Hotararea nr. 462 din data 28.11.2018

APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI FAZA DOCUMENTAȚIE AVIZARE LUCRĂRI DE INTERVENȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REABILITARE ȘI MODERNIZARE BLOC SITUAT ÎN STR. MĂGURA NR. 123”, MUNICIPIUL FOCȘANI, JUDEȚUL VRANCEA

 

 

 

 
   

 

 

 

 

ROMÂNIA

 JUDEŢUL VRANCEA                        

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind  aprobarea indicatorilor tehnico - economici faza Documentatie avizare lucrari de interventie pentru realizarea obiectivului  de investiții: “Reabilitare si modernizare bloc situat in str. Magura nr. 123” municipiul Focsani, județul Vrancea.

 

 

    Consiliul Local al municipiului Focşani , judeţul Vrancea  întrunit in şedinţa ordinară analizand:

- proiectul de hotarare initiat de Primarul Municipiului Focsani, raportul Serviciului investiții din cadrul Direcției Management Proiecte și Investiții înregistrat la nr. 102061/21.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici faza Documentatie avizare lucrari de interventie pentru realizarea obiectivului  de investiții: “Reabilitare si modernizare bloc situat in str. Magura nr. 123” municipiul Focsani, județul Vrancea  si avizul favorabil  al Comisiei pentru buget si administratie publica ;

- în conformitate cu prevederile art.44, alin.(3) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;

- având în vedere prevederile art.36 , alin. (1,2) ,lit. (b) alin.(4), lit(d) art.126 si  art.45 alin (2) lit(e)  din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală , republicată, cu completarile ulterioare ;

H O T Ǎ R Ǎ Ş T E:

 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici faza Documentatie avizare lucrari de interventie pentru realizarea obiectivului  de investiții: “Reabilitare si modernizare bloc situat in str. Magura nr. 123” municipiul Focsani, județul Vrancea, conform Anexei la prezenta hotărâre.

 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată, conform legii, de către Serviciul  administraţie publică locală, agricultură, birourilor, serviciilor, si Primarului Municipiului Focșani , care va asigura executarea acesteia prin Direcția economică , Direcția management proiecte și investitii .

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Nedelcu Mihai

                                                                                        Contrasemnează :

                                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI   FOCŞANI

                                                                                 Eduard Marian Corhană

Municipiul Focşani,  28.11.2018

Nr. 462

 

          R O M Â N I A

    JUDEŢUL VRANCEA

    MUNICIPIUL FOCŞANI

     CONSILIUL LOCAL                                                  ANEXA  la  hotararea nr. 462/2018

                                                           

                   Caracteristicile principale Și indicatorii

tehnico-economici ai obiectivului DE INVESTIŢII  :

“Reabilitare si modernizare bloc situat in str. Magura nr. 123”

 

Beneficiar: Primaria Municipiului Focsani ;

Amplasament : str.Magura nr.123  Bloc de locuinte cu doua scari

               

                   

Nr. crt.

Valoare totala de investitie –lei din care :

Valoare  lei          exclusiv  T.V.A.

TVA 19 %

Valoare  lei                   (cu T.V.A.)

 
 

 

 

 lei

lei

 lei

 

1

Cheltuieli pentru relocare utilități(apa, canalizare, electrice )

22.048,00

4.189,12

26.237,12

 

2

Studii de teren

2.300,00

437,00

2.737,00

 

3

Expertiza, Audit energetic

16.500,00

3.135,00

19.635,00

 

4

Proiectare și inginerie ( DALI, Documentații avize ,PT+DDE, ,Verificare proiect )

87.200,00

16.568,00

103.768,00

 

5

Construcții și instalații

2.467.555,00

468.835,45

2.936.390,45

 

6

Montaj utilaje tehnologice

5.188,00

985.72

6.173,72

 

 7

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

75.155,00

14.279,45

89.434,45

 

8

Organizare de șantier

40.860,00

7.763,40

48.623,40

 

9

Cheltuieli obținere avize, taxe și cote aferente lucrărilor

28.262,65

114,00

28.376,65

 

10

Asistență proiectant și diriginte de șantier

38.218,00

7.261,42

45.479,42

 

11

Cheltuieli diverse si neprevazute

242.582,00

46.090,58

288.672,58

 

12

Alte cheltuieli

5.000,00

950,00

5.950,00

 

 

TOTAL INVESTIȚIE – lei

3.030.868,65

570.609,14

3.601.477,79

 

 

Capacitati tehnice:

Numar scari de bloc reabilitate : 2 (doua)

         S terenului = 1.702 mp, (masurata 1641 mp).

         Dimensiunile maxime în plan:        40,80m x 13,40 m.

         Suprafata construita                          =  444,00mp

         Regim inaltime                                  =  Ds+P+2E

         Suprafata construita desfasurata       = 1.332,00mp

         Suprafata utila sc.1                           =    519,14mp

         Suprafata utila sc.2                           =    493,77mp

         Inaltime nivel                                     =        2,50m

 

 

                            

 

 

 

    Numar unitati locative : 16 u.l.

    Durata de execuție lucrări :  18 LUNI ;

    Finanţarea lucrării: Finanţarea obiectivului se face  din bugetul local  si din alte fonduri legal constituite.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Nedelcu Mihai

                                                                                        Contrasemnează :

                                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI   FOCŞANI

                                                                                 Eduard Marian Corhană

Municipiul Focşani,  Nr. 462