Hotararea nr. 468 din data 28.11.2018

MODIFICAREA ANEXEI NR. 1 ȘI ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 500/2017 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL PENTRU DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SERVICII PUBLICE FOCȘANI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

           

 
   

 

 

ROMÂNIA

JUDETUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCSANI

 

 H O T Ă R Â R E

 

Pentru  modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al

            Municipiului Focşani nr. 500/2017 privind aprobarea organigramei, statului de

            funcţii şi numărului de personal pentru Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice

            Focşani, cu modificările și completările ulterioare

 

         Consiliul Local al Municipiului Focsani, judetul Vrancea, întrunit în şedinta ordinară;

            - analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, raportul Direcţiei economice - Serviciul resurse umane, managementul calității înregistrat la nr. 100748 /20.11.2018 prin care se propune modificarea anexei nr. 1 și anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani  nr. 500/2017 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani şi avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie publică;

          - văzând adresa nr. 10139/ 16.11.2018 a Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice Focşani;        

- în baza  LEGII-CADRU nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

          -  în baza art. 36 alin.(2) lit. „a” si  alin. (3) lit.”b” şi în temeiul art. 45 alin. (1)  din Legea nr. 215/2001  privind  administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

        Art. 1. Modificarea anexei nr.1 şi anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului  Focşani  nr. 500/2017 privind aprobarea organigramei, statului de Funcţii şi numărului de personal pentru Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani, cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

 

 1. Anexa nr. 1 reprezentând organigrama şi numărul de personal pentru Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani se modifică astfel :

   

  -  numărul de posturi de la Serviciul financiar contabil- Compartiment investiții publice scade de la 2 la 1, respectiv numărul de posturi de la Serviciul financiar contabil scade de la 11 la 10;

   - numărul de posturi de la Biroul control edilitar – dezinsecție – dezinfecție – deratizare crește de la 10 la 11;

  - numărul de posturi de la Compartimentul pază obiective scade de la 16 la 15, respectiv numărul de posturi de la  Compartimentul supraveghere video crește de la 11 la 12.

   

           (2) Anexa nr. 2 reprezentând Statul de funcţii pentru Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani se modifică după cum urmează:

   

     -  trecerea 1 (unui) post vacant de inspector de specialitate debutant de la Serviciul financiar contabil- Compartiment investiții publice la Birou control edilitar – dezinsecție – dezinfecție – deratizare;

     -  desființarea postului vacant de paznic de la Compartiment pază obiective și înființarea unui post de referent IA la Compartimentul supraveghere video.

   

      Numărul total de posturi de 251 rămâne neschimbat.

   

            Art. 2.  Prezenta   hotărâre   va    fi  comunicată  de  către  Serviciul  administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, birourilor, serviciilor şi Primarului  Municipiului  Focşani, conform legii, care va  asigura executarea acesteia  prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură, Direcţia economică, Serviciul resurse umane, managementul calității și de către Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice Focşani.

   

   

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                  Nedelcu Mihai 

   

   

   

                                                                                  Contrasemnează,

                                                           SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCŞANI

                                                                             Corhană Eduard Marian

   

   

   

   

   

   

   

  Municipiul Focșani,    28 noiembrie 2018

  Nr. 468