Hotararea nr. 498 din data 12.12.2018

APROBAREA CONSTITUIRII CU TITLU GRATUIT A DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE ASUPRA UNUI TEREN PE O LUNGIME DE 68,00 M ȘI O LĂȚIME DE 0,5 M CĂTRE ENGIE ROMÂNIA SA – DISTRIGAZ SUD REȚELE SRL

 

 

 
   

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

 

H O T Ă R Â R E

 

Privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute asupra

              unui teren pe o lungime de 68,00 m și o lățime de 0,50 m către ENGIE

              România SA-  Distrigaz Sud Rețele SRL

 

            Consiliul local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţa ordinară,

          - văzând proiectul de hotărâre iniţiat de domnul Primar Cristi Valentin Misailă, prin care se propune aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute asupra unui teren pe o lungime de 68,00 m către ENGIE România SA-  Distrigaz Sud Rețele SRL şi raportul comun al Serviciului administrarea domeniului public şi privat, publicitate, al Direcţiei economice şi al Direcției arhitectului șef înregistrat la nr. 105868/ 04.12.2018;

         - văzând avizul favorabil al Comisiei pentru buget şi administraţie publică şi al Comisiei de urbanism şi agricultură ;

         - având  în  vedere soluția tehnică nr. 187526/ 17.10.20185 a DISTRIGAZ Sud Rețele - Serviciul Acces Gaz Ploiești, Certificatul de urbanism nr. 1230/ 06.09.2018 și cererea înaintată de SC AUTO PRESS MEDIA SRL înregistrată la instituția noastră sub nr. 98373/ 12.11.2018 ;

         -având în vedere amendamentul formulat de domnul Consilier Local Bîrsan Costel ;

         - în temeiul  art.109  din Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/ 2012 cu modificările și completările ulterioare ;

         - în conformitate cu  art. 36, alin. (1) şi (2), lit.(c) şi al art 45, alin.(3) din Legea nr. 215/ 2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

        Art. 1. Aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute în favoarea ENGIE România SA -  Distrigaz Sud Rețele SRL pentru terenul ce aparține domeniului privat al Municipiului Focșani, pe o lungime de 68,00 m și o lățime de 0,50m în vederea extinderii conductei pentru racordarea imobilului din str. Profesor Gh. Longinescu nr. 16B la sistemul de distribuție a gazelor naturale. Terenul este evidențiat în planul de amplasament – anexă la prezenta hotărâre.

 

       Art. 2.  Dreptul de uz şi servitute se constituie cu titlu gratuit pe durata de viaţă a instalaţiei proiectate.

 

         Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, compartimentelor, birourilor, serviciilor şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Serviciul administrarea domeniului public şi privat, publicitate,  Direcţia economică şi Direcția arhitectului șef.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,

                                                        Mihai NEDELCU

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Contrasemnează,

                                                                                 Secretarul Municipiului Focșani        

                                                                Eduard-Marian CORHANĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Municipiul Focşani, 12 decembrie 2018

 Nr. 498