Hotararea nr. 480 din data 28.11.2018

APROBAREA MODIFICĂRII ART.2 ȘI ART.3 DIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI NR.36/215 DIN 31.07.2012 PRIVIND APROBAREA MODIFICĂRII TARIFELOR LOCALE PENTRU PRODUCEREA, TRANSPORTUL, DISTRIBUȚIA ȘI FURNIZAREA ENERGIEI TERMICE DE CĂTRE SC ENET S.A. FOCȘANI

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL VRAncea

 CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea modificării art.2 şi art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.36/215/31.07.2012 privind aprobarea modificării tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice

 de către S.C. ENET S.A. Focşani

 

 

 

                Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară,

          -  analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, prin care propune aprobarea modificării art.2 şi art.3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 36/215/31.07.2012 privind aprobarea modificării tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice de către S.C. ENET S.A. Focşani şi raportul întocmit de Direcţia economică înregistrat la nr. 103227/26.11.2018;

-  văzând avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie publică și amendamentul consilierilor locali;

-  în conformitate cu prevederile art. 8 si 40 din Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr.325/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordinul ANRSC nr.66/2007  privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat;

- având în vedere adresa nr. 15473/22.11.2018 transmisă de S.C. ENET S.A. Focșani precum şi Decizia A.N.R.E. nr.1881/21.11.2018;

-  în baza art. 36 alin. (1) si (2) lit. “d”, alin. (6) lit.”a” pct.14 şi în temeiul art. 45 alin  (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

                Art. 1 Se aprobă modificarea art.2 şi art.3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.36/215/31.07.2012 privind aprobarea modificării tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice de către S.C. ENET S.A. Focşani care va avea următorul cuprins:

 

” Art. 2 Se aprobă preţul local de producere, transport, distribuţie şi furnizare în sumă de  343,17 lei/Gcal exclusiv TVA respectiv 408,37 lei/Gcal inclusiv TVA, constituit după cum urmează :

lei/Gcal           

 

Denumirea preţurilor şi tarifelor

 

 

Populaţie

 

Agenţi economici

 

Preţ local actual

Preţ local modificat

Preţ local actual

Preţ local modificat

Preţ local modificat

 

(inclusiv TVA)

( exclusiv TVA)

(inclusiv TVA)

 

Preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice

394,47

408,37

 

331,49

 

343,17

 

408,37

 

- Preţ de producere a energiei termice

   aprobat prin Decizia ANRE nr.1751/28.11.2017

   aprobat prin Decizia ANRE nr.1881/21.11.2018

222,12

 

 

236,02

186,66

 

 

198,34

 

 

236,02

 

- Tariful  local pentru transportul energiei termice – Avizul ANRSC nr.2379767/30.05.2012

67,90

67,90

57,06

57,06

67,90

 

- Tariful local pentru distribuţia energiei termice– Avizul ANRSC nr.2379767/30.05.2012

95,39

95,39

80,16

80,16

95,39

 

- Tariful local pentru furnizarea energiei termice– Avizul ANRSC nr.2379767/30.05.2012

9,06

9,06

7,61

7,61

9,06

 

    

 Art. 3 Preţul pentru producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice prevăzut la art.2 intră în vigoare începând cu 29 noiembrie 2018. ”

 

                    Art. 2 Prezenta hotărâre va fi  comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, serviciilor, S.C. ENET S.A. Focşani şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia economică.

 

 

 

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                 Nedelcu Mihai

 

 

 

 

                                                                                                  Contrasemnează,

                                                                          Secretarul Municipiului Focşani

                                                                                Eduard Marian Corhană

 

 

 

 

 

Municipiul Focsani, 28 noiembrie 2018

Nr. 480