Hotararea nr. 520 din data 12.12.2018

ÎNDREPTAREA ERORII MATERIALE STRECURATE ÎN ANEXA LA HCL NR. 377/28.09.2018, PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 LA HCL NR. 203/28.06.2011 PRIVIND, APROBAREA ÎNCHIRIERII DIRECTE A UNOR TERENURI CE APARȚIN DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, ÎN VEDEREA AMPLASĂRII UNOR CONSTRUCȚII PROVIZORII CU DESTINAȚIA DE CHIOȘCURI DE DISTRIBUȚIE PRESĂ, CĂTRE DOMNUL TRANDAFIR COSTICĂ, AVÂND CALITATEA DE LUPTĂTOR PENTRU VICTORIA REVOLUȚIEI ROMÂNE DIN DECEMBRIE 1989

         

 
   

 

 

 

ROMÂNIA                              

JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

HOTĂRÂRE

 

               Privind îndreptarea erorii materiale strecurate în anexa la HCL nr. 377/28.09.2018, pentru modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 203/28.06.2011 privind, aprobarea închirierii directe a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Focșani, în vederea amplasării unor construcții provizorii cu destinația de chioșcuri de distribuție presă,  către domnul Trandafir Costică, având calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989

           

       Consiliul local al municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară:

         - analizând Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul municipiului Focşani, Serviciului administrarea domeniului public şi privat, publicitate, înregistrat la nr. 108392/12.12.2018, prin care se propune îndreptarea erorii materiale strecurate în anexa la HCL nr. 377/28.09.2018, pentru modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 203/28.06.2011 privind, aprobarea închirierii directe a unor terenuri ce aparțin domeniului public al municipiului Focșani, în vederea  amplasării unor construcții provizorii cu destinația de chioșcuri de distribuție presă, către domnul Trandafir Costică, având calitatea de Luptator pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 ;

          -  văzând avizul favorabil al Comisiei pentru buget și administrație publică ; 

          - având în vedere cererea nr. 56063/03.07.2018 depusă de domnul Trandafir Costică ;

          - în conformitate cu art.5 alin. (1) lit. “k” din  Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977  nr. 341 din 12 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare ;

         - în temeiul cu art. 36 alin. (1) și (9), art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

HOTĂRĂŞTE :

 

             Art. 1. Aprobarea îndreptării erorii materiale strecurate în anexa la HCL nr. 377/28.09.2018, pentru modificarea anexei nr.1 la HCL nr. 203/28.06.2011 privind, aprobarea închirierii directe a unor terenuri ce aparțin domeniului public al Municipiului Focșani, în vederea amplasării unor construcții provizorii cu destinația de chioșcuri de distribuție presă, către domnul Trandafir Costică, având calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, în sensul modificării amplasamentului în cadrul aceluiași perimetru. Terenul este identificat în schița anexă la prezenta hotărâre.

 

 

            Art. 2. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administrație publică locală, agricultură, în vederea aducerii acesteia la îndeplinire, compartimentelor, birourilor, serviciilor și Primarului Municipiului Focșani, care va asigura executarea acesteia prin :

     -    Serviciul administrarea domeniului public și privat, publicitate ;

     -    Direcția Arhitectului Șef ;

     -    Direcția economică ;

     -    Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                                                         Mihai Nedelcu

                                                                                                

 

 

                   

 

 

 

 

                                             

                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                              Secretarul Municipiului Focşani

                                                                                                      Eduard Marian Corhană

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipiul Focşani, 12 decembrie 2018

Nr. 520