Hotararea nr. 428 din data 31.10.2018

APROBAREA DEPLASĂRII, ÎN PERIOADA 3-17 DECEMBRIE 2018, A ANSAMBLULUI FOLCLORIC „ȚARA VRANCEI” ÎN FEDERAȚIA RUSĂ, PENTRU A PROMOVA TRADIȚIILE ȘI VALORILE POPULARE ROMÂNEȘTI CU OCAZIA ZILEI NAȚIONALE A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

Privind, aprobarea deplasării, în perioada 3-17 decembrie 2018, a Ansamblului Folcloric „Țara Vrancei” în Federația Rusă, pentru a promova tradițiile și valorile populare românești cu ocazia Zilei Naționale a României

 

                    Consiliul local al municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară,

           - analizând Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani şi raportul Direcției relații interne și internaționale, înregistrat la nr. 92041/25.10.2018, privind aprobarea deplasării în perioada 3-17 decembrie 2018, a Ansamblului Folcloric „Țara Vrancei” în Federația Rusă, pentru a promova tradițiile și valorile populare românești cu ocazia Zilei Naționale a României;

- având în vedere invitația Ambasadei României din Federația Rusă nr.2571/22.10.2018;

- văzând avizul favorabil al Comisiei de buget și administrație publică;

 - în baza art. 36 alin. (1) şi (9) şi în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001  privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1. Se aprobă deplasarea, în perioada 3-17 decembrie 2018, a Ansamblului Folcloric „Țara Vrancei” în Federația Rusă, pentru a promova tradițiile și valorile populare românești cu ocazia Zilei Naționale a României.

Art. 2. Cheltuielile aferente deplasării vor fi suportate din bugetul propriu al Ansamblului Folcloric „Țara Vrancei”, pe anul 2018, în condiţiile legii.

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul Administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, birourilor, serviciilor, Ansamblului Folcloric „Ţara Vrancei”, Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Direcţia Economică, Direcția relații interne și internaționale.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

      Mihai Nedelcu                                                             Contrasemnează,

                                                                  SECRETARUL MUNICIPIULUI

                                                                                        FOCSANI

                                                                             Eduard Marian Corhană

Municipiul Focşani 31 octombrie 2018

Nr. 428