Hotararea nr. 394 din data 28.09.2018

NUMIREA REPREZENTANȚILOR CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU VLAHUȚĂ” FOCȘANI

                    

 
   

 

 

 

ROMÂNIA                                                        

JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

HOTĂRÂRE

 

         Privind,  numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Focşani în

                       Consiliul de administraţie  la  Şcoala Gimnazială  “Alexandru Vlahuţă”  

                       Focşani

 

            Consiliul  Local  al  Municipiului Focșani, județul Vrancea, întrunit în ședință ordinară;

       - văzând proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Focșani, raportul  Serviciului Corp de Control al Primarului-Compartiment Învățământ, Tineret   înregistrat la nr. 78731/17.09.2018  prin care se propune  numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Focşani în  Consiliul  de  administraţie la Şcoala Gimnazială “Alexandru Vlahuţă”  Focşani, avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie publică,  precum şi procesul verbal al Comisiei de numărare al voturilor secret exprimate;

      -  în conformitate cu prevederile art. 96, din Legea nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

      -  în baza  Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale  nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

      - văzând  adresa nr. 1182/04.09.2018  a  Şcolii Gimnaziale  “Alexandru Vlahuţă” Focşani;

      -  în baza prevederilor art. 36 alin.(6)  lit.a) pct.1 si in temeiul art. 45 alin. (1) și (5) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1.  Numirea a doi reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului Focşani în Consiliul de administraţie la  Şcoala Gimnazială  “Alexandru Vlahuţă”  Focşani, respectiv :

 • doamna Balaban Elena Luminița - consilier local ;

 • domnul Ungureanu Daniel - consilier local.

   

           Art. 2. Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 386/26.09.2017 îşi încetează valabilitatea la data emiterii de către director a deciziei de constituire a noului consiliu de administrație, conform prevederilor legale.

   

            Art. 3. Prezenta  hotărâre va fi comunicată  de către  Serviciul  administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, birourilor, serviciilor, Şcolii Gimnaziale  “Alexandru Vlahuţă” Focșani, consilierilor locali nominalizaţi la articolul 1 şi Primarului Municipiului Focșani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Serviciul Corp de Control al Primarului-Compartiment Învățământ, Tineret.      

   

   

             PREŞEDINTE DE ŞEDINȚĂ,

                       Radu Nițu                                                          Contrasemnează,

                                                                                     SECRETARUL MUNICIPIULUI

                                                                                                       FOCŞANI,        

                                                                                              Corhană Eduard Marian    

   

                                                                                   

   

   

   Municipiul Focşani,  28 septembrie  2018           

   Nr. 394