul  administraţie publică  locală, agricultură, Serviciul resurse umane, managementul calității și de către Teatrul Municipal ”Maior Gheorghe Pastia” Focsani si reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Focşani in Consiliul administrativ al Teatrului Municipal ”Maior Gheorghe Pastia” Focsani.

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

              Nedelcu Mihai                                                    Contrasemnează,

                                                                             SECRETARUL MUNICIPIULUI

                                                                                             FOCSANI,        

                                                                                      Corhană Eduard Marian  

 Municipiul Focșani, 31 octombrie 2018

 Nr. 457