Hotararea nr. 519 din data 12.12.2018

519 APROBAREA VÂNZĂRII LOCUINȚEI DIN FONDUL LOCATIV DE STAT SITUATĂ ÎN FOCȘANI, ALEEA CĂMINULUI NR. 1, BL. B1, AP. 37, CĂTRE DOMNII BĂRBIERU AUREL AUREL ȘI BĂRBIERU NICOLETA ÎN BAZA PREVEDERILOR DECRETULUI-LEGER NR. 61/1990, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE

ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

HOTĂRÂRE

 

Privind aprobarea vânzării locuinţei din fondul locativ de stat situată în Focşani, Aleea Căminului nr. 1, bl. B1, ap. 37, către domnii Bărbieru Aurel și Bărbieru Nicoleta în baza prevederilor Decretului - Lege nr. 61/1990, cu modificările și completările ulterioare

 

                Consiliul  Local al municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în sedinţă ordinară:

           - văzând proiectul de hotărâre iniţiat de consilierii locali: Radu Niţu, Dimitriu Ana Maria,  membri ai comisiei sociale constituită la nivelul Consiliului Local al Municipiului Focsani,

           - analizând raportul Serviciului administrarea domeniului public și privat, publicitate, înregistrat la nr. 107899/11.12.2018, privind aprobarea vânzării locuinţei din fondul locativ de stat situată în Focşani, Aleea Căminului nr.1, bl. B1, ap.37, către domnii Bărbieru Aurel și Bărbieru Nicoleta în baza prevederilor Decretului - Lege nr. 61/1990, cu modificările și completările ulterioare;

          - văzând avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, cultură, învăţământ, sănătate si sport şi procesul-verbal din data de 11.12.2018 al comisiei sociale constituită la nivelul Consiliului Local al municipiului Focşani ;

          - văzând cererea nr.105508/ 04.12.2018 prin care domnul Bărbieru Aurel a solicitat cumpărarea locuinţei deținute cu chirie;

          - în conformitate cu Decretul - Lege nr. 61/1990, cu modificările și completările ulterioare a Legii nr. 85/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a Legii nr. 244/2011 ;

          - având în vedere raportul de evaluare întocmit de evaluatorul Gurămultă Cornel, înaintat prin  cererea de cumpărare;

         - în baza art. 36 alin.1, alin. 2 lit. (c), art. 45 alin. 3 și a art.123 alin. 1 și alin. 3 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

       ART. 1 Se aprobă însuşirea raportului de evaluare privind preţul de achiziţie a locuinței – apartament situată în Focșani, Aleea Căminului nr. 1, bl. B1, ap. 37, ce face obiectul vânzării, anexă la prezenta hotărâre.

 

        ART.2  Se aprobă vânzarea locuinţei - apartament situată în Focşani, Aleea Căminului nr.1, bl. B1, ap.37, în suprafață utilă de 29,23 mp., către domnii Bărbieru Aurel și Bărbieru Nicoleta, la prețul de 50.466 lei, conform raportului de evaluare anexă la prezenta hotărâre.

 

        ART.3  Odată cu vânzarea se transmite domnilor Bărbieru Aurel și Bărbieru Nicoleta dreptul de folosință, pe durata existenței construcției, asupra terenului aferent apartamentului, din suprafața totală de teren pe care este construit întregul imobil – bloc. 

 

       ART.4  Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul de administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, birourilor, serviciilor şi Primarului municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Serviciul Administrarea domeniului public și privat, publicitate.

 

     PREȘEDINTE DE SEDINŢĂ

             Mihai NEDELCU                                                                      CONTRASEMNEAZĂ,  

                                                                                     SECRETAR AL MUNICIPIULUI FOCSANI

                                                                                                     Eduard  Marian  CORHANĂ

MUNICIPIUL FOCSANI    12.12.2018   

NR. 519