Hotararea nr. 497 din data 12.12.2018

APROBAREA VÂNZĂRII FĂRĂ LICITAȚIE PUBLICĂ A TERENULUI ÎN SUPRAFAȚĂ DE 19,20 MP. SITUAT ÎN FOCȘANI, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 14, BL. 14, JUDEȚUL VRANCEA, T. 101, P. 5406 CE APARȚINE DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI FOCȘANI, CĂTRE DOMNUL CHIRICĂ PANAITE

 

 

 
   

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

 AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

HOTĂRÂRE

 

              privind aprobarea vânzării fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 19,20 mp situat în Focşani, str. Duiliu Zamfirescu nr.14, bl.14, judeţul Vrancea, T.101, P.5406 ce aparține domeniului privat al Municipiului Focşani, către domnul Chirică Panaite

 

            Consiliul local al Municipiului Focșani, judeţul Vrancea, întrunit în şedință ordinară.

            Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, Cristi Valentin Misăilă, raportul comun al Direcției arhitectului șef-Serviciul autorizări construcții, al Serviciului administrarea domeniului public și privat, publicitate și al Direcţiei economice nr.105581/04.12.2018 prin care se propune aprobarea vânzării fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 19,20 mp. situat în Focşani, str. Duiliu Zamfirescu nr.14, bl. 14, judeţul Vrancea, T.101, P.5406 ce aparţine domeniului privat al Municipiului  Focşani, către domnul Chirică Panaite;

           - văzând avizul favorabil al Comisiei de urbanism şi agricultură şi al Comisiei pentru buget şi administraţie publică;

           - având în vedere cererea domnului Chirică Panaite, înregistrată sub nr.98259/12.11.2018 la Primăria Municipiului Focșani, Contractul de concesiune nr.42499/15.09.2009 și Actul adițional nr.2/11.06.2018;

           -   în baza HCL nr. 243/ 2005 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a terenurilor care fac obiectul contractelor de închiriere (peste 100 mp) şi a contractelor de concesiune, aparţinând domeniului privat al Municipiului Focşani;

           - având în vedere HCL nr.67/ 23.02.2017 prin care a fost însușit raportul de evaluare a terenurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Focşani;

           - conform prevederilor art.36, alin. (1) și (5) lit. (b) și art.123 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

           - în temeiul art.45, alin.(3), din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;            

 

HOTĂRĂŞTE:  

 

 

            Art.1. (1) Se aprobă vânzarea fără licitaţie publică, a terenului în suprafaţă de 19,20 mp situat în Focşani, str. Duiliu Zamfirescu nr.14, bl. 14, judeţul Vrancea, T.101, P.5406 care aparţine domeniului privat al Municipiului Focşani, identificat în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, la preţul de 2073,60 euro (108,00 euro/mp), către domnul Chirică Panaite.

          (2). Terenul prevazut la alin.(1) face obiectul Contractului de concesiune        nr.42499/15.09.2009 și Actului adițional nr.2/11.06.2018 încheiat între Municipiul Focşani și domnul Chirică Panaite.

 

          (3). Vânzarea se face de către Municipiul Focşani, în calitate de proprietar, actul de vânzare-cumpărare, urmând să fie încheiat în formă autentică.

 

          (4). Actul de vânzare-cumpărare se semnează în numele Municipiului Focşani de către Primar sau de către o persoană împuternicită prin dispoziţie.

 

          (5). Taxele notariale şi cele privind înscrierea terenului în Cartea Funciară se suportă de către beneficiar – cumpărător.

 

         Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administrație publică locală, agricultură, compartimentelor, birourilor, serviciilor şi Primarului Municipiului Focșani, conform legii, care va asigura executarea acesteia, prin  Serviciul administrarea domeniului public și privat, publicitate, Direcția arhitectului șef – Serviciul autorizări -construcții şi Direcţia economică.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Mihai NEDELCU

 

                                          

 

 

 

 

                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                         Secretarul Municipiului Focşani

                                                                                             Eduard-Marian CORHANĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipiul Focșani, 12 decembrie 2018

Nr. 497