Hotararea nr. 463 din data 28.11.2018

APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI FAZA PROIECT TEHNIC DE EXECUȚIE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „REPARAȚEI CORP CLĂDIRE SERVICII SITUATĂ ÎN FOCȘANI, STR. CUZA VODĂ NR. 56”

 

 

 

 
   

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL VRANCEA                        

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind  aprobarea indicatorilor tehnico - economici faza Proiect tehnic de executie pentru realizarea obiectivului  de investiții “Reparatie corp cladire servicii situata in Municipiul Focsani str. Cuza Voda nr. 56”

           

    Consiliul Local al municipiului Focşani , judeţul Vrancea  întrunit in şedinţa ordinară analizand:

- proiectul de hotarare initiat de Primarul Municipiului Focsani, raportul Serviciului investiții din cadrul Direcției Management Proiecte și Investiții înregistrat la nr. 102504/22.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici faza Proiect tehnic de executie pentru realizarea obiectivului  de investiții “Reparatie corp cladire servicii situata in Municipiul Focsani str. Cuza Voda nr. 56” si avizul favorabil  al Comisiei pentru buget si administratie publica ;

- în conformitate cu prevederile art.44, alin.(3) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările ulterioare;

- având în vedere prevederile art.36 , alin. (1,2) ,lit. (b) alin.(4), lit(d) art.126 si  art.45 alin (2) lit(e)  din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală , republicată, cu completarile ulterioare ;

H O T Ǎ R Ǎ Ş T E:

 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico - economici faza Proiect tehnic de executie pentru realizarea obiectivului  de investiții “Reparatie corp cladire servicii situata in Municipiul Focsani str. Cuza Voda nr. 56” ,  conform Anexei la prezentul hotărâre.

 

Art.2. Prezenta hotărâre va fi comunicată, conform legii, de către Serviciul  administraţie publică locală, agricultură, birourilor, serviciilor, si Primarului Municipiului Focșani , care va asigura executarea acesteia prin Direcția economică , Direcția management proiecte și investitii .

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Nedelcu Mihai

                                                                                        Contrasemnează :

                                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI   FOCŞANI

                                                                                 Eduard Marian Corhană

Municipiul Focşani,  28.11.2018

Nr. 463

 

 

 

          R O M Â N I A

    JUDEŢUL VRANCEA

    MUNICIPIUL FOCŞANI

     CONSILIUL LOCAL                                            ANEXA  la  hotararea nr. 463/2018

                                                           

                   Caracteristicile principale Și indicatorii

tehnico-economici ai obiectivului DE INVESTIŢII  :

“Reparatie corp cladire servicii situata in Municipiul Focsani str. Cuza Voda nr. 56”

 

Beneficiar: Primaria Municipiului Focsani ;

Amplasament : str.Cuza- Voda nr.56

                   

Nr. crt.

Valoare totala de investitie –lei din care :

Valoare  lei           

   TVA

Valoare  lei                   (inclusiv T.V.A.)

 
 

 

 

 

 

 

 

1

Cheltuieli pentru asigurare utilități

    6.000,00

  1.140,00

   7.140,00

 

2

Proiectare și inginerie

  31.500,00

  5.985,00

 37.485,00

 

3

Construcții și instalații

328.604,01

62.434,76

391.038,77

 

4

Montaj utilaje tehnologice

    4.000,33

     760.06

    4.760,39

 

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

  13.587,72

   2.581,67

   16.169,39

 

6

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj

   9.082,00

   1.725,58

   10.807,58

 

7

Cheltuieli obținere avize, taxe și cote aferente lucrărilor

   6.224,65

      475,00

    6.699,64

 

8

Asistență proiectant și diriginte de șantier

   9.079,06

    1.725,02

  10.804,08

 

9

Cheltuieli diverse si neprevazute

17.763,70

    3.375,10

  21.138,81

 

 

TOTAL INVESTIȚIE

425.841,47

  80.202,19

506.043,66

 

 

Capacitati tehnice:

                        S.construita                =  258.00mp

                        Regim inaltime           =  Parter

                        S.utila                            =  215.18 mp

                        Inaltime nivel                =  3.50 m

 

Durata de execuție lucrări :  4 luni ;

Finanţarea lucrării: Finanţarea obiectivului se face  din bugetul local  .

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Nedelcu Mihai

                                                                                        Contrasemnează :

                                                                    SECRETARUL MUNICIPIULUI   FOCŞANI

                                                                                 Eduard Marian Corhană

Municipiul Focşani,  Nr. 463