Hotararea nr. 330 din data 29.08.2018

MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR. 254/2013 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, STATULUI DE FUNCȚII ȘI NUMĂRULUI DE PERSONAL ALE SERVICIULUI PUBLIC „CREȘE” DIN MUNICIPIUL FOCȘANI, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

                   

ROMÂNIA

JUDETUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCSANI

 

 

 HOTĂRÂRE

      

Pentru, modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului

            Focşani  nr. 254/2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi

            numărului de personal pentru Serviciul Public “Creşe” din Municipiul Focşani,

            cu modificările și completările ulterioare

 

           Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţa ordinară;

- analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani,  raportul Direcţiei economice – Serviciul resurse umane, managementul calităţii înregistrat la nr. 71127 /23.08.2018 prin care se propune,  modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani 254/2013, privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Serviciul Public “Creşe” din Municipiul Focşani, cu modificările și completările ulterioare şi avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie publică;

          - văzând adresa Serviciului Public ”Creșe” din Municipiul Focşani nr. 991/23.08.2018;

- în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,cu modificările și completările ulterioare,  Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

          -  în baza art. 36 alin. (2) lit. „a” şi  alin. (3) lit.”b” şi în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001  privind  administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art. 1. Modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 254/2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru Serviciul Public “Creşe” din Municipiul Focşani,  cu modificările și completările ulterioare, după cum urmează:

- transformarea postului ocupat de educator puericultor debutant, care figurează la Creșa nr. 1, în post de educator puericultor.

 

          Art. 2.  Prezenta   hotărâre   va    fi  comunicată  de  către   Serviciul  administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, birourilor, serviciilor şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia  prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură, Serviciul resurse umane, managementul calităţii  şi de către Serviciul Public “Creşe” din Municipiul Focşani.

 

 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                        Radu Nițu                                                        

 

                                                                                               Contrasemnează,

                                                                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI

                                                                                                      FOCȘANI

                                                                                             Eduard Marian Corhană

Municipiul Focșani, 29 august 2018

Nr. 330