Hotararea nr. 398 din data 28.09.2018

NUMIREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCȘANI ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE LA COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” FOCȘANI

 

 
   

 

 

ROMÂNIA                                                        

JUDEŢUL VRANCEA

CONSILIUL LOCAL

AL MUNICIPIULUI FOCŞANI

 

 

HOTĂRÂRE

 

         Privind,  numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în

                       Consiliul de administraţie  la  Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi”

                       Focşani

 

     

            Consiliul  Local  al  Municipiului Focșani, județul Vrancea, întrunit în ședință ordinară;

       - văzând proiectul de hotărâre inițiat de Primarul Municipiului Focșani, raportul Serviciului Corp de Control al Primarului-Compartiment Învătământ, Tineret înregistrat la nr. 78795 /17.09.2018 prin care se propune  numirea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în  Consiliul  de  administraţie la Colegiul Tehnic  “Gheorghe Asachi”  Focşani, avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie publică,  precum şi procesul verbal al Comisiei de numărare al voturilor secret exprimate ;

      -  în conformitate cu prevederile art. 96, din Legea nr. 1/2011 – Legea Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

      -  în baza  Ordinului Ministrului Educaţiei Naţionale  nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

      - văzând  adresa nr. 2449/10.09.2018  a  Colegiului Tehnic “Gheorghe Asachi” Focşani;

      -  în baza prevederilor art. 36 alin.(6)  lit.a) pct.1 si in temeiul art. 45 alin. (1) si (5) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

          Art. 1.  Numirea  domnului Gongu Emanuel, consilier local ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focşani în Consiliul de administraţie la  Colegiul Tehnic  “Gheorghe Asachi”  Focşani.

         Art. 2.  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 390/26.09.2017 îşi încetează valabilitatea la data emiterii de către director a deciziei de constituire a noului consiliu de administratie, conform prevederilor legale. 

          Art. 3. Prezenta  hotărâre va fi comunicată  de către  Serviciul  administraţie publică locală, agricultură,  compartimentelor, birourilor, serviciilor, Colegiului Tehnic “Gheorghe Asachi” Focşani,  consilierul local nominalizat la articolul 1 şi Primarului Municipiului Focșani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin  Serviciul Corp de Control al Primarului-Compartiment Învățământ, Tineret.

 

 

           PREŞEDINTE DE ŞEDINȚĂ,

                      Radu Nițu    

                                                                                                  Contrasemnează,

                                                                                   SECRETARUL MUNICIPIULUI

                                                                                                     FOCŞANI,        

                                                                                             Corhană Eduard Marian    

 

                                                                                 

 

 

 

 Municipiul Focşani,  28 septembrie  2018           

 Nr. 398